TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Ortaöğretime geçiş sistemindeki yeni uygulamalara neden ihtiyaç duyuldu?

Malumunuz üzere eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel, ortaöğretime geçiş sisteminin sürdürülebilir, dinamik ve esnek bir yapıda güncellenme gerekliliği kaçınılmaz bir durum arz etmekte. Bu doğrultuda; Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek, başarı değerlendirmesini sürece yaymak, eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak, ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak, öğretmenin meslekî performansını artırmak, öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek, okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak, telafi imkânı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak, sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak, öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek, orta ve uzun vadede ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri değerlendirmek amaçlarını gerçekleştirmek için Ortaöğretime geçiş sistemi yenilendi.

2. Ortaöğretime geçiş sisteminde yapılan bu yenilikler nelerdir?

Temel Eğitimden Ortaöğretime geçişteki yeni uygulamalar, öğrencilerin okullarında girmekte oldukları yazılılardan bir tanesinin daha denetimli bir şekilde ortak yapılmasından ibarettir. Öğrenci başarısının anlık performansa dayalı olarak değil geniş bir zaman dilimine yayılarak belirlenmesini sağlayan bu uygulama; telafi imkânının sağlanması, merkezî ortak sınavların iki okul gününde yapılması, ortak sınavların, sınav gününe kadar işlenen konuları kapsayacak olması, merkezi sınavların süresinin bir yazılı süresi kadar olması, yanlış cevapların doğru cevapları etkilememesi, merkezî sınavların ilerleyen zamanlarda açık uçlu soruları da içerecek olması, her öğrencinin sınavlara kendi okullarında girebilmesi gibi yenilikleri içermektedir.

3. Merkezi ortak sınavlar hangi derslerden yapılacak?

Merkezi ortak sınavlar 2013-2014 eğitim öğretim yılı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenmiş “temel dersler” olan Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden yapılacaktır.

4. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan öğrenciler de bu dersin sınavına girecekler mi?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Talim ve Terbiye Kurulunun belirlediği temel dersler arasında bulunmakla beraber, Anayasada da zorunlu ders olarak yer almaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almayan öğrencilerin sayısı çok olmamakla birlikte (2012-2013 eğitim öğretim döneminde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersini almayan öğrencilerin sayısı 376’dır.) bu dersi almayan öğrenciler Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinden merkezi değerlendirmede muaf olacaktır. Bu öğrencilerin yerleştirmeye esas olacak puanı üzerinde 5 temel dersin etkisi olacaktır. Ayrıca bu durum diğer öğrencilerimiz açısından bir sorun teşkil etmeyecektir.

5. Merkezi ortak sınavlara 6 ve 7.sınıflar girecek mi?

Merkezi ortak sınavlar, 2013-2014 eğitim öğretim yılında sadece 8.sınıfta uygulanacaktır. Uygulanacak olan merkezi ortak sınavların, ilerleyen yıllarda da bu şekilde devam edeceği öngörülüyor olmakla birlikte -özellikle FATİH projesi tüm bileşenleriyle hayata geçtiğinde gerekli güncellemeler yapılabilecektir.

6. Telâfi sınavına kimler girebilecek?

Yeni uygulamada SBS’ den farklı olarak merkezi ortak sınavlara giremeyen öğrencilere telafi imkânı sağlanması sistemin en önemli artılarındandır. Merkezi sınavların yapıldığı günlerde geçerli bir mazereti sebebiyle sınava katılamayan öğrenciler, mazeretini belirten resmi belge veya velisinin izniyle, belirlenen tarihlerde mazeret sınavına girebileceklerdir. Buna rağmen mazeret sınavına da giremeyen öğrenciler sınava girmemiş kabul edilecektir.

7. 8.sınıfta puanlama sistemi nasıl olacak? Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemi nasıl yapılacak?

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan, 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının %30’u ile 8. sınıfta uygulanan merkezi ortak sınav puanlarının %70’inden oluşacaktır. 6 ve 7.sınıflarda bütün derslerin notları öğretmen tarafından verilecektir. 8.sınıfta, 6 temel dersten 3 yazılısı olanların 2.'si, 2 yazılısı olanların 1.'si merkezi yazılı olarak yapılacaktır. Geri kalan derslerin yazılılarının tamamı öğretmen tarafından yapılacaktır. Başarı puanı hesaplanırken bütün derslere ait yazılıların ve performans değerlendirmelerinin ortalaması alınarak öğrencinin o derse ait başarı notu belirlenecektir. 6, 7 ve 8.sınıfların yılsonu başarı puanı 300 üzerinden merkezi ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır.

8. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkileyecek mi?

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Öğrencilerin hâlihazırda okullarında girmekte oldukları yazılılarda yanlış cevaplar doğru cevapları olumsuz etkilememektedir. Merkezi değerlendirmeler uygulanan yazılılardan farklı olmadığı için yanlış cevapların doğru cevapları etkilememesi değerlendirme açısından daha uygun görülmektedir. Bununla birlikte YDS gibi yanlış cevapların doğru cevapları etkilemediği derecelendirme sınavlarının istatistiklerine göre adayların rastgele doğru cevabı bularak başarılı olma ihtimalleri dikkate alınmayacak kadar düşüktür. Buna bağlı olarak yanlış cevapların doğru cevapları etkilemediği merkezi değerlendirmelerde de öğrencilerin rastgele bir yöntemle diğer öğrencilerin önüne geçmesi ve bu durumun bir adaletsizlik teşkil etmesi söz konusu değildir.

9. Puan eşitliği halinde yerleştirme nasıl yapılacak?

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan virgülden sonraki dört haneye kadar hesaplandığı için eşitlik olma ihtimali çok düşüktür. Buna rağmen puanların eşit olması durumunda; tercih önceliği, sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, özürsüz devamsız gün sayısının azlığı öncelik sıralamasına göre yerleştirmede esas alınacaktır.

10. Yerleştirmeye esas puanın hesaplanmasında kullanılan yılsonu başarı puanı ortalamasına neden 5. Sınıflar dâhil edilmiyor?

Uygulanmakta olan 4+4+4 sisteminde 5. sınıf, 2. kademeye geçişin ilk sınıfıdır. İlk kademede tek öğretmenden ders alarak ikinci kademeye ulaşan öğrencilerin 5. sınıfta birden çok öğretmenden ders almaya başlaması, öğrencilerin yaşı ve bu kademeye sağlayacakları uyum göz önüne alındığında 5. sınıf öğrencilerinin başarı ağırlıklandırma oranına tabi tutulması pedagojik açıdan uygun görülmemiştir.

SÜRE

 

 

 

ÖĞRENME ALANI

 

 

 

ÜNİTE

 

 

 

KAZANIMLAR

Ay

Hafta

D.Saati

EYLÜL

3

 

 

CANLILAR VE HAYAT                                   

1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

1. Mitoz ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.

1.2. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder.

1.3. Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının değişebileceğini belirtir.

4

 

 

 

CANLILAR VE HAYAT                                   

1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

1.4. Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile ilişkilendirir.

2. Kalıtım ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Gözlemleri sonucunda kendisi ile anne-babası arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırır (BSB-1, 2, 5, 6, 8).

2.2. Yavruların anne-babaya benzediği, ama aynısı olmadığı çıkarımını yapar (BSB-1, 2, 5, 6, 8).

2.3. Mendel’in çalışmalarının kalıtım acısından önemini irdeler (FTTC-12,16).

EKİM

1

 

 

 

 

CANLILAR VE HAYAT                                   

 

1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

2.4. Gen kavramı hakkında bilgi toplayarak baskın ve çekinik genleri fark eder (BSB-25).

2.5. Fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi kavrar.

2.6. Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer.

2.7. İnsanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal hastalıklara örnekler verir.

2.8. Akraba evliliğinin olumsuz sonuçlarını araştırır ve tartışır (BSB-25, 27, 32).

2.9. Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisine örnekler verir(BSB-25, 27, 32) (FTTC-5, 17, 30, 32).

2

 

 

CANLILAR VE HAYAT                                   

1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

3. Mayoz ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1. Üreme hücrelerinin mayoz ile oluştuğu çıkarımını yapar.

3.2. Mayozun canlılar için önemini fark eder.

3.3. Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler.

4

 

 

 

 

CANLILAR VE HAYAT                                   

1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

4. DNA ve genetik bilgi ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1. Kalıtsal bilginin genler tarafından taşındığını fark eder.

4.2. DNA’nın yapısını şema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapar (BSB-28, 30, 31; FTTC-4).

4.3. DNA’nın kendini nasıl eslediğini basit bir model yaparak gösterir (BSB-28, 30, 31; FTTC-4).

4.4. Nukleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında ilişki kurar.

5

 

 

 

CANLILAR VE HAYAT                                   

 

1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

4.5. Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar (BSB-5).

4.6. Genetik mühendisliğinin günümüzdeki uygulamaları ile ilgili bilgileri özetler ve tartışır (BSB-25, 27, 32; FTTC-16, 17, 30, 31,32).

4.7. Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin insanlık için doğurabileceği sonuçları tahmin eder (FTTC-5, 28, 29, 30, 31, 32, 36).

4.8. Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin olumlu sonuçlarını takdir eder (TD-3).

4.9. Biyoteknolojik çalışmaların hayatımızdaki önemi ile ilgili bilgi toplayarak çalışma alanlarına örnekler verir (FTTC-16, 17).

 

 

 1. I.       DÖNEM BİRİNCİ SINAV

KASIM

1

 

 

 

 

CANLILAR VE HAYAT                                   

1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

5. Canlıların çevreye adaptasyonu ve evrim ile ilgili olarak öğrenciler;

5.1. Canlıların yasadıkları çevreye adaptasyonunu örneklerle açıklar.

5.2. Aynı yasam ortamında bulunan farklı organizmaların, neden benzer adaptasyonlar geliştirdiğini belirtir.

5.3. Canlıların çevresel değişimlere adaptasyonlarının biyolojik çeşitliliğe ve evrime katkıda bulunabileceğine örnekler verir.

5.4. Evrim ile ilgili farklı görüşlere örnekler verir.

2

 

 

 

 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

2.  ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET

1. Sıvıların ve gazların kaldırma kuvveti ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Bir cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlığını dinamometre ile ölçer ve ölçümlerini kaydeder (BSB-22, 23, 24, 26, 27).

1.2. Cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlıklarını karsılaştırır (BSB-6).

1.3. Cismin sıvı içindeki ağırlığının daha az göründüğü sonucunu çıkarır (BSB-30).

1.4. Sıvı içindeki cisme, sıvı tarafından yukarı yönde bir kuvvet uygulandığını fark eder ve bu kuvveti kaldırma kuvveti olarak tanımlar (BSB-31,21).

1.5. Kaldırma kuvvetinin, cisme aşağı yönde etki eden kuvvetin etkisini azalttığı sonucuna varır (BSB-30,31).

1.6. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin batan kısmının hacmi ile ilişkisini araştırır.

3

 

 

 

 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

2.  ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET

1.7. Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar.

1.8. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin daldırıldığı sıvının yoğunluğu ile ilişkisini araştırır.

1.9. Farklı yoğunluğa sahip sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini karsılaştırır ve sonuçları yorumlar (BSB-20).

1.10.Bir cismin yoğunluğu ile daldırıldığı sıvının yoğunluğunu karsılaştırarak yüzme ve batma olayları için bir genelleme yapar.

1.11. Denge durumunda, yüzen bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığına eşit olduğunu fark eder (BSB-16).

 

 

4

 

 

 

                           BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

2.  ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET

1.12. Batan bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin ağırlığından daha küçük olduğunu fark eder (BSB-1).

1.13. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşit büyüklükte ve yukarı yönde olduğunu keşfeder (BSB-1, 16,22, 23, 24, 32).

1.14.Gazların da cisimlere bir kaldırma kuvveti uyguladığını keşfeder.

1.15 Sıvıların ve gazların kaldırma kuvvetinin teknolojideki kullanımına örnekler verir ve bunların günlük hayattaki önemini belirtir (FTTC-5, 6, 7, 9, 10,17, 28, 29,30, 31,33, 34, 36; TD-3).

ARALIK

1

 

 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

2.  ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET

2. Basınç ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1.Birim yüzeye etki eden dik kuvveti, basınç olarak ifade eder.

2.2.Basınç, kuvvet ve yüzey alanı arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklar.

2.3.Sıvıların ve gazların basıncının bağlı olduğu faktörleri ifade eder.

2.4.Basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark eder.

2

 

 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

2.  ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET

2.5.Sıvıların ve gazların, basıncı, her yönde aynı büyüklükte ilettiğini keşfeder (BSB-1, 16, 22, 23, 24).

2.6.Sıvıların ve gazların, basıncı iletme özelliklerinin teknolojideki kullanım alanlarını araştırır.

2.7.Basıncın, günlük hayattaki önemini açıklar ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir (BSB-32; TD-3).

3

 

 

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE OZELLİKLERİ

1. Periyodik sistem ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Elementleri benzer özelliklerine göre sınıflandırmanın önemini kavrar.

1.2. Periyodik sistemde grupları ve periyotları gösterir; aynı gruplardaki elementlerin özelliklerini karsılaştırır.

1.3. Metal, ametal ve yarı metal özelliklerini karsılaştırır (BSB-5, 6, 7).

1.4. Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metallerin, sağ tarafında ise daha çok ametallerin bulunduğunu fark eder.

1.5. Metallerin, ametallerin ve yarı metallerin günlük yasamdaki kullanım alanlarına örnekler verir (FTTC-29, 32).

4

 

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE OZELLİKLERİ

2. Kimyasal bağlarla ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder.

2.2. Anyonların ve katyonların periyodik sistemdeki grup numaraları ile yükleri arasında ilişki kurar.

2.3. Metal atomları ile ametal atomları arasında iyonik bağ oluşacağını tahmin eder.

2.4. Ametal atomları arasında kovalent bağ oluştuğunu belirtir.

2.5. Verilen basit yapılarda hangi tur bağların (iyonik bağ veya kovalent bağ)bulunduğunu tahmin eder (BSB-8, 9).

OCAK

1

 

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE OZELLİKLERİ

3. Kimyasal tepkimelerle ilgili olarak öğrenciler;

3.1. Yükü bilinen iyonların oluşturduğu bileşiklerin formüllerini yazar.

3.2. Çok atomlu yaygın iyonların oluşturduğu bileşiklerin (Mg(NO3)2, Na3PO4 gibi) formüllerinde element atomlarının sayısını hesaplar.

3.3. Kimyasal bir tepkimenin gerçekleştiğini deneyle gösterir (BSB-15, 16, 17, 18; TD-2, 4).

2

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

3.4. Kimyasal değişimi atomlar arası bağların kopması ve yeni bağların oluşması temelinde açıklar.

3.5. Kimyasal değişimlerde atomların yok olmadığını ve yeni atomların oluşmadığını, kütlenin korunduğunu belirtir.

 

 

 

 1. I.       DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

3

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

3.6. Basit kimyasal tepkime denklemlerini sayma yöntemi ile denkleştirir (BSB-10).

3.7. Yanma tepkimelerini tanımlayarak basit yanma tepkimelerinin denklemlerini yazar (BSB-30, 31).

4

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

 

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

4. Asit-baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1. Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili özellikleriyle tanır.

4.2. Asitler ile H+ iyonu; bazlar ile OH iyonu arasında ilişki kurar (BSB-5).

ŞUBAT

2

 

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

4.3. pH’ın, bir çözeltinin ne kadar asidik veya ne kadar bazik olduğunun bir olcusu olduğunu anlar ve asitlik bazlık ile pH skalası arasında ilişki kurar (BSB-28, 30,31; TD-1).

4.4. Sanayide kullanılan baslıca asitleri ve bazları; piyasadaki adları, sistematik adları ve formülleri ile tanır (BSB-30, 31).

4.5. Gıdalarda ve temizlik malzemelerinde yer alan en yaygın asit ve bazları isimleriyle tanır (BSB-2, 31; TD-5).

4.6. Günlük yaşamında sık karsılaştığı bazı ürünlerin pH’larını yaklaşık olarak bilir.

3

 

 

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

4.7. Asitler ile bazların etkileşimini deney ile gösterir, bu etkileşimi “notrallesme tepkimesi” olarak adlandırır, notrallesme sonucu neler oluştuğunu belirtir (BSB-15, 16, 17, 18).

4.8. Asit-baz çözeltilerini kullanırken neden dikkatli olması gerektiğini açıklar; kimyasal maddeler için tehlike işaretlerinin anlamlarını belirtir (FTTC-37).

4.9. Asitlerin ve bazların günlük kullanımdaki eşya ve malzemeler üzerine olumsuz etkisinden kaçınmak için neler yapılabileceğini açıklar (BSB-9; FTTC-18; TD-5).

4.10. Endüstride atık madde olarak havaya bırakılan SO2

ve NO2 gazlarının asit yağmurları oluşturduğunu ve bunların çevreye zarar verdiğini fark eder (FTTC-18).

4.11. Suları, havayı ve toprağı kirleten kimyasallara karsı duyarlılık edinir.

4

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

3. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

5. Su kimyası ve su arıtımı ile ilgili olarak öğrenciler;

5.1. Sert su, yumuşak su kavramlarını anlar ve sertliğin neden istenmeyen bir özellik olduğunu açıklar (BSB- 8, 9, 30, 31; FTTC-28, 30).

5.2. Sularda sertliğin nasıl giderileceğini araştırır.

5.3. Suların arıtımında klorun mikrop olduruculuk etkisinden yararlanıldığını araştırarak fark eder. (BSB-8, 9, 31; FTTC- 25; TD1,5).

MART

1

 

 

 

 

 

 

 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

4. ÜNİTE: SES 

1. Ses dalgaları ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Titresen bir cisim için frekans ve genliği tanımlar.

1.2. Ses dalgasının belirli bir frekansı ve genliği olduğunu ifade eder.

2. Sesin özellikleri ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Çevresindeki sesleri, ince-kalın ve şiddetli-zayıf sıfatlarını kullanarak betimler ve sınıflandırır (BSB-1, 3, 4, 5, 6).

2.2. Ses şiddetini, sesleri şiddetli veya zayıf işitmemize neden olan ses özelliği olarak ifade eder.

2.3. Ses yüksekliğini, sesleri ince veya kalın işitmemize neden olan ses özelliği olarak ifade eder.

2.4. Sesin şiddeti ile genliği, sesin yüksekliği ile frekansı arasındaki ilişkiyi keşfeder (BSB-11, 12, 13,14, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 31).

2.5. Çeşitli sesleri birbirinden ayırt edilebilmesini, ses dalgalarının frekans ve genliklerinin farklı olmasıyla açıklar

(BSB-1, 4, 6, 8, 31).

2.6. Ses düzeyinin ses şiddetinin bir olcusu olduğunu fark eder (BSB-25).

2.7. Çevresindeki ses kaynaklarının ürettiği sesler ile ses düzeyleri arasında ilişki kurar (BSB-1, 4, 6, 31; TD-5).

2

 

 

 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

 

4. ÜNİTE: SES 

3. Bir müzik aletinden çıkan sesin değişimi ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1. Bir müzik aletinden çıkan seslerin yüksekliğini ve şiddetini nasıl değiştirebileceğini keşfeder (BSB-1, 11,12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 27, 31).

3.2. Farklı yükseklik ve şiddette sesler oluşturabileceği bir müzik aleti tasarlar ve yapar (BSB-18; FTTC-6, 8; TD-2).

4. Bir enerji turu olan ses ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1. Sesin bir enerji turu olduğunu ifade eder.

4.2. Ses enerjisinin başka bir enerjiye dönüşebileceğini ifade eder (TD-3).

3

 

 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

4. ÜNİTE: SES 

5. Sesin yayılma hızı ile ilgili olarak öğrenciler;

5.1. Ses dalgalarının belirli bir yayılma hızının olduğunu ve bu hızın, sesin yayıldığı ortamın yoğunluğuna bağlı olarak değiştiğini ifade eder (BSB-25).

5.2. Sesin farklı ortamlardaki hızlarını karsılaştırır (BSB-5, 6).

5.3. Işığın ve sesin havadaki yayılma hızlarını karsılaştırır (BSB-5, 6).

 

 1. II.    DÖNEM BİRİNCİ SINAV

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

5. ÜNİTE: MADDENİN HALLERİ VE ISI

1. Isı ve sıcaklık ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Isının, sıcaklığı yüksek maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan enerji olduğunu belirtir.

1.2. Aynı maddenin kütlesi büyük bir örneğini belirli bir sıcaklığa kadar ısıtmak için, kütlesi daha küçük olana göre, daha çok ısı gerektiğini keşfeder.

1.3. Tek tek moleküllerin hareket enerjilerinin farklı olabileceğini ve çarpışmalarla değişeceğini fark eder.

1.4. Sıcaklığı, moleküllerin ortalama hareket enerjisinin göstergesi seklinde yorumlar (BSB-8).

1.5. Isı aktarım yönü ile sıcaklık arasında ilişki kurar (BSB-8, 9; TD-1).

1.6. Sıvı termometrelerin nasıl yapıldığını keşfeder (BSB-22, 24; FTTC-4, 16; TD-3).

 

4

 

 

 

 

 

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

 

5. ÜNİTE: MADDENİN HALLERİ VE ISI

2. Maddelerin aldığı/verdiği ısı ile sıcaklık değişimi arasında ilişki kurmak bakımından

öğrenciler;

2.1. Mekanik ve Elektrik enerjinin ısıya dönüştüğünü gösteren deneyler tasarlar (BSB-15, 16, 17, 18; TD-2, 4).

2.2. Maddelerin ısınmasının enerji almaları anlamına geldiğini belirtir.

2.3. Suyun ve diğer maddelerin “öz ısı”larını tanımlar, sembolle gösterir.

2.4. Farklı maddelerin öz ısılarının farklı olduğunu (öz ısının ayırt edici bir özellik olduğunu) belirtir.

2.5. Suyun öz ısısını joule/gºC ve kalori/gºC cinsinden belirtir.

3. Maddenin ısı alış-verisi ile hal değişimlerini ilişkilendirmek bakımından öğrenciler;

3.1. Gaz, sıvı ve katı maddelerde moleküllerin/atomların yakınlık derecesi, bağ sağlamlığı ve hareket özellikleri arasındaki ilişkiyi model veya resim üzerinde açıklar (BSB- 30, 31; FTTC- 4).

3.2. Bağların, katılarda sıvılardakinden daha sağlam olduğu çıkarımını yapar (BSB-5).

3.3. Gazlarda moleküller arasındaki bağların yok denecek kadar zayıf olduğunu belirtir.

3.4. Erimenin ve buharlaşmanın ısı gerektirmesini, donmanın ve yoğuşmanın ısı açığa çıkarmasını bağların kopması ve oluşması temelinde açıklar (BSB-5, 6, 9, 31).

NİSAN

1

 

 

 

 

 

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

5. ÜNİTE: MADDENİN HALLERİ VE ISI

4. Erime/donma ısısı ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1. Erimenin neden ısı gerektirdiğini açıklar; donma ısısı ile ilişkilendirir(BSB-7, 30, 31).

4.2. Farklı maddelerin erime ısılarını karsılaştırır (BSB-6).

4.3. Belli kütledeki buzun, erime sıcaklığında, tamamen suya dönüşmesi için gerekli ısı miktarını hesaplar.

4.4. Kapalı mekânların aşırı soğumasını önlemek için ortama su konulmasının yararını açıklar (BSB-31; FTTC-29; TD-4).

4.5. Saf olmayan suyun donma noktasının, saf sudan daha düşük olduğunu fark eder.

4.6. Buzlanmayı önlemek için başvurulan “tuzlama” işleminin hangi ilkeye dayandığını açıklar.

4.7. Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi açıklar.

5. Buharlaşma ısısı ile ilgili olarak öğrenciler;

5.1. Buharlaşmanın neden ısı gerektirdiğini açıklar; buharlaşma ısısını maddenin turu ile ilişkilendirir.

5.2. Kütlesi belli suyun, kaynama sıcaklığında tamamen buhara dönüşmesi için gerekli ısı miktarını hesaplar.

5.3. Buharlaşmanın soğutma amacı ile kullanılışına günlük hayattan örnekler verir (BSB-30, 31; FTTC-16, 31).

2

 

 

MADDE VE DEĞİŞİM

 

5. ÜNİTE: MADDENİN HALLERİ VE ISI

6. Isınma/soğuma eğrileri ile ilgili olarak öğrenciler;

6.1. Katı, sıvı ve buhar halleri kolay elde edilebilir (su gibi) maddeleri ısıtıp soğutarak, sıcaklık-zaman verilerini grafiğe geçirir (BSB-11, 12, 13, 14, 29).

6.2. Isınan-soğuyan maddelerin, sıcaklık zaman grafiklerini yorumlar; hal değişimleri ile ilişkilendirir (BSB-11, 12, 13, 14, 29, 31).

3

 

 

 

 

CANLILAR VE HAYAT                                   

6.ÜNİTE: CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ 

1. Besin zincirindeki canlılarla ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Besin zincirlerinin başlangıcında üreticilerin bulunduğu çıkarımını yapar (BSB - 8).

1.2. üreticilerin fotosentez yaparak basit seker ve oksijen ürettiğini belirtir.

1.3. Fotosentez için nelerin gerekli olduğunu sıralar.

1.4. Fotosentezde ışığın gerekliliğini deney yaparak gözlemler (BSB –1, 3,17, 18, 19, 20, 23, 27, 31).

1.5. Fotosentezi denklemle ifade eder.

1.6. Fotosentezin canlılar için önemini tartışır.

1.7. Üreticilerin fotosentez ile güneş enerjisini kullanılabilir enerjiye dönüştürdüğünü ifade eder.

1.8. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için enerjiye ihtiyaç duyduklarını açıklar.

1.9. Besin zincirindeki tüketicilerin enerji ihtiyacını üreticilerden karşıladığını açıklar.

4

 

 

 

 

CANLILAR VE HAYAT                                   

6.ÜNİTE: CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ 

1.10. Solunumun canlılar için önemini tartışır.

1.11. Oksijenli solunum sonucunda oluşan ürünleri deney yaparak gösterir (BSB – 1, 3, 17, 18, 19, 20, 23, 27, 31).

1.12. Gözlemleri sonucunda oksijenli solunumun denklemini tahmin eder (BSB - 1, 9).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

5

 

 

 

CANLILAR VE HAYAT                                   

6.ÜNİTE: CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ 

1.13.Bazı canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli enerjiyi oksijen kullanmadan sağladığını açıklar.

1.14. Günlük yasamdan oksijensiz solunum ile ilgili örnekler verir.

1.15. Oksijenli solunum denklemi ile fotosentez denklemini karşılaştırarak ilişki kurar (BSB, 6).

1.16. Beslenme ve enerji akısı acısından üreticiler ve tüketiciler arasındaki ilişkiyi açıklar.

1.17. Besin zincirindeki enerji akısına paralel olarak madde döngülerini açıklar.

MAYIS

1

 

 

 

 

CANLILAR VE HAYAT                                   

6.ÜNİTE: CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ 

2. Geri dönüşüm, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarına örnekler verir.

2.2. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin araştırma yapar ve sunar (BSB – 1, 6, 25, 27, 32; FTTC – 24, 26).

2.3. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanmanın önemini vurgular (FTTC – 24).

2.4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına örnek olabilecek bir tasarım yapar (FTTC – 1, 8, 9).

2.5. Geri dönüşümün ne olduğunu ve gerekliliğini örneklerle açıklar (FTTC – 18, 19).

2.6. Yasadığı cevrede geri dönüşüm uygulamalarını hayata geçirir(FTTC – 20, 27,33; TD – 1).

2

 

 

 

 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

7.ÜNİTE: YAŞAMIMIZ

DAKİ ELEKTRİK 

1. Elektrik akımının manyetik etkisi ve elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Üzerinden akım gecen bir bobinin, bir çubuk mıknatıs gibi davrandığını fark eder.

1.2. Bir elektromıknatıs yaparak kutuplarını akımın geçiş yönünden faydalanarak bulur.

1.3. Üzerinden akım gecen bobinin merkezinde oluşan manyetik etkinin, bobinden gecen akım ve bobinin sarım sayısı ile değiştiğini deneyerek keşfeder  (BSB-8, 9, 30, 31).

1.4. Elektrik akımının manyetik etkisinin, günlük hayatta kullanıldığı yerleri araştırır ve sunar (FTTC-5, BSB-32).

1.5. Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüştüğünü fark eder.

1.6. Bir çubuk mıknatısın hareketinin, elektrik akımı oluşturduğunu deneyerek keşfeder (BSB-30,31).

1.7. Hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüştüğünü fark eder.

1.8. Güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiği hakkında araştırma yapar ve sunar (BSB-32).

3

 

 

 

 

 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

7.ÜNİTE: YAŞAMIMIZ

DAKİ ELEKTRİK 

2. Elektrik enerjisinin ısıya (ısı enerjisine) ve

ışığa (ışık enerjisine) dönüşümü ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Elektrik akımı gecen iletkenlerin ısındığını deneyerek fark eder (BSB-30,31).

2.2. Elektrik enerjisinin bir iletkende ısı enerjisine dönüşeceği sonucuna varır (BSB-30,31).

2.3. Üzerinden akım gecen bir iletkende açığa çıkan ısının; iletkenin direnci, üzerinden gecen akım ve akımın geçiş suresiyle ilişkili olduğunu deneyerek keşfeder (BSB-8, 9, 30, 31).

2.4. Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümünü temel alan teknolojik uygulamaları araştırır ve sunar (BSB-32).

2.5. Güvenlik acısından sigortanın önemini ve çalışma prensibini açıklar (FTTC-5).

2.6. Teknolojideki sigorta modellerini araştırarak bir sigorta modeli tasarlar (FTTC-6).

2.7. Elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüştüğünü fark eder.

2.8. Üzerinden akım gecen bazı iletkenlerin görülebilir bir ışık yaydığı çıkarımını yapar.

2.9. Bir ampulün patladığında neden tekrar yanmadığını yorumlar.

4

 

 

 

 

 

FİZİKSEL OLAYLAR

7.ÜNİTE: YAŞAMIMIZ

DAKİ ELEKTRİK 

3. Elektrik enerjisinin kullanımı ve elektriksel güç ile ilgili olarak;

3.1. Elektrik enerjisi ile çalışan araçların birim zamanda kullandıkları elektrik enerjisi miktarının farklı olabileceğini fark eder.

3.2. Elektrik enerjisi ile çalışan araçların birim zamanda tükettiği elektrik enerjisini, o aracın gücü olarak ifade eder.

3.3. Elektriksel güç birimlerinin watt ve kilowatt olarak adlandırıldığını ifade eder.

3.4. Elektrik enerjisi ile çalışan araçlarda kullanılan elektrik enerjisi miktarının, aracın gücüne ve çalıştırıldığı sureye göre değiştiğini fark eder.

3.5. Kullanılan elektrik enerjisi miktarının “watt x saniye ve kilowatt x saat” olarak adlandırıldığını ifade eder.

3.6. Elektrik enerjisinin bilinçli bir şekilde kullanımı için alınması gereken önlemleri ifade eder (TD-5).

 

 

 1. II.    DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

HAZİRAN

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜNYA VE EVREN

8. ÜNİTE: DOĞAL SÜREÇLER 

1. Dünya’mızın oluşum sureci hakkında öğrenciler;

1.1. Tarih boyunca Dünya’mızın oluşumu hakkında çeşitli görüşlerin ortaya atıldığını fark eder (FTTC-2, 3).

1.2. Dünya’mızın oluşumuyla ilgili olarak en çok kabul gören görüşün, “Büyük Patlama”olduğunu belirtir.

2. Bir doğal süreç olan levha hareketleri ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Yer kabuğunun, sıcak ve akışkan olan magma üzerinde hareket eden levhalardan oluştuğunu gösteren bir model tasarlar ve yapar (BSB-25, 27, 28, 30, 32; FTTC-8, 9).

2.2. Okyanusların ve dağların oluşumunu levha hareketleriyle açıklar (BSB-8, 11-15; FTTC-1).

2.3. Artçı deprem, oncu deprem, şiddet, büyüklük, fay kırılması, fay hattı ve deprem bölgesi kavramlarını tanımlar.

2.4. Depremle ilgili çalışmalar yapan bilim dalına “sismoloji”, bu alanda çalışan bilim insanlarına ise “sismolog” adı verildiğini belirtir (FTTC-11, 12, 34; TD-2, 3).

2.5. Türkiye’nin deprem bölgeleriyle fay hatları arasında ilişki kurar (BSB-11-15).

2.6. Depremlere, fayların yanında, volkanik faaliyetlerin ve arazi çöküntülerinin de sebep olabileceğini açıklar (BSB-8, 11-15).

2.7. Volkanların oluşumunu ve bunun sonucunda oluşan yeryüzü şekillerini levha hareketleriyle açıklar (BSB-8, 11-15; FTTC-1).

2.8. Volkanların ve depremlerin insan hayatındaki etkileri ve sebep olabileceği olumsuz sonuçları ifade eder (BSB-8, 9; FTTC-25).

2.9. Deprem tehlikesine karsı alınabilecek önlemleri ve deprem anında yapılması gerekenleri açıklar (FTTC- 25).

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜNYA VE EVREN

8. ÜNİTE: DOĞAL SÜREÇLER 

3. Hava olayları ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1. Havanın dört temel bilesen yanında, su buharı da içeren bir karışım olması gerektiği çıkarımını yapar (BSB- 8).

3.2. Yakın çevresindeki hava olaylarını gözlemler, sonuçları kaydederek hava olaylarının değişkenliğini fark eder (BSB-1, 2, 22-25, 27, 28; FTTC-1).

3.3. Rüzgârın oluşumunu deneyle keşfeder (BSB-16-18).

3.4. Rüzgâr ile yel, tayfun, fırtına arasında ilişki kurar (BSB-5, 11-13, 15; FTTC-1).

3.5. Hortum ve kasırganın oluşum şartlarını ifade eder (BSB-5, 11-15).

3.6. Havanın sıcaklığı arttıkça daha fazla nem kaldırabileceğini ifade eder.

3.7. Yağmur, kar, dolu, sis, çiğ ve kırağı ile havanın sıcaklığı ve nemi arasında ilişki kurar (BSB- 8, 9; FTTC-2).

3.8. Hava olaylarının sebebini günlük sıcaklık farklılıkları ve oluşan alçak ve yüksek basınç alanlarıyla açıklar (BSB-11-15).

3.9. Mevsimsel sıcaklık değişimlerinin sebebini, Dünya’nın dönme ekseninin eğikliği ile açıklar (BSB-8, 11-15; FTTC-1).

3.10. yeryüzü sekilerlinin oluşumu ve değişiminde hava olaylarının etkisini örneklerle açıklar (BSB-1, 2; FTTC-25).

3.11. İklimin, yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca gözlenen tüm hava olaylarının ortalama durumu olduğunu ifade eder ve iklimlerin zamanla değişebileceğini kavrar.

3.12. İklimin etkisini açıklamaya ve keşfetmeye çalışan bilim insanlarına “iklim bilimci” adı verildiğini belirtir (FTTC-11, 12, 34; TD-2, 3).

3.13. Meteorolojinin, atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmelerini ve buna bağlı olarak oluşan hava olaylarını inceleyerek hava tahminleri yapan bilim dalı olduğunu ifade eder (TD-2, 3).

3.14. Hava tahminlerinin günlük yaşantımızdaki yeri ve önemini fark eder (FTTC-7, 16, 17, 28, 31, 32).

3.15. Meteoroloji uzmanlarına “meteorolog” adı verildiğini belirtir (FTTC-11, 12, 34; TD-2, 3).

             
2013 - 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF İNGİLİZCE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

UNIT 1 FRIENDSHIP

Month

Week

Hour

 

FUNCTIONS

 

SKILLS

SEPTEMBER

3rd  &   4th  

 

 

 

 

 

 

 

3

8

 

 

 

 

 

 

 

412

Describing personal qualities.

Advising others to do something.

Expressing opinions and making choices.

Instructing or directing others to do something.

Inquiring and expressing how certain/uncertain one is of something.

Inquiring about and expressing expectations.

Asking for and giving information about habits and pastimes.

 

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in simple everyday material.

Locating specific information in lists and isolating the information required.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Writing

Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.

Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

Speaking

Making him/herself understood in short contributions, even though pauses, false starts and reformulation are very evident.

Constructing phrases on familiar topics with sufficient ease to handle short exchanges, despite very noticeable hesitation and false starts.

Interacting with reasonable ease in structured situations and short conversations, provided the other person helps if necessary.

Asking and answering questions and exchange ideas and information on familiar topics in predictable everyday situations.

OCTOBER

EKİM

1st

4

UNIT 2 ROAD TO SUCCESS

OCTOBER

2nd  & 4th

 

8

 

Following and giving simple instructions.

Describing simple processes.

Drawing simple conclusions.

Imparting and seeking factual information: identifying, asking, and describing personal qualities.

 

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in simple everyday material such as travel guides, brochures, etc.

Locating specific information in lists and isolating the information required.

Understanding concepts and their relationships and grouping them.

Locating the topic sentence and supporting details and examples.

Writing

Making notes

Taking notes

Underlining, highlighting, circling key concepts.

Summarizing in the form of lists and charts.

Transferring information

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

Speaking

Delivering very short rehearsed announcements of predictable, learnt content which are intelligible to listeners who are prepared to concentrate.

Giving a short, rehearsed presentation on a topic pertinent to his/her everyday life, briefly give reasons and explanations for opinions, plans and actions.

Coping with a limited number of straightforward follow up questions.

 

I.  DÖNEM BİRİNCİ SINAV

 

 

UNIT 3 IMPROVING ONE’S LOOKS

 

OCTOBER

 

5th  

 

4

 

Seeking and giving information

Warning others to take care or to refrain from doing something, instructing or directing others to do something.

Seeking and giving advice

Suggesting a course of action.

Responding to offers and suggestions.

Drawing simple conclusions and making recommendations.

Describing people (personal appearance, qualities)

 

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in simple everyday material.

Locating specific information in lists and isolating the information required.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances on everyday topics of a concrete type to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Writing

Writing short, simple notes and messages relating to matters in areas of immediate need.

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances on everyday topics of a concrete type to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Speaking

Describing everyday aspects of his/her environment

Using simple descriptive language to make brief statements.

Finding out and passing on straightforward factual information.

Discussing practical issues in a simple way when addressed clearly, slowly and directly.

Explaining what s/he likes or dislikes about something.

Using an inadequate word from his/her repertoire and using gesture to clarify what he/she wants to say.

Communicating in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters.

Participating in short conversations in routine contexts on topics of interest.

Asking and answering questions about habits and routines.

 

NOVEMBER

 

 

 

 

1st &  2nd

8

 

 

UNIT 4 DREAMS

 

NOVEMBER

 

3rd &  4th 

8

Imparting and seeking factual information.

Expressing surprise.

Talking about past events and states in the past. Understanding and producing simple narratives.

Expressing (in)ability in the past.

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in simple everyday material

Locating specific information in lists and isolating the information required

Locating the topic sentence and supporting details and examples.

Writing

Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.

Writing very short, basic descriptions of events and past activities.

Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

Speaking

Interacting with reasonable ease in structured situations and short conversations.

 

 

 

 

 

Understanding enough to manage simple, routine exchanges without undue effort.

Dealing with practical everyday demands: finding out and passing on straightforward factual information.

Asking and answering questions about past events and activities.

Using simple techniques to start; maintaining, or ending a short conversation.

Initiating, maintaining and closing simple, face-to-face conversation.

Asking for attention.

Indicating when he/she is following.

Asking very simply for repetition when he/she does not understand.

Asking for clarification about key words or phrases not understood using stock phrases.

Saying he/she didn’t follow.

 

 

 

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV

 

 

UNIT 5 ATATÜRK: THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC

 

DECEMBER

 

1st  &  2nd

 

8

Imparting and seeking factual information.

Talking about past events and states in the past. Understanding and producing simple narratives.

Expressing (in)ability in the past.

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in simple everyday material.

Locating specific information in lists and isolating the information required.

Locating the topic sentence and supporting details and examples.

Writing

Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.

Writing very short, basic descriptions of events and past activities.

Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

Speaking

Interacting with reasonable ease in structured situations and short conversations.

Understanding enough to manage simple, routine exchanges without undue effort.

Dealing with practical everyday demands: finding out and passing on straightforward factual information.

Asking and answering questions about past events and activities.

Using simple techniques to start; maintaining, or ending a short conversation.

Initiating, maintaining and closing simple, face-to-face conversation

Asking for attention.

Indicating when he/she is following.

Asking very simply for repetition when he/she does not understand.

Asking for clarification about key words or phrases not understood using stock phrases.

Saying he/she didn’t follow.

 

 

 

UNIT 6 DETECTIVE STORIES

 

DECEMBER

EKİM

3rd  &  4th

 

 

 

 

 

 

3

8

 

 

 

 

 

412

Imparting and seeking factual information.

Talking about past events and states in the past. Understanding and producing simple narratives.

Expressing (in)ability in the past.

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in simple everyday material

Locating specific information in lists and isolating the

information required

Locating the topic sentence and supporting details and examples.

Writing

Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.

Writing very short, basic descriptions of events and past

activities

Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

Identifying the main point of reports of events where the visual supports the commentary.

Speaking

Dealing with practical everyday demands: finding out and passing on straightforward factual information.

Asking and answering questions about past events and activities.

Giving a simple description or presentation of people and places.

Telling a story or describing something in a simple list of points

Giving short basic descriptions of events and activities.

 

UNIT 7 PERSONAL EXPERIENCES

 

JANUARY

1st &  2nd

 

8

Imparting and seeking factual information.

Talking about personal experiences.

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in simple everyday material.

Locating specific information in lists and isolating the information required.

Locating the topic sentence and supporting details and examples.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Writing

Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.

Writing very short, basic descriptions of events and personal experiences.

Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Speaking

Dealing with practical everyday demands: finding out and passing on straightforward factual information.

Asking and answering questions about personal experiences.

Giving a simple description or presentation of people and places.

Handling very short social exchanges about personal experiences.

Making him/herself understood in an interview and communicating ideas and information on familiar topics.

 

 

I. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

 

 

UNIT 8 COOPERATION IN THE FAMILY

 

JANUARY

3rd  &   4th

8

Requesting others to do something.

Instructing or directing others to do something.

Requesting assistance.

Refusing.

Apologizing.

Talking about recent activities and completed actions.

Expressing gratitude.

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in simple everyday

Material.

Locating specific information in lists and isolating the information required.

Locating the topic sentence and supporting details and examples.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Writing

Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.

Writing very short, basic descriptions of events and personal

Experiences.

Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Speaking

Dealing with practical everyday demands: finding out and passing on straightforward factual information.

Checking whether someone has done something or not.

Handling very short social exchanges about personal experiences

Using an inadequate word from his/her repertoire and using gesture to clarify what he/she wants to say.

Giving thanks.

Understanding enough to manage simple, routine exchanges without undue effort.

Accepting or refusing a request.

 

 

 

UNIT 9 SUCCESS STORIES

 

FEBRUARY

2nd & 3rd & 4th

 

12

 

 

 

 

Imparting and seeking factual information.

Describing education qualifications and skills.

Talking about accomplishments.

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in simple everyday material.

Locating specific information in lists and isolating the information required.

Locating the topic sentence and supporting details and examples.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Writing

Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.

Writing a series of simple phrases and sentences about people, their educational background and accomplishments.

Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

412

 

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Speaking

Giving a simple description or presentation of people.

Using an inadequate word from his/her repertoire and using gesture to clarify what he/she wants to say.

Understanding enough to manage simple, routine exchanges without undue effort.

Communicating in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters.

Talking about people, their educational background and accomplishments.

 

 

UNIT 10 READING FOR ENTERTAINMENT

 

MARCH

1st & 2nd

8

Understanding and producing simple narratives.

Expressing accomplishments.

Expressing recent activities and completed actions.

Expressing personal experiences.

 

Reading

Understanding a short story.

Using an idea of the overall meaning of a text and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Understanding the relation between people and events.

Making a story flowchart.

Writing

Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.

Summarizing gist.

Listening

Predicting the mood of a story by the help of the melody.

Speaking

Giving a simple description or presentation of people and events.

Discussing events in a story or the plot in a simple way.

Saying what he/she thinks about things in a story.

Asking for clarification about key words or phrases not understood using stock phrases.

 

 

 

II. DÖNEM BİRİNCİ SINAV

 

 

 

UNIT 11 PERSONAL GOALS

 

MARCH

  3rd &  4th 

 

 

8

 

Understanding simple stories and acknowledging others’ viewpoints.

Expressing personal goals and outcomes.

Inquiring about and expressing want, desire.

Asking and answering questions to check on meaning (purpose) and intention.

Expressing purpose, cause and result, and giving reasons.

 

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in stories

Locating specific information in quotes or slogans and isolating the information required.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Writing

Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.

Summarizing gist.

Making a list of personal goals.

Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “because”.

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

 

 

 

 

 

Speaking

Giving a simple description or presentation of people and events.

Discussing events in a story or the plot in a simple way.

Saying what he/she thinks about things in a story.

Asking for clarification about key words or phrases not understood using stock phrases

Understanding enough to manage simple, routine exchanges without undue effort.

Communicating in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information.

Performing and responding to basic language functions, such as information exchange and requests and express opinions and attitudes in a simple way.

 

 

UNIT 12 PERSONALITY TYPES

 

APRIL

1st &  2nd

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifying and expressing personal strengths and weaknesses.

Describing people in terms of personal qualities

 

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in texts

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Filling in tests and questionnaires

Writing

Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.

Summarizing gist.

Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “because”.

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Speaking

Giving a simple description or presentation of people and events.

Asking for clarification about key words or phrases not understood using stock phrases.

Understanding enough to manage simple, routine exchanges without undue effort.

Communicating in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information.

Performing and responding to basic language functions, such as information exchange and requests and express opinions and attitudes in a simple way.

 

 

UNIT 13 LANGUAGE LEARNING

 

APRIL

 3rd & 4th &  5th   

 

 

12

 

 

 

 

Expressing opinions and judgments.

 

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in texts

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Writing

Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.

Summarizing gist.

Using the most frequently occurring connectors to link simple sentences in order to describe something as a simple list of points.

 

 

 

 

 

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Speaking

Describing something in a simple list of points.

Giving a short, rehearsed presentation on a topic pertinent to his/her everyday life, briefly give reasons and explanations for opinions.

Making him/herself understood in short contributions, even though pauses, false starts and reformulation are very evident.

Communicating what he/she wants to say in a simple and direct exchange of limited information on familiar and routine matters, but in other situations he/she generally has to compromise the message.

 

 

İKİNCİ DÖNEM MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV

 

 

 

UNIT 14 PRECAUTIONARY MEASURES

 

MAY

1st & 2nd

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warning others to take care or refrain from doing something.

Advising others to do something.

Suggesting a course of action.

 

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in texts

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Writing

Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.

Using the most frequently occurring connectors to link simple sentences in order to describe something as a simple list of points.

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Speaking

Describing something in a simple list of points.

Giving a short, rehearsed presentation on a topic pertinent to his/her everyday life, briefly give reasons and explanations for opinions.

Making him/herself understood in short contributions, even though pauses, false starts and reformulation are very evident.

Making and responding to suggestions.

Exchanging limited information on familiar and routine operational matters.

 

 

 

UNIT 15 PREFERENCES

 

MAY

3rd &  4th

 

8

 

 

Inquiring about and expressing agreement and disagreement.

Offering to do something.

Accepting or declining an offer or invitation.

Inquiring about and expressing preference.

Inquiring about and expressing want, desire.

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in texts.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context.

Writing

Using the most frequently occurring connectors to link simple sentences in order to describe something as a simple list of points.

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context

Speaking

Making him/herself understood in short contributions, even though pauses, false starts and reformulation are very evident.

Dealing with common aspects of everyday living such as travel, lodgings, eating and shopping.

Asking for and providing everyday goods and services

Discussing what to do next, making and responding to suggestions, asking for and giving directions.

Discussing what to do in the evening, at the weekend, etc.

 

II.  DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

 

UNIT 16 EMPATHY

JUNE

1st &  2nd

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquiring about and expressing agreement and disagreement.

Inquiring about and expressing approval and disapproval.

Understanding simple stories and acknowledging others’ viewpoints.

Expressing personal opinions.

Expressing sympathy.

 

Reading

Understanding short, simple texts on familiar matters.

Finding specific, predictable information in stories.

Locating specific information in quotes or slogans and isolating the information required.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances.

to derive the probable meaning of unknown words from the context

Writing

Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.

Summarizing gist.

Using the most frequently occurring connectors to link simple sentences in order to describe something as a simple list of points.

Listening

Catching the main point in short, clear and simple messages.

Finding specific information in simple recorded texts.

Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context

Speaking

Giving a simple description or presentation of people and events.

Discussing events in a story or the plot in a simple way.

Saying what he/she thinks about things in a story.

Asking for clarification about key words or phrases not understood using stock phrases.

Understanding enough to manage simple, routine exchanges without undue effort.

Communicating in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information.

Performing and responding to basic language functions, such as information exchange and requests and expressing opinions and attitudes in a simple way.

 

SÜRE

 

ÖĞRENME ALANI

 

ALT ÖĞRENME ALANI

 

KAZANIMLAR

Ay

Hafta

D.Saati

EYLÜL

 

 

 

 

3

2

 

Geometri

Örüntü ve Süslemeler

 

1.Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler.

 

2

 

 

 

Geometri

Dönüşüm Geometrisi

 

1.Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer.

 

 

 

 

 

4

2

 

 

Geometri

Dönüşüm Geometrisi

2. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.

2

 

Olasılık

ve

İstatistik

Tablo ve Grafikler

1. Histogram oluşturur ve yorumlar.

EKİM

 

 

 

 

 

1

2

 

Olasılık

ve

İstatistik

Tablo ve Grafikler

1. Histogram oluşturur ve yorumlar.

2

 

 

Sayılar

Üslü Sayılar

1.Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.

 

2

4

 

 

 

Sayılar

 

 

 

 

Üslü Sayılar

 

2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler.

3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

 

4

4

 

 

Sayılar

 

 

 

Üslü Sayılar

 

3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

 

5

1

 

 1. I.        DÖNEM BİRİNCİ SINAV

 

3

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

 

1.Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.

 

2. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.

 

KASIM

1

4

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

 

3. Kareköklü bir sayıyı a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.

4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

 

2

4

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

 

4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

 

3

4

 

 

Sayılar

Köklü Sayılar

 

5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

6. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler.

4

2

 

 

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

2

 

Olasılık

ve

İstatistik

Olasılık Çeşitleri

1. Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar.

ARALIK

1

2

 

Olasılık

ve

İstatistik

Olay çeşitleri

1.Bağımlı ve bağımsız olayları açıklar.

 

2

 

Olasılık

ve

İstatistik

Olay çeşitleri

 

2. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.

 

2

4

 

 

Sayılar

Gerçek sayılar

 

 

 

1. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.

2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.

3

4

 

 

 

Olasılık

ve

İstatistik

Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri

1.Standart sapmayı hesaplar.

2.Uygun istatistiksel temsil biçimlerini, merkezî eğilim ölçülerini ve standart sapmayı kullanarak gerçek yaşam durumları için görüş oluşturur.

 

4

4

 

 

Geometri

Üçgenler

 

1. Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmaların önemini açıklar.

2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.

 

OCAK

1

4

 

 

Geometri

Üçgenler

 

3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.

4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.

 

2

1

 

 

I. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

3

 

 

Geometri

Üçgenler

5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder.

6. Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklar.

3

4

 

 

Geometri

Üçgenler

 

7. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar.

8. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur.

 

 

4

4

 

 

Geometri

Üçgenler

9. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını belirler.

ŞUBAT

2

4

 

 

Geometri

Üçgenlerde Ölçme

1. Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular.

2. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular.

 

3

2

 

 

Geometri

Üçgenlerde Ölçme

3. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını problemlerde uygular.

2

 

 

Cebir

Örüntüler ve İlişkiler

1. Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.

4

4

 

 

Cebir

Cebirsel İfadeler

1. Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.

2. Özdeşlikleri modellerle açıklar.

 

MART

1

4

 

 

Cebir

Cebirsel İfadeler

3. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.

4. Rasyonel cebirsel ifadeler ile işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir.

2

4

 

Olasılık

ve

İstatistik

Olası Durumları Belirleme

1. Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.

2. Permütasyon ve kombinasyon arasındaki farkı açıklar.

3

4

 

 

Cebir

Denklemler

1. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer.

2. Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer.

 

4

3

 

 

Cebir

Denklemler

3. Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözer.

1

 

 

 1. II.     DÖNEM BİRİNCİ SINAV

 

NİSAN

1

3

 

 

Cebir

Denklemler

1. Doğrunun eğimini modelleri ile açıklar.

 

1

 

 

Cebir

Denklemler

2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.

2

2

 

 

Cebir

Denklemler

2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.

2

 

 

Geometri

Geometrik Cisimler

1. Prizmayı inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.

 

3

4

 

 

Geometri

Geometrik Cisimler

2. Piramidi inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.

3. Koninin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve yüzey açınımını çizer.

4. Kürenin temel elemanlarını belirler ve inşa eder.

 

4

4

 

 

 

Geometri

Geometrik Cisimler

 

5. Bir düzlem ile bir geometrik cismin ara kesitini belirler ve inşa eder.

6. Çok yüzlüleri sınıflandırır.

7. Çizimleri verilen yapıları çok küplülerle oluşturur, çok küplülerle oluşturulan yapıların

görünümlerini çizer.

 

5

2

 

 

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

2

 

 

Geometri

Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları

1. Dik prizmaların yüzey alanının bağıntılarını oluşturur.

 

MAYIS

1

4

 

 

Geometri

Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları

2. Dik piramidin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.

3. Dik dairesel koninin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.

 

2

4

 

 

Geometri

Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları

4. Kürenin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.

5. Geometrik cisimlerin yüzey alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

6. Geometrik cisimlerin yüzey alanlarını strateji kullanarak tahmin eder.

3

4

 

 

Geometri

Geometrik Cisimlerin Hacimleri

1. Dik prizmaların hacim bağıntılarını oluşturur.

2. Dik piramidin hacim bağıntısını oluşturur.

3. Dik dairesel koninin hacim bağıntısını oluşturur.

 

4

4

 

 

Geometri

Geometrik Cisimlerin Hacimleri

4. Kürenin hacim bağıntısını oluşturur.

5. Geometrik cisimlerin hacimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

6. Geometrik cisimlerin hacimlerini strateji kullanarak tahmin eder.

HAZİRAN

1

1

 

 

II. DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

3

 

 

Cebir

Eşitsizlikler

 

1.Eşitlik ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi açıklar ve eşitsizlik içeren problemlere uygun matematik cümleleri yazar.

2.Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini belirler ve sayı doğrusunda gösterir.

 

2

2

 

 

Cebir

Eşitsizlikler

3. İki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin grafiğini çizer.

1

 

 

Geometri

İzdüşüm

1.Bir küpün, bir prizmanın belli bir mesafeden görünümünün perspektif çizimini yapar.

1

 

 

Geometri

Dönüşüm Geometrisi

1.Geometrik cisimlerin simetrilerini belirler.

             

     DİLBİLGİSİ                                                                                

SÜRE

 

 

 

         KONULAR

 

 

 

                                    KAZANIMLAR

Aylar

Hafta

 

EYLÜL

 

3- 4

 

(A)  Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama

 

1.kazanım (Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.)

 

 

EKİM

1- 2

2. kazanım (Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.) 

   4 -5

3. kazanım (Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır.)

 

 1. I.       DÖNEM BİRİNCİ SINAV

KASIM

 

 

1

4. kazanım(Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur.)

2

 

 

(B)  Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama

 

 

1. kazanım (Cümlenin temel öğelerini ve özelliklerini kavrar.)

 

    3-4

2. kazanım (Cümlenin yardımcı öğelerini ve özelliklerini kavrar.)

 

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

ARALIK

1- 2

3. kazanım (Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler.)

3-4

4. kazanım (Cümledeki           fiillerin çatı özelliklerini kavrar.)

OCAK

1

4. kazanım (Cümledeki           fiillerin çatı özelliklerini kavrar.)

 

 

 

2

5. kazanım (İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır.)

 

 1. I.      DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

OCAK

3-4

6.  kazanım (Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır.)

 

ŞUBAT

 

2-4

 

7. kazanım (Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar.)

MART

1

8. kazanım (Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım özelliklerini kavrar.)

 

2-4

9.kazanım (Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini kavrar.)

 1. II.   DÖNEM BİRİNCİ SINAV

NİSAN

1-2

10. kazanım (Cümleler arasındaki anlam ilişkilerini kavrar.)

3-5

 

11.kazanım (Cümleye hâkim olan duyguyu fark eder.)

 

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

MAYIS

1-2

(C) Anlatım bozukluklarını belirleme ve düzeltme

 

1. kazanım (Cümlede anlatım bozukluğuna neden olan kullanımları belirler.)

3-4

2. kazanım (Anlatım bozuklarını düzeltir.)

 1. II.    DÖNEM ÜÇÜNCÜ SINAV

HAZİRAN

1-2

2. kazanım (Anlatım bozuklarını düzeltir.)

Türkçe Dersi Yıllık Planı ile İlgili Açıklama

Türkçe Dersi Öğretim Programı (6-8. sınıflar) “Okuma, Dinleme/İzleme, Konuşma, Yazma Öğrenme Alanları ile Dil Bilgisi” ne yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. Çoktan seçmeli testlerde bu öğrenme alanlarından okuma ve dil bilgisi ile yazma alanının “yazım ve noktalama kurallarını uygulama” amacına yönelik değerlendirme yapılabilmektedir.

Türkçe Dersi Öğretim Programı (6-8. sınıflar)’nda okuma öğrenme alanına yönelik kazanımlar tüm sınıf seviyelerinde (6, 7 ve 8. sınıflar) aynı olup metinlerin içeriğine göre kazanımların dağılımı da değişmektedir. Bu nedenle standart bir yıllık plan uygulanması mümkün değildir. Ancak Türkçe dersi öğretmenleri okutacakları metinlere göre yıllık plan yaparlar. Dil bilgisine yönelik kazanımlar ise sınıf seviyesine göre değişmekte olup bu kazanımların programda belirtilen sıraya göre verilmesi esastır. Bu çerçevede dil bilgisi kazanımlarının yıllık bir plan dâhilinde verilmesi mümkündür.

Yazma öğrenme alanının “Yazım ve noktalama kurallarını uygulama” amacına yönelik kazanımlar sınıf seviyesine bağlı olarak değişmekte olup bu kazanımlar okuma, yazma ve dil bilgisine yönelik çalışmalar sırasında ilişkili olduğu konularla birlikte verilebileceği gibi bağımsız etkinlikler aracılığıyla da verilebilmektedir. Bu nedenle bu amaca yönelik kazanımların işleniş sırası programda belirtilen açıklama çerçevesinde değişiklik göstermektedir. 8.sınıfta noktalama işaretlerinden virgül, noktalı virgül ve kısa çizginin belirli işlevlerine yönelik kazanımlar yer almakta olup bu kazanımlar ilgili olduğu dil bilgisi kazanımlarıyla (Cümle ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama amacının “cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar.” ile “Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar.” kazanımları) birlikte ele alınabilir. 8. sınıf aynı zamanda noktalama işaretleri ile yazım kurallarının daha önceki sınıflarda ele alınan işlevlerinin hatırlatıldığı ve pekiştirildiği sınıf seviyesi olduğundan bu kazanımların (Yazım kurallarını kavrayarak uygular./Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.) 6 ve 7. sınıflardaki işlevlerine yönelik sorulara da yer verilebilir.

1.ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

SÜRE

 

 

 

KONULAR

KAZANIMLAR

Ay

Hafta

D.Saati

EYLÜL

3

1

Batıya Erken Açılan Kent: Selanik

 1. Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.

Mustafa Kemal Okulda

2.  Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.

1

Cepheden Cepheye Mustafa kemal

3.  Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.

4.  Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir.

4

1

Dört Şehir ve Mustafa Kemal

5.  Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.

1

Mustafa Kemal Liderlik Yolunda

 

6.  Atatürk’ün 1919’a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri,  üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar.

Ünite Değerlendirmesi

 

2.ÜNİTE: MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER

EKİM

1

2

Osmanlı Devleti Hangi Cephede?

1.  I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir.

2

2

4

2

Geldikleri Gibi Giderler

2. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir.

3. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder.

5

2

KASIM

1

2

Ve Millî Mücadele başlıyor

4. Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir.

2

2

Egemenlik Milletindir

5. Misak-ı Milli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”, “tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir.

8. Mustafa Kemal’in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir.

 

3

1

Büyük Millet Meclisi İsyanlara Karşı

6. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir.

 

1

Barış Antlaşması mı, Ölüm Fermanı mı?

7. İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması’na karşı Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir.

Ünite Değerlendirmesi

 

4

2

BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

 

3.ÜNİTE“YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM!”

ARALIK

1

1

İlk Zaferimiz

1. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.

1

Destanlaşan Direniş

2

2

İstiklal Milletimindir

2. Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.

6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.

3

1

Savaşa Rağmen Eğitim Kongresi

3. Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk’ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye’nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar.

1

Anadolu İnsanının Büyük Fedakarlığı

4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif-i Millîye Kararları’nın uygulamalarını inceler.

4

1

Dirilişin Destanı: Sakarya

5. Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Atatürk’ün rolünü fark eder.

6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.

1

Hayat Veren Zafer

OCAK

1

1

Savaşa Son Veren Belge

6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.

1

Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluş Savaşımız

7. Örnek eser incelemeleri yaparak dönemin toplumsal olaylarının sanat ve edebiyat üzerine yansımalarını fark eder.

Ünite Değerlendirmesi

 

 

4. ÜNİTE: ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR

2

1

Saltanattan Milli Egemenliğe

1. Millî egemenlik anlayışının güçlendirilmesi sürecinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir.

1

Zaferin ve Bağımsızlığın Tescili

2. Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.

3

1

 

 1. I.   DÖNEM İKİNCİ SINAV

 

1

 

Millî Sınırlardan Millî Ekonomiye

3. İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararları, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından inceler.

Başkent Ankara

4. Ankara’nın başkent oluşunun gerekçelerini açıklar.

4

1

Yaşasın Cumhuriyet

5. Cumhuriyetin ilân edilmesini, Türkiye’de demokrasi rejiminin gerekleri ile bağdaştırarak değerlendirir.

1

Çağdaş Devlete Doğru

6. 3 Mart 1924’te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri fark eder.

ŞUBAT

2

1

Çok Partili Demokratik Yaşam

7. Atatürk’ün çok partili siyasî hayata verdiği önemi kavrar.

1

Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar

8. Şapka ve Kıyafet İnkılâbını, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, miladî takvim ve uluslararası saat uygulamasının kabulünü millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir.

17. Ölçü ve tartıların değişmesini çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir.

 

3

1

Hukuk ve Aile

9. Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun’un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri analiz eder.

1

Rejim Karşıtı Bir İsyan

10. Şeyh Sait İsyanını çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı tepkiler ve uluslararası ilişkiler açısından değerlendirir.

4

1

Kabotaj Bayramı

 

11. Kabotaj Kanunu’nu millî egemenlik hakları ve Türk denizciliğinde meydana getirdiği gelişmeler bakımından değerlendirir.

Mustafa kemal’e Suikast Girişimi

12. Mustafa Kemal’e suikast girişimini cumhuriyete yönelik tehditler çerçevesinde yorumlar.

1

Bir Devrin Analizi: Nutuk

13. Büyük Nutuk’un söyleniş amaçlarını, içeriğini ve tarihsel niteliğini kavrar.

MART

1

1

Harf İnkılabından Millet Mekteplerine

14. Harf İnkılâbını ve Millet Mekteplerini, eğitimin yaygınlaştırılması ve çağdaş Türk toplumunun oluşturulması açılarından değerlendirir.

 

1

Millî Kültürümüz Aydınlanıyor

18. Atatürk’ün millî kültür ve millî kimlik oluşturmak ve geliştirmek için dil ve tarih alanında yaptığı çalışmaları değerlendirir.

2

1

Kubilay Olayı

15.Menemen Kubilay Olayını Türk milletinin cumhuriyet yönetimindeki kararlılığı ve çok partili siyasî hayata etkisi açısından değerlendirir.

Bir Cumhuriyet Kenti

16.Şehir incelemesi yoluyla Cumhuriyet Döneminde mimarlık ve şehir planlaması alanında yapılan çalışmalara örnekler verir.

1

Çağdaş Üniversite Yolunda

19.1933 Üniversite Reformundan hareketle Atatürk’ün bilimsel gelişme ve kalkınmaya verdiği önemi kavrar.

Devlet ve Toplum Elele

22.Atatürk Döneminde sağlık alanında yapılan işleri devletin temel görevleri bağlamında inceler.

3

1

Modern Tarımın Doğuşu

23.Atatürk Orman Çiftliği örneğinden yola çıkarak Atatürk’ün modern tarımın gelişimine ve çevre bilincine verdiği önemi fark eder. 

Az Zamanda Çok ve Büyük İşler Yaptık

25.Onuncu Yıl Nutku’ndan hareketle yapılan inkılâpları, Atatürk’ün geleceğe yönelik hedeflerini ve Türk milletinin özelliklerini değerlendirir.

1

Sanat ve Spor

24.Örnek olaylardan yararlanarak Atatürk’ün sanata ve spora verdiği önemi fark eder.

4

1

Çağdaş Türk Kadını

21.Atatürk’ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla karşılaştırarak değerlendirir.

Soyadı Kanunu

20.Soyadı Kanunu’nun kabulünün gerekçelerini ve Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verilmesini millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde açıklar.

Ünite Değerlendirmesi

 

 

5. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK

1

Türk Çağdaşlaşması

1. Atatürkçülüğün amaç ve niteliklerini kavrar.

NİSAN

1

1

Atatürk’ü Etkileyen Olaylar ve Fikirler

2. Dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak dünyada ve ülkemizde Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında etkili olan olaylar hakkında çıkarımlarda bulunur.

1

Her şey Güçlü Bir Türkiye için

3. Millî güç unsurlarının Atatürk’ün yönetim anlayışındaki yerini ve önemini kavrar.

2

1

Cumhuriyetle Bir Milletiz

4. Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları kanıtlara dayalı olarak açıklar.

Cumhuriyetin Vatandaşlarıyız

5. Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı vatandaşlık temel hak ve sorumlulukları bilincini kazanır.

 

1

Ne Mutlu Türk’üm Diyene!

6. Atatürk’ün milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanır.

7. Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” özdeyişinden hareketle “Ne mutlu Türk’üm diyene !” ifadesinin anlam ve önemini kavrar. 

3

1

Halkçılık

8. Millî egemenlik, eşitlik, adalet, demokratik hak kavramlarını Atatürkçü düşünce sistemindeki halkçılık ilkesi ile ilişkilendirir.

1

Toplumda Devlet Desteği

9. Devletçilik ilkesinin devlete siyasî, sosyal ve kültürel alanda yüklediği görevleri açıklar.

10. Ulusal ve uluslararası faktörlerin devletçilik ilkesinin benimsenmesindeki etkisini değerlendirir.

4

1

Laiklik

11. Laiklik ilkesinin devlet yönetimi, hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal alanda meydana getirdiği değişimlerden yola çıkarak bu ilkenin temel esaslarını fark eder.

Her Alanda Yenilik

12. İnkılapçılık ilkesini, Türk ulusunun millî kültür değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmasının bir aracı olarak kavrar.

1

İnkılapların Temel Dayanağı

13. Atatürk ilkelerinin amaçları ve ortak özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

En Büyük Eser

14. Atatürkçü düşünce sisteminden yola çıkarak, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları belirler.

15. Atatürk ilkelerinin modern Türkiye’nin kuruluşu ve gelişmesindeki yerine ve önemine inanır.

5

2

 

İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV

MAYIS

1

1

Mazlum Milletler

16. Türk Milli Mücadelesinin ve Atatürkçülüğün, bağımsızlık savaşı veren mazlum milletlere örnek olduğunu fark eder.

Cumhuriyet Bize Emanet

17. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkma ve devamlılığını sağlama konusunda kişisel sorumluluk alır.

Ünite Değerlendirmesi

 

 

6.ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

1

Türk Dış Politikası

 1. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasının gelişimine yaptığı etkileri değerlendirir.
 2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını analiz ederek Türk dış politikası hakkında çıkarımlarda bulunur.

2

1

Hatay Türkiye’ye Katılıyor

 1. Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder.

1

Atatürk Bizimle

 1. Atatürk’ün ölümü üzerine yayımlanan yazılı ve görsel kanıtlardan hareketle onun kişilik özellikleri ile fikir ve görüşlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 2. Türk milletinin ulu önderine ebedî bağlılığını ve minnet duygusunu ifade etmek yönündeki çabalarını fark eder.

3

1

Ünite Değerlendirmesi

 

 

7. ÜNİTE: ATATÜRK’TEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI

 

1

Yine Bir Dünya Savaşı

 1. İkinci Dünya Savaşı’nın sebep, süreç ve sonuçlarını Türkiye’ye etkileri açısından değerlendirir.

Demokrasi Yolunda Türkiye

 1. Türkiye’de çok partili siyasî hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri demokrasinin gerekleri açısından inceler.

4

1

İnsan Haklarıyla Vardır

5. 1945 sonrası insan hak ve özgürlükleri ile demokratik anlayışın gelişimine yönelik uygulamalara örnekler verir.

1

Soğuk Savaş Yılları

 1. Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir.

Gelişen Türkiye

 1. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark eder.

 

HAZİRAN

1

1

Savaşta ve Barışta Türk Ordusu

6. Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemini ve görevlerini kavrar.

Türkiye’ye Yönelik Tehditler

7. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine yönelik iç ve dış tehditlere karşı korunması konusunda duyarlı olur.

1

 

 1. II.   DÖNEM İKİNCİ SINAV

 

2

1

SSCB Dağıldıktan Sonra

8. SSCB’nin dağılmasının dünyaya ve ülkemize etkileri hakkında çıkarımlarda bulunur.

Körfez’de Savaş

10. Körfez Savaşlarının Türkiye’ye siyasî, sosyal, askeri ve ekonomik etkilerini değerlendirir.

1

Bir Proje de Siz Yapın

9. Türkiye ve yakın çevresindeki enerji kaynaklarının siyasî ve ekonomik önemini değerlendirir.

11. Doğal kaynaklardan verimli şekilde yararlanmaya yönelik projeleri ülkemizin kalkınma politikaları çerçevesinde değerlendirir.

Avrupa Birliği (AB)’ne Doğru

12. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel gelişimi açısından analiz eder.

Ünite Değerlendirmesi