ÜNİVERSİTE BÖLÜM TANITIMLARI

Programın Amacı

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği programının amacı, ortaöğretim okullarında aile ekonomisi ve

beslenme öğretmenliği konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği programında, genel biyoloji, insan anatomisi ve fizyolojisi,

ana çocuk sağlığı ve aile planlaması, birey ve öğrenme süreçleri, beslenme ilkeleri, ev ve kurum

araçları, besin hazırlama, yemek planlama ve servis, ev tekstili, toplum beslenmesi, pazarlama gibi

alan dersleri okutulur ve uygulama yaptırılır. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim

metotları, özel öğretim metotları, ölçme – değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi

dersleri de verilir.

Gereken Nitelikler

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni olmak isteyenlerin sosyal bilimler ve fen bilimlerine ilgili

kimseler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi

iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme

çabasında olma da aile ekonomisi ve beslenme öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği programını bitirenlere “Aile Ekonomisi ve Beslenme

Öğretmeni” unvanı verilir. Aile ekonomisi ve beslenme öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli

Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve

tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını

değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim

programlarına yansıtılmasına çalışır.

ÇalıĢma Alanları

Aile ekonomisi ve beslenme öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde öğretmen olarak

çalışabilecekleri gibi toplu yemek yenen kamu ve işyerlerinde de çalışma olanağına sahiptirler.

Programın Amacı

Aktüerya programının amacı, sosyal güvenlik kurumlarında ve sigorta şirketlerinde çalışacak elemanları

yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Aktüerya programında matematik, istatistik, sosyoloji, hukuk, iktisat alanları ile ilgili çeşitli derslerden

başka, insan kaynakları yönetimi, pazar yönetimi, hayat sigortacılığı, vergi analizi, finansal piyasalar ve

kurumlar, sigorta sözleşmeleri, emeklilikte sosyal güvenlik teorisi, vergi mevzuatı gibi dersler okutulur

ve bir proje çalışması yaptırılır.Gereken Nitelikler

Aktüerya programına girmek isteyenlerin analitik düşünme gücüne sahip, matematik ve ekonomiye

ilgili ve bu alanlarda başarılı, ayrıntı ile ilgilenmekten sıkılmayan, dikkatli ve yeniliklere açık bireyler

olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Mezunlar “Aktüer” unvanı ile görev alabilirler. Aktüerlerin başlıca görevi sigorta programları

hazırlamaktır. Aktüer yangın, kaza ve özellikle ölüm gibi felaketlerin görülme sıklığına bakarak bunların

gelecekte ortaya çıkabilme olasılığını hesaplar ve sonuçları tablo ve grafiklerle gösterir, bunlara

dayanarak çalıştığı sigorta şirketinin veya sosyal güvenlik kurumunun yükümlülüklerini, tarifelerini

belirler.

ÇalıĢma Alanları

Aktüerler sigorta şirketlerinde, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu gibi resmi sosyal güvenlik

kurumlarında görev alırlar. Türkiye’de endüstri ve ticaretin gelişmesi ile bu alanda yetişmiş insan

gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Programın Amacı

Antropoloji (insanbilim) bölümü, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlanşıcı ve şelişimi, insanın

biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, yayılışı ve fiziksel özellikleri, toplumların ve kültürlerin oluşumu,

şelişimi, değişimi ve bu konularla ilşili tarih öncesi, tarihi ve şüncel tüm sorunlar üzerinde eğitim ve

araştırma yapar.

Antropoloji bölümündeki proşramlar ve ilşilendikleri konular aşağıda özetlenmiştir:

Fizik Antropoloji: İnsanın fiziksel özelliklerini metrik ve morfolojik yöntemlerle araştıran, toplumun

şenetik yapısını esas alarak yaşayan insan şruplarının çeşitliliğinin nedenlerini bulmaya çalışan bir bilim

dalıdır. (Bu dalda ayrı bir lisans proşramı vardır ve bu, kitabın “Fizik Antropoloji” bölümünde

açıklanmıştır).

Paleoantropoloji: Fosil-insanbilim anlamına şelen paleoantropoloji, şeçmişte ve buşünde insanın

canlılar dünyasındaki yerini, primat (tüm maymun türlerini ve insanı da içeren memeliler) takımı

üyelerinin benzer yapısal özellikleri açısından akrabalıklarını ve bunların tarih öncesinden ve tarih

devirlerinden kalan fosil örnekleriyle yakınlık derecelerini ve çevreleri ile ilişkilerini uyşulamalı bir

biçimde inceleyen bilim dalıdır.

Sosyal Antropoloji: Bu bilim dalı şeçmişte yaşamış ve çağımızda yasamakta olan çeşitli toplumların ve

bir toplumda değişik alt kültürlerin yaşayışını inceler, kültür – kişilik ilişkisini, toplumsal değişmeyi

belirleyen faktörleri ortaya çıkarmaya çalışır.

Proşramda Okutulan Belli Başlı Dersler

Antropoloji bölümünde öğretim süresi 4 yıldır. İlk iki yılda ilşili proşramların şiriş dersleri verilmekte ve

öğrenim ilerledikçe proşramlara özşü derslerde yoğunlaşılmaktadır. Antropoloji proşramında okutulan

dersler alanlara şöre değişiklik şöstermektedir. Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji alanlarında

okutulan belli başlı dersler, şenel paleoantropoloji ve primatoloji, osteometri, röntşenometri, fotometri,

evrim ve evrim tarihi, biyometri ve istatistik şrafik metotları, şenetik ilkeleri, yasayan ırklar, el izlerinin

antropolojisi, evrimin şenetik temelleri şibi derslerdir. Sosyal antropoloji alanında ise ekoloji ve kültür,

aile antropolojisi, akrabalık ilişkileri, kültür değişmesi şibi dersler okutulur.

şereken Nitelikler

Antropoloji bölümüne şirmek isteyen kişinin tarihe, coğrafyaya, sosyolojiye, psikolojiye ve biyolojiye

ilşi duyması, insanı ve davranışlarını sabır ve dikkatle incelemeye meraklı, olayları şözlemleme ve

şözlemlerinden sonuçlar çıkarma yeteneğine sahip olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Antropoloji bölümünü bitirenlere “Antropoloji Lisans Diploması” verilir ve diplomada öğrenim şörülen

proşram belirtilir. Örneğin, Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Anabilim dalı şibi. Mezunlar,

“Antropoloş” unvanı ile şörev almaktadırlar. Antropoloş ilkel ya da uyşar insan şruplarının başlanşıcını,

beden yapısını, özelliklerini, örf, adet ve şeleneklerini, dilini ve eserlerini, kısaca yasama biçimini

inceler. Antropoloş çalıştığı kurumda araştırma yapar ya da araştırma bulşularının uyşulamada

kullanılmasına yardımcı olur.

Çalışma Alanları

Antropoloji bölümü mezunlarının bir kısmı bazı kamu kuruluşlarında yetiştirildikleri alanla ilşili şörevler

alabilirler. Örneğin, paleoantropoloji proşramı mezunları MTA, Tabiat Tarihi Müzesinde ve diğer

müzelerin varsa doğa tarihi bölümlerinde; sosyal antropoloji proşramı mezunları Orman, Tarım ve Köy

İşleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, DPT, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, TRT, Milli

Folklor Enstitüsü şibi kuruluşların kültür ve eğitim birimlerinde sosyal araştırmacı olarak şörev

alabilmektedirler. Fizik antropoloji proşramı mezunları ise müzelerde olduğu kadar, orduda şiysi ve

araçların, mimaride ev ve ev eşyalarının, endüstride araç ve şereçlerin, bunları kullanacak kişilerin

beden yapısına uyşun olarak hazırlanmasında ve sporcuların beden yapısına şöre en başarılı olacakları

dallara yöneltilmelerinde danışmanlık yapabilirler. Bu bölüm mezunlarının alanlarında iş bulma olanağı

kısıtlı olmakla birlikte son yıllarda antropoloşlar Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı bünyesinde

Giderek artan oranda şörev almaktadırlar.

Programın Amacı

Astronomi ve uzay bilimleri proşramının amacı, evrendeki maddelerin (şüneş, yıldızlar, şalaksiler vb.)

niteliklerini, niceliklerini, hareketlerini ve konumlarını inceleyecek elemanları yetiştirmektir.

Proşramda Okutulan Belli Başlı Dersler

Astronomi ve uzay bilimleri proşramında öğretim süresi 4 yıldır. Bu süre içinde okutulan derslerin

büyük çoğunluğu temel matematik ve fizik dersleridir. İkinci şrupta okutulan derslerden bazıları ise,

şenel astronomi, astronomik aletler, astronomi tarihi, istatistik astronomi, astrofizik, şüneş fiziği, şök

mekaniği, küresel astronomi, radyo astronomidir. Uyşulamalı derslerde bölümlere bağlı

rasathanelerden yararlanılır.

şereken Nitelikler

Bir bireyin astronomi ve uzay bilimleri proşramında başarılı olabilmesi için, her şeyden önce, üstün bir

akademik yeteneğe ve bilimsel meraka sahip, bu bilim dalına ciddi bir ilşi duyan, sabırlı bir şözlemci

olması şereklidir. Astronomi ve uzay bilimleri proşramının dersleri şenellikle matematik ve fizik

konularını kapsadığı için, bu proşrama şirmek isteyenlerin lisede fizik ve matematik derslerinde

ortalamanın üzerinde bir başarı şöstermiş olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Astronomi proşramını bitirenlere “Astronom” unvanı verilir. Astronomi şenelde astronometri ve

astrofizik seklinde iki anabilim dalından oluşur. Birincisinde evrendeki maddelerin konumları,

hareketleri, şenel özellikleri araştırılırken, ikincisinde şök cisimlerinin fizik yapıları incelenir.

Astronomlar yerden ve uzaydan şözlemler yaparak, şezeşenlerin hareketleri ile ilşili bilşiler toplar, bu

bilşileri çözümler ve yorumlarlar. Astronomlar çalışmalarını optik teleskopla yürütürler, şece şündüz

şözlem yapar ve bu şözlem verilerini değerlendirirler.

Çalışma Alanları

Bu programdan mezun olan başarılı öğrenciler yüksek lisans ve doktora yaparak üniversitelerde

araştırma görevlisi olarak çalışabilirler. Mezunların bir bölümü de Meteoroloji şenel Müdürlüğüne bağlı

gözlem istasyonlarında ve rasathanelerde şörev almaktadırlar. Astronomi ve uzay bilimleri programını

bitirenlerin bir bölümü çeşitli kurumlarda bilşisayar proşramcısı olarak, bilşisayar proşramlarının

yazılımı ile ilşili şörevleri yürütmektedirler. Ülkemizde bu alanda yapılan yatırımların sınırlı olması mezunların iş bulmalarını zorlaştırmaktadır.

Programın Amacı

Balıkçılık teknolojisi mühendisliği programının amacı, iç sularda ve denizlerde yaşamakta olan canlıların

niteliği, avlanma teknolojisi, su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri işleme ve değerlendirme teknolojisi,

genel oşinoşrafi (okyanus bilimi) ve şemi yapımı, onarımı, yönetimi ile su altı tekniği konularında

çalışacak insan şücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Proşramda Okutulan Belli Başlı Dersler

Balıkçılık teknolojisi mühendisliği proşramında öğretim süresi 4 yıl olup proşramda matematik, fizik,

kimya, zooloji, botanik şibi temel derslerden başka; balık biyolojisi, deniz biyolojisi, biyometri,

hidrobiyoloji, balıkçı şemileri donanımı, şemi atölyesi tekniği, su ürünleri muhafaza ve işleme tekniği,

avlanma teknolojisi ve su ürünleri pazarlaması, şemilerde yük ve yükleme işlemleri şibi dersler

okutulmaktadır.

şereken Nitelikler

Balıkçılık teknolojisi mühendisliği proşramına şirmek isteyen kişinin normalin üzerinde bir şenel

akademik yeteneğe sahip, temel bilimlere (özellikle mekaniğe ve zoolojiye) olduğu kadar ekonomi ve

işletme konularına da ilşili ve bu alanlarda başarılı, inceleme ve araştırmaya meraklı bireyler olmaları

şerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Balıkçılık teknolojisi mühendisliği proşramını bitirenlere “Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi” unvanı verilir.

Balıkçılık teknolojisi mühendisi, sularda yaşayan canlıların hayatını inceler, insanlar için yararlı olanların

avlanma yöntemlerini belirler, bunların özel olarak üretilmesi için şerekli düzenlemeler yapar. Balıkçılık

teknolojisi mühendisleri balıkçı şemilerinin yönetimi, su ürünleri üretiminde projelendirme ve verimlilik,

işleme – değerlendirme ünitelerinde şörev yapabilirler.

Çalışma Alanları

Balıkçılık teknolojisi mühendisleri, yurtiçinde ve yurtdışında deniz ve iç sularda su ürünleri üretim ve

avlanması alanında faaliyet şösteren her türlü kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda şörev

alabilirler. Ayrıca çeşitli kredilerden de yararlanmak suretiyle su ürünleri yetiştirme çiftlikleri kurarak ve su ürünleri avcılığına yönelerek yurt ekonomisine şirişimci olarak katkıda bulunabilirler.

Programın Amacı

Bankacılık programının amacı, bankalarda ve çeşitli firmaların para kaynakları ile ilgili birimlerinde

çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Bankacılık programında matematik, hukuk, iktisat, istatistik ve muhasebe alanlarındaki derslerden

başka kredi politikası, yatırım bankacılığı, finansal piyasalarda modelleme ve tahmin, merkez bankacılığı, ticari bankalarda finans yönetimi, banka muhasebesi ve raporlama, mali hukuk ve vergi

politikası gibi dersler okutulmakta ve proje çalışması yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Bankacılık programında okumak isteyenlerin matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı,

başkaları ile iyi iletişim kurabilen, sabırlı, dikkatli ve yeniliklere açık bireyler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Bankacılık programını bitirenlere lisans diploması verilir. Mezunlar kamu sektöründe ve özel sektörde

müşteri temsilcisi, banka müfettişi, dealer gibi unvanlarla çalışırlar ve bankaların çeşitli işlemlerini yürütürler.

Bu grupta bir çok batı ülkesinin dil ve edebiyatları ve dil bilimi üzerinde eğitim yapan programlar

bulunmaktadır. Batı dilleri bölümünde yer alan programlar şunlardır:

İngiliz dili ve edebiyatı programında İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma yetileri

geliştirilmekte ve İngiliz edebiyatının çeşitli dönemleri ele alınarak, edebi eserler yazıldıkları çağın

siyasal yaşamı ve fikir akımları çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Fransız dili ve edebiyatı programında Fransız dil bilgisi geliştirilmekte ve Fransız edebiyatı tarihi, önemli

Fransız yazarları ve edebi akımları incelenerek öğretilmektedir.

Alman dili ve edebiyatı programında Alman Dili ve Almanca konuşulan ülkelerin edebiyatları ve

kültürleri tarihi gelişimi içinde öğretilmektedir.Amerikan kültürü ve edebiyatı çalışmalarını İngiliz dili ve edebiyatı programıyla birlikte yürütmekte olup

17. yüzyılda ilk ürünlerini vermeye başlayan ve Amerikalıların yaşayışını ve dünya görüsünü yansıtan

Amerikan edebiyatı, her ulusun edebiyatı gibi kendine özgü nitelikleriyle araştırılmakta ve

öğretilmektedir.

Bulgar dili ve edebiyatı programında dersler, Bulgarca ve Bulgar edebiyatı ile ilgili konuları

içermektedir.

Çağdaş Yunan dili ve edebiyatı programında Yunanca ve Yunan edebiyatı konusunda eğitim

yapılmaktadır.

Dil bilimi programı, dil adı verilen ve değişik ülkelerde çeşitli toplumların birbirinden farklı sembol

sistemleri biçiminde kullandıkları, fakat birçok ortak nitelikleri olan iletişim sistemini inceleyen bir bilim

dalıdır. Bu niteliği ile dil bilimi anadil başta olmak üzere çeşitli dillerin yapısı, kullanımı ve tarihi ile ilgili

konularda eğitim vermektedir.

Hungaraloji (Macar) dili ve edebiyatı programında Ural dili ailesine bağlı bir dil olan Macar dili, Macar

edebiyatı, tarihi ve kültürü ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapılmaktadır.

İngiliz dil bilimi programında İngilizce’nin yapısı, gramer özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle

ilişkileri ile ilgili konular okutulmaktadır.

İspanyol dili ve edebiyatı programında İspanyolca bilgisi kazandırılmakta ve İspanyol edebiyatı

incelenmektedir.

İtalyan dili ve edebiyatı programında İtalyan dilinin gramer yapısı incelenmekte, İtalyan edebiyat ve

kültürünü başlangıçtan günümüze kadar ele alan belli başlı akımlar ve yazarlar araştırılmakta ve bu

alanda eğitim yapılmaktadır.

Leh dili ve edebiyatı programında Leh dili ve bu dille yazılmış edebiyat ürünlerinin özelliklerini inceleyen

dersler okutulmaktadır.

Rus dili ve edebiyatı programında Rus dili ve grameri öğretilmekte ve 19. yüzyıl klasik Rus edebiyatı ve

Rusya tarihi üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

Programın Amacı

Beden eğitimi ve spor programının amacı, insanın fizyolojik ve psikolojik kapasitesini sporda en yüksek

verim elde edebilmek üzere yönlendirebilen ve kapasiteyi geliştirici teknikleri uygulayabilen sporcuları

ve spor eğiticilerini yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Beden eğitimi ve spor programında öğretim süresi 4 yıldır. Programda spor biyolojisi ve uygulamalı

fizyoloji, fonksiyonel anatomi ve kineziyoloji, ilk yardım ilkeleri, spor psikolojisi, egzersiz fizyolojisi,

psiko – sosyal açıdan spor gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Beden eğitimi ve spor programına girmek için, öncelikle sporun belli bir dalında yetenekli olmak

gereklidir. Bu alanda çalışan insanlar bir anlamda eğitici olarak görev yaptıkları için insanlarla iyi

iletişim kurabilmek, sabırlı ve dayanıklı olabilmek bu alanda başarıyı artırıcı faktörlerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Beden eğitimi ve spor programını bitirenler “antrenör, spor yöneticisi ya da beden eğitimi öğretmeni”

olarak görev yaparlar. Antrenörler insanların hangi spor türüne ne derece yatkın olduğunu saptar ve

bireyleri yetenekleri doğrultusunda eğitirler. Spor yöneticileri sportif alanda faaliyet gösteren kurum ve

kuruluşların çeşitli organizasyonları içinde yer alırlar. Beden eğitimi öğretmenleri ise öğretim

kurumlarında gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunurlar.ÇalıĢma Alanları

Bu programı bitirenler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda, üniversitelerde,

okullarda, spor kulüplerinde ve spor komplekslerinde antrenör, yönetici ya da öğretmen olarak görev alabilirler.

Programın Amacı

Beslenme ve diyetetik programının amacı, beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin, sağlığın

korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi çalışmalarının uygulanması alanında çalışacak insan gücünü

yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Beslenme ve diyetetik programında eğitimi süresince temel kimya, biyoloji, fizik, matematik, istatistik,

psikoloji, sosyoloji derslerinin yanı sıra beslenme biyokimyası, beslenme ilkeleri ve besinler, fizyoloji,

anatomi, mikrobiyoloji, kişisel ve toplumsal sağlık, aile planlaması, toplum beslenmesi ve beslenme

hastalıkları epidemiyolojisi, besin kimyası ve analizi, ana-çocuk beslenmesi, kurum beslenmesi, besin

kontrolü, yönetim ekonomisi alanlarında dersler verilir. Üçüncü yılın sonunda sağlık ocakları ve ana –

çocuk sağlığı merkezlerinde 6 hafta süreli halk sağlığında beslenme, son sınıfta bir yıl süreli hastane ve

kurumlarda beslenme stajı yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Beslenme bilimi biyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve besin bilimi ile yakından ilgili bir alandır. Bu

nedenle, beslenme ve diyetetik alanında çalışacak kişilerin doğa bilimlerine meraklı ve bu alanda iyi

yetişmiş olmaları gerekir. Ayrıca sabırlı, başkaları ile işbirliği yapabilen, düşüncelerini başkalarına

aktarıp onları etkileyebilen bireyler bu alanda başarılı olabilirler.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Dört yıllık eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Diyetisyen” unvanı verilir. Diyetisyen sağlık hizmetleri

sınıfı içerisinde yer alır. Başarılı öğrenciler, beslenme ve diyetetiğin yanı sıra biyokimya, anatomi,

fizyoloji, halk sağlığı ve metabolizma dallarında lisansüstü eğitime devam edebilirler. Diyetisyenler,

yönetici diyetisyen, tedavi diyetisyeni ve halk sağlığı diyetisyeni olarak ayrılırlar. Yönetici diyetisyen

hastane, okul, yurt, endüstri ve kamu kuruluşları gibi kurumlara, besin maddelerinin satın alınması,

hazırlanması, pişirilmesi ve servisiyle uğraşır. İnsanların en iyi ve en ekonomik yönden beslenebilmesi

için gerekli beslenme planlamasını yapar ve bu planın uygulanmasını denetler. Tedavi diyetisyeni,

hastaların durumuna göre verilecek özel diyetleri düzenler, yemeğin hastaya verilmesini ve hasta

tarafından tüketilmesini sağlar. Taburcu olan ve polikliniğe gelen hastaları, evde uygulamaları gereken

diyet konusunda eğitir. Halk sağlığı diyetisyenleri sağlık merkezlerinde görev alırlar ve halkın sağlıklı

beslenmesi için gerekli önerilerde bulunurlar. Ayrıca diyetisyenler gıda teknolojisinde eğitimci ve

danışman olarak da çalışmaktadırlar.

ÇalıĢma Alanları

Mezunların çalışma alanları dört grupta toplanabilir:

1. Diyetisyen olarak sağlık kuruluşlarında yataklı tedavi kurumları diyetisyenliği ve halk sağlığı

diyetisyenliği yapabilirler.

2. Toplu beslenme yapan kuruluşlarda çalışabilirler.

3. Beslenme eğitimcisi ve öğretmen olarak eğitim kurumlarında çalışabilirler.

4. Araştırma ve endüstri kuruluşlarında görev alabilirler.

Diyetisyenlik ülkemizde yeni gelişen bir meslek alanıdır. Okullarda, sosyal hizmet kurumlarında,

hastanelerde, kamu ve endüstri kuruluşlarında vb. yerlerde diyetisyenin çalışmalarından yararlanma

eğilimi artmaktadır. Bu nedenle iyi yetişmiş bir diyetisyenin iş bulma sorunu olmayabilir.

Programın Amacı

Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü Arşivcilik ve Kütüphanecilik bölümlerinin bir araya getirilmesiyle

oluşturulan yeni bir bölümdür. Bilgi ve belge yönetimi programının amacı, kamu kurum ve kuruluşları

ile özel ve tüzel kişilerin faaliyetleri sonucu oluşan belgeleri koruyan birimlerin kurulmasına ve

işletilmesine ilişkin kuram ve yöntemler konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır.Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Bilgi ve Belge Yönetimi programının öğretim süresi 4 yıldır. Kütüphanecilik ve arşivcilik bilgisine dayalı

dersler, belge – belge bilim, kataloglama, sınıflama ve bilgisayar gibi dersler ile birlikte bilginin analiz

edilmesi ve erişilmesi, bilgi merkezlerinin yönetimi, bilginin yayılması ve otomasyon teknikleri ile ilgili

dersler de okutulur. Ayrıca öğrenciler çeşitli arşivler ve dokümantasyon merkezlerinde uygulama

yaparlar.

Gereken Nitelikler

Bilgi ve Belge Yönetimi programında okumak isteyen öğrencilerin, okumayı seven, analitik düşünme

gücü yüksek, dikkatli, ayrıntı ile uğraşmaktan ve kapalı yerlerde çalışmaktan hoşlanan bireyler olmaları

gerekir. Sosyal bilimlere ve özellikle tarihe ilgili, sözel düşünme yeteneği ile belleği güçlü bireyler

olmaları ve yabancı dil bilmeleri eğitimde başarılarını artırır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Bilgi ve Belge Yönetimi programını bitirenlere “Bilgi ve Belge Yöneticisi” unvanı verilir. Bilgi ve belge

yöneticisi, arşive gelen kitap, belge ve malzemenin tarih, konu ve ilgili olduğu kuruluşlara göre

sınıflandırılması, düzenlenmesi, korunması, arandığında bulunarak ilgili yerlere gönderilmesi, yabancı

dilde ya da eski alfabe ile yazılmış eserlerin tercüme ettirilerek çalışmalarda kaynak olarak

değerlendirilmesi ve hizmete hazır halde tutulması gibi işleri yapar. Üretilen bilgiyi derleme, sınıflama

ve okuyucuya en kısa zamanda ve nitelikli bir biçimde sunma vb. işlemler de mezunlar tarafından

yapılmaktadır. Yirminci yüzyılda meydana gelen yayın patlaması ve hızla artan bilgi üretimi ile birlikte

,bilim ve teknolojinin her alanında bilgiye duyulan gereksinim de artmaktadır. Bilgi kaynaklarının basılı

formdan her türlü kitle iletişim araçlarına kadar çeşitlilik göstermesi araştırmacılar için bilgi kaynağına

ulaşmayı önemli hale getirmiştir. Bu nedenle endeks, öz dergisi gibi ikincil kaynakların üretilmesi ve

kullanıma sunulması önemli bir çalışma alanı haline gelmiştir.

ÇalıĢma Alanları

Bilgi ve belge yöneticisi mezunları, kütüphanelerde, devlet arşivlerinde, askeri

arşivlerde,yayınevlerinde, özel kuruluşların arşiv ve dökümantasyon merkezlerinde görev alabilirler.

Günümüzde kurum ve kuruluşların ürettikleri belgelerin hızla artışı bilgi ve belge yöneticilerine duyulan

gereksinimi daha da artırmaktadır.

Programın Amacı

Bilgisayar mühendisliği programı bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin

kullanımları konularında eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı DerslerBilgisayar mühendisliği bölümünde öğretim süresi 4 yıldır. Okutulan dersler bilgisayar donanım yapısı,

programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar, sayısal çözümleme, veri tabanı sistemleri, mantıksal

tasarım, mikroişlemciler, veri iletişim, sistem çözümleme, yönetim bilişim sistemleri gibi meslek

derslerinden ve matematik, istatistik, fizik, elektrik, elektronik, ekonomi, işletme yönetimi gibi temel

destek derslerinden oluşur. Meslek dersleri laboratuar uygulamaları ile desteklenir. Öğrenciler kuramsal

ve uygulamalı dersler yanında, gerek üniversite bilgisayar merkezlerinde, gerekse üniversite dışında

bilgisayar merkezi olan kuruluşlarda yaz stajları yaparlar.

Gereken Nitelikler

Bilgisayar mühendisliği programına girmek isteyenlerin genel akademik yeteneğe, üstün bir sayısal

düşünme gücüne ve sağlam bir mantığa sahip, dikkatli, sabırlı ve yaratıcı kişiler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Bilgisayar mühendisliği programını bitirenlere “Bilgisayar Mühendisi” unvanı verilir. Bilgisayar

mühendisleri çeşitli yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında sistem çözümleyici ve uygulama

programcısı, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda ve genellikle bilgi – işlem

merkezlerinde sistem programcısı, bilgi – işlem merkezlerinde yönetmen, yönetim bilişim sistemleri

alanında kurucu ve yönetici mühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyel

sistemlerinin tasarımında ve gerçekleştirilmesinde araştırma – geliştirme mühendisi olarak görev

alabilirler. Bu görevlerden ülkemizde en yaygın olanları programcılık ve sistem çözümleyicilik

görevleridir. Veri tabanı yönetmeni hemen her türlü kuruluşta, gittikçe önem kazanan veri tabanı

uygulamalarında veri tabanının yaratılması ve kullanımı ile ilgili konularda çalışır. Programcı, bir işi

bilgisayara yaptırmak ya da bir sorunu bilgisayar yardımıyla çözmek için gerekli işlemleri ve bu

işlemlerin uygulama sırasını saptar, bilgisayara verilecek verilerin ve bilgisayardan elde edilecek

sonuçların biçimini belirler, bir iş akış şeması hazırlar bu şemaya uygun olarak belirli bir programlama

dilinde işlemlere karşı gelen komutları yazar, programın amaca uygun biçimde çalışıp çalışmadığını

denetler, varsa eksikleri tamamlayıp yanlışları düzeltir, programı çalıştırır ve gerekirse programın

çalışmasıyla ilgili olarak bilgisayar operatörlerine yönerge hazırlar. Sistem çözümleyici belirli bir

uygulama sistemiyle ilgili bilgi ve belge akışını, yapılması gereken işlemleri, işlem – zaman ilişkilerini

çözümler, aksaklıkları saptar, uygulamanın iyileştirilmesi için gerekli yöntemleri, kullanılacak araç ve

gereci ve çalışacak personeli saptar, her aşamada yapılacak işlerle ilgili ayrıntılı yönergeler hazırlar ve

karşılaşılabilecek güçlükler için önlemler alır.

Çalışma Alanları

Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı ülkemizde bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarının

yönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile

özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışma olanakları vardır.

Programın Amacı

Bilgisayar öğretmenliği programının amacı teknik liselerde, endüstri meslek liselerinde ve yaygın eğitim

kurumlarında bilgisayar konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Bilgisayar öğretmenliği programında temel fizik ve matematik, devre elemanları ve ölçü aletleri,

bilgisayar programlama, mikroişlemci, elektrik ve manyetik alanlar, bilgisayar destekli devre tasarımı

gibi alan dersleri verilir. Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, bilgisayar öğretimi, özel

öğretim metotları, mesleki teknik eğitimin esasları, ölçme ve değerlendirme ve rehberlik gibi

öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Bilgisayar öğretmeni olmak isteyenlerin üst düzeyde sayısal yeteneğe sahip, sistematik düşünebilen,

mantık ve matematik konularında başarılı bireyler olmaları gerekir. Ayrıca düşüncelerini başkalarına

etkili bir biçimde aktarabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, dikkatli, işine özenli olma,

insanlarla iyi iletişim kurabilme, kendini ve çevresini geliştirme istek ve çabasında olma bilgisayar

öğretmeni olmak isteyenlerde aranan özelliklerdir.Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Bilgisayar öğretmenliği programını bitirenlere “Teknik Öğretmen” unvanı verilmektedir. Mezunlar

“Bilgisayar Öğretmeni” olarak örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından,

öğrencilerin yaş düzeyleri ve okulun amaçları dikkate alınarak hazırlanan öğretim programı

çerçevesinde, bilgisayar konusunda teorik ve pratik dersler verir, öğrencilerin başarılarını değerlendirir,

başarıyı artırıcı önlemler alır, öğrenci sorunları ile ilgilenir ve bu sorunların giderilmesine çalışır, kendini

ve mesleğini geliştirici çalışmalar yapar, alanındaki gelişmelerin öğretim programlarına yansıtılması için

girişimlerde bulunur.

ÇalıĢma Alanları

Bilgisayar öğretmenlerinin başlıca çalışma alanı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı teknik liseler, endüstri

meslek liseleri ve yaygın eğitim kurumlarıdır. Bilgisayar her alanda kullanılan bir araç olduğundan

bilgisayar sistemleri öğretmenleri genel eğitim veren okullarda da öğretmen olarak görev alabilirler,

özel sektöre bağlı eğitim kurumları ile işletmelerde de çalışma olanağı bulabilirler, kendileri özel iş yeri

açabilirler.

Programın Amacı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmenliği programının amacı teknik liselerde, endüstri meslek

liselerinde ve yaygın eğitim kurumlarında bilgisayar sistemleri konusunda eğitim yapacak öğretmenleri

yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği programında temel fizik ve matematik, devre elemanları

ve ölçü aletleri, bilgisayar programlama, mikroişlemci, elektrik ve manyetik alanlar, bilgisayar destekli

devre tasarımı gibi alan dersleri verilir. Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, bilgisayar

öğretimi, özel öğretim metotları, mesleki teknik eğitimin esasları, ölçme ve değerlendirme ve rehberlik

gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmeni olmak isteyenlerin üst düzeyde sayısal yeteneğe sahip,

sistematik düşünebilen, mantık ve matematik konularında başarılı olmaları gerekir. Ayrıca düşüncelerini

başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, dikkatli, işine özenli

olma, insanlarla iyi iletişim kurabilme, kendini ve çevresini geliştirme istek ve çabasında olma bilgisayar

öğretmeni olmak isteyenlerde istenen özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmenliği programını bitirenlere “Teknik Öğretmen” unvanı

verilmektedir. Mezunlar Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni olarak örgün ve yaygın eğitim

kurumlarında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından,öğrencilerin yaş düzeyleri ve okulun amaçları dikkate

alınarak hazırlanan öğretim programı çerçevesinde, bilgisayar konusunda teorik ve pratik dersler verir,

öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, öğrenci sorunları ile ilgilenir ve bu

sorunların giderilmesine çalışır, kendini ve mesleğini geliştirici çalışmalar yapar, alanındaki gelişmelerin

öğretim programlarına yansıtılması için girişimlerde bulunurlar.

ÇalıĢma Alanları

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenlerinin başlıca çalışma alanı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı

teknik liseler,endüstri meslek liseleri ve yaygın eğitim kurumlarıdır. Bilgisayar her alanda kullanılan bir

araç olduğundan bilgisayar sistemleri öğretmenleri genel eğitim veren okullarda da öğretmen olarak

görev alabilirler, özel sektöre bağlı eğitim kurumları ile işletmelerde de çalışma olanağı bulabilirler,

kendileri özel iş yeri açabilirler.

Programın Amacı

Bitkisel üretim programının amacı, besin olarak yararlanılan tarla ve bahçe bitkilerinin üretimi,

verimlerinin artırılması ve ürünlerinin değerlendirilmesi alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Bitkisel üretim programında matematik, biyoloji (özellikle botanik) kimya gibi temel fen derslerinden

başka tarımsal ekoloji, meteoroloji, toprak bilgisi, bitki besleme ve toprak verimliliği, meyve yetiştirme

ilkeleri, bahçe bitkileri ıslahı, böcek ekolojisi, yem kültürünün ilkeleri, serin iklim tahılları gibi dersler

okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Bitkisel üretim programında okumak isteyenlerin genel akademik yeteneğe sahip, temel bilimlere

özellikle botaniğe, ve kimyaya ilgili, konusunda inceleme ve araştırma merakı olan, açık havada

çalışmaktan hoşlanan, bitki yetiştirmeye meraklı kişiler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Bitkisel üretim programından mezun olanlara “Ziraat Mühendisi” diploması verilir. Bitkisel üretim

alanında yetişen ziraat mühendisi, ürünlerinden yararlanılan tarla, bahçe ve sera bitkilerinin

verimliliklerinin artırılması ve ürünlerin değerlendirilmesi için araştırmalar yapar, bol verimli ve sağlıklı

bitkisel ürün elde etmenin yolları konusunda üreticilere yardımcı olur.

ÇalıĢma Alanları

Bitkisel üretim alanında yetişen ziraat mühendisleri bakanlıklara bağlı çiftliklerde, özel çiftliklerde ve

laboratuarlarda çalışabilecekleri gibi kendi özel çiftliklerini de kurabilirler. Bitkisel üretim programı

mezunları, bahçe bitkileri ve öğretmenlik mesleği alanında yeterli düzeyde eğitim görmeleri koşulu ile, isterlerse meslek liselerine, süs bitkileri alanındaki dersleri okutmak üzere, öğretmen olarak atanabilirler.

Programın Amacı

Biyokimya programının amacı, biyolojik bilimler, sağlık bilimleri, beslenme ve çevre olayları ile ilgili

konularda araştırma ve eğitim yapmaktır.

Programda Yer Alan Belli BaĢlı Dersler

Biyokimya programı “Biyokimyagerlik” ve “Biyoteknoloji Ağırlıklı Kimyagerlik” olmak üzere iki alt dala

ayrılmaktadır. Biyokimya programının ilk iki yılında hücre biyoloji, mikrobiyoloji, fizyoloji, histoloji,

anorganik kimya, analitik kimya, matematik bilgisayar gibi dersler okutulmaktadır. İkinci yıldan sonra

öğrenciler alt dallardan birine yönelmektedirler. Biyokimyagerlik dalına geçenler biyofizikokimya,

enzimoloji, ilaç kimyası, beslenme, toksikoloji, klinik kimya, genetik, fermantasyon teknolojisi,

endüstriyel hijyen, atık değerlendirmesi ve arıtma yöntemleri gibi dersleri okumakta ve uygulama

yapmaktadırlar.

Gereken Nitelikler

Biyokimya alanında çalışmak isteyenlerin biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,

bilimsel çalışmalara istekli, meraklı, görme sorunu olmayan kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Biyokimya programını bitirenlere bitirdikleri dala göre “Biyokimyager” veya “Biyoteknoloji Ağırlıklı

Biyokimyager” unvanı verilmektedir. Biyokimyagerler, biyokimya analiz bilimlerinde ve

laboratuarlarında sağlıkla ilgili testleri yapar, yeni test yöntemleri geliştirirler, gıda ve ilaç sektöründe

kalite kontrol işlerini yaparlar, projelerin yürütülmesinde görev alırlar.

ÇalıĢma Alanları

Mezunlar, gıda, ilaç, tıbbi kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri ve

fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, üniversite, tıbbi tarımsal ve çevre araştırma

merkezlerinin araştırma laboratuarlarında görev alabilirler. Ayrıca pedagojik formasyon alanlar öğretmenlik yapabilirler.

Programın Amacı

Biyoloji programının amacı canlıların evrimi, yeryüzünde dağılımı, anatomisi ve fizyolojisi konusunda

eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Biyoloji programında dört yıllık eğitim kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Başlıca dallar botanik,

zooloji, mikrobiyoloji, ekoloji başlıkları altında toplanabilir.

Botanik: Bitkilerin yapıları, yayılmaları gibi konularla ilgilidir.

Zooloji: Hayvanların yapısı, başlangıcı, yayılmaları ve genetiği gibi konuları içerir. Ekoloji (Çevrebilim):

Canlıların birbirleri ve çevre koşulları ile ilişkilerini içerir.

Mikrobiyoloji: Bütün mikroskobik canlılar (bakteriler, virüsler) ile ilgili konuları içerir.

Hidrobiyoloji: Sularda yasayan canlılarla ilgili konuları içerir.

İlk yıl öğrencilere temel bilimler, genel biyoloji (kimya, fizik, biyometri ve jeoloji) konularında dersler

verilir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda botanik ve zooloji, hücre biyolojisi, genetik, fizyoloji,

anatomi gibi alanlarda dersler verilir. Öğrenciler laboratuarda uygulama çalışmaları yaparlar. Uygulama

çalışmalarının bir bölümü de arazide yapılır.

Gereken Nitelikler

Biyoloji programına girmek isteyen bir bireyin fen derslerinde başarılı olması gerekmektedir. Biyoloji

alanında çalışacak kimse, meraklı bir gözlemci, sabırlı bir araştırmacı olmalıdır. Bu alanda çalışma bazen yıllarca sürecek araştırmaları gerektirir. Onun için, bu alana girmek isteyen bir bireyin, her

şeyden önce, doğayı sevmesi, canlılarla uğraşmaktan hoşlanması ve bilimsel çalışmalardan doyum

sağlayan bir kimse olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Biyoloji programını bitirenler “Biyolog” unvanına hak kazanırlar. Biyolog genellikle laboratuarlarda canlı

veya ölü bitki, hayvan ve insanın hücre veya dokularının yapısını, çeşitli kimyasal etkiler sonucu bu

yapıda meydana gelen değişiklikleri inceler.

ÇalıĢma Alanları

Biyologlar günümüzde yoğun olarak hastanelerde, üniversitelerin tıp fakültelerinde, hidrobiyoloji

araştırma merkezlerinde, bakanlıklara bağlı kuruluşlarda, özel sektörde, ilaç ve besin endüstrisinde

çalışabilirler. Pedagojik formasyon aldıkları taktirde Milli Eğitim Bakanlığına veya özel sektöre bağlı

okullarda ve dershanelerde biyoloji öğretmenliği yapabilirler. Biyoloji programını bitirenler, sağlık,

çevre sorunları, beslenme ve eğitim gibi alanlarda çalışabilirlerse de iş bulma olanakları sınırlıdır.

Araştırıcı olarak çalışmak isteyenlerin lisansüstü eğitim yapmaları gereklidir. Tarım, tıp, eczacılık,

veterinerlik, biyologların uygulama alanlarıdır. Biyologlar, bakanlıklara bağlı ulusal parklar ve bahçeler

müdürlüklerinde görev yapabilirler. Bazı biyologlar Maliye Bakanlığında görev almakta, gümrüklerde

yurtdışına götürülen bitki ve hayvan türlerinin denetimini yapmaktadır.

Programın Amacı

Biyoloji programının amacı canlıların evrimi, yeryüzünde dağılımı, anatomisi ve fizyolojisi konusunda

eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Biyoloji programında dört yıllık eğitim kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Başlıca dallar botanik,

zooloji, mikrobiyoloji, ekoloji başlıkları altında toplanabilir.

Botanik: Bitkilerin yapıları, yayılmaları gibi konularla ilgilidir.

Zooloji: Hayvanların yapısı, başlangıcı, yayılmaları ve genetiği gibi konuları içerir. Ekoloji (Çevrebilim):

Canlıların birbirleri ve çevre koşulları ile ilişkilerini içerir.

Mikrobiyoloji: Bütün mikroskobik canlılar (bakteriler, virüsler) ile ilgili konuları içerir.

Hidrobiyoloji: Sularda yasayan canlılarla ilgili konuları içerir.

İlk yıl öğrencilere temel bilimler, genel biyoloji (kimya, fizik, biyometri ve jeoloji) konularında dersler

verilir. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda botanik ve zooloji, hücre biyolojisi, genetik, fizyoloji,

anatomi gibi alanlarda dersler verilir. Öğrenciler laboratuarda uygulama çalışmaları yaparlar. Uygulama

çalışmalarının bir bölümü de arazide yapılır.

Gereken Nitelikler

Biyoloji programına girmek isteyen bir bireyin fen derslerinde başarılı olması gerekmektedir. Biyoloji

alanında çalışacak kimse, meraklı bir gözlemci, sabırlı bir araştırmacı olmalıdır. Bu alanda çalışma bazen yıllarca sürecek araştırmaları gerektirir. Onun için, bu alana girmek isteyen bir bireyin, her

şeyden önce, doğayı sevmesi, canlılarla uğraşmaktan hoşlanması ve bilimsel çalışmalardan doyum

sağlayan bir kimse olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Biyoloji programını bitirenler “Biyolog” unvanına hak kazanırlar. Biyolog genellikle laboratuarlarda canlı

veya ölü bitki, hayvan ve insanın hücre veya dokularının yapısını, çeşitli kimyasal etkiler sonucu bu

yapıda meydana gelen değişiklikleri inceler.

ÇalıĢma Alanları

Biyologlar günümüzde yoğun olarak hastanelerde, üniversitelerin tıp fakültelerinde, hidrobiyoloji

araştırma merkezlerinde, bakanlıklara bağlı kuruluşlarda, özel sektörde, ilaç ve besin endüstrisinde

çalışabilirler. Pedagojik formasyon aldıkları taktirde Milli Eğitim Bakanlığına veya özel sektöre bağlı

okullarda ve dershanelerde biyoloji öğretmenliği yapabilirler. Biyoloji programını bitirenler, sağlık,

çevre sorunları, beslenme ve eğitim gibi alanlarda çalışabilirlerse de iş bulma olanakları sınırlıdır.

Araştırıcı olarak çalışmak isteyenlerin lisansüstü eğitim yapmaları gereklidir. Tarım, tıp, eczacılık,

veterinerlik, biyologların uygulama alanlarıdır. Biyologlar, bakanlıklara bağlı ulusal parklar ve bahçeler

müdürlüklerinde görev yapabilirler. Bazı biyologlar Maliye Bakanlığında görev almakta, gümrüklerde yurtdışına götürülen bitki ve hayvan türlerinin denetimini yapmaktadır.

Genel Tanım:

Biyomedikal mühendisliği, mühendislik metotlarını kullanarak, tıp ve sağlık bilimlerinde kullanılan teknoloji cihazlarını tasarlayan ve geliştiren bir mühendislik dalıdır. Bu bölümde; elektronik, bilgisayar, biyomekanik ve biyo-malzeme gibi yüksekteknolojilerde çalışan matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik bilgi ve becerilerini kullanarak biyomedikal mühendisliği problemlerini çözebilen, canlılar üzerinde ve diğer sistemlerde deneyler yapıp sonuçlarını yorumlayabilen, disiplinler arası (mat., fen, müh., tıp, elektronik vb.) ortak araştırma ve çalışma yapabilecek donanıma sahip mühendisler yetiştirmek amaçlanır.

Faaliyet Alanları:

Tıbbi cihazların tasarımı ve üretilmesi, ameliyat ve yoğun bakım ünitelerinde hasta takibinde kullanılan elektronik ve bilgisayarsistemlerinin, tıbbi görüntü sistemlerinin, çeşitli tedavilerde kullanılabilecek yeni biyo-malzemelerin, tıbbi cihazların vb. tasarlanması, yapılması ve geliştirilmesi konularında çalışma yaparlar.

İş Bulma Olanakları ve Kazanç Durumu:

Biyomedikal mühendisleri hastanelerde, çeşitli tıbbi cihaz şirketlerinde, ilaç firmalarında ve araştırma merkezlerinde tıbbi cihazların satın alınması için teknik şartname hazırlamak, tıbbi cihazları test etmek-bakım onarımını sağlamak, ameliyat odaları ve elektronik cihazlarla donatılmış laboratuar gibi tesislerin kurulmasında danışmanlık ve uygulama yapmak hastanebilgisayar merkezlerinde tıbbi bilgi işlem tesisleri kurmak ve bilgisayar programlarını hazırlamak, yoğun teknoloji kullanılan kliniklerde danışmanlık konularında görev alabilecek çok geniş iş bulma alanı ve olanağına sahiptirler.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:

Hızlı gelişen teknolojiyle birlikte bu mesleğin iş olanakları daha da yükselecektir.

Bu Mesleği Seçenlerde Ne Gibi Nitelikler Olmalı:

Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne sahip olması

Araştırma, planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması

Yeniliklere, gelişmelere açık ve yaratıcı olması

Hızlı sayısal düşünme gücü ve zihinsel yeteneğe sahip olması

Yeni ve güncel teknolojileri takip edebilme ve bundan hoşlanması

Beyin ve el koordinasyonuna sahip olması

Yeni şeyler keşfetme ve hayata geçirme tutkusuna sahip olması

Sorumluluk duygusu gelişmiş olması

Gözlem verilerini bütünleştirebilmesi

Tedbirli, dikkatli olma ve dikkatini bir noktada uzun süre yoğunlaştırabilmesi gerekir

Programın Amacı

Büro yönetimi öğretmenliği programının amacı, ortaöğretim okullarında büro yönetimi öğretmenliği

konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Büro yönetimi öğretmenliği programında genel işletme, genel ekonomi, genel muhasebe, büro

makineleri, organizasyon ve yönetim, güzel konuşma ve yazma, haberleşme ve iş yazışmaları, protokol – iletişim alan dersleri okutulur. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları,

özel öğretim metotları, ölçme – değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de

verilir.

Gereken Nitelikler

Büro yönetimi öğretmeni olmak isteyenlerin sözlü ifade yeteneğine sahip, ayrıntıya dikkat eden bireyler

olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim

kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma

da büro yönetimi öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Büro yönetimi öğretmenliği programını bitirenlere “Büro Yönetimi Öğretmeni” unvanı verilir. Büro

yönetimi öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan

öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun

öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır,

mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

ÇalıĢma Alanları

Büro yönetimi öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde öğretmen olarak çalışma olanağına sahiptirler.

Programın Amacı

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programında işçi – işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, endüstriyel

demokrasi, servet ve gelir politikası, uluslararası planda sosyal politika konularında eğitim yapılır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Üniversitelerin bu programında hukuk, ekonomi, maliye, işletmecilik ve yönetim bilimlerine ilişkin

derslerle matematik, sosyal düşünceler ve sosyal politika tarihi, çalışma ekonomisi, sendikacılık, sosyal

güvenlik, endüstriyel demokrasi, gelir ve servet dağılımı, ücretler, kentleşme ve konut politikası,

Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısı, kooperatifçilik, insan kaynakları ve istatistik gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin ekonomi ve sosyolojiye karşı ilgili, üstün akademik yeteneğe

ve ikna gücüne sahip ve insanlarla iyi ilişkiler kurabilen bireyler olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programını bitirenler “Çalışma Ekonomisti” unvanı ile iş piyasası,

sosyal sigorta, iş mevzuatı, toplu sözleşme ve sendikacılık konularında araştırma ve incelemeler

yaparak, öneriler geliştirirler. Çalışma ekonomistleri ayrıca, devletin genel sosyal politikası ile sosyal

güvenlik ve endüstri ilişkileri politikasının planlanma, düzenlenme ve geliştirilmesinde, ilgili bakanlık ve

kamu kuruluşlarında, sosyal işlerin düzenlenme ve yürütülmesinde, kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel

sektör işletmelerinin çalışma, işçi – işveren ilişkileri ile diğer sosyal işlerinin düzenlenmesi ve

yönetiminde de etkili bir rol oynarlar.

ÇalıĢma Alanları

Bu alanda öğrenim görenler, DPT’de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtdışı ve yurtiçi

ünitelerinde, sosyal güvenlik kurumlarında, müfettiş veya uzman olarak kamu iktisadi teşebbüsleri ve

özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. Çalışma ekonomistlerinin önemli bir çalışma alanı ise sendikalarda

danışmanlıktır. Çalışma ekonomistleri ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme bölümleri mezunlarının

çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alabilirler. Özel sektörde ilerleme kişisel yeteneğe ve yabancı dil bilmeye bağlıdır.

Programın Amacı

Çevre mühendisliği, hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, bunların

kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve yok edilmesi, kirlenmenin yol açtığı

estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek insan sağlığına ve refahına uygun çevre koşullarının

yaratılması konularında eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Çevre mühendisliği bölümünde öğrenim süresi 4 yıldır. Öğrenimin ilk yılında matematik, fizik, kimya,

biyoloji gibi temel dersler okutulur. Daha sonraki yıllarda, çağdaş çevre mühendisliğinin gerektirdiği

mesleki bilgi ve beceriyi kazandıracak dersler verilir. Bunlar arasında ikinci yıldan başlayarak, çevre

kimyası, çevre mikrobiyolojisi ve kimyasal mikrobiyoloji, bilgisayar kullanımı, hidrolik, hava, su ve

toprak kaynaklarının geliştirilmesi, en iyi biçimde kullanılması, kirliliğin kontrolü ve önlenmesi, katı, sıvı

ve gaz atıkların, gerek alışılagelmiş gerekse ileri düzeyde teknikler kullanarak, çevreye zararsız hale

getirilmelerine yönelik sistemlerin projelendirilmeleri gibi dersler ve uygulama çalışmaları

bulunmaktadır. Bu bölümde ayrıca yaz stajları ve uygulama dersleri zorunludur.

Gereken Nitelikler

Çevre mühendisliğine girmek isteyenlerin üretken, araştırıcı, azimli, genel akademik yeteneğe

sahip,matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi fen dersleri yanında ekonomi, sosyoloji gibi sosyal

alanlara da ilgi duyan, daha iyi ve sağlıklı bir çevre yaratabilmek için mücadele verecek kişiler olması

gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Çevre mühendisliğinden mezun olanlara “Çevre Mühendisi” unvanı verilir. Çevre mühendisi çevrede

yapılan tüm üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığına, refahına ve doğal dengeye zarar

vermeyecek biçimde ayarlanması için gereken önlemleri araştırır, su, toprak ve hava ortamlarında

kalite kontrolleri yapar, fabrika atıklarının insan sağlığına zararlı hale gelmeye başladığı miktarı saptar;

yerleşim merkezlerinde kanalizasyon, su şebekesi gibi sistemlerin insan sağlığına en uygun biçimde

yapılıp isletilmesi için gerekli önlemlerin alınmasına çalışır. Çevre konuları çok yönlü olduklarından,

çevre mühendisleri başta inşaat ve kimya olmak üzere, yerine göre, tüm diğer mühendislerle; şehir ve

bölge plancılarıyla; mimarlarla; biyolog, kimyager ve fizikçi gibi fen bilimcilerle, sosyolog, psikolog gibi

sosyal bilimcilerle, ekonomistlerle, işletmecilerle çalışma ve işbirliği yapma durumundadırlar. Çalışma

ekibinde anlaşma ve uyum olduğu, alınan kararlar uygulamaya yansıdığı sürece kişi bu alandaki

çalışmalarından doyum sağlayabilir.

ÇalıĢma Alanları

Çevre mühendisliği çağımızın sorunu olan çevre kirlenmesini önlemeyi hedef aldığı ve doğrudan insan

sağlığını ve refahını korumayı amaçladığı için, önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacaktır. Çevre

mühendislerinin çoğu planlamacı olarak bakanlıklar, Karayolları Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri, İller

Bankası ve belediyelerde görev alabilirler. Sağlık Bakanlığı merkez ve il teşkilatlarında ve Başbakanlığa

bağlı olan Çevre Genel Müdürlüğünde çevre mühendislerine gereksinim duyulmaktadır. Özel çalışanlar

yukarıda belirtilen kamu kurumları, belediyeler ya da kişi ve firmaların araştırma ve planlama işlerini

yapabilmekte, İller Bankası ve belediyelerce ihaleye çıkarılan şehir imar planlarını hazırlamaktadırlar.

Ayrıca uzmanlaştıkları konulara göre ulaşım, tarihsel çevre, doğal çevre ve turizm planlaması

konularında çeşitli iş alanları bulunmaktadır.

Programın Amacı

Çocuk gelişimi ve eğitimi programının amacı, genellikle hastanelerde, kreşlerde ve bakımevlerinde

bulunan çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönden gelişmeleri, çocuklara ilişkin

çeşitli sorunların çözümü için ana – babaların eğitimi, hastanede tedavi edilen çocukların eğitim

sorunlarının çözümü için gerekli programların hazırlanıp uygulanması gibi konularda çalışacak

elemanları yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünde fizik, kimya, biyoloji, matematik, sosyoloji, psikoloji gibi temel

nitelikte dersler verilmektedir. Eğitim ilerledikçe uzmanlık dersleri ağırlık kazanmakta olup çocuk sağlığı

ve hastalıkları, özel eğitim, aile ilişkileri, eğitim felsefesi ve çocuk ruh sağlığı gibi dersler verilmektedir.

Ayrıca uygulamalı derslerle ve yuva – anaokulu pratiği gibi staj programlarıyla öğrencilere deneyim

kazandırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında çalışmak isteyen bir bireyin, normalin üzerinde bir genel akademik

yeteneğe sahip, üretken bir kimse olması gerekir. Ayrıca, çocukları seven, onlarla beraber olmaktan

bıkmayan, ana – babalarla ve diğer meslektaşları ile iyi iletişim kurabilen, sabırlı, hoşgörülü, kısaca

insan ilişkilerinde başarılı bir kimse olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunları “Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi” unvanı ile görev

almaktadırlar. Çocuk gelişimi ve eğitimcisi genellikle kreşlerde ve bakımevlerinde bulunan çocukların

bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönden gelişmeleri için eğitim programları hazırlar, bu

programları bizzat uygular ya da uygulayıcıları denetler, ana – babalara çocuklarına ilişkin çeşitli

sorunlarında yol gösterir, çocuk hastanelerinde tedaviye alınan çocukların hastaneye uyum ve

hastanede kaldıkları sürece eğitim sorunları ile ilgilenir, bunun için gerekli programları hazırlar,

uygulanmasını sağlar. Ayrıca özel eğitim gerektiren çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal

gelişimlerini destekleyici eğitim programları hazırlama, uygulama ve ailelere yönelik rehberlik

çalışmaları düzenleme de çocuk eğitimcisinin görevleri arasındadır.ÇalıĢma Alanları

Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yuva ve

kreşlerde çocuk gelişimi elemanı, hastanelerde yatan çocukların eğitim ve eğlence etkinliklerini

sağlayacak yardımcı hastane elemanı, çocuk hastanesi ve ana – çocuk sağlığı merkezlerinde sağlam

çocuğun fiziki ve ruhsal gelişiminin incelenmesinde danışman, televizyon ve radyo çocuk programları

yapımcısı, çocuk kitapları ve benzeri materyal hazırlamada kitle haberleşme danışmanı olarak

çalışabilirler. Ülkemizde okul öncesi çocuğun eğitim sorununa önem verildikçe, birçok kurum, çalışan

annelere kreş ve yuva açtıkça, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanlarına giderek artan bir gereksinme

duyulacaktır.

Programın Amacı

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği programının amacı, 3 – 6 yaş arasındaki çocukları eğitecek

öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Çocuk Gelişimi ve eğitimi öğretmenliği programında biyoloji, sosyoloji, psikoloji gibi temel derslerden

başka, çocuk gelişimi, özel eğitim, aile ilişkileri, eğitim ve çocuk ruh sağlığı gibi dersler verilmekte,

uygulama yaptırılmaktadır. Bu programlarda ,eğitim sosyolojisi, eğitim yönetimi, eğitimde ölçme ve

değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Bu programlarda okumak isteyenlerin sözel yeteneği gelişmiş, insanlarla iyi iletişim kurmaktan

hoşlanan, güçlü bir belleğe ve algılama yeteneğine sahip, sabırlı, anlayışlı, sevecen, başkalarına bir

şeyler öğretmekten mutlu olan, çocuklarla iyi anlaşabilen, yaratıcı bireyler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Bu programı bitirenlere “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni” unvanı verilir. Mezunlar anaokullarında

bulunan, henüz ilköğrenime başlamamış çocuklara temel sosyal davranışları ve okuma yazmaya

hazırlık olabilecek becerileri kazandırırlar.

ÇalıĢma Alanları

Çocuk Gelişimi ve eğitimi öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına, diğer resmi kuruluşlara, belediyelere ve

özel sektöre bağlı anaokullarında öğretmen olarak çalışma olanağı bulabildikleri gibi kendi iş yerlerini

de açabilirler. Ülkemizde okulöncesi eğitim kurumlarında çalışacak öğretmenlere çok gereksinim vardır.

Programın Amacı

Coğrafya bölümünde, doğal çevrenin özellikleri ile çevre – insan ilişkileri, nüfus dağılımı ve ekonomik

etkinlikler gibi konularda araştırma ve eğitim yapılır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Coğrafya bölümünde 4 yıllık eğitimin ilk iki yılında genel klimatoloji, jeomorfoloji, coğrafi kartoğrafya,

beşeri coğrafyaya giriş, genel ekonomik coğrafya, hidrografya ve bitki coğrafyası gibi genel coğrafya

derslerine ve teorik bilgilere ağırlık verilmiştir. Son iki yılda ise, Türkiye jeomorfolojisi, uygulamalı

jeomorfoloji, uygulamalı klimatoloji, toprak coğrafyası, Türkiye ekonomik coğrafyası, beşeri coğrafyada

veri toplama ve değerlendirme yöntemleri, bölgesel Türkiye coğrafyası, ulaşım ve tarım coğrafyası gibi

daha çok uygulamaya yönelik dersler okutulmaktadır. Ayrıca, coğrafya öğrencilerine başlangıçta harita

bilgisi, grafik ve diyagram – çizim yöntemleri ile değerlendirilme gibi dersler verilir ve öğretim gezileri

düzenlenir.

Gereken Nitelikler

Coğrafya alanında çalışmak isteyen bir bireyin genel akademik yeteneğe, coğrafya yanında, biyoloji,

jeoloji gibi doğa bilimlerine; sosyoloji, tarih gibi toplum bilimlerine ilgi duyması, doğayı incelemeye

istekli olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Coğrafya bölümünü bitirenler “Coğrafyacı” unvanı ile görev alırlar. Coğrafyacıların önemli bir kısmı

öğretim, bir kısmı ise araştırma alanında çalışırlar ve yaptıkları iş de çalıştıkları kuruma ve çalışma

alanına göre değişir. Araştırma alanında çalışan coğrafyacı jeomorfoloji, iklim, bitki örtüsü, toprak,

maden ve su kaynakları konularında incelemeler yapar. Coğrafyacı ayrıca, ulaşım sistemi ve ekonomik

yapı üzerinde çalışır, haritaları ve istatistiksel verileri değerlendirir.

ÇalıĢma Alanları

Üniversitelerin coğrafya bölümü mezunlarının tezsiz yüksek lisans programı ile öğretmenlik formasyonu

alan bir kısmı ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilmektedirler. Bunun dışında, yüksek lisans

öğrenimi yapanlar, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, MTA, Elektrik İşleri

Etüt İdaresi, Köy Hizmetleri, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda ve çeşitli bakanlıklarda

çalışabilirler. Ancak, bu kuruluşlardaki teknik eleman kadrolarının sayısının kısıtlı olduğu gözden

kaçırılmamalıdır.

Programın Amacı

Coğrafya öğretmenliği programının amacı ortaöğretim okullarında coğrafya konusunda eğitim yapacak

öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Coğrafya öğretmenliği programında klimatoloji, jeomorfoloji, genel ekonomik coğrafya, bitki

coğrafyası, beşeri coğrafya, toprak coğrafyası, ulaşım ve tarım coğrafyası, gibi alan dersleri okutulur.

Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme –

değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi veren dersler de okutulur.

Gereken Nitelikler

Coğrafya öğretmeni olmak isteyenlerin sosyal bilimler alanlarında başarılı, tarih ve jeolojiye ilgi duyan

bireyler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi

iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme

çabasında olma gibi özellikler de coğrafya öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Coğrafya öğretmenliği programını bitirenlere “Coğrafya Öğretmeni” unvanı verilir. Coğrafya öğretmeni,

görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları

çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları

hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı arttırıcı önlemler alır, mesleğindeki

gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

ÇalıĢma Alanları

Coğrafya öğretmenleri, resmi ve özel liselerde, dershanelerde öğretmen olarak çalışma olanağına

sahiptirler.

Programın amacı

Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği programının amacı, teknik liselerde meslek liselerinde ve yaygın eğitim

kurumlarında dekoratif ürünler konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği programında temel sanat kültürü, dekorasyon becerileri kazandıran

çoğunluğu pratik dersler okutulur. Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçmedeğerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama

yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği programında okumak isteyenlerin genel akademik yetenek yanında

şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine sahip, resim sanat ve dekorasyon tekniği ile ilgili ve bu

alanlarda başarılı, el ve gözü eş güdümle kullanabilen bireyler olmaları gerekir. Düşüncelerini

başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkalarıyla iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı

sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olmak da dekoratif ürünler

öğretmenliğinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Programın Amacı

Deniz teknolojisi mühendisliği programının amacı, denizin içinde ve dibinde bulunan canlı ve cansız

zenginliklerin (petrol, doğal gaz, ve deniz ürünlerinin) aranması ve üretilmesinde, deniz kirliliğinin

önlenmesinde kullanılan her türlü yapı ve aracın (gemi platformu vb.) tasarımı ve üretilmesi alanında

eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Deniz teknolojisi mühendisliği programında öğretim süresi 4 yıldır. Programda matematik ve fizik gibi

temel fen alanları ile ilgili dersler yanında, oşenografi (okyanus bilim) dalga mekaniği, gemi

termodinamiği, deniz kirliliği, kazı yapıları, deniz hukuku ve gemi işletmeciliği gibi dersler

okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Deniz teknolojisi mühendisliği programına girmek isteyenlerin üstün bir akademik yeteneğe sahip, fen

derslerine ilgili ve bu alanlarda başarılı, dikkatli bir gözlemci olmaları ve açık havada çalışmaktan

hoşlanmaları gerekir.Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Deniz teknolojisi mühendisliği programını bitirenlere “Deniz Mühendisi” unvanı verilir. Deniz teknolojisi

mühendisleri denizde bulunan hammaddelerin bulunması ve işletilmesinde kullanılacak araçları tasarlar

ve en ekonomik yolla üretimi planlar. Ayrıca, denizde seyreden taşıtların yapım, onarım ve yönetimi

konularında liman ve kıyı yapıları inşaatında ve deniz kirliliğini önleme teknolojisi alanında mühendislik

hizmetleri verirler.

ÇalıĢma Alanları

Deniz mühendisleri tersanelerde, Köy Hizmetleri’nde, petrol şirketlerinde, bakanlıkların çeşitli

birimlerinde görev alabilirler.

Programın Amacı

Deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümünün amacı hem denizde güverte ve makine zabiti hem de

denizcilik acentelerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği bölümündeki öğrenciler 1. sınıfın sonunda üç anabilim

dalından birine ayrılmaktadır. Bunlar gemi yönetim mühendisliği (güverte), gemi makineleri işletme

mühendisliği ve deniz ulaştırma işletme mühendisliğidir. (işletme) dallarıdır. Birinci yıl matematik, fizik,

kimya, bilgisayar programlama, gemi mühendisliğine giriş, deniz, örf, adet ve liderlik, malzeme bilgisi

gibi dersler okutulur, ikinci sınıftan itibaren okutulan dersle kısaca şunlardır:

Gemi Yönetim Mühendisliği (Güverte)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Makine)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İşletme)

Gereken Nitelikler

Deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümünün alt dallarına ayrılacaklar için gereken nitelikler de ayrı

ayrı verilmiştir: Gemi yönetimi mühendisliği dalını tercih etmek isteyenlerin matematiğe özellikle

geometriye ve fiziğe ilgili ve bu konularda başarılı, bedence sağlam, açık havada ve denizde

çalışmaktan hoşlanan, ailesinden uzak kalabilen, başkalarını yönetebilen, çok dikkatli ve sabırlı, (gemi

makineleri) işletme mühendisliğinde okumak isteyenlerin matematiğe ve fiziğe, özellikle mekanik

konulara ilgili ve bu alanda başarılı, denizde ve kapalı ortamlarda çalışmaktan sıkılmayan, bedence

sağlam, güçlü ve dikkatli kimseler olmaları gerekmektedir. Deniz ulaştırma işletme mühendisliği

dalında okumak isteyenlerin matematiğe ve sosyal bilimlere özellikle hukuk ve ekonomiye ilgili,

başkaları ile iyi iletişim kurabilen, başkalarını etkileyebilen ve sistemli çalışabilen kimseler olmaları

gerekir. Bu dalda başarılı olmak için iyi derecede İngilizce bilmek gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Bu üç daldan mezun olanların hepsine “Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Lisans Diploması”

verilmekte ve diplomada dal adı belirtilmektedir. Güverte zabiti olarak çalışacak mezunlar 4. kaptan

olarak ise başlayarak, belli hizmet dönemlerinden sonra kaptanlığa (süvariliğe) kadar yükselirler.

Gemide bulunan her kaptanın belli görevleri vardır. Bunlar genellikle her gün köprü üstünde 8 saat

değişmeli olarak vardiya tutmak ve geminin güvenli biçimde seyrini, limanlara yanaşıp geminin yükünü

boşaltmasını ve yeni yük almasını sağlamaktır. Makine zabiti olarak çalışacak mezunlar 4. makine zabiti

olarak işe başlayarak, belli hizmet dönemlerinden sonra 1. makine zabitliğine (baş mühendisliğe) kadar

yükselirler. Genel olarak yaptıkları işler, her gün 8 saat makine dairesine değişmeli olarak nöbet

tutmak, makinelerde çıkabilecek aksaklıkları saptayıp onarmak, gemideki tüm makine donanımının

bakımını yapmak ve düzenli olarak işleyişini sağlamaktır. Çalışma ortamı kapalı ve gürültülüdür. Deniz

ulaştırma işletme mühendisi olarak çalışacak olanlar denizcilikle ilgili firmalarda yatırımları

değerlendirme işlemleri, gemilerin ve yüklerinin sigorta işlemleri, limanlarda yüklenen veya boşaltılan

mallarla ilgili işlemleri, uluslararası iş yapan firmalarda gemilere yük, yüke gemi bulunması gibi işleri

yürütürler.

ÇalıĢma Alanları

Deniz ulaştırma işletme mühendisleri Ulaştırma Bakanlığına veya özel sektöre ait denizcilik

kuruluşlarında görev alırlar. Denizde görev yapacak elemanlar için iş bulma şansı çok yüksektir. Karada

çalışacakların iş bulma ve ilerleme olanakları iyi İngilizce bilmeye ve mesleki ehliyete bağlıdır. Ülkemizde deniz yolu ile ulaşıma verilen önem giderek artmaktadır. Bu da mezunların iş bulmalarını

kolaylaştıracaktır.

Programın Amacı

Denizcilik işletmeleri yönetimi programının amacı, deniz taşımacılığının işletme ve yönetimi alanında

çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Denizcilik işletmeleri yönetimi programında öğretim süresi 4 yıldır. Bu programda matematik, istatistik,

hukuk, ekonomi, deniz ticaret hukuku, muhasebe, bilgisayar vb. dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Denizcilik işletmeleri yönetimi alanında çalışmak isteyenlerin sosyal bilimlere, özellikle ekonomi ve

işletme konularına ilgi duyması ve bu alanda başarılı, bir yabancı dil öğrenmeye hevesli ve yetenekli,

başkalarını ikna edebilen, girişimci, yaratıcı, açık havada çalışmaktan ve uzun süre deniz

yolculuklarından hoşlanan bir kimse olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Deniz işletmeciliği ve yöneticiliği programını bitirenlere “Denizcilik İşletmecisi” unvanı verilmektedir.

Denizcilik işletmecisi çalıştığı işletmede para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması

ve gemilerin kârlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planı düzenler; çalışmaları denetler, gemilerin

yük ve yolcularını tam kapasite ile çalışacak şekilde artırmak için önlemler alır, çalıştığı işletmeye bağlı

olan veya olmayan gemilerin, yüklenmesi ve yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar.

ÇalıĢma Alanları

Denizcilik işletmecisi ve yöneticisi Ulaştırma Bakanlığına veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı

gemilerde ve limanlarda çalışabilir

Programın Amacı

Deri mühendisliği programının amacı, derinin işlenmesi ile ilgili teknolojiyi geliştirme alanında çalışacak

insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Deri mühendisliği programında, fizik, kimya, biyoloji ve ekonomi gibi temel derslerin yanı sıra deri

mikrobiyolojisi, lif bitkileri, hayvansal lifler, kürk hayvanları yetiştirilmesi, büyük baş hayvan derilerinin

işlenmesi, atık su arıtma teknolojisi, proje hazırlama tekniği gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Deri mühendisliği alanında öğretim görmek isteyenlerin temel bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,

inceleme ve araştırmaya meraklı yaratıcı bireyler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Deri mühendisliği programını bitirenlere “Deri Mühendisi” unvanı verilir. Deri mühendisi tarımsal bir

ürün olan derinin, ham madde durumundan işlenmiş deri haline gelinceye kadar geçirdiği işlemleri ve

ürünün satışını planlar, başta deri olmak üzere yün, pamuk ve sentetik liflerin değerlendirilmesine

yönelik teknolojilerin geliştirilmesi için araştırmalar yapar.

ÇalıĢma Alanları

Deri mühendisliği alanında yetişenler özel sektöre ait deri işletmelerinde çalışabilirler, olanakları olanlar

kendi işletmelerini kurabilirler.

Programın Amacı

Diş hekimliği programı, ağız, diş sağlığının korunması, diş ve diş etleri hastalıklarının tedavisi, diş ve

çene ameliyatları ile protez diş yapımı konularında çalışacak diş hekimlerini yetiştirir ve bu alanda

araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Diş hekimliği fakültelerinde öğretim süresi 5 yıldır. Öğretimin ilk iki yılında genellikle biyoloji, kimya,

fizik, matematik gibi temel bilim dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda okutulan lisans programına özgü

dersler ise genellikle bu temel derslerle dolaylı olarak ilgilidir. Diş hekimliği fakültelerinin son üç yılında

dersler çoğunlukla uygulamalı olarak yapılır.

Gereken Nitelikler

Diş hekimliği programına girebilmek için akademik yeteneğin yanı sıra fen derslerinde başarılı olmak

gerekir. Diş hekimliği eğitiminin uygulamalı kısmı, el ve parmak becerisi, uzay ilişkileri yeteneği ve

estetik görüş gerektirmektedir. Bir diş hekimi, hastaları ile iyi ilişki kurabilmeli, onların güvenini

kazanabilmelidir. Bunun için diş hekimi olmayı düşünen bir bireyin hoşgörülü, güler yüzlü olması ve

insanlara içten ilgi duyması gerekir. Ayrıca bir diş hekiminin uzun süre ayakta çalışabilmesi için

bedence güçlü olması beklenir. Diş hekimliği eğitimi oldukça masraflı bir eğitimdir. Öğrenciler

uygulamalarda kullanacakları alet ve gereçleri kendileri sağlamak durumundadırlar ve bu da oldukça

ağır bir mali yük getirmektedir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Diş hekimliği programının ilk iki yılını başarı ile tamamlayan öğrenciye “Temel Diş Hekimliği Bilimlerinde

Ön lisans Diploması”, beş yıllık diş hekimliği fakültesini bitiren öğrenciye ise “Diş Hekimliği Yüksek

Lisans Diploması” ve “Diş Hekimi” unvanı verilir. Diş hekimi kliniğe gelen hastanın şikayetlerini dinler,

hastayı muayene eder, gereğinde rahatsızlık veren bölgenin filmini çeker ve sağlıksız dişi saptar; dişin

durumuna göre gereken tedaviyi yapar, takma diş yapmak için ağız boşluğunun ölçüsünü alır, takma dişi yapar veya yaptırır, yapılan dişi ağız boşluğuna yerleştirir, çarpık ve eğri dişleri düzeltmek için

dişler üzerine ve çenelere bant, tel vb. düzenekler koyar, diş etleri hastalıklarını ilaç ya da ameliyatla

tedavi eder. Diş hekimleri günümüzde, yukarıda saydığımız işlerin herhangi birinde

uzmanlaşmaktadırlar.

ÇalıĢma Alanları

Diş hekimleri, serbest çalışabilecekleri gibi bir devlet kuruluşunda da görev alabilirler. Muayenehane

açacak bir diş hekiminin önce Türk Tabipler Odasına başvurması, Sağlık Bakanlığından muayenehane

açma izni alması ve durumu Maliye Bakanlığına bildirmesi gerekir. Resmi ve özel hastanelerde veya

dispanserlerde çalışmak isteyen diş hekimleri ilgili kurumlara başvurur ve ihtiyaç olan yerlere tayin

edilirler. Diş hekimleri, Tabipler Odasına üye olmak zorundadırlar. Diş hekimlerinin bir kısmı da

uzmanlık eğitimi görüp üniversitelerde görev almaktadırlar. Serbest çalışmak isteyen bir diş hekiminin

muayenehane açacak, alet ve malzeme alacak kadar sermayesi olmalıdır.

Arap Dili ve Edebiyatı programında Arapça dil bilgisi, çeşitli klasik ve modern Arapça metinlerin

Türkçe’ye çevirileri, Arapça konuşma ve Arapça kompozisyon denemeleri ve Arap dili ve edebiyatı ile

ilgili eğitim yapılmaktadır.

Fars dili ve edebiyatı programında Farsça dil bilgisi, İran tarihi ve coğrafyası, İslamiyet’ten önceki İran

dilleri, dinleri ve edebiyatları İslami İran edebiyatı hakkında öğretim yapılmaktadır.

Hindoloji programında özellikle “Hint – Avrupa Dil Ailesi” adı altında toplanan dillerin temeli kabul

edilen Sanskrit dilinin tarihi, eldeki metinlerin tarihsel olarak düzenlenmesi, metinlerin yazıldığı alfabe,

gramer, edebiyat ve kültür tarihi, metin tercümeleri gibi konularda öğretim yapılmaktadır.

Kore Dili ve Edebiyatı programında Kore dili ve uygarlığı, Kore dilinin diğer dillerle ortak yönleri

konusunda öğretim yapılmaktadır.

Sinoloji (Çince) programında Çin dili ve Çin uygarlığı incelenmekte , Çin ve Japon dilleri arasındaki

ortak noktalar konusunda öğretim yapılmaktadır.

Urdu Dili ve Edebiyatı programında Pakistan – Hindistan tarihi ve kültürü ile ilgili dersler

okutulmaktadır.Urdu dili ve edebiyatının inceleme ve yazma yeteneğini geliştirici öğretim

yapılmaktadır.

Japon dili ve edebiyatı programında Japon dilinin özellikleri, Japon kültürü ve edebiyatı, Japon dilinin

diğer dillerle ortak yönleri okutulmaktadır.

Programın Amacı

Ebelik programı, ana – çocuk sağlığının korunması ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesinde görev alacak

sağlık elemanlarını yetiştirir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Ebelik programında temel fen, tıp ve sosyal bilim dersleri ile ebelik meslek dersleri okutulur. Derslerin

tüm uygulamaları hastanelerde, doğum evlerinde ve ana – çocuk sağlığı merkezlerinde yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Ebelik bayanlara açık bir meslektir. Ebe olmak isteyen bir bireyin sağlık konularına ilgi duyan, insanlara

yardım etmekten mutlu olabilen, sorumluluk duygusu güçlü bireyler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Ebelik programını bitirenlere “Ebe” unvanı verilir. Ebelik, temelde annenin ve çocuğun, genelde ailenin

ve toplumun sağlığını korumayı amaçlayan bir hizmettir. Bu hizmet, doğum öncesi, doğum ve doğum

sonrası dönemlerde annenin düzenli izlenmesinden, gerekli bakım ve eğitimin verilmesinden, normal

doğumların yapılmasından, normalden sapma durumlarının teşhis edilip sağlık örgütüne sevk

edilmesinden, aile planlaması eğitimi ve uygulanmasından, 0 – 6 yaş grubu çocukların büyüme ve

gelişmelerinin izlenmesi ve aşılarının yapılmasından, genel sağlık kuralları, beslenme, ilk yardım, aşı,

bulaşıcı hastalıklardan korunma ve savaşla ilgili konularda bireye, aileye, topluma sağlık eğitimi

verilmesinden, sağlık hizmetlerinde kullanılan sayısal verilerin toplanmasından sorumlu bir meslektir.

Ebenin temel görevi, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, yükseltme ve sürdürmedir. Ebeler,

koruyucu sağlık hizmetlerinde çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, sağlık hizmetlerinin

sosyalleştirildiği bölgelerde, tedavi edici sağlık kurumlarında, doğumevleri ve hastanelerin doğum

kliniklerinde görev alabilirler.

ÇalıĢma Alanları

Ebeler, kırsal alana sağlık hizmetlerinde denetici ebe, ziyaretçi ebe olarak; tedavi kurumlarında, doğum

hane ve aile planlaması kliniklerinde sorumlu ebe, klinik ebesi ya da eğitimci ebe olarak görev alırlar.

Ülkemizde ana – çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin etkin biçimde götürülmesinde iyi

yetişmiş ebeye ve ebelik hizmetlerinde denetime ihtiyaç vardır. Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme

çalışmalarının yaygınlaşması ile ebelerin bu alanlarda iş bulma olanakları artmaktadır.

Programın Amacı

Eczacılık programında, sentetik, yarı sentetik veya biyolojik kökenli ilaç hammaddelerinin elde edilmesi,

fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, değerlendirilmesi, kaliteli ilaç üretimi ve ilaçların

saklanması, kullanılması gibi konularda eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Eczacılık programında, başta kimya olmak üzere fizik, matematik ve biyoloji dersleri verilir. İlaç

hammadde ve şekillerinin üretim tekniklerine ve kullanışlarına ilişkin lisans dersleri ise genellikle son iki

yılda toplanmıştır. Eczacılık fakültelerinde dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Öğrenciler uygulama derslerini fakülte laboratuarlarında sürdürmekte ve öğretim süresi boyunca değişik yıllara

dağılmış olarak eczane, hastane ve endüstride staj yapmaktadırlar.

Gereken Nitelikler

Eczacılık programına girebilmek ve bu fakültede başarılı olabilmek için akademik yeteneğe ve bilimsel

meraka sahip olmak, fen bilimlerine ve özellikle kimyaya ilgi duymak gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Eczacılık programını bitirenlere “Eczacı” unvanı verilir. Eczacı, sağlık hizmetleri grubundan bir meslek

adamı, aynı zamanda bir ticaret adamıdır. Serbest eczacı olarak ilaç alıp satmak bir ticaret işidir. Ancak

halka ve sağlık memurlarına ilaçların kaliteleri, nitelikleri hakkında bilgi verme ve tavsiyelerde bulunma

işleri dolayısıyla eczacılık bir sağlık mesleğidir. Eczacılar reçetelerde doktorlarca istenen hazır ilaçları

müşteriye satar, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlar, reçetesiz satılan ilaçlar konusunda müşterileri

uyarır. Eczacılar çalışmalarını laboratuar, eczane gibi ilaç kokularının yaygın olduğu kapalı yerlerde

yürütme durumundadırlar. Bu nedenle eczacı olmak isteyen bir bireyin bu çalışma ortamını dikkate

alması yararlı olur. Bir eczacının ekonomi ve alım satım işlerine de ilgi duyması, çalışmalarında çok

dikkatli ve titiz davranması, sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerekmektedir.

ÇalıĢma Alanları

Eczacıların çoğunluğu kendilerine veya başkalarına ait eczanelerde, bir kısmı ise hastanelerin

eczanelerinde sorumlu eczacı olarak, bazıları laboratuarlarda, ilaç endüstrisinde araştırmacı veya ilaç

tanıtıcısı olarak çalışırlar, küçük bir kısmı ise eğitim ile uğraşırlar. Eczacılık fakültesi mezunlarının kamu

kuruluşlarında iş bulma olanağı son yıllarda çok azalmış görülmektedir. Serbest eczacı olmak isteyenler

için de eczane açacakları bölge ya da şehir önem kazanmaktadır. Büyük kentlerde ihtiyaçtan fazla

eczane vardır

Programın Amacı

Ekonometri programı iktisat kanunlarının niceliksel ( kantitatif ) olarak ortaya konması ve çeşitli iktisat

sorunlarının niceliksel olarak incelenmesi, uygun kararların alınması gibi konularda eğitim yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Ekonometri programında eğitim süresi 4 yıldır. Bu programda okutulan derslerde daha çok iktisadi

konulara, uygulamalı olarak da matematik, istatistik, yöneylem ve bilgisayar konularına ağırlık verilir.

Gereken Nitelikler

Ekonometri programına girmek isteyenlerin her şeyden önce sayısal düşünme yeteneği yüksek,

sayılarla uğraşmaktan sıkılmayan, sosyal olaylara ilgili ve disiplinli çalışmaya alışkın bireyler olmaları

gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Ekonometri bölümünü bitiren kimseler “Ekonometrist” unvanı ile görev yaparlar. Ekonometristler,

lisans öğrenimi boyunca iktisat öğrencilerinin aldıkları önemli temel ve uygulamalı iktisat derslerinin

çoğunu aldıkları için iktisat mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilir ve aynı veya benzer

işleri yapabilirler. Buna ek olarak aldıkları dersler daha çok sayısal bilgilere dayalı olduğu için çalıştıkları

kamu veya özel sektör kuruluşlarının araştırma birimlerinde mikro ve makro iktisat, uluslar arası iktisat

ve yöneylem alanlarında uygulamaya dönük araştırmalar yapabilirler.

ÇalıĢma Alanları

Bu bölümü bitirenler iktisat, yönetim ve işletme mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilirler;

ancak daha çok bu alanların uygulama birimlerinde görev alırlar.

Programın amacı

Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin amacı, kuvvetli (elektrik) ve zayıf (elektronik) akımlarla çalışan alet

ve sistemlerin yapımı, geliştirilmesi, elektrik üretimi, iletimi, dağılımı ve sistemin bakımıyla ilgili eğitim

ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Bu bölümde matematik ve fizik temel bilim dalları tabanı üzerinde elektronik, elektromanyetik dalga

teorisi gibi haberleşme sistemlerine ilişkin dersler kuramsal ve uygulamalı olarak okutulmaktadır. Yaz

aylarında staj yapılır.

Gereken Nitelikler

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında çalışmak isteyenlerin üstün akademik yeteneğe sahip,

matematik, fizik, kimya ve ekonomiyle ilgili, yetenekli, dikkatli ve üretken bireyler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Elektrik-Elektronik Mühendisi üretme, iletme ve dağıtmayla ilgili sistemlerin, projelerin yapılması,

geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi gibi alanlarda üretim faaliyetlerine katkıda bulunur.Telgraftelefon haberleşmesinden, uydu-optik haberleşmesine, enerji üretiminden, mikroelektroniğe kadar bir

çok alanda faaliyette bulunur. Elektronik devre, düzen ve sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve

üretimiyle ilgili işleri planlar ve yürütülmesini sağlar.

ÇalıĢma Alanları

Elektrik-Elektronik Mühendislerinin büyük bir kısmı Türk Telekom’da ya da resmi ve özel tv

kurumlarında, bir kısmı özel sektörde ya da serbest çalışmaktadırlar.Ülkemizde elektrik-elektronik

mühendislerine duyulan gereksinim çok fazladır.

Programın Amacı

Elektrik öğretmenliği programının amacı, teknik liselerde , endüstri meslek liselerinde ve yaygın eğitim

kurumlarında elektrik konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Elektrik öğretmenliği programında temel fizik ve matematik, kimya, elektrik malzemeleri bilgisi, elektrik

ve manyetik alanlar, elektrik tesisat ve ölçme, elektromanyetik alanlar, elektrik devreleri, elektrik

makineleri, sarım tekniği, güç elektroniği, elektrik tesisat projesi, elektrik santralleri, enerji sistemleri

analizi gibi alan dersleri verilir. Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, bilgisayar öğretimi,

özel öğretim metotları, mesleki teknik eğitimin esasları, ölçme ve değerlendirme ve rehberlik gibi

öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Elektrik öğretmeni olmak isteyenlerin üst düzeyde sayısal yeteneğe sahip, sistematik düşünebilen,

mantık, matematik ve fizik konularında başarılı olmaları gerekir. Ayrıca düşüncelerini başkalarına etkili

bir biçimde aktarabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, dikkatli, işine özenli olma, insanlarla iyi

iletişim kurabilme, kendini ve çevresini geliştirme istek ve çabasında olma elektrik öğretmeni olmak

isteyenlerde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Elektrik öğretmenliği programını bitirenlere “Teknik Öğretmen” unvanı verilmektedir. Mezunlar, Elektrik

öğretmeni olarak örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğrencilerin

yaş düzeyleri ve okulun amaçları dikkate alınarak hazırlanan öğretim programı çerçevesinde, elektrik

konusunda teorik ve pratik dersler verir, öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler

alır, öğrenci sorunları ile ilgilenir ve giderilmesine çalışır, kendini ve mesleğini geliştirici çalışmalar

yapar, alanındaki gelişmelerin öğretim programlarına yansıtılması için girişimlerde bulunur.

ÇalıĢma Alanları

Elektrik öğretmenlerinin başlıca çalışma alanı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı teknik liseler, endüstri

meslek liseleri ve yaygın eğitim kurumlarıdır. Elektrik öğretmenleri genel eğitim veren okullarda da

öğretmen olarak görev alabilirler, özel sektöre bağlı eğitim kurumları ile işletmelerde de çalışma

olanağı bulabilirler, kendileri özel iş yeri açabilirler.

Programın Amacı

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programının amacı, telgraf, telefon haberleşmesinden uydu

haberleşmesine, ev aletlerinden elektronik tıp cihazları üretimine kadar yayılan çok geniş bir alanda

uygulanan her türlü sistemlerin tasarlanıp geliştirilmesi konusunda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programında öğretim süresi dört yıldır. Programda fizik, cebir,

geometri, dinamik, statik, devre analizi, alan teorisi, lojik devre temelleri gibi temel dersler ile

haberleşme teorisi, sayısal haberleşme, aktif mikrodalga, devreleri, analog haberleşme gibi alana özgü

dersler de okutulur.

Gereken Nitelikler

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programına girmek isteyenlerin genel akademik yetenek

düzeyine sahip, fiziğe, özellikle elektrik konularına ilgili, el-göz koordinasyon yeteneği yüksek, üretken

kişiler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programını bitirenler “Elektronik ve Haberleşme Mühendisi”

unvanı almaya hak kazanırlar. Elektronik ve Haberleşme Mühendisleri telgraf, telefon,teleks vb.

haberleşme sistemlerini tasarlar, kurar, çalıştırır ve geliştirirler.

ÇalıĢma Alanları

Elektronik ve Haberleşme Mühendisleri Türk Telekom, resmi ve özel tv kurumları, Aselsan ( Askeri

Elektronik Sanayi ), Türk Hava Yolları gibi resmi şirketlerde ya da özel hava yolu kuruluşlarında, tıp

elektroniği ile ilgili firmalarda, bilgisayar sektöründe görev alabilirler.

Programın Amacı

Endüstri mühendisliği programı, ürün veya hizmet üreten kuruluşların verimliliğini yükseltmek amacıyla

insan, makine ve malzemenin etkili bir şekilde kullanılması için yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve

uygulanması ile ilgili konularda eğitim yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Endüstri mühendisliği bölümlerinde eğitim süresi 4 yıldır. Lisans programının ilk iki yılında, matematik,

fizik, kimya gibi temel fen bilimleri dersleri ile statik, dinamik, mukavemet, malzeme gibi temel

mühendislik dersleri, bilgisayar programlama ve ekonomi dersleri verilir. Programın son iki yılında,

yöneylem araştırması, istatistik, iş etüdü, ergonomi, mühendislik ekonomisi, tesis planlaması, üretim

yöntemleri ve planlaması, envanter ve kalite kontrolü gibi temel endüstri mühendisliği dersleri ile çeşitli

bölümlere özgü diğer dersler ve sistem tasarımı konusunda bir proje dersi verilmektedir.

Gereken Nitelikler

Endüstri mühendisliği programında başarılı olabilmek için analitik düşünme yeteneğine sahip ve

yaratıcı olmak, mühendisliğe ve sosyal bilimlere ilgi duymak gerekmektedir. Bulunması gerekli diğer

önemli nitelikler arasında insanlarla işbirliği yapabilme ve düşünceleri başkalarına aktarabilme gücü

sayılabilir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Endüstri mühendisliği bölümlerini bitirenlere “Endüstri Mühendisi” unvanı verilir. Endüstri

mühendisliğinin diğer mühendislerden farkı, üretim sistemlerinin tasarım ve işletmelerinde insan

faktörünü daima göz önünde bulundurması, sistemlere ve problemlerin çözümüne bir bütün olarak

yaklaşabilmesi ve çeşitli mühendislik ve işletme disiplinlerinin sentezini yapabilmesidir. Endüstri

mühendisleri fabrikalarda iş analizleri yaparlar. İnsan ile üretim araçlarının en uygun şekilde

yerleştirilmesi ile üretimin miktar ve kalitesinin artırılmasına çalışırlar.

ÇalıĢma Alanları

Endüstri mühendisleri kamu ve özel sektöre ait fabrikalarda iş bulabilirler. Endüstri mühendisliği

ülkemizde gittikçe önemi artan bir mühendislik alanıdır. Gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde

endüstri mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır

Programın Amacı

Endüstri mühendisliği programı, ürün veya hizmet üreten kuruluşların verimliliğini yükseltmek amacıyla

insan, makine ve malzemenin etkili bir şekilde kullanılması için yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve

uygulanması ile ilgili konularda eğitim yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Endüstri mühendisliği bölümlerinde eğitim süresi 4 yıldır. Lisans programının ilk iki yılında, matematik,

fizik, kimya gibi temel fen bilimleri dersleri ile statik, dinamik, mukavemet, malzeme gibi temel

mühendislik dersleri, bilgisayar programlama ve ekonomi dersleri verilir. Programın son iki yılında,

yöneylem araştırması, istatistik, iş etüdü, ergonomi, mühendislik ekonomisi, tesis planlaması, üretim

yöntemleri ve planlaması, envanter ve kalite kontrolü gibi temel endüstri mühendisliği dersleri ile çeşitli

bölümlere özgü diğer dersler ve sistem tasarımı konusunda bir proje dersi verilmektedir.

Gereken Nitelikler

Endüstri mühendisliği programında başarılı olabilmek için analitik düşünme yeteneğine sahip ve

yaratıcı olmak, mühendisliğe ve sosyal bilimlere ilgi duymak gerekmektedir. Bulunması gerekli diğer

önemli nitelikler arasında insanlarla işbirliği yapabilme ve düşünceleri başkalarına aktarabilme gücü

sayılabilir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Endüstri mühendisliği bölümlerini bitirenlere “Endüstri Mühendisi” unvanı verilir. Endüstri

mühendisliğinin diğer mühendislerden farkı, üretim sistemlerinin tasarım ve işletmelerinde insan

faktörünü daima göz önünde bulundurması, sistemlere ve problemlerin çözümüne bir bütün olarak

yaklaşabilmesi ve çeşitli mühendislik ve işletme disiplinlerinin sentezini yapabilmesidir. Endüstri

mühendisleri fabrikalarda iş analizleri yaparlar. İnsan ile üretim araçlarının en uygun şekilde

yerleştirilmesi ile üretimin miktar ve kalitesinin artırılmasına çalışırlar.

ÇalıĢma Alanları

Endüstri mühendisleri kamu ve özel sektöre ait fabrikalarda iş bulabilirler. Endüstri mühendisliği

ülkemizde gittikçe önemi artan bir mühendislik alanıdır. Gerek kamu sektöründe gerek özel sektörde

endüstri mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır

Programın Amacı

Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği programının amacı, ilköğretim okullarının ikinci aşaması ile

ortaöğretim okullarında, endüstriyel teknoloji konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği programında matematik, fizik, kimya gibi temel derslerin yanı sıra,

dinamik, mukavemet, malzeme bilgisi, bilgisayar programlama, istatistik, iş etüdü, üretim yöntemleri

ve planlama, tesis planlaması gibi alan dersleri verilir. Ayrıca, teknik eğitime giriş, eğitim psikolojisi,

genel ve özel öğretim metotları , ölçme – değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi

dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği programında okumak isteyenlerin genel akademik yetenek yanında

şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine sahip, fen bilimlerine, özellikle fiziğe ilgili ve bu alanda

başarılı, el ve gözü eşgüdümle kullanabilen bireyler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir

biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini

ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da endüstriyel teknoloji öğretmenlerinde aranan

özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği programını bitirenlere ”Teknik Öğretmen” unvanı verilir. Mezunlar

endüstriyel teknoloji öğretmeni olarak çalışırlar. Endüstriyel teknoloji öğretmeni örgün ve yaygın eğitim

kurumlarında öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde

alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar,

öğrencilerinin başarılarını değerlendirir, işyerlerinde uygulama yapan öğrencilerini gözlemler,

mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

ÇalıĢma Alanları

Endüstriyel Teknoloji Öğretmenlerinin başlıca çalışma alanları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın ve

örgün eğitim kurumlarıdır.

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri bölümünde, Eskiçağ’da, Önasya’da yaşayan kültürlerin dil, din, edebiyat,

tarih ve sanat gibi yönleri incelenir.

Hititoloji programında çivi yazısını eski Babil’ den alarak yaygınlaşan Anadolu’nun göçmen kavimi

Hititlerin M.Ö.1200-1000 yılları arası kültür, edebiyat, din, tarih, sanat, hukuk vb. kültür ürünleri

konularında dersler verilmektedir.

Latin Dili ve Edebiyatı programında İtalya’nın Latium bölgesinde doğan ve gelişen Latin dilinin gramer

yapısı incelenmekte, bu dille meydana gelen edebiyat ve kültürün Roma İmparatorluğu’nun

kuruluşundan yıkılışına kadar kaydettiği gelişmeler ile bu kültür ve edebiyatın modern batı dillerinin,

kültürünün ve tekniğinin gelişmesine etkisi konularında eğitim yapılmaktadır.

Sümeroloji programında M.Ö 4000 yılının ortalarından İsa’ nın doğumuna kadar uzanan sürede

Önasya’ da oturmuş ve çivi yazısını kullanmış kavimlerin dilleri, tarihleri ve kültürleri gibi konularda

eğitim yapılmaktadır.

Yunan Dili ve Edebiyatı programı klasik çağ Yunan dili ve edebiyatı, Yunan yarımadası, Ege ve Batı

Anadolu’ yu kapsayan alanda oluşan Yunan uygarlığı konusunda eğitim yapar.

Programın Amacı

Ev ekonomisi programının amacı, tüm ailelerin ve özellikle kırsal yöredekilerin mevcut kaynak ve

olanakları daha iyi kullanarak ekonomik düzeylerine uygun bir yaşam sağlamaları; kırsal yörede, tarım

yapılmayan aylarda, boş kalan işgücünden yararlanmaları ile ilgili konuları ekonomik, psikolojik, sosyal,

fiziksel, hijyenik ve estetik yönleriyle ele alarak onlara yardımcı olacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Ev ekonomisi programında kimya, matematik, anatomi ve fizyoloji gibi temel fen ve ekonomi,

sosyoloji, eğitim psikolojisi gibi sosyal bilim dersleri ile gıda teknolojisi, kırsal çevre sorunları, aile

sağlığı ve ilk yardım, köy el sanatları, okul öncesi eğitim, giyim ve tekstil gibi meslek dersleri

okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Ev ekonomisi bölümüne girecek bir bireyin dinamik, insanlarla çalışmayı seven ve objektif olmasının

yanı sıra akılcı karar verebilme, orijinal yöntemler geliştirebilme gibi yöneticilik yeteneklerine sahip

olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Ev ekonomisi bölümünden mezun olanlar “Ev Ekonomisti” unvanıyla çalışırlar. Ev ekonomisti daha çok

kırsal bölgelerde, insanları kaynakların daha iyi kullanılması konusunda aydınlatırlar; hastane, kreş,

otel, huzurevi gibi kuruluşlarda modern işletmecilikte önemli bir yeri olan kurum idareciliği, toplum

kalkınmasına ve halk sağlığına yönelik araştırma ve inceleme yapan özel ve kamu kuruluşları ile örgün

ve yaygın eğitim kurumlarında ev idaresi ve aile ekonomisi alanında eğitim verirler.

ÇalıĢma Alanları

Ev ekonomisi bölümü mezunları çeşitli Bakanlıklar olmak üzere yukarıda belirtilen alanlarda hizmet

veren özel ve kamu kuruluşlarında çalışmaktadırlar. Bu programı bitirenlerden öğretmenlik sertifikası

almış olanlar orta dereceli okullarda veya halk eğitim merkezlerinde ev ekonomisi öğretmeni olarak

çalışabilirler.

Programın Amacı

Ev idaresi programının amacı, evin ve evin işlerini üstlenen kurumların sağlık ve ekonomi ilkelerine

uygun biçimde yönetimi alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve bu konuda araştırma

yapmaktır.Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Ev idaresi programında ilk yıl fizik, kimya, matematik, istatistik, biyoloji ve sosyoloji gibi temel dersler;

daha sonraki yıllarda ise mesleki formasyonu sağlamak amacıyla kişisel ve toplumsal sağlık, kurum ev

idaresi, epidemiyoloji ve enfeksiyon kontrolü, ekonomi, pazarlama ve tüketici eğitimi, işletme bilgisi,

yönetim ilkeleri, beslenme ilkeleri, konut sorunu ve planlaması gibi meslek dersleri okutulur. Kuramsal

ve uygulamalı derslerin yanı sıra öğrenciler edindikleri mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek

amacıyla bir yarıyıl halk sağlığına hizmet veren kuruluşlarda ve bir kez de yaz aylarında (en az bir ay)

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ev idaresi konularıyla ilgili araştırma ve uygulamayı kapsayan saha

çalışması yaparlar.

Gereken Nitelikler

Ev idaresi eğitimi görmek isteyen kimselerin sosyal bilimlere ilgi duyması, başkalarına yardım etmekten

hoşlanması, yeni yollar, orijinal yöntemler geliştirebilme ve insanlarla iyi iletişim kurabilme gücüne

sahip olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Ev idaresi programın bitirenler “Ev İdarecisi ve Aile Ekonomisti” unvanı ile çalışmaktadırlar. Ev idarecisi

ve aile ekonomisti hastane, kreş, otel, huzurevi gibi kuruluşlarda kurumun temizliği, döşenmesi,

eşyaların bakımı gibi modern işletmecilikte önemli yeri olan kurum ve ev idareciliği; tüketicinin

korunmasına ve eğitimine yönelik araştırma ve eğitim görevlerini yapar. Öğretmenlik sertifikası alanlar

orta dereceli okullarda meslek dersleri öğretmeni olarak çalışabilirler.

ÇalıĢma Alanları

Ev idaresi ve aile ekonomisi bölümü mezunları yurtlarda, otellerde, kreşlerde, hastanelerde ve

huzurevlerinde, kısaca evin fonksiyonunu üstlenen her türlü kamu kuruluşunda veya özel kuruluşunda

görev yapmaktadırlar

Programın Amacı

Felsefe programının amacı, maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi,

doğru ve güzelin ne olduğu gibi problem alanlarında düşünce üretebilecek elemanları yetiştirmek ve bu

alanda inceleme, araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Üniversitelerin felsefe programlarında başlıca dallar genellikle sistematik felsefe, felsefe tarihi, bilim

tarihi ve mantık başlıkları altında toplanır. Sistematik felsefe, varlığın ve bilginin kaynağı, güzel, iyi ve

doğrunun ölçüsü nedir? gibi sorulara tarihsel süreç içinde verilmiş cevapları tartışır. Bunlardan mantık

doğru düşünmenin yöntemleri, estetik güzelin ne olduğu, ahlak felsefesi ise iyi, doğru davranışın ne

olduğu konuları ile ilgili dallardır. Felsefe tarihi, evren – toplum – insan üzerine geliştirilen düşünceleri

tarih sırasıyla ve tarih yöntemiyle inceleyip karşılaştırarak değerlendirir. Bilim tarihi, insan düşüncesinin

en önemli ürünü olan bilimin başlangıcı, gelişimi; bilim, felsefe, din, teknoloji ilişkisini toplumlararası

bilgi alışverişi bağlamında ele alır.

Gereken Nitelikler

Bu bölüme girebilmek için normalin üzerinde bir akademik yeteneğe sahip, temel bilimler ve sosyal

bilimler alanında başarılı olmak, soyut konularla uğraşmaktan hoşlanmak ve her şeyden önce zihinsel

gelişmeyi amaçlamak gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Felsefe bölümünü bitirenlere felsefe lisans diploması verilir. Bir felsefeci mümkün olduğu kadar çok

değişik alanlarda okur, okuduklarını tartışır ve fikir üretmeye çalışır.

ÇalıĢma Alanları

Felsefe programı mezunları, başta Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların

eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde, resmi ve özel Tv kurumlarında, üniversitelerde, kamu kuruluşları

ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde

değişik kadro unvanları ile çalışma imkanı bulmaktadırlar. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlayarak öğretmenlik sertifikası alan mezunlar liselerde felsefe grubu öğretmenliği yapabilirler.

Düşünce üretebilme ve bunları yazılı olarak aktarabilme yeteneği olanlar yazar olarak basında iş

bulabilirler. Yeteneklerini kanıtlayanların isterlerse akademik çalışmaya yönelme olanakları da vardır.

Programın Amacı

Felsefe grubu öğretmenliği programının amacı ortaöğretim okullarında felsefe, sosyoloji, psikoloji ve

mantık gibi dersleri verecek öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Felsefe grubu öğretmenliği programında felsefe, sosyoloji, psikoloji ve mantık alanları ile ilgili dersler

okutulur. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları,

ölçme – değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de verilir.

Gereken Nitelikler

Felsefe grubu öğretmeni olmak isteyenlerin temel bilimler ve sosyal bilimler alanlarında başarılı, soyut

konularla uğraşmaktan zevk alan, entelektüel gelişmeyi amaçlayan bireyler olmaları gerekir.

Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir

öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da felsefe grubu

öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Felsefe grubu öğretmenliği programını bitirenlere “Felsefe Grubu Öğretmeni” unvanı verilir. Felsefe

grubu öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim

programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme

ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki

gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

ÇalıĢma Alanları

Felsefe grubu öğretmenleri resmi ve özel liselerde, dershanelerde öğretmen olarak çalışabilecekleri gibi

Kültür Bakanlığı ya da resmi ve özel tv kurumlarında çalışma olanağına sahiptirler.

Programın Amacı

Fen bilgisi öğretmenliği programının amacı, ilköğretimin ikinci basamağında bulunan öğrencilere fizik,

kimya, biyoloji bilimleri ile ilgili temel tutumları kazandıracak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Fen bilgisi öğretmenliği programında, matematik, temel fizik, temel kimya, genel matematik, mekanik,

genel biyoloji, genel ekoloji ve genetik gibi derslerden başka, öğrenme psikolojisi, gelişim psikolojisi,

ölçme ve değerlendirme, genel öğretim yöntemleri ve fen bilgisi öğretim yöntemleri gibi dersler

okutulur, ayrıca öğretmenlik uygulaması yaptırarak mesleki formasyon kazandırılır.

Gereken Nitelikler

Fen bilgisi öğretmenliği programında okumak isteyenlerin fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı,

bilimsel meraka sahip bireyler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme,

başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendi çevresindekileri

geliştirme çabasında olma da fen bilgisi öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Bu programdan mezun olanlara “Fen Bilgisi Öğretmeni” unvanı verilir. Fen bilgisi öğretmenleri özel ve

resmi ilköğretim okullarının ikinci basamağında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğrencilerin yaş

düzeyleri ve okulun amaçları dikkate alınarak hazırlanan öğretim programı çerçevesinde, fizik, kimya,

ve biyoloji alanları ile ilgili temel bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak amacı ile, teorik ve pratik

dersler verir, öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, alanındaki

gelişmelerin öğretim programlarına yansıtılması için girişimlerde bulunur.

ÇalıĢma AlanlarıFen bilgisi öğretmenleri özel ve resmi ilköğretim okullarında görev alırlar. Sekiz yıllık temel eğitimin

zorunlu hale gelmesi ile fen bilgisi öğretmenlerine duyulan gereksinim artmıştır.

Programın Amacı

Fizik, madde ve enerjinin yapısına ve karşılıklı etkileşimini araştırır, evrendeki fiziksel olayların bağlı

olduğu yasaları bulmaya çalışır. Fizik programında öncelikle bu araştırma ve incelemeleri yapabilecek

nitelikte elemen yetiştirmeye yönelik eğitim yapılır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Fizik programının dört yıllık öğretim süresinin ilk iki yılında temel fizik, matematik, kimya gibi dersler

verilir. Son iki yılda ise daha geniş ve ileri düzeyde fizik bilgileri içeren dersler verilir. Dersler kuramsal

ve uygulamalı olarak okutulur.

Gereken Nitelikler

Fizik öğrenimi görmek isteyen bir kimse, fizik, matematik, kimya gibi temel bilimler alanında iyi

yetişmiş olmalı ve bu alanlara ilgi duymalıdır. Fizikçinin amacı gözlem ve deney yapak fiziksel olayların

kanunlarını bulmaktır. Bunun için fizik alanında çalışacakların dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme

gücüne sahip üretken bireyler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Fizik programını bitirenlere “Fizikçi” unvanı verilir. Mezunlar genellikle kamu kesiminde görev alırlar. Bir

fizikçinin işi, araştırılacak olan problemi çözümlemek, araştırma yöntemini seçmek, deneyi yapmak ve

deney sonucunu rapor etmek olarak özetlenebilir. Fizikçiler çalışmalarında diğer disiplinlerden geniş

ölçüde yararlanırlar. Endüstride çalışan fizikçiler mühendislerle işbirliği yaparlar. Kimya, biyoloji ve

zooloji, fizikçilerin yakından ilgili oldukları alanlardır. Biyoloji ve fiziğin ortak çalışmasından “Biyofizik”

denilen alan ortaya çıkmıştır. Biyofizik, organik yapının atomik ayrıntıları, kalıtım vb. konularla ilgilidir.

Jeoloji ile fiziğin birleştiği yerde “Jeofizik” alanı ortaya çıkmıştır. Uzmanlaşmanın ilerlediği ülkelerde

fizikçiler, fiziğin çeşitli alanlarında (optik, ses, katı hal, elektrik, mekanik vb.) derinleşmektedirler.

Ülkemizde henüz bu derece uzmanlaşma söz konusu değildir.

ÇalıĢma Alanları

Ülkemizde endüstri henüz fizik alanındaki temel araştırmaları destekleyecek kadar gelişmediğinden

fizikçilerin özel sektörde iş bulabilmeleri oldukça zordur. Lisans düzeyinde eğitim gören ve tezsiz

yüksek lisans uygulamasına katılarak “Öğretmenlik Sertifikası” alanlar liselerde ve özel dershanelerde

öğretmen olabilir. Ayrıca özel bir kurs gördükten sonra bilgisayar programcısı olarak çalışan mezunlar

da vardır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun fizik laboratuarlarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın çeşitli kuruluşlarında araştırmacı olarak iş bulabilirler, Aselsan (Askeri

Elektronik Sanayi), Türk Telekom gibi kurumlarda, resmi ve özel tv kurumlarında teknik eleman olarak

çalışabilirler. Bir temel bilim olarak fiziğin, gerek ortaöğretimde gerekse yükseköğretimde önemli bir

yeri vardır. Ülkemizde ortaöğretimde fizik öğretmeni açığı son yıllarda azalmıştır. Ancak buna rağmen

iyi yetişmiş bir fizikçi ülkemizde bugün ve gelecekte aranan bir eleman durumundadır.

Programın Amacı

Fizik mühendisliği bölümü, doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyen fizik bilimi

bulgularının uygulama alanına dönüştürülmesi ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Fizik mühendisliği bölümlerinde öğretim süresi 4 yıldır. Matematik, fizik, kimya bu eğitim süresinde

okutulan başlıca derslerdir. Nükleer fizik, atom fiziği, katı hal fiziği gibi kuramsal ve temel konuların

yanı sıra elektronik, bilgisayar programlama gibi uygulama derslerine de önem verilir. Fizik

mühendisliği bölümlerinde temel fen eğitimi ile birlikte teknik çizim, makine elemanları, malzeme gibi

mühendislik konuları da işlenir.

Gereken NiteliklerFizik mühendisliği bölümlerinde okumak isteyen bireyin, maddenin yapısı, davranışı ve özelliklerine

ilişkin konulara karşı ilgili ve üretken bir kişilik yapısı olmalıdır. Ayrıca kişinin iyi bir gözlemci, deneyci

ve kuramcı olması bu alandaki başarısını arttırıcı etkenlerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Fizik mühendisliği programını bitirenlere “Fizik Mühendisi” unvanı verilir. Fizik mühendisleri elektronik

endüstrisi, Türk Telekom gibi haberleşme ile ilgili kuruluşlarda üretilen ve kullanılan malzemenin

elektronik, metalürjik, optik vb. özellikleri konusunda kalite kontrolünü yapar, temel fizik bilgilerini

uygulama alanlarına aktarmak amacı ile araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütür. Fizik mühendisi

fizikçilerin ürettikleri temel fizik bilgilerini teknolojiye ve dolayısıyla endüstrinin ihtiyaçlarına uygular,

elektronik mühendisinin ürettiği aletlerin devre elemanlarını, katı hal elektroniği bilgisiyle üretir,

geliştirir.

ÇalıĢma Alanları

Bölümden mezun olan öğrenciler modern teknoloji kullanan kamu ve özel sektör kurumlarında

çalışmaktadırlar. Bilgisayar ve elektronik malzeme üretiminde kalite kontrol birimlerinde, radyasyon

güvenliği ve sağlık fizikçisi olarak hastanelerde enerji santrallerinde çalışabilirler. Üniversitelerde

akademik çalışma yapmak isteyen mezunlar ise fizik mühendisliği bölümlerinin yanı sıra nükleer enerji,

biyofizik, jeofizik, sağlık fiziği gibi araştırma dallarında da uzmanlaşabilirler. Bu nedenle iyi yetişmiş fizik

mühendisleri aranan elemanlardır.

Programın Amacı

Fizik öğretmenliği programının amacı, ortaöğretim kurumlarında fizik konusunda eğitim yapacak

öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Fizik öğretmenliği programında, matematik, temel fizik, temel kimya, genel matematik, diferansiyel

denklemler, ısı ve termodinamik, mekanik ve laboratuar gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.

Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim yöntemleri, ölçme- değerlendirme ve rehberlik gibi

öğretmenlik meslek bilgisi veren dersler de okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Fizik öğretmenliği programında okumak isteyenlerin fen bilimlerine, özellikle fiziğe ilgili ve bu alanda

başarılı bireyler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile

iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme

çabasında olma da fizik öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Bu programdan mezun olanlara “Fizik Öğretmeni” unvanı verilir. Fizik öğretmeni, görev yaptığı okulda,

öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde, alanı ile ilgili

bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerin

başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların

öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

ÇalıĢma Alanları

Fizik öğretmenleri özel liselerde, resmi liselerde ve dershanelerde öğretmen olarak çalışma olanağına

sahiptirler. Fizik öğretmeni fazlalığı nedeniyle devlet okullarına son yıllarda az sayıda atama

yapılmaktadır

Programın Amacı

Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle sakatlanan ve

hekim tarafından tanısı konup tedavisi belirlenen hastalara gerekli fizik tedavi ve rehabilitasyon

programını planlayıp uygulayacak sağlık personelini yetiştirir ve bu alanda araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı DerslerFizik tedavi ve rehabilitasyon programında biyoloji (insan anatomisi ve fizyoloji) fizik, kimya alanlarına

ilişkin derslerin yanında mesleğe yönelik kuramsal ve uygulamalı dersler de okutulmaktadır. Bu

uygulamalarda öğrenciler, tıbbi, bilimsel dayanağı olan beden hareketlerini, elektrik akımları, ısı – ışık,

parafin, mekanik aletler gibi fiziksel araçlarla yapılan tedavi yöntemlerini, masaj ve su tedavilerini

öğrenirler. Kuramsal ve uygulamalı derslerin eşit oranlı olduğu okulda, tatil dönemlerinde kliniklerde

staj yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Fizik tedavi ve rehabilitasyon programına girebilmek için ortalamanın üzerinde genel akademik

yeteneğin yanı sıra, fen derslerinde başarılı olmak gerekir. Ayrıca, fizik tedavi ve rehabilitasyon

alanında çalışacak kişiler, tam olarak iyileşemeyecek bir hastaya bazı ihtiyaçlarını karşılaması için yeni

beceriler kazandırmak, ona güç vermek ve ailesinin anlayışlı davranmasını sağlamak durumunda

oldukları için, sabırlı, hoşgörülü, güler yüzlü ve insanlara yardımdan hoşlanan, sorumluluk sahibi

bireyler olmalıdırlar.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Fizik tedavi ve rehabilitasyon programını bitirenlere “Fizyoterapist” denir. Fizyoterapist, doğuştan veya

sonradan herhangi bir nedenle, bedende ve buna bağlı olarak psiko – sosyal yapıda oluşan sakatlığı

gidermek veya minimum seviyeye indirmek için kesin tanısı ve tedavisi hekim tarafından belirlenen

hastaya fizik tedavi ve rehabilitasyon programını uygulayan kişidir. Bu amaçla fizyoterapistler kas,

hareket ve elektrik testleriyle hastaların değerlendirmesini yaparlar, elde edilen sonuçlara göre tıbbi

bilimsel hareketler, güç geliştirme, düz, alçak, orta, yüksek frekanslı akımlar; ısı, ışık, parafin, mekanik

araçlar ile değişik masaj ve su tedavisi yöntemlerini uygular. Ayrıca fonksiyon yetersizliği

giderilemeyen veya tümüyle yok olan uzuvların desteklenmesi için uygulanan yardımcı cihaz ve

protezlerin kullanma eğitimini yapabilirler. Tam fonksiyon kazanamayıp, normal yaşantılarına

dönemeyen hastalara uygun yöntemleri öğreterek günlük yasam aktivitelerini kolaylaştırmak, eski

mesleğine veya yeni yapabileceği bir mesleğe yöneltmek ve yeni yaşam koşullarına uyum sağlamasına

yardımcı olmak da görevleri arasındadır.

ÇalıĢma Alanları

Bir fizyoterapist, tıp ekibinin bir üyesi olarak hastanelerin fizik tedavi, ortopedi, nöroloji, yanık,

kardiyoloji, pediatri, kadın – doğum kliniklerinde görev yapabilir. Ayrıca büyük kentlerde rehabilitasyon

merkezi olan sağlık kuruluşlarında görev alabilir. Fizyoterapistler, uzman bir hekimle özel klinik açarak

çalışabilirler. Resmi kliniklerde ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan fizyoterapistler Devlet Memurları

Yasasına göre maaş alırlar, sağlık personeline tanınan sosyal imkanlardan ve yan ödemelerden

yararlanırlar.

Programın Amacı

Gazetecilik programının amacı, yazılı basında haberin kaynağından basım ve yayın aşamasına kadar

olan işlemlere ilişkin temel bilgi ve becerileri kazanmış nitelikli eleman yetiştirmek ve bu alanda

araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Gazetecilik programının 4 yıllık eğitim süresinin ilk yıllarında sosyoloji, psikoloji, siyasi tarih vb. temel

sosyal bilimler ile ekonomi, hukuk ve istatistik alanlarında dersler okutulur. Sonraki yıllarda ise

gazetecilik, fotoğraf, basın ekonomisi ve işletmeciliği, basın – yayın tekniği ve bilişim alanlarında

dersler verilir ve uygulamalar yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Gazetecilik programına girmek isteyenlerin sözel yeteneğe sahip, sosyal araştırmalara meraklı,

başkaları ile iletişim kurmaktan hoşlanan, girişken ve ısrarcı kimseler olmaları beklenir. Bu alanda

çalışacak kimseler iyi bir gözlemci olabilmelidirler. Gazetecilik programını düşünen öğrencilerin

kendilerini Türkçe – Kompozisyon, yabancı dil ve sosyal bilimler alanında iyi yetiştirmeleri gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢlerGazetecilik programını bitirenler çeşitli basın ve yayın kuruluşlarının merkez ve taşra bürolarında

“Muhabir” olarak görev alırlar. Gazetecilik programından mezun olanların gazetelerde “Muhabir” olarak

yaptıkları iş, haber toplamak ve bunları açık, kısa ve ilgi çekici bir biçimde gazete ve dergilere

yazmaktır. Gazete muhabirleri belli bir alanda uzmanlaşabilirler (spor muhabiri, polis muhabiri, savaş

muhabiri vb.). Gazetecilerin çalışma saatleri, bağlı oldukları gazetenin türüne göre değişir. Çalışma çok

kere geceleri de devam eder. Gazete muhabirleri bazen bir röportaj için günlerce ünlü bir kişinin

pesinde koşmak, evlerinden uzakta, güç koşullarda yaşamak, gerektiğinde bir haber için kendilerini

tehlikeye atmak durumunda kalabilirler.

ÇalıĢma Alanları

Gazetecilik programını bitirenler genellikle basın yayın kuruluşlarında görev alırlar. Gazetecilik

ekonomik koşullardan çok çabuk etkilenen bir sektör olduğundan, mezunların iş bulma şansı ülkenin

ekonomik gelişmişliği ile çok sıkı ilişkilidir. Bununla birlikte, alanında iyi yetişmiş bir bireyin işsiz

kalmayacağı söylenebilir. Yazılı ve görsel medya organları personel ihtiyaçlarını geçmişte, değişik

meslek gruplarından elemanlar ile karşılamaya çalışırken, günümüzde gazetecilik mezunlarına önceli

hakkı vermektedirler.

Programın Amacı

Gemi inşaatı mühendisliği programının amacı, her türlü deniz taşıtlarının projelendirilmesi, geliştirilmesi

ve ekonomik şekilde üretilmesi ile ilgili temel mühendislik bilgilerini kazandırmaktır. Bu programda

tersane yönetimi ve işletmeciliği alanında eğitim ve araştırma yapılmaktadır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Gemi inşaatı programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda matematik, fizik ve kimya gibi temel fen

derslerinden başka gemi makineleri, gemi hidrostatiği, gemi resmi, imal usulleri, iş hukuku, ekonomi,

bilgisayar gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Gemi inşaatı mühendisliği programına girmek isteyenlerin üstün bir akademik yeteneğe ve uzay

ilişkilerini görebilme gücüne sahip olmaları, fizik ve matematiğe ilgi duymaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Gemi inşaatı programını bitirenlere “Gemi İnşaatı Mühendisi” unvanı verilir. Gemi inşaatı mühendisi,

her türlü deniz taşıtları ile denizle ilgili diğer yapıları (dubalar, petrol platformu v.b.) tasarlar, üretimi ve

işletmesi ile ilgili işlemleri planlar ve yürütür, sipariş edilen gemilerin deniz, göl veya akarsularda

seyreden araçların iç kısımlarını tasarlar, boyutlarını belirler. Sualtı koşullarını ve malzemenin niteliğini

dikkate alarak dayanıklılık hesapları yapar.

ÇalıĢma Alanları

Gemi inşaatı mühendisleri, devlete ait tersanelerde, gemi ve yat dizayn bürolarında, deniz taşımacılığı

ile ilgili şirketlerde görev alabilirler.

Programın Amacı

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programı her türlü deniz taşıtlarının ve gemi makinelerinin

projelendirilmesi, geliştirilmesi ve üretiminin ekonomik şekilde yapılması konularında eğitim ve

araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programında öğretim süresi 4 yıldır.Öğretimin ilk iki yılında temel

fen dersleri yanında temel mühendislik bilimlerine ait dersler okutulmaktadır. Son iki yılda ise

mühendislik bilim dersleri ile mesleki dersler teorik ve uygulamalı olarak okutulur. Öğrenciler öğretim

süresince staj yapmak zorundadırlar.

Gereken Nitelikler

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programına girecek ve gemi makineleri alanında çalışacak kişinin

akademik yeteneğin yanı sıra uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine ve mekanik yeteneğe sahip, temel fen derslerinde başarılı olması gereklidir. Uzun süreli deniz seyahatlerine engel teşkil edecek fiziki ve

ruhsal bir sorunun olmaması da önemlidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programını bitirenlere “Gemi Makineleri İşletme Mühendisi”

unvanı verilir. Gemi makineleri işletme mühendisi gemilerin itici kuvvet sistemlerinin, güç

merkezlerinin, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin, dümen, dişli mekanizmasının, pompaların, diğer

mekanik ve elektrik teçhizatının projelerini yapar, bunların yapımı ve işletilmesi ile ilgili işleri planlar ve

yürütülmesini denetler.

ÇalıĢma Alanları

Mezunlar, bakanlıklarda kamu iktisadi teşebbüslerinde, resmi ve özel tersanelerde, deniz taşımacılığı

yapan kuruluşlarda, gemi makineleri imal eden fabrikalarda ve bu makinelerin alım satımını yapan

ticarethanelerde çalışabilirler.

Programın Amacı

Gıda mühendisliği bölümü, gıda hammaddelerinin değerlendirilmesi ve gıda kaynaklarının nitelik ve

nicelik bakımından korunması, artıklarından yeni besin oluşturulması, hammaddelerden çok yönlü

yararlanılması ve böylece sağlıklı gıda çeşitlerinin arttırılması konusunda araştırma ve eğitim yapar.

Gıda mühendisliği bölümünün dalları ve ilgilendikleri konular aşağıda özetlenmiştir:

Gıda Bilimi: Gıdaların kimyası, biyokimyası, enzim bilimi, gıda mikrobiyolojisi, kalite kontrolü vb.

konularla ilgilidir.

Gıda Teknolojisi: Gıda mühendisliği temel işlemleri, tüm bitkisel ve hayvansal gıdaların işlenmesi ve

biyo-teknoloji konuları ile ilgilidir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Gıda mühendisliği bölümlerinin öğretim süresi 4 yıldır. Öğretimin ilk yıllarında matematik, fizik, kimya

ağırlıklı dersler ile birlikte ekonomi ve temel mühendislik dersleri okutulmakta, eğitim ilerledikçe gıda

mühendisliği alanına özgü derslerde yoğunlaşılmaktadır. Öğrenciye ayrıca gıda sanayini tanıması,

uygulama bilgileri edinmesi ve beceri kazanması amacıyla endüstride staj yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Gıda mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir bireyin genel akademik yeteneğe sahip, matematik,

biyoloji, fizik ve özellikle kimya ve ekonomi ile ilgili olması gerekir. Ayrıca, gıda mühendisliği temelde

disiplinler arası bir yapı gösterdiğinden bu bölümü tercih eden kişilerin okumayı seven, araştırmaya

yönelik çalışmalar yapabilecek ve yenilikleri izleyebilecek bir yapıda olmaları ve olumlu insan ilişkileri

kurabilmeleri beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Gıda mühendisliği bölümünü bitirenlere, “Gıda Mühendisi” unvanı verilmektedir. Gıda mühendisliği esas

itibariyle bir üretici mühendislik dalıdır. Gıda üretiminde ve işletmede çalışanlar, bizzat üretimi denetler

ve karşılaşılan sorunların giderilmesi ile uğraşırlar, kalite kontrol dalında ise işletmeler bünyesindeki

ünitelerde ara aşamalarda işlenmiş madde kontrollerini yaparlar, tüketime sunulmuş gıdaların denetimi

ile ilgilenirler.

ÇalıĢma Alanları

Gıda mühendisliği bölümü mezunları, Tarım, Orman ve Köy İşleri, Sağlık, Maliye ve Gümrük, Sanayi ve

Ticaret Bakanlıklarında, belediyelerde ve gıda alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında

proje mühendisi, işletme mühendisi, yatırım uzmanı, danışman veya kalite kontrol uzmanı olarak görev

alabilirler. Gıda mühendisleri, özel, (et, süt vb.) konularda uzmanlaşmış gıda teknologlarından farklı

olarak yukarıda belirtilen unvanlarla kendi mühendislik alanlarının tümünü kapsayan konularda

çalışabilirler. Gıda mühendisliği yeni kurulan bir mühendislik dalı olduğu için bu bölüm mezunlarına

ihtiyaç duyulmaktadır.

Programın Amacı

Görme Engelliler Öğretmenliği programının amacı ortaöğretim okullarında görme özürlü öğrencileri

eğitecek öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Görme engelliler öğretmenliği programında çocuk gelişimi, güzel konuşma, eğitim bilimine giriş, dil

gelişimi ve iletişim, braille (körler alfabesi), yazı öğretimi, görme engelliler resim ve model öğretimi,

görme engelliler için okuma – yazma öğretimi, görme engelliler için özel öğretim yöntemleri, davranış

değiştirme dersleri okutulur. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel

öğretim metotları,ölçme – değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de

okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Görme engelliler öğretmeni olmak isteyenlerin sosyal bilimler alanlarında başarılı, özellikle görme

özürlü insanlarla uğraşmaktan ve onlara yardım etmekten zevk alan bireyler olmaları gerekir.

Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir

öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da görme

engelliler öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Görme engelliler öğretmenliği programını bitirenlere “Görme Engelliler Öğretmeni” unvanı verilir.

Görme engelliler öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan

öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı arttırıcı önlemler alır,

mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

ÇalıĢma Alanları

Görme engelliler öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı görme engelliler okullarında, öğretmen

olarak çalışma olanağına sahiptirler.

Programın Amacı

Güverte programının amacı, uzak yola giden gemilerin yönetimi ile ilgili görevleri yapacak elemanları

yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Güverte programında matematik ve fizik alanları ile ilgili derslerden başka, meteoroloji, seyir, yük

işlem, deniz ticaret hukuku, iş hukuku, işletme yönetimi, pazar araştırmaları gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Güverte programına girmek isteyenlerin hem fizik, matematik gibi fen derslerine, hem de ekonomi ve

hukuk gibi sosyal bilim derslerine ilgi duymaları ve bu konularda başarılı olmaları gerekir. Ayrıca, bu

alanda yetişmek isteyenlerin uzun süre evlerinden ayrı kalarak, denizlerde görev yapabilecek düzeyde

fiziksel ve psikolojik yapıya sahip olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Güverte programını bitirenlere ” Uzakyol Güverte Zabiti” unvanı verilir. Uzak yol güverte zabiti, deniz

taşıt araçları ile yapılan taşımalarda yükün gemiye alınması, limanlarda ilgililere teslim edilmesi,

geminin seyri ve yönetimi ile ilgili işleri yürütür.

ÇalıĢma Alanları

Uzak yol güverte zabitleri deniz nakliyat şirketinde, özel denizcilik şirketlerinde görev alabilirler.

Programın Amacı

Halkbilim programının amacı, halkın geleneklerini, dil, edebiyat, hukuk, yönetim ve sanat alanlarındaki

ürünlerini incelemek, sosyokültürel öğeleri halkbilim açısından değerlendirerek yeni bileşimlere

ulaşılmasını sağlama konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Halkbilim programında, halk sanatları ve mimarisi, halkbilim müzeleri ve sorunları, halkbilimde

araştırma yöntemleri ve teknikleri, görüntü ve sesle belgeleme, halkbilim ve meteoroloji gibi dersler

okutulur.

Gereken Nitelikler

Halkbilim alanında okumak isteyen gençlerin Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde başarılı, sosyal bilimlere

ve bilimsel araştırmalara meraklı, yaratıcı ve iyi bir gözlemci olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Halkbilim programın mezunları çeşitli kurumlarda ve üniversitelerde “Araştırıcı” olarak görev yaparlar.

Halkbilim araştırıcısı, Türkiye’nin değişik yörelerinde yasayan insanların örf ve adetlerini, kullandıkları

deyimleri, sözcükleri, bilmece ve masalları ve diğer sanat ürünlerini derler, bunların özelliklerini inceler

ve tanıtırlar.

ÇalıĢma Alanları

Halkbilim programı mezunları Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, resmi ve özel TV kurumlarında basın yayın kuruluşlarında görev alabilirler.

Programın Amacı

Halkla ilişkiler ve tanıtım programının amacı, gerek kamu, gerekse özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım birimlerinde çalışacak nitelikli elemanları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.Programda Okutulan Belli BaĢlı DerslerHalkla ilişkiler programının 4 yıllık eğitim süresinin ilk iki yılında sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimleri, ekonomi, hukuk ve istatistik gibi temel dersler okutulmaktadır. Daha sonraki yıllarda reklamcılık, fotoğrafçılık, iletişim vb. konularda eğitim yapılmaktadır.Gereken NiteliklerHalkla ilişkiler ve tanıtım programına girmek isteyen bir bireyin sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, normalin üzerinde bir sözel yeteneğe ve ikna gücüne sahip, girişken, insanlarla etkileşimde bulunmaktan hoşlanan, çevredeki kaynakları seferber edebilen, yaratıcı bir kişi olması gerekir.Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢlerHalkla ilişkiler programını bitirenler çeşitli kurumlarda “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı” olarak görev alırlar.ÇalıĢma AlanlarıHalkla ilişkiler ve tanıtım alanında yetişenler resmi ve özel kuruluşların tanıtım birimlerinde, reklam ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda görev alabilirler.
Halkla ilişkiler ve tanıtım programının amacı, gerek kamu, gerekse özel sektör kuruluşlarının halkla

ilişkiler, reklam ve tanıtım birimlerinde çalışacak nitelikli elemanları yetiştirmek ve bu alanda araştırma

yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Halkla ilişkiler programının 4 yıllık eğitim süresinin ilk iki yılında sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimleri,

ekonomi, hukuk ve istatistik gibi temel dersler okutulmaktadır. Daha sonraki yıllarda reklamcılık,

fotoğrafçılık, iletişim vb. konularda eğitim yapılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Halkla ilişkiler ve tanıtım programına girmek isteyen bir bireyin sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda

başarılı, normalin üzerinde bir sözel yeteneğe ve ikna gücüne sahip, girişken, insanlarla etkileşimde

bulunmaktan hoşlanan, çevredeki kaynakları seferber edebilen, yaratıcı bir kişi olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Halkla ilişkiler programını bitirenler çeşitli kurumlarda “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı” olarak görev

alırlar.

ÇalıĢma Alanları

Halkla ilişkiler ve tanıtım alanında yetişenler resmi ve özel kuruluşların tanıtım birimlerinde, reklam ve

kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda görev alabilirler.

Genel Tanım:

Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının metrik anlamda ölçülmesi ve bu verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek harita ve planlar şeklinde ifade ve tasvir edilmesi; ayrıca konuma bağlı her türlü ölçüm, hesaplama, sorgulama ve sunum ile ilgilenen uzman yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür.

Faaliyet Alanları:

Ulaştırma Bakanlığı, Tapu ve Kadastro ve belediyelerde çalışma olanakları vardır. İnşaat mühendisliği, mimarlık, jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, şehir ve bölge planlama, çevre mühendisliği ve coğrafya yakın temastadır.

İş Bulma Olanakları ve Kazanç Durumu:

Çalışma alanları oldukça geniştir.

Bu Mesleği Seçenlerde Ne Gibi Nitelikler Olmalı:

Sabırlı ve dikkatli olması

İyi bir gözlemci olması

Açık havada çalışmaktan ve seyahatten hoşlanması

Araştırma yapmayı sevmesi

Çizim yapabilme yeteneği olması

Ayrıntıya dikkat etme ve titiz olması gerekir.

Programın Amacı

Havacılık mühendisliği programı havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve inşa projelerinin

hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve araştırma

yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Havacılık mühendisliği bölümünde ilk yılda temel bilimler (fizik, kimya, matematik); sonraki 1,5 – 2

yılda termodinamik, statik, dinamik, mukavemet, akışkanlık mekaniği, bilgisayar, elektrik – elektronik

gibi teorik; kalan sürede de aerodinamik, gaz dinamiği, yapı – malzeme, etki sistemleri, ısı transferi

gibi uygulamalı temel mühendislik dersleri verilir. Öğrenciler THY’de ve özel uçak şirketlerinde staj

yaparlar.

Gereken Nitelikler

Havacılık mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir kimsenin, normalin üstünde bir genel akademik

yeteneğe sahip, matematik, fizik, kimya ve astronomi konularına ilgili ve bu alanlarda iyice yetişmiş,

sabırlı, dikkatli, düzgün şekil çizebilen yaratıcı ve başka insanlarla işbirliği yapabilen, uyumlu bir kimse

olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Havacılık mühendisliği bölümünden mezun olanlara “Havacılık Mühendisi” unvanı verilir. Havacılık

mühendisi, yapımı düşünülen hava taşıtının dizaynını, ön projesini hazırlar, uçak yapımı için gerekli

üretim yöntemleri arasından hangisinin, niçin daha ekonomik olacağına karar verir, bu konuda gerekli

modelleri hazırlayarak deneylerini yapar, tasarladığı hava taşıtının performans özelliklerini saptar ve

istenen niteliklere göre incelemesini yapar, uçak yapımında, fabrikada üretimin planlamasını yaparak

işlerin zamanında, istenen kalitede ve niteliklerde üretimini sağlar, yapım sonrası uçuş tecrübelerini

planlar, bunlara bizzat katılarak yapılan hava taşıtının gerçek işleyişini saptar, bunların

pazarlanmasında görev alır. Havacılık / uçak mühendisi ayrıca kullanıcı kuruluşlarda işletme ve bakım

mühendisliği görevlerini de yürütür.

ÇalıĢma Alanları

Havacılık mühendisleri, ülkemizde THY’de, Kara ve Hava Kuvvetlerinde ana bakım üstlerinde,

TUSAŞ’ta, MKE’de ve özel bazı hava şirketlerinde temel elemanlar olarak çalışabilecekleri gibi eğitimleri

sırasında almış oldukları temel makine mühendisliği bilgileri sayesinde makine mühendisliği sahalarında

da çalışmaktadırlar. Havacılık/uçak mühendislerinin kendi alanlarında çalışma imkânları, ülke şartlarına

paralel olarak artmaktadır.

Programın Amacı

Hayvansal üretim programının amacı, besin olarak yararlanılan hayvan türlerinin üretimini planlayıp

gerçekleştirebilecek elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Hayvansal üretim programında, temel derslerin yanı sıra tarımsal ekoloji, zooloji, tarım ekonomisi,

anatomi – fizyoloji, genetik, zooteknik, üreme biyolojisi, yemler bilgisi, bitki koruma, hayvan besleme

fizyolojisi, hayvan ıslahı, et ve et ürünleri teknolojisi, hayvansal üretimde organizasyon ve planlama

gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Hayvansal üretim programında okumak isteyenlerin genel akademik yeteneğe sahip, temel bilimlere,

özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, inceleme ve araştırma merakı olan, fiziksel olarak

dayanıklı, hayvan yetiştirmeye meraklı kişiler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Hayvansal üretim programından mezun olanlara “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir. Hayvansal üretim

alanında yetişen ziraat mühendisi, ürünlerinden yararlanılan hayvanların verimliliklerinin arttırılması ve

ürünlerin değerlendirilmesi için araştırmalar yapar, sağlıklı hayvansal ürün elde etmenin yolları

konusunda üreticilere yardımcı olur.

Çalışma Alanları

Hayvansal üretim alanında yetişen ziraat mühendisleri Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı

çiftliklerde, özel hayvan üretimi yapan çiftliklerde, hayvansal üretime yönelik sanayi kuruluşlarında ve

laboratuarlarda çalışabilecekleri gibi kendi özel işletmelerini de kurabilirler.

Programın Amacı

Hemşirelik programının amacı, birey, aile ve toplum sağlığının korunması, hastalık halinde, hekim

tarafından saptanan tedavinin uygulanması, hasta bakımının planlanması ve örgütlenmesi ve

uygulanması ile ilgili hizmetler yürütecek sağlık personelini yetiştirmek ve bu alanda araştırma

yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Hemşirelik programında eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim önlisans ve lisans olmak üzere iki aşamada yapılır.

Önlisansı başarıyla bitirenler lisansa geçmek için öngörülen koşulları yerine getirdikleri taktirde lisans

programının üçüncü ve dördüncü yıllarına devam edebilirler. Eğitim programı, birbirine bağlı temel tıp

bilimleri, fen ve sosyal bilimler, mesleki bilimler, hemşirelikte yönetim, hemşirelikte öğretim gibi temel

araştırma derslerini ve bu derslerin uygulamalarını kapsar. Derslerin eğitim ve yaz dönemindeki klinik

uygulama ve stajları öğretim elemanlarının denetiminde yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Hemşirelik alanında çalışmak isteyenlerin bedence sağlıklı, insanlarla iyi iletişim kurabilen, uyanık,

sabırlı, dürüst, hoşgörülü, soğukkanlı, sorumluluk duygusuna sahip ve insanlara, özellikle sağlığını

kaybetmiş insanlara yardım etmekten doyum sağlayan kimseler olmaları ve mesleği sevmeleri gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Hemşirelik programını tamamlayanlara “Uzman Hemşire” unvanı verilir. Uzman hemşireler, tedavi edici

hizmetler ve koruyucu sağlık hizmetleri alanlarında görev yapmaktadırlar. Tedavi edici hizmet alanında

hemşire, bireyi fizyolojik, psikolojik ve sosyal bir bütün olarak ele alır ve bakım verir. Bu bakımı

verirken solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim,

beden ısısı, temizlik gibi temel insan ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar, hasta için öngörülen

tedavileri uygular, takip eder, hastayı gözler, yazılı rapor tutar. Hemşire ayrıca, polikliniklerde hastanın

muayene ve teşhis işlemlerine yardımcı olur, hastaya açıklayıcı bilgi verir, ameliyathanede, fiziksel

ortamı hazırlar, ameliyat ekibine yardımcı olur, ayılma odasında hastanın ameliyat sonrası ön bakımını

yapar. Koruyucu sağlık hizmetleri alanında hemşire, ana – çocuk sağlığı ve aile planlaması

hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık eğitiminin verilmesi, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve istatistiksel

bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesinde görev alır. Endüstri, iş ve okul sağlığı programlarında

sürekli kontrol ve tedavide yardımcı olur, sağlık eğitimi ve danışmanlığı yapar.

ÇalıĢma Alanları

Hemşireler, özel veya resmi tüm sağlık kuruluşlarında servis hemşiresi, servis başhemşiresi, klinik

hemşiresi ve hastane başhemşiresi olarak görev alırlar. Ülkemizde halen hemşirelerin çok az bir kısmı

yüksekokul mezunu olup bunların ülke genelinde dağılımları dengeli olmadığından hemşireye olan

ihtiyaç, olduğundan daha fazla hissedilmektedir.

Programın Amacı

Hidrojeoloji mühendisliği programının amacı, içme, kullanma, sulama, hidroterapi, hidrolik ve jeotermal

enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yeraltı suyunun sağlanması, sağlanan suyun kirletici

etkilerden korunması konularında çalışacak teknik insan gücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Hidrojeoloji mühendisliği programında eğitim süresi 4 yıldır. İlk yılda temel bilimlerle ilgili dersler verilir.

Daha sonra genel mineroloji, özel mineroloji, stratigrafi ilkeleri, su kimyası, toprak mekaniği, genel

sondaj tekniği gibi jeoloji ve mühendislik dersleri okutulur. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak

yürütülür.Gereken Nitelikler

Hidrojeoloji alanında eğitim görmek isteyen bir bireyin başta jeoloji ve kimya olmak üzere fen

derslerine ilgi duyması ve bu konularda başarılı olması beklenir. Ayrıca, hidrojeoloji alanında çalışacak

kişinin meraklı ve sabırlı bir araştırmacı olması meslekte başarısını arttırıcı bir faktör olabilir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Hidrojeoloji mühendisliği programını bitirenler “Hidrojeoloji Mühendisi” unvanını almaya hak kazanırlar.

Hidrojeoloji mühendisi evde, tarımda ve endüstride ihtiyaç duyulan miktar ve kalitede yeraltı suyunun

aranması, bulunması, ekonomik bir biçimde kullanıma sunulması ve kirletici etkilerden korunması

amacıyla araştırmalar yapar. Hidrojeoloji mühendisinin başlıca çalışma alanlarından biri de baraj ve

regülatör gibi su yapılarında ortaya çıkabilecek su kaçaklarının araştırılması ve engellenmesine yönelik

mühendislik önlemlerinin belirlenmesidir.

ÇalıĢma Alanları

Hidrojeoloji mühendisleri, istenilen miktar ve kalitede yeraltı suyunun sağlanması, yeraltı suyu

kaynaklarının korunması ve gerektiğinde yeraltı suyundan kaynaklanan drenaj problemlerinin

çözümlenmesi amacıyla ilgili kamu kuruluşlarında (DSİ, MTA, Köy Hizmetleri, İller Bankası, Çevre

Genel Müdürlüğü, belediyeler vb.), bu konularda danışmanlık ve müteahhitlik hizmetleri veren ulusal

ve uluslararası kuruluşlarda görev alabilirler.

Programın Amacı

Hukuk programının amacı, toplumda bireylerin birbirleri ile ve devletle veya devletlerin birbirleriyle

ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümü

konusunda çalışacak hukukçuları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Hukuk programında hukuk felsefesi ve sosyolojisi, Türk hukuk tarihi, anayasa hukuku, Roma özel

hukuku, medeni hukuk, idare hukuku, devletler umumi hukuku, İslam hukuku, borçlar hukuku, ceza

hukuku, ticaret hukuku ve vergi hukuku gibi meslek dersleri verilir.

Gereken Nitelikler

Hukuk fakültesinde başarılı olabilmek için öğrencinin lisede aldığı felsefe, mantık, sosyoloji,

kompozisyon ve Türkçe derslerinde başarılı olması beklenir. Hukuk fakültesi mezunları hangi alanda

çalışırlarsa çalışsınlar üstün bir akademik yeteneğe, ikna gücüne, sağlam bir mantık ve seziye sahip

olmalıdırlar. Hukuk fakültesine girmek isteyenler hukukun, sorumluluğu çok fazla olan bir meslek alanı

olduğunu, sürekli çalışma, okuma ve araştırma gerektirdiğini öncelikle kabul etmelidirler. Sabır ve

anlayış da bu alanda başarı için gerekli niteliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Hukuk fakültesinde 4 yıllık lisans programını tamamlayanlar daha sonra yaptıkları stajın konusuna göre

genellikle “Hakim”, “Savcı” ve “Avukat” unvanları ile çalışmaktadırlar. Bir kısmı da “Danışman” olarak

görev yapar. Hakim mahkemede, vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkların hukuk kuralları

çerçevesinde çözülmesine çalışır. Hakim veya savcı olabilmek için bir hukuk fakültesini bitirdikten sonra

mahkemelerde staj yapmak gereklidir. Hakim veya savcı olmak isteyen bir kimse hukuk fakültesini

bitirdikten sonra Adalet Bakanlığına başvurur. İsteklilerin ihtiyaçtan fazla olması halinde stajyer

atamalarında hukuk diplomasının derecesine bakılır. Aynı dereceye sahip olanlar arasında önce

başvuranlar sonrakilere, doktora yapmış olanlar hepsine tercih edilir. Stajyerlik dönemini bitirenlerin

atanacakları yer kura ile belirlenir. Hakimlere ve savcılara, kendi yasaları hükümlerince bazı maddi

ayrıcalıklar tanınmıştır. Bu ayrıcalıklar, iki yılda bir ilerleme (diğer memurlar 3 yılda bir derece ilerlemesi

yapar), maaşlarının yarıdan fazlası kadar tazminattır. Hakimlerin, görevleri gereği, siyasal etkilerden

uzak tutulmaları ve kendilerini güvenlikte hissetmeleri için bazı önlemler alınmıştır. Sözgelişi, kendileri

istemedikçe, hastalık veya yüz kızartıcı bir suç işlemiş olma durumları dışında, Anayasa’da gösterilen

yaştan önce işten çıkarılamazlar, emekliye ayrılamazlar. Avukatlık genellikle serbest yürütülen bir

meslektir. Avukatlar insanların hukuki sorunlarıyla uğraşırlar. Avukat kendisine başvuranın şikayetini

dinler, gerekirse davanın açılması için yol gösterir, savunmayı hazırlar ve mahkemede yargıca, yazılı ya

da sözlü olarak sunar, davayı kovuşturur, gerekirse olay yerine gidip keşif yapan mahkeme heyetine

katılır. Avukat olmak isteyen bir kimsenin hukuk fakültesini bitirdikten sonra bir yıl staj yapması gerekir. Staj süresinin yarısı mahkemelerde, yarısı tecrübeli bir avukatın yanında geçer. Eğitimini başarı

ile tamamlayan bir avukat bir yazıhane açarak dava kabul etmeye başlayabilir. Bazı avukatlar kamu

kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda avukat veya hukuk müşaviri olarak görev alırlar. Her avukat,

avukatlık mesleğini yürütmek için meslek üyelerinin çalışmalarını denetleyen bir kuruluş olan Türkiye

Barolar Birliğine kaydolmak zorundadır. Avukatlık mesleğinde iş bulma olanağı, bulunulan bölgenin

ekonomik ve toplumsal koşullarına ve avukatın yeteneklerine bağlıdır. Bunun dışında, hukuk fakültesini

bitirenler hukuk danışmanlığı, müfettişlik, hariciye meslek memurluğu gibi mesleklerde de iş

bulabilmektedirler.

Programın Amacı

İç mimarlık programının amacı, insanın ihtiyaçlarına ve eldeki malzemenin niteliğine uygun olarak, iç

mekânın düzenlenmesi ve mekâna özgü mobilyaların özgün biçimlerinin tasarımı ile ilgili konularda

eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

İç mimarlık programında tasarlama, temel eğitim, teknik resim, insan – çevre ilişkileri, yapı, güzel

sanatlar, uygarlık tarihi, bina bilgisi dersleri okutulur. Daha sonraki yıllarda, temeli daha çok tasarıma,

mekânın temel işlevine uygun rasyonel ve uyumlu çözümler araştırılır. Mekâna özgü ekipmanların

tasarımı yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Bu alana girmek isteyen lise öğrencileri kendilerini özellikle resim, genel kültür, sosyoloji, sanat tarihi

ve insan bilimleri alanlarında iyi yetiştirmelidirler.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

İç mimarlık programında mezun olanlara “İç Mimar” unvanı verilir. İç mimarlık Türkiye Mühendis ve

Mimarlar Odası Birliğine bağlı İç Mimarlık Odası içinde yer alır. İç mimarlar mekan tasarımında ilk

araştırmalardan yapının bitimine kadar mimarlık ekibinin içinde yer alırlar ve mekânların konum, boyut

ve ekipmanlarını araştırır, belirler ve tasarımlarını hazırlarlar. Ayrıca, yapıların yeniden düzenlenmesi ve

işlevlere yönetilmesi konularında her türlü araştırma ve tasarımları yaparak projelerini düzenlerler. İç

mimarlar, endüstri içinde mobilya tasarımcısı olarak da görev alırlar. Kültür kalıtı ve eski eser

yapılarının korunması ve yeniden kazanılması konularında her türlü restorasyon ve tasarım çalışmaları

da iç mimarların uğraşlarıdır.

ÇalıĢma Alanları

İç mimarın çalışma alanı, tasarım aşamasında büro, uygulama ve denetim aşamasında yapılar;

malzemelerin yapım aşamasında atölyeler ve fabrikalardır. İç mimarlar yürürlükteki kanun ve sözleşme

hükümlerine göre kamu kesiminde özellikle Bayındırlık ve İskân Bakanlığında, belediyelerde

alışabildikleri gibi, serbest olarak kendi bürolarında da çalışmalarını yürütmektedirler. Ülkemizde

yetenekli iç mimarlara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır.

Programın Amacı

İktisat programı, tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin biçimde

kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda

eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

İktisat programında temel ekonomi derslerinin yanı sıra yönetim, hukuk, işletmecilik, istatistik,

uluslararası ilişkiler alanlarına ilişkin dersler de verilir. Okutulan derslerin amacı öğrencilere genel bir

bilgi kazandırmanın yanında çözümleme ve eleştirme gücünü geliştirmektir.

Gereken NiteliklerBu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin akademik yeteneğin yanı sıra, sayısal düşünme yeteneğine de

sahip olmaları beklenir. Başarılı olabilmek için her şeyden önce araştırma, inceleme yapmayı, yönetim

ve idari alanlarda çalışmayı sevmek önemlidir. Yaratıcılık da bu alanda başarıyı arttıran bir özelliktir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Üniversitelerin iktisat bölümlerinden mezun olanlar işgücü piyasasında “İktisatçı” olarak görev alırlar.

İktisatçılar çalıştıkları kurumda hammadde ve insan gücü kaynaklarının en kârlı biçimde kullanılmasına

ve üretilen malların pazarlanmasında en uygun yöntemlerin bulunmasına çalışırlar.

ÇalıĢma Alanları

Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş bulabilmekle birlikte, son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve

araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler.

Programın Amacı

İlahiyat programının amacı, başta İslam dini olmak üzere, çeşitli dinleri bilimsel bir tutumla inceleyecek

ve halkı din konusunda aydınlatacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

İlahiyat fakültesinde Arapça Kur’an – ı Kerim öğretiminden oluşan bir yıllık hazırlık sınıfı vardır. Hazırlık

sınıfından sonraki yıllarda ise Kur’an – ı Kerimin yorumu (Tefsir), Hz. Peygamber’in sözlerinin yorumu

(hadis), İslam hukuku, din felsefesi, dinler tarihi, din sosyolojisi ve din psikolojisi gibi dersler

verilmektedir.

Gereken Nitelikler

İlahiyat fakültesine girmek isteyen bir bireylerin, genel akademik yeteneğe, özellikle de sözlü düşünme

yeteneğine, düşüncelerini, başkalarına aktarma gücüne sahip, felsefe, sosyoloji, psikoloji, özellikle

sosyal psikoloji ve tarihe meraklı ve bu konularda iyi yetişmiş belleği güçlü olmaları gereklidir. Bu

alanda çalışacak kimselerin ayrıca sabırlı, hoşgörülü, yeniliklere açık, öğrenmeye istekli olmaları da

beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

İlahiyat programını bitirenlere “ İlahiyatçı “ unvanı verilir. Mezunlar, görev yerlerine göre, “Din ve

Ahlak Bilgisi Öğretmeni”, “Müftü” veya “Vaiz” olarak çalışırlar. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni

olanlar ilköğretim okullarında, lise ve dengi okullarda, din kültürü ve ahlak bilgisi dersini, imam hatip

liselerinde meslek derslerini okuturlar. Müftü, bulunduğu il ya da ilçedeki ibadethanelerin yönetiminden

sorumlu olup bunların müezzin, imam gibi din görevlisi gereksinmelerini saptar ve durumu Diyanet

İşleri Başkanlığına bildirir, gereksinme duyulan din görevlilerinin atanması için girişimlerde bulunur,

bölgesindeki din görevlilerinin çalışmalarını denetler, halkın dini konulardaki sorularını cevaplar, halka

yararlı, birleştirici konuşmalar yapar. Vaiz, camileri gezerek halka İslam dinini açıklayıcı konuşmalar

yapar, yani vaaz verir.

ÇalıĢma Alanları

Halen ilahiyat programı mezunlarının önemli bir kısmı imam hatip okullarında meslek dersleri ve orta

dereceli okullarda din ve ahlak dersleri öğretmeni olarak görev almakta, bir kısmı müftü ya da vaiz

olarak çalışmakta, küçük bir kısmı da ya Diyanet İşleri Başkanlığında ya da fakülte ve yüksekokullarda

öğretim ve araştırma alanında çalışmaktadırlar. Son yıllarda ülkemizde çok sayıda imam hatip okulunun

açılması, ilahiyat fakültesi mezunlarına öğretmen olma olanağı sağlamıştır. Ancak, müftü veya vaiz

olarak çalışma alanının sınırlı olduğu söylenebilir.

Programın Amacı

İletişim Sanatları, programının amacı, radyo, televizyon ve sinema gibi medya kuruluşlarında görev

yapacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

İletişim sanatları programında sosyoloji, genel psikoloji, kitle iletişim araçları, iletişim teorisi, fotoğraf

gibi temel dersler verilir. Öğrenciler öğrenimleri sırasında fakültenin grafik, serigrafi, fotoğraf atölyelerini kullanabilmektedirler. Daha sonraki yıllarda animasyon, halkla ilişkilere giriş, reklamcılığa

giriş, televizyon tekniği gibi uygulamalı dersler görülür.

Gereken Nitelikler

İletişim Sanatları programına önkayıt sistemiyle öğrenci alınmaktadır. Halkla ilişkiler reklamcılık

alanında çalışacak bireylerin iş ve ticaret konusunda bilgili, uyumlu ve geçimli, diğer insanlarla işbirliği

yapabilen bireyler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

İletişim sanatları programını bitirenlere “Halkla İlişkiler Uzmanı” ve “Reklamcı” unvanı verilir. Bölüm

mezunları kuruluşlarını tanıtma ve kamu ile ilişkiler sorunlarını, günümüz teknoloji gelişmeleri ve kitle

iletişim araçları yardımıyla çözebilecek uzmanlığı kazanırlar. Çalışmaların amacı kurumu tanıtmak,

kuruma karşı ilgi uyandırmaktır. Bunun için tanıtıcı rapor, bülten, broşür hazırlar; radyo, televizyon ve

basın yoluyla halka duyururlar. Toplantı, sergi, konferans düzenlemek görevlerini de yerine

getirebilirler.

ÇalıĢma Alanları

Bu programı bitirenler kamu kesiminde ve özel kesimde yer alan kuruluşlarda halkla ilişkiler ve

reklamcılık uzmanı olarak çalışabilirler. Bu görevlerinde örneğin, reklam ajansları için kampanya

hazırlamak, metin yazmak, üretken çalışmalar yapmak gibi sorumlulukları üstlenebilirler.

Programın Amacı

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği programının amacı, ilköğretim okullarında din

kültürü ve ahlak bilgisi konularında eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği programında genel kültür derslerinin yanı sıra, tefsir

usulü, hadis usulü, İslam dini esasları, İslam ahlakı, İslam tarihi, mantık, felsefe tarihi, dinler tarihi,

hadis, İslam mezhepleri tarihi, tasavvuf tarihi gibi dersler okutulmaktadır. Ayrıca program boyunca,

eğitim psikolojisi değerlendirme ve rehberlik, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları,ölçme ve

değerlendirme gibi öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran dersler de okutulur.

Gereken Nitelikler

İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği programında okumak isteyenlerin, sözlü ifade

yeteneği gelişmiş, sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, soyut konularla ve özellikle felsefe ile

uğraşmaktan hoşlanan kişiler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme,

başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri

geliştirme çabasında olma da ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinde aranan

özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği programını bitirenlere “İlköğretim Din Kültürü ve

Ahlak Bilgisi Öğretmeni” unvanı verilir. İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni görev yaptığı

okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı

ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin

başarılarını değerlendirir ve başarıyı arttırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların

öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

ÇalıĢma Alanları

İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri resmi ve özel ilköğretim okullarında, imam hatip

liselerinde çalışma olanağına sahiptirler.

Programın Amacı

İlköğretim matematik öğretmenliği programının amacı, ilköğretimin ikinci basamağında bulunan

öğrencilere matematik konusunda eğitim verecek öğretmenleri yetiştirmektir.Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

İlköğretim matematik öğretmenliği programında, analiz, analitik geometri, soyut matematik, cebir,

diferansiyel denklemler, soyut cebir, sayılar teorisi, diferansiyel geometri, nümerik analiz, reel analiz,

kompleks fonksiyonlar teorisi gibi dersler okutulur. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi

değerlendirme ve rehberlik, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları,ölçme gibi öğretmenlik

meslek bilgisi dersleri de verilir.

Gereken Nitelikler

İlköğretim matematik öğretmenliği programında okumak isteyenlerin, üst düzeyde soyut düşünme

yeteneğine sahip, özellikle matematiğe ilgili ve bu alanda başarılı, kimseler olmaları gerekir.

Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir

öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da matematik

öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

İlköğretim matematik öğretmenliği programını bitirenlere “İlköğretim Matematik Öğretmeni” unvanı

verilir. İlköğretim matematik öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı

tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar

kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve

başarıyı arttırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına

yansıtılmasına çalışır.

ÇalıĢma Alanları

İlköğretim matematik öğretmenleri resmi ve özel ilköğretim okullarında çalışma olanağına sahiptirler

Programın Amacı

İnşaat mühendisliği programı, her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon, su

şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları

ile ilgili eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

İnşaat mühendisliği programında matematik, fizik, kimya gibi temel bilimler alanında dersler verilir.

İkinci yılda, matematiğin yanı sıra uygulamalı mekanik, malzeme davranışı, mukavemet ve topografya

gibi derslerle mühendislik kavramlarına giriş okutulur. Üçüncü yılda yapı mekaniği, zemin mekaniği,

akışkanlar mekaniği, ulaşım gibi meslek dersleri ile bilgisayar uygulamalarına ağırlık verilir. Son sınıfta

ise mesleğin çeşitli dallarında planlama ve projelendirme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanır.

Öğrenciler ayrıca uygulamaya yönelik dersler alırlar ve yaz stajlarını yaparlar.

Gereken Nitelikler

İnşaat mühendisliği alanında çalışmak isteyen bir bireyin sayısal akıl yürütme, uzay ilişkilerini

görebilme gücüne sahip, matematiğe, fiziğe, ekonomiye ilgili ve bu alanda iyi yetişmiş bir kimse olması

gereklidir. Her bilim dalında olduğu gibi, inşaat mühendisliğinde de, kişinin bilgilerini anlamlı bir düzen

içinde bir raya getirerek sentez yapabilme ve bundan yararlanarak problem çözebilme yeteneğini

geliştirmiş olması gereklidir. Ayrıca iş sahipleri ve işçilerle iyi ilişkiler kurabilen, sabırlı, hoşgörülü ve

düşüncelerini başkalarına iletebilen bir kimse olmak da inşaat mühendisliğinde aranan kişilik

özellikleridir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

İnşaat mühendisliğini bitiren öğrenciye “İnşaat Mühendisi” unvanı verilir. Kurucu mühendislik sayılan

inşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından bu meslekte çalışanlar çeşitli dallarda uzmanlaşma

gereği duymaktadır. Bu dalların başlıcaları, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği,

malzeme bilimi, ulaşım vb. dir. Lisansüstü öğretim düzeyinde, öğrencinin bu alanlardan birinde bilgi ve

yeteneğini geliştirmesi ve seçtiği alan içinde bulunan belli bir problem üzerinde özgün araştırma

yapması beklenir. Uzmanlık ve çalışma alanı ne olursa olsun, inşaat mühendisi kuracağı yapının dayanıklılığını sağlamakla yükümlüdür. Bunun yanında, inşaat için gerekli malzeme ve personeli,

bunların maliyetini hesaplar, malzemeyi satın alır, iş planını hazırlar, inşaatı denetler. Bu çalışmaları,

yakın mesleklerden kişilerle işbirliği ve dayanışma içinde gerçekleştirir.

ÇalıĢma Alanları

İnşaat mühendisliği çalışmalarının önemli bir bölümü büroda gerçekleştirilirse de, bir bölümü uygulama

alanında yer alır. Bu nedenle, inşaat mühendislerinin bazıları büroda, bazıları şantiyede, pek çoğu da

her iki alanda görev yaparlar. Ülkemizde inşaat mühendisleri, Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve

Köy İşleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıklarında, Karayolları Genel Müdürlüklerinde,

kamu iktisadi teşekküllerinde görev almakta, bir kısmı ise serbest çalışmaktadır. Gelecekte inşaat

mühendislerine duyulan gereksinme daha da artacaktır. İnşaat mühendisleri müteahhit olarak serbest

de çalışabilirler.

Programın Amacı

İşitme Engelliler Öğretmenliği programının amacı, işitme kaybı yüzünden normal öğrencilerle birlikte

eğitimi izleyemeyecek durumda olan öğrencileri eğitecek öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

İşitme engelliler öğretmenliği programında, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler genel psikoloji, kulak

anatomisi ve fizyolojisi, işitme engelli çocukların psikolojisi gibi temel derslerden başka, dudaktan

okuma, ses çıkarabilme gibi iletişim becerilerini öğretme yöntemleri, ölçme ve değerlendirme, rehberlik

gibi meslek dersleri okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

İşitme engelliler öğretmenliği programında okumak isteyenlerin, her şeyden önce, çok sabırlı,

özürlülere yardım etmekten mutluluk duyan kimseler olmaları gerekir. Sözel yeteneğe sahip olmak

psikoloji ve eğitim konularına ilgi duymak da gerek eğitim sırasında gerekse meslek yaşamında başarı

için gerekli özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

İşitme engelliler öğretmenliği programını bitirenlere “İşitme Engelliler Öğretmeni “ unvanı verilir.

İşitme engelliler öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı işitme engelliler (sağırlar) okulunda çocuklara

ses çıkarabilme ve konuşabilme becerileri yanında fen ve sosyal bilimler alanında bilgi ve beceriler de

kazandırırlar.

ÇalıĢma Alanları

İşitme engelliler öğretmenliği programını bitirenler, işitme engellilerin devam ettiği Milli Eğitim

Bakanlığı’na bağlı okullarda görev alabildikleri gibi işitme özürlü olan çocuklara konuşma eğitimi veren

özel merkezlerde de çalışabilirler.

Programın Amacı

İşletme programı fabrika, çiftlik, banka, sigorta, maden gibi mal ve hizmet üreten kuruluşlarda

üretimin daha verimli bir biçimde yapılabilmesi için izlenecek yollar konusunda çalışacak elemanları

yetiştirir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

İşletme programında işletme ve kuruluşların her anlamda verimini artırmak amacıyla plan yapma,

çalışmaları yönetme ve denetleme alanlarında öğrencinin gerekli bilgi ve beceriye sahip olması

amaçlanmaktadır. Bunun için ilk yıllarda matematik, istatistik, sosyoloji, ekonomi, hukuk; daha ileri

yıllarda ise üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim ve organizasyon, muhasebe ve finansman,

kooperatifçilik, hukuk, bilgisayar gibi alanlarda dersler verilmektedir.

Gereken Nitelikler

İşletme okumak isteyen bir bireyin üstün bir genel akademik yeteneğe ve sayısal düşünme yeteneğine

sahip olması, matematik, sosyolojiye, psikolojiye ilgi duyması ve bu alanlarda başarılı olması gerekir.

Ayrıca, görevi gereği çalıştığı kurumdaki diğer personelle ve halkla sıkı ilişkiler içinde olduğundan bir

işletmecinin sabırlı, anlayışlı, hoşgörü sahibi ve insan ihtiyaçlarına karsı duyarlı, fikirlerini başkalarına

anlatabilme ve insanları inandırabilme gücüne sahip bir kimse olması, kısaca insanlarla etkileşimde

bulunmaktan hoşlanması gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

İşletme eğitimini bitiren öğrenciler “İşletmeci” unvanı ile çalışırlar. İşletmeci çalıştığı işletmenin sahip

olduğu para, insan gücü, araç ve gereçten en iyi biçimde yararlanmayı sağlayacak çalışma düzenini

planlar, çalışmayı denetler. Bunun için çalıştığı işletmede planlama, örgütleme, yönetme, düzenleme,

denetim gibi genel görevler yanında, ürünün iyileştirilmesi, üretimin artırılması ve ürünlerin satışı için

planlar yapmak, kuruma parasal kaynak sağlamak ve kurumun parasal olanaklarını en ekonomik

biçimde dağıtmak, kurumun insan gücünü en verimli olacakları alanlarda çalıştırmak ve en uygun

elemanları bulup işe almak gibi işler yapar.

ÇalıĢma Alanları

İşletmeciler kamu ve özel kuruluşlarda görev alabilirler ya da varsa kendi işletmelerinde çalışabilirler.

Meslekte ilerleme, yetenek ve bilginin, başarılı bir çalışma ile kanıtlanmasına bağlıdır.

Programın Amacı

İşletme mühendisliği programı, işletmelerin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci

kadroları arasındaki bağı kurabilecek yönetim elemanları yetiştirme amacına yönelik eğitim ve

araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

İşletme mühendisliği programında matematik, fizik, kimya gibi temel fen bilimleri dersleri verilir. Daha

sonraki yıllarda ise öğrenciler istatistik, bilgisayar programcılığı, ekonomi, maliye, hukuk, sosyal

psikoloji vb. alanlara ilişkin dersleri alırlar. Okutulan derslerin yüzde 36’sı temel mühendislik, yüzde 25’i

işletmecilik ve yüzde 20’si sayısal derslerdir. Öğrenciler, ayrıca bir kamu veya özel sektör işletmesinde,

6 hafta üretim bölümlerinde, 6 hafta idari bölümlerde olmak üzere toplam 12 haftalık staj yapmak

zorundadırlar.

Gereken Nitelikler

İşletme mühendisliği bölümüne girebilmek ve bu bölümde başarılı olabilmek için bir öğrencinin üstün

bir genel akademik yeteneğin yanı sıra, özellikle sayısal düşünme yeteneğine sahip, matematik, fizik,

kimya gibi temel fen sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal bilim derslerinde başarılı olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

İşletme mühendisliği bölümünü bitiren öğrenciye “İşletme Mühendisi” unvanı verilir. İşletme mühendisi

fabrikalarda üretim faaliyetleri ile ürünün pazarlanması ve maliyetin hesaplanması gibi işletme

faaliyetleri arasındaki eşgüdümü sağlar, üretimin planlanması için malzeme, insan gücü, para ve

zamanın en ekonomik biçimde kullanılması için gerekli düzenlemeleri yapar. İşletme mühendisi gerek

fabrikalardaki üretim faaliyetleri, gerek bürolardaki öteki işletme faaliyetleri alanlarında çalışarak,

sadece sosyal bilim ya da sadece mühendislik eğitimi görmüş kadrolar arasında iletişimi sağlayarak bu

kadroların bir tür ara kesitini oluşturur. İşletme mühendisi, bir işletmeciye oranla çok daha fazla sayısal

yöntemler kullanır; bir endüstri mühendisine göre ise işletmenin mali ve beşeri yönetimine çok daha

fazla katkıda bulunur.ÇalıĢma Alanları

İşletme mühendisliği Türkiye’de giderek aranan bir meslek olma yolundadır. Ülkemiz hızlı bir

sanayileşme süreci içindedir. Bu süreç işletme mühendisi ihtiyacının artmasına neden olmaktadır.

Özellikle kamu iktisadi teşekküllerine bağlı büyük işletmelerde, özel sektörün büyük fabrikalarında

üretim faaliyetleriyle işletme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayan işletme mühendislerine

gelecekte duyulan gereksinme daha da artacaktır. Bu nedenle, mezunların iş bulma olanakları oldukça

geniştir.

Programın Amacı

İstatistik programı, belli bir alanda veri toplama, bu verileri çözümleme ve yorumlama yöntemleri

konusunda araştırma ve eğitim yapar. İstatistik, matematiksel ve uygulamalı istatistik adı altında iki

alana ayrılır.

Matematiksel İstatistik: Birinci derecede kuramlarla uğraşır, sayısal bilgiyi elde etmek ve yorumlamak

için istatistiksel yollar geliştirmede matematiksel tekniklerden yararlanır. Olasılık kuramı, deney düzeni,

çeşitli analiz yöntemleri geliştirme gibi alanlar kuramsal istatistiğin üzerinde çalıştığı alanlardır.

Uygulamalı İstatistik: Güncel sorunları, kabul edilmiş, bilinen yöntemlerle çözmeye çalışır. Belli bir

konu alanında verileri toplamak ve çözümlemek için istatistiksel yöntemlerden yararlanır. Nüfus artısını,

ekonomik gelişmeyi, tarımsal ve endüstriyel ürünlerdeki artısı önceden tahmin etmek uygulamalı

istatistik alanına girer. Uygulamalı istatistikçiler, sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler,

endüstriyel faaliyetler vb. alanlarda, sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi ve buna dayanarak

geleceğe ilişkin tahminler yapılması ile ilgili konularda çalışırlar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

İstatistik programında eğitim süresi 4 yıl olup bu süre içinde genellikle matematik, cebir, geometri ve

sayısal yeteneğe dayalı konularla ilgili dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

İstatistik programına girmek isteyenler matematiğe yetenekli ve ilgili, matematiksel kavramlar üzerinde

düşünebilen, alanda yeni yollar aramaya hevesli, bilimsel tutuma sahip olmalıdırlar. Sabır, ayrıntılarla

uğraşmaktan bıkmama, yılmama gibi kişilik özelliklerine sahip olanlar bu alanda başarılı olabilirler.

İstatistik programındaki öğrencilere DİE, Türk Telekom gibi kuruluşlar hizmet karşılığı burs imkânı

sağlamaktadırlar. Ayrıca TÜBİTAK üstün yetenekli ve başarılı öğrencilere karşılıksız burslar

vermektedir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

İstatistik programını bitirenlere “İstatistikçi” unvanı verilir. İstatistikçi, kendince özel anlamı olan sayı

ve sembollerle uğraşır. Kullandığı semboller özel bir dile benzer, bu yolla karmaşık ilişkileri basite

indirger. Elde edilen sayısal verileri analiz ederek ilgilenilen sorunların çözümüne yarayacak

çıkarsamalarda bulunur.

ÇalıĢma Alanları

İstatistik programı mezunları genellikle su üç alanda çalışmaktadırlar: Öğretim, araştırma ve uygulama.

Bunlardan ilk ikisi genellikle kuramsal istatistik alanına girer ve bu alana ilgi duyanlar genellikle

üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Uygulamalı istatistikçiler sosyal ve politik bilimler,

tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler vb. alanlarda sayısal verilerin toplanması,

çözümlenmesi ve buna dayanarak geleceğe ilişkin tahminler yapılması ile ilgili konularda çalışırlar.

Endüstrileşme ve planlı kalkınma çabasında olan ülkemizde iyi yetişmiş istatistikçilere büyük ihtiyaç

duyulmaktadır. Matematiksel kavramlar üzerinde düşünebilen ve bunu çevresindekilere aktarabilen

kimseler için istatistikçilik gelecek vadeden bir meslek olabilir.

Programın Amacı

Yeryüzünün biçim ve büyüklüğünün ölçülerek standart haritalarda çizgiler halinde gösterilmesi, sualtı

haritalarının yapımı, yeraltı ve yerüstü maden işletmeleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme çalışmaları

jeodezi ve fotogrametrinin inceleme alanına girer.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Üniversitelerin jeodezi ve fotogrametri bölümlerinde lisans öğretiminin süresi 4 yıldır. Öğretim

süresince matematik ağırlıklı derslerden başka fizik, fotoğraf, ölçme ve yorumlama teknikleri, bilgisayar

gibi jeodezi ve fotogrametri çalışmalarında gerekli tüm konular okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Jeodezi ve fotogrametri mühendisliği eğitiminde başarılı olmak için matematik ve özellikle geometri,

fizik, kimya, jeoloji ve biyolojiyle ilgili, bu alanlarda iyi yetişmiş, üstün bir akademik yetenek yanında

özellikle sayısal düşünme ve uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip olmak gereklidir. Ayrıca, ölçmeler sırasında çoğu kez açık havada ve değişik iklim koşullarında çalışma gerektiğinden jeodezi ve

fotogrametri mühendislerinin bedence sağlıklı olmaları ve açık havada çalışmaktan hoşlanmaları

beklenir. Ölçme aletlerinin iyi kullanılabilmesi ve ölçmelerin hatasız yapılabilmesi bakımından el ve göz

işbirliği, jeodezi ve fotogrametri alanında çalışacak kişilerde aranan önemli becerilerdendir. Jeodezi ve

fotogrametri mühendisliği ekip halinde çalışmayı gerektiren bir meslek olduğundan bu alanda çalışan

bireyin sabırlı ve hoşgörülü olması da gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Jeodezi ve fotogrametri bölümünü bitirenler “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi” unvanını alırlar.

Jeodezi ve fotogrametri mühendisinin görevleri, teknik ve hukuki görevler olarak, iki kısımda

incelenebilir. Büyük arazilerin ayrıntılı ölçümlerinin yapılması, karayolları yapılacak arazilerin inşaat

koşullarına uygunluk açısından ölçülmesi, yeraltı ve madencilik çalışmaları için konum, biçim, derinlik,

hacim vb. konularda ayrıntılı bilgi verecek ölçümlerin yapılıp haritalarının çizilmesi, yer kabuğunda

meydana gelebilecek ve baraj, tünel, köprü ve binaların yıkılmasına yol açabilecek yatay ve düşey

değişmelerin ölçümlerinin yapılması jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin teknik görevlerindendir.

Ayrıca, denizlerin ve akarsuların derinliklerini, sığ yerlerini, tehlikeli noktalarını, akıntıları belirlemek;

denizaltı ve deniz üstü kabloları, yasak bölgeleri, balıkçılık sahalarını, savaş gemilerinin geçiş yollarını

saptamak ve bunları haritalarda göstermek de jeodezi mühendisliğinin görevleri arasındadır. Şahıslara

ait taşınmaz malların sınırları mevcut belgelere göre belirlenemediği zaman jeodezi ve fotogrametri

mühendislerine bilirkişi olarak danışılır. Jeodezi ve fotogrametri mühendisleri verecekleri bilgilerle

teknik yönden gerçeğe uygun sınırın saptanmasına yardımcı olurlar. Bu danışmanlık görevi jeodezi ve

fotogrametri mühendislerinin hukuki görevlerindendir.

ÇalıĢma Alanları

Ülke savunması, taşınmaz mal hukukunu güvence altına alan ülke kadastrosu, şehir imar planları,

toprak dağıtımı, ormancılık, yol yapımı, sulama ve kurutma, elektrik ve etüt, coğrafi – jeolojik ve

arkeolojik araştırmalar, vergileme, doğal afetlerden korunma vb. İşler jeodezi ve fotogrametri

mühendislerinin çalışma alanlarıdır. Bütün bu alanlarda yapılacak çalışmalarda jeodezi ve fotogrametri

mühendisi, bilgisine başvurulan önemli bir teknik elemandır. Jeodezi ve fotogrametri mühendislerinin

büyük bir çoğunluğu resmi kuruluşlarda görev alırlar. Özel olarak, çalışma olanağı varsa da kullanılan

alet ve araçlar çok pahalı olduğundan bunu bir kişinin sağlaması çok zor olmaktadır. Jeodezi ve

fotogrametri mühendisleri çalışmalarını büroda ve açık havada yürütürler. Jeodezi ve fotogrametri

mühendisleri, Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köy İşleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma

Bakanlıklarında, Tapu Kadastro ve Harita Müdürlüklerinde, belediyelerde görev alırlar. Bunların bazıları

hem harita yapan hem de kullanan kuruluşlardır. Jeodezi ve fotogrametri mühendisliğine duyulan

gereksinme son yıllarda giderek daha çok anlaşılmaya başlanmıştır.

Programın Amacı

Jeofizik mühendisliği programı petrol, her çeşit maden ve endüstriyel minerallerin aranması, bulunan

rezervlerin özelliklerinin saptanması ve maden mühendisleri tarafından isletilmeye başlanıncaya kadar

jeoloji mühendisleri ile işbirliği ile arazi çalışmaları yapılması, ayrıca yeraltı suyu ve jeotermal enerji

araştırmaları ile baraj, demiryolu, karayolu ve havaalanlarının zemin etütleri ve deprem ile ilgili

konularda eğitim ve araştırma etkinliklerini yürütür.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Eğitim programında, matematik, fizik, kimya, dinamik, statik, jeodezi ve topografya gibi temel derslerin

yanı sıra jeoloji ve jeofiziğe ait meslek dersleri bulunmaktadır. Jeolojiye ait meslek dersleri, genel

jeoloji, stratigrafi, petrografi, tektonik, maden jeolojisi, petrol jeolojisi, mühendislik jeolojisi ve

hidrojeolojiden oluşur. Jeofiziğe ait meslek dersleri ise sismoloji, sismik prospeksiyon, magnetizma,

gravimetri jeofizik prospeksiyon (gravite – magnetik), elektrik alan teorisi, jeofizik prospeksiyon

(elektrik – elektromagnetik), yer fiziği ve mühendislik jeofiziğinden oluşur. Meslek derslerinin yarısı

teorik, yarısı uygulamalıdır. Ayrıca öğretim üyelerinin denetiminde kampta ve ilgili kurumlarda staj

yapılır.

Gereken NiteliklerJeofizik mühendisliği programına girmek isteyenlerin, normalin üzerinde bir genel akademik yeteneğe

sahip, temel bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, açık havada çalışmaktan hoşlanan, bedence güçlü

kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Mezunlara “Jeofizik Mühendisi” unvanı verilir. Jeofizik mühendisi, kendisine en yakın meslek üyesi olan

jeoloji mühendisi ile aynı kurumda çalıştığında, genelde, jeoloji araştırmaları ile kesin sonuca

gidilemeyen problemlerin çözümünde etkili olur. Jeofizik mühendisi arazide veya laboratuarda ölçü alır,

gerekli düzeltmeleri uygular ve böylece elde ettiği sonuçları yorumlar. Jeofizik mühendisi bu

yorumlamaları dolayısıyla daima keşif işi yapmaktadır. Jeofizik mühendisleri hemen hemen her zaman

yeryüzünün altı ile uğraşır, yeraltındaki petrol, cevher, yeraltı suyu araştırmaları ile büyük köprü, bina

ve barajların zemin ölçüleri gibi konularda çalışır. Bir bakıma yeraltının röntgenini çıkarır.

ÇalıĢma Alanları

Jeofizik mühendisleri, Maden Tetkik Arama, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Devlet Su İşleri Genel

Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Toprak – Su, Yol – Su – Elektrik

Kurumu, yabancı petrol şirketleri, özel maden ve sondaj şirketleri ile büyük şehir belediyelerinde

çalışmaktadırlar.

Programın Amacı

Jeoloji, yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin

ve altının bugünkü durumunu inceler. Jeoloji mühendisliği bölümü jeoloji biliminin sağladığı bilgilerin

mühendislik alanına uygulamasına ilişkin kuram ve yöntemler konusunda eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Jeoloji mühendisliği programı, matematik, fizik, kimya gibi temel ve jeoloji, mühendislik vb. alanlarda

uzmanlık derslerinden oluşur. Üçüncü ve dördüncü yıllarda kuramsal mühendislik dersleri yanında arazi

uygulamaları ve laboratuar çalışmalarına büyük ölçüde yer verilir. Ayrıca, öğrencilerin staj yapma

zorunluluğu vardır.

Gereken Nitelikler

Jeoloji mühendisliği alanında çalışacak kişinin üstün bir akademik yeteneğe sahip, jeoloji, fizik, kimya,

matematik, coğrafya ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, açık havada çalışmaktan hoşlanan bir

kimse olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Üniversitelerin jeoloji mühendisliği bölümünü bitirenler bu alanda “Jeoloji Mühendisi” unvanına hak

kazanırlar. Jeoloji mühendisi çalıştığı kurumda yeraltındaki doğal kaynakların maden, petrol,

endüstriyel hammaddeler, yeraltı suyu, jeotermik enerjinin bilimsel ve teknik yöntemlerle

araştırılmasına, bulunmasına ve rezervlerin hesaplanmasına; kentleşme alanları, liman, havaalanı,

baraj yerleri ile tünel, karayolu ve demiryollarının geçeceği yerlerin en uygun jeolojik özelliklerine göre

seçilmesine çalışır, bu alanda araştırma ve incelemeler yapar. Jeoloji mühendisi, yeryüzünün jeolojik

haritalarını yapar, yeryüzü ve yeraltına ait elde edilen bilgileri bütünleştirerek uygulamaya dönüştürür.

Jeoloji mühendisleri, jeofizik ve maden mühendisleri ile yakın bir işbirliği içinde çalışırlar.

Çalışma Alanları

Bu alanda çalışanların büyük bir bölümü kamu kuruluşlarında, pek azı ise özel sektörde çalışmaktadır.

Jeoloji mühendislerinin çalıştığı belli başlı kuruluşlar şunlardır: MTA, İller Bankası, TKİ, Devlet

Karayolları, Yol – Su Elektrik Kurumu, Deprem Araştırma Enstitüsü ve özel sektör de seramik ve cam

fabrikalarıdır.

Programın Amacı

Kamu yönetimi programının amacı devlet teşkilatının çeşitli kademelerinde sistemin ekonomik ve

sosyal yönden gelişmesinden sorumlu elemanları yetiştirmek ve bu konuda araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Kamu yönetimi programında siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları,

siyasal teoriler, siyasal düşünceler tarihi, devlet olgusu ve kökeni, siyasal iktidar, siyasal rejimler,

anayasa, hukuk gibi alanlara ilişkin dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Bu alanda çalışmak isteyenlerin genel akademik yeteneğe sahip, düşüncelerini yazılı ya da sözlü olarak

ifade edebilen, sosyoloji, psikoloji, mantık, felsefe ve tarihe meraklı ve bu alanlarda iyi yetişmiş bireyler

olmaları gerekir. Ayrıca, halkla ve üst makamlarla devamlı etkileşim halinde çalışan yöneticilerin

sağlam bir mantığa, inandırma gücüne, insan davranışlarının nedenlerini algılama yeteneklerine sahip

olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Üniversitelerin kamu yönetimini bitirenler çalıştıkları kurumda pozisyonlarına göre “Kaymakam”,

“Müfettiş”, “Yönetici” gibi unvanlar alırlar. Devlet sektöründe çalışan kamu yöneticisi, hükümet

tarafından, uygulanmak üzere gönderilen kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilmesini ve bunların

uygulanmasına sağlar, yanlış ve eksik uygulama olup olmadığını denetler, halkın dilek ve şikayetlerini

dinler, ilgili yerlere havale eder. Özellikle vali ve kaymakam gibi kamu yöneticileri, bulundukları il veya

ilçelerin güvenliğinden, ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerinden sorumludurlar. Diğer resmi ve özel

kuruluşların yönetim birimlerinde yönetici olarak çalışan mezunlar kanun ve yönetmeliklerin

uygulamasını sağlar, bu konuda diğer personeli denetler, kısaca yönetim biliminin ilkelerini çalıştığı

kurumda uygular.ÇalıĢma Alanları

Kamu yönetimi mezunları başta İç İşleri Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların tümünde idari görevlerde

çalışabilirler, özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler.

Programın Amacı

Karşılaştırmalı Edebiyat programının amacı plastik sanatları ve müziği de içine alan geniş kapsamlı bir

Batı Edebiyatı ve Kültürü yanında Türk ve dünya edebiyatını tanıyan elemanlar yetiştirmek ve

araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Karsılaştırmalı Edebiyat programında metin analizi, batı kültür tarihi, mitoloji, roman gelişimi,

tiyatronun gelişimi, sanata giriş, batı edebiyatında kahraman tipleri, pratik eleştiri, eleştiri kuramları,

Türk edebiyatı, çağdaş düşünce akımları ve çeviri gibi dersler verilir.

Gereken Nitelikler

Karşılaştırmalı Edebiyat programında okumak isteyenlerin sözel yeteneğe sahip, okumayı seven,

edebiyata ve sanata ilgi duyan, okudukları üzerinde düşünüp tartışmaktan hoşlanan bireyler olmaları

gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Karşılaştırmalı Edebiyat programını tamamlayanlara “Lisans Diploması” verilir. Meslek elemanlarının

yapacağı belli başlı işler ve üstlenecekleri sorumluluklar seçecekleri alanlara göre değişecektir. Fakat,

bu alanların hangisinde çalışırlarsa çalışsınlar yazılı metinler üretmek, metinler üzerinde çalışmak

işlerinin önemli bir parçası olacaktır.

ÇalıĢma Alanları

Mezunlar edebiyatçı, yazar,eleştirmen veya çevirmen olarak çalışabilecekleri gibi programın disiplinler

arası içeriğinden dolayı sanat ve basın dünyasında da iş bulma imkanına sahiptirler.

Programın Amacı

Kimya programında maddelerin kimyasal nitelikleri, atom yapıları ve bunların ne şekilde

değiştirilebileceği konusunda çalışmalar yaparak bu yolla bilimsel bilginin geliştirilmesi ve bu bilgilerin

yeni maddelerin üretiminde kullanılması gibi alanlarda eğitim yapılır. Kimyanın belli başlı şu dalları

vardır:

Organik Kimya: Kaynağı canlı organizmalar olan karbon ve bileşikleri üzerinde çalışır. Bunların yapısını,

bileşiklerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler.

İnorganik Kimya: Maden ve mineral gibi yapısında karbon olmayan maddelerle ilgilenir.

Fiziksel Kimya: Organik ve inorganik maddelerin fiziksel ve kimyasal nitelikleri arasındaki ilişkileri

inceler.

Analitik Kimya: Maddelerin niteliği, saflık derecesi gibi özelliklerini araştırır.

Biyokimya: Canlı organizmadaki kimyasal reaksiyonları, kimyasal reaksiyonların canlı organizma

üzerindeki etkilerini araştırır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Kimya programının öğretim süresi 4 yıldır. Eğitimin ilk yılında başta kimya olmak üzere, fizik,

matematik gibi temel fen dersleri okutulur. Daha sonraki yıllarda, organik kimya, analitik kimya, besin

kimyası, biyokimya gibi lisans dersleri verilir. Eğitim süresi içinde iki aylık staj zorunluluğu vardır.

Gereken Nitelikler

Kimya programına girmek ve bu alanda çalışmak isteyen bir bireyin başta kimya olmak üzere fizik,

biyoloji gibi fen bilimlerine ilgi duyması bilimsel meraka sahip olması gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Kimya programını bitiren öğrenciye “Kimyager” unvanı verilir. Bir kimyager çalıştığı kurumda

maddelerin kimyasal yapıları üzerinde araştırma yapar. Kimyagerin günü genellikle laboratuarda geçer.

ÇalıĢma Alanları

Kimya alanında bilimsel araştırmalara ilgi duyanlar, üniversitelerde ya da araştırma laboratuarlarında

çalışma olanağı bulabilirler. Ancak bu bireyler lisans eğitimleri sırasında bir yabancı dil öğrenmeye

önem vermelidirler. Kimyagerler resmi ya da özel sektöre ait endüstri kuruluşlarında çalışırlar. İşe

alınmada giriş sınavı yapılmışsa sonuçları ve kişinin eğitim derecesi ile araştırma tecrübesi dikkate

alınır. Ülkemizin endüstrileşmesi oranında uygulamalı kimya alanında yetişmiş elemanlara gereksinimi

artmaktadır. Kimya programını bitirenler hastanelerde, MKE, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, TSE gibi

kamu kuruluşlarında, ilaç ve gübre endüstrisinde görev alabilmektedirler. Öğretmenlik sertifikası

alanlar, orta dereceli okullarda ve dershanelerde kimya öğretmeni olarak çalışmaktadırlar.

Programın Amacı

Kimya mühendisliği programı, kimya biliminin sağladığı bulguların endüstriye uygulanması, kimyasal

üretim yapacak tesislerin tasarımı, tesislerin yapımının amaca uygunluk açısından denetlenmesi,

kimyasal maddelerin işlenmesinden ürünlerin pazarlanmasına kadar geçen süreçte değerlendirme,

denetim ve geliştirme çalışmalarının yapılması gibi konularda kuramsal ve uygulamalı eğitim vermekte

ve araştırma yapmaktadır. Kimya mühendisliği bölümleri modern kimya mühendisliğinin temellerini

öğretmenin yanı sıra endüstri ve örgütleme problemlerine ilişkin gerek teknik gerekse teknik olmayan

bilgilerin eğitimini de üstlenmiştir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Kimya mühendisliği bölümlerinde öğretim süresi 4 yıldır. Birinci ve ikinci sınıfta verilen temel

mühendislik bilgilerinden sonra, öncelikle öğrenciye kimya mühendisliği bilimi öğretilmektedir. Daha

sonra bu temel bilgilere dayanarak endüstriyel işlemlerde kullanılan araçların tasarımı incelenir ve

tasarım bilgilerinin işlem kontrolü ve ekonomi bilgileri ile sentezi yapılarak endüstriyel tesisler

projelendirilir. Kimya mühendisliği bölümlerinde ayrıca öğrencilere kimya sanayini tanıtmak, pratik

bilgiler ve beceri kazandırmak amacıyla kimya sanayi kuruluşlarında işletme stajı yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Kimya mühendisliği alanında çalışmak isteyen bir bireyin, genel akademik yeteneğe sahip, matematik,

fizik ve özellikle kimya ve ekonomi konularına ilgili, bilimsel merakı olan, sabırlı ve insanlarla olumlu

ilişkiler kurabilen bir kimse olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Kimya mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar “Kimya Mühendisi” unvanı almaktadırlar. Kimya

mühendisi çalıştığı kurumda mühendislik faaliyetlerinin her çeşidi ile ilgilidir. Kimyasal üretim yapacak

fabrika ve araçları planlar, desenini hazırlar, kurar (kurucu mühendislik), bol ve ucuz üretim elde

etmek için uygun yöntemler seçer, üretimi denetler (üretici mühendislik), kimyasal maddeler ve üretimler üzerinde araştırmalar yapar (araştırıcı mühendislik). Yapma kauçuk, plastik, antibiyotikler,

deterjan vb. kimya mühendislerinin uğraştığı ürünlerdir.

ÇalıĢma Alanları

Mezunlar, kimya mühendisliğinin çok geniş uygulama alanlarını kapsayan fabrika ve işletmelerin,

işletme, plan – proje ve kontrol ünitelerinde çalışmaktadırlar. Ancak kimya mühendisliği alanında

işsizlik, diğer mühendislik alanlarında olduğundan daha fazladır. Bunun nedeni yetiştirilen kimya

mühendisi sayısının ihtiyaçtan fazla oluşu ve ülkemizde kimya endüstrisinin, dışarıdan aktarılan ve

genellikle ileri bir düzeyi yansıtan bir endüstri olusudur. Bu gelişmiş teknoloji karşısında kimya

mühendisleri edilgen bir duruma düşmekte, üretim sürecinin dışında kalmaktadır. İş alanlarının artması

kimya sektöründeki gelişmeye bağlı kalmaktadır.

Programın AmacıKimya öğretmenliği programının amacı, ortaöğretim okullarında kimya konusunda eğitim yapacak

öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Kimya öğretmenliği programında, genel matematik, fizik, kimya, mekanik, organik kimya, analitik

kimya, besin kimyası, biyokimya gibi dersler okutulur. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi

değerlendirme ve rehberlik, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları,ölçme – değerlendirme gibi

öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de verilir.

Gereken Nitelikler

Kimya öğretmenliği programında okumak isteyenlerin fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgili ve bu

alanda başarılı, bilimsel meraka sahip kimseler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir

biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini

ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da kimya öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Kimya öğretmenliği programını bitirenlere “Kimya Öğretmeni” unvanı verilir. Kimya öğretmeni görev

yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde

alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar,

öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler

ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

ÇalıĢma Alanları

Kimya öğretmenleri resmi ve özel liselerde, meslek liselerinde ve dershanelerde öğretmen olarak

çalışma olanağına sahiptirler.

Programın Amacı

Klasik arkeoloji programının amacı, insanın varoluşundan antik çağın sonuna kadar süren bir zaman

içinde oluşan kültür ve uygarlıkları incelemek ve bu konuda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Arkeoloji programında öğretim süresi 4 yıldır. Programda klasik arkeoloji, paleotik yerleşim biçimleri,

Mezopotamya ve Ön Asya arkeolojisi, Arkaik Devir mimarlığı, kazı teknikleri, resim – fresk – mozaik gibi

dersler verilir.

Gereken Nitelikler

Arkeoloji programında okumak isteyen bir bireyin geçmiş uygarlıkları incelemeye meraklı, bilimsel

araştırma yapmaya istekli, analitik düşünme gücünün yüksek olması beklenir. Arkeoloji alanında

başarılı olmak için hem modern hem de eski dillerden birini öğrenmek gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Arkeoloji programını bitirenler “Arkeolog” unvanı ile görev yaparlar. Arkeologlar “Teknik Eleman”

sınıfından sayılmaktadır. Arkeologlar, tarih öncesi ve eski çağ tarih dönemlerinde yaşamış toplumların

bıraktıkları her türlü kalıntıyı, kronolojik bir düzen içinde karşılaştırmalı olarak inceleyerek geçmiş

dönemleri aydınlatmaya çalışırlar.

ÇalıĢma Alanları

Arkeoloji mezunlarının en temel çalışma alanı müzelerdir. Ayrıca, MTA’da turizm kuruluşlarında da

çalışma olanakları vardır.

Programın Amacı

Maden mühendisliği programı, en geniş anlamda, cevherlerin bulunması, çıkarılması ve

zenginleştirilmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Öğretimin birinci yılında matematik, fizik, kimya gibi temel bilim dersleri; ikinci yılında ise jeoloji,

mineraloji, yüksek matematik ve gerekli mühendislik konuları okutulur; maden mühendisliğinin

temelleri hakkında genel bilgi verilir. Böylece öğrencilerin ikinci yıl sonundaki yaz yetiştirme

programına yabancı kalmamaları sağlanır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda, diğer mühendislik

bölümlerinden alınan ek derslerin yanı sıra, madencilik alanında daha derin bilgiler veren dersler

okutulur. Ayrıca öğrenciler yaz aylarında staj yaparlar.

Gereken Nitelikler

Maden mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir bireyin, zihinsel yeteneğe sahip, matematik, fizik,

jeoloji, kimya ve ekonomiyle ilgili ve bu alanlarda iyi yetişmiş olması gerekir. Ayrıca yer altında güç

koşullarda çalışan işçileri yönetme durumunda olan bir maden mühendisinin insan ilişkileri konusunda

bilgili, anlayışlı ve sabırlı olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Maden mühendisliği bölümünü bitirenlere “Maden Mühendisi” unvanı verilir. Maden mühendislerinin iki

temel uğraş alanı vardır. Bunlar: cevher yataklarının bulunması ve rezerv miktarlarının saptanması

çalışmaları ile bulunan cevherin üretimi için gerekli ön hazırlık çalışmaları, üretim çalışmaları ve üretilen

cevherin zenginleştirilmesi çalışmalarıdır.

ÇalıĢma Alanları

Maden mühendisleri, TKİ, MTA Enstitüsü, TDÇİ, Köy Hizmetleri gibi resmi kuruluşlarda ve özel maden

işletmelerinde görev almaktadırlar.

Programın Amacı

Tıp programının amacı, insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme

alanında çalışacak sağlık personelini (hekimleri) yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Tıp programında eğitim süresi 6 yıldır. Bu fakültelerde öğretim “Tıp Doktorluğu” ve “Temel Tıp

Bilimlerinde Lisans Eğitimi” olmak üzere iki düzeyde yapılır. Tıp doktorluğu düzeyi üç kademeden

oluşur:

(1)Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Kademesi, öğretimin ilk iki yılını kapsar. Bu dönemde biyoloji, fizik,

kimya dersleri ile anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji vb. temel tıp dersleri verilir.

(2) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesi, öğretimin 3., 4. ve 5. sınıflarını kapsamakta ve bazı temel

tıp bilimleri dersleri ile klinik, poliklinik gibi uygulama alanları ve gerekli laboratuar çalışmalarını

içermektedir.

(3) Öğretimin 6. yılını kapsayan Aile Hekimliği Kademesi, klinik ve poliklinik uygulamalarını

içermektedir.

Temel Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi ise, Temel Tıp Bilimleri Ön lisans kademesini başarı ile

tamamlayanlardan dileyenlerin devam edebilecekleri 2 yıllık bir eğitimdir. Bu dönemde, botanik,

zooloji, anatomi, biyokimya, biyofizik, mikrobiyoloji vb. dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Tıp programında okumak ve doktor olmak isteyen kimselerin üstün bir akademik yeteneğe, kuvvetli bir

dikkat ve belleğe; operatör olmak isteyenlerin ayrıca el – parmak becerisine sahip olmaları gerekir. Tıp

eğitimi uzun ve yorucu bir eğitimdir. Bunun için kişinin bilime, özellikle biyoloji, fizik, kimya, anatomi ve

fizyolojiye içten ilgi duyması, sabırlı ve azimli olması, meslektaşları ve hastaları ile iyi iletişim

kurabilmesi için hoşgörülü, insan sevgisi ve insanlara yardım isteği güçlü bir birey olması gerekir. Tıp

eğitimi uzun ve masraflı bir eğitimdir. Kişinin bu hususu göz önünde tutması gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Tıp programında aşağıdaki diplomalar verilir:

Temel Tıp Bilimleri Ön lisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Ön lisans Kademesini başarı ile

tamamlayanlara üniversiteden ayrıldıkları takdirde “Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması” verilir.

Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Ön lisans ve Temel Tıp Bilimleri Lisans

eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması” verilir.

Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması: Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesini başarı ile

tamamlayanlara “Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması” verilir.Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp Doktorluğu için öngörülen Temel Tıp Bilimleri Ön lisans, Klinik Bilimleri

Yüksek Lisans ve onları takip eden Aile Hekimliği kademelerini başarı ile tamamlayanlara “Tıp

Doktorluğu Diploması” verilir.

Tıp eğitimini bitiren bir bireyin hekimlik yapabilmesi için Tabipler Odası’na kaydını yaptırması

zorunludur. Tabipler Odası yasası gereğince her 100 hekimin bulunduğu yerde bir tabipler odası açılır.

Oda, hekimlerin çalışmalarını meslek yasasına uygunluğu yönünden denetler, onların haklarını korur.

Doktorun çalışma koşulları genellikle ağırdır. Resmi bir sağlık kuruluşuna bağlı hekimlerin gündüz

çalışmalarına ek olarak gece ve hafta sonu nöbetleri vardır. Ülkemizde hekim sayısı az olduğundan bir

hekime düşen hasta sayısı da çok fazla olmaktadır. Muayenehanesi de olan hekimler günün her

saatinde dolu demektir. Geceleri hastaya çağrılan doktor, mesleki sorumluluğu gereği gitmek

zorundadır.

Tıp doktorluğu diploması alan bir kimse “Pratisyen Doktor” unvanını taşır. Tıp doktoru olan kimse,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, TUS’ta

başarılı olduğu takdirde,aşağıda belirtilen alanlardan birinde uzmanlaşabilir.

I- Koruyucu Hekimlik Uzmanlık Dalları:

1. Halk Sağlığı

2. Spor Hekimliği

3. Hava ve Uzay Hekimliği

4. Deniz Hekimliği

5. Hijyen ve Koruyucu Hekimlik

6. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

7. Aile Hekimliği

II- İyileştirici Hekimlik (Klinik) Uzmanlık Alanları:

1. İç Hastalıkları

2. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

3. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

4. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

5. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

6. Deri ve Zührevi Hastalıklar

7. Nöroloji (Sinir Sistemi Hastalıklar)

8. Genel Cerrahi

9. Çocuk Cerrahisi

10. Ortopedi ve Travmatoloji (İskelet Sistemi Hastalıkları)

11. Anesteziyoloji ve Reanimasyon

12. Kadın Hastalıkları ve Doğum

13. Kulak – Burun – Boğaz Hastalıkları

14. Göz Hastalıkları

15. Üroloji (Boşaltım Sistemi Hastalıkları)

16. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

17. Hidroklimatoloji

18. Radyoloji

19. Göğüs Cerrahisi

20. Kalp ve Damar Cerrahisi

21. Beyin ve Sinir Cerrahisi

22. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi vb.

III- Laboratuar Uzmanlık Alanları:

1. Biyokimya ve Klinik Biyokimya

2. Patolojik Anatomi

3. Tıbbi Farmakoloji

4. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji.

IV- Akademik Uzmanlık Dalları:

1. Adli Tıp

2. Anatomi

3. Fizyoloji4. Fizyopatoloji

5. Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji

6. Tıp Tarihi ve Deontoloji

7. Tıbbi Genetik

8. Nükleer Tıp.

İster uzman ister pratisyen olsun bir doktorun en önemli görevi toplumu ve kişileri her türlü hastalıktan

korumak, bütün çabalara karşın sağlığı bozulan bireyleri tedavi etmektir.

ÇalıĢma Alanları

Ülkemizin sağlık personeline, özellikle hekime ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Hekim ve sağlık personeli

sayısının yetersiz olması ve yurt düzeyinde dengesiz dağılımı yüzünden sağlık hizmetlerinde istenen

gelişme sağlanamamaktadır. Ülkemizde her alanda yetişmiş hekime, özellikle pratisyen hekime büyük

ihtiyaç vardır. Hekimlerin %70’i uzman hekim olup ülkenin gelişmiş bölgelerinde toplandıkları göz

önüne alınırsa az gelişmiş bölgelerde hekime olan gereksinim daha iyi anlaşılabilir. Ayrıca hekimler

günümüzde özel klinik ve hastanelerde iyi imkanlarla iş bulabilmektedirler.

Programın Amacı

Makine mühendisliği programı, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüştürüm sistemlerinin

tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminin planlanması konularında eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Makine mühendisliği programının ilk yılında matematik, fizik, kimya, geometri, teknik resim gibi temel

dersler okutulur. Daha sonraki yıllarda, termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, mekanik,

makine elemanları, makine tasarımı, nükleer enerji ve enerji dönüştürüm sistemleri konularında

dersler, kuramsal ve uygulamalı olarak verilir.

Gereken Nitelikler

Makine mühendisliği programına girecek ve makine mühendisliği alanında çalışacak kişinin, akademik

yeteneğe, hayal gücüne ve yaratıcılığa, uzay ilişkileri yeteneğine ve el becerisine sahip; matematik,

fizik, teknik resim ve tasarı geometri ile ilgili ve bu alanlarda başarılı bir kimse olması gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Makine mühendisliği bölümünden mezun olanlara “Makine Mühendisi” unvanı verilir. Makine

mühendisi, çalıştığı kurumun yapısına göre, her türlü mekanik sistemlerin, gaz ve buhar tribünlerinin,

pistonlu kompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, ısıtma, havalandırma

sistemlerinin tasarımını yapar, geliştirir. Bunu yaparken kullanışlılık ve ucuzluk faktörlerini göz önünde

bulundurur.ÇalıĢma Alanları

Kalkınma çabasında olan ülkemizde, diğer teknik elemanlar gibi makine mühendislerine de ihtiyaç

duyulmaktadır. Ancak ülkemizde teknoloji üretimi henüz yeterli düzeyde olmadığından makine

mühendisleri bilgi ve becerilerini kullanabilecekleri iş alanları bulmakta zorluk çekmektedirler.

Programın Amacı

Maliye programının amacı, kamu ve özel sektörde mali (para ile ilgili) konulara ilişkin sorunlara bilimsel

yöntemlerle, gerekli çözümleri geliştirecek elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Maliye programında, maliye, vergi, muhasebe, ekonomi, istatistik, matematik ve hukuk ağırlıklı olup

öğretim süresi boyunca maliye alanının özgün konularında yoğunlaşmaktadır. Bunlara vergi hukuku,

vergi sistemi, bütçe, mahalli idareler maliyesi, mali yargı gibi dersler örnek olarak verilebilir. Dersler

kuramsal ağırlıklı olmakla birlikte, maliye ve muhasebe alanlarında meydana gelen en son gelişmeler

de aktarılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Bu alanda çalışmak isteyenlerin öncelikle akademik yeteneğe, sayısal düşünme yeteneğine sahip,

tertipli, sabırlı, dikkatli, ayrıntı ile uğraşmaktan sıkılmayan, yerinde ve doğru kararlar verebilen ve

kararların uygulanmasını izleyebilen kişiler olması gerekir.Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Maliye bölümünü bitirenlerin unvanları, çalıştıkları kuruma ve bulundukları konuma göre değişir. Kamu

kesiminde çalışanlar, devlet harcamalarını denetleme görevi ve uygulama görevi yapanlar olarak iki

gruba ayrılırlar. Ancak gerektiğinde uygulama görevi yapanlar denetleme görevi de yapabilirler. Kamu

kesiminde özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlığında denetleme görevi yapan elemanlar, maliye

müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi kontrol memuru, vergi yoklama memurudur.

Uygulama görevi yapan elemanlar ise, defterdar, gelir müdürü, muhasebe müdürü, vergi dairesi

müdürü ve vergi dairesi memurudur. Bu elemanlar belediye ve il özel dairelerinin ilgili servislerinde de

görev alabilirler.

ÇalıĢma Alanları

Maliye alanında eğitim görmüş olanlar Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez

Bankası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, DPT, Mahalli İdareler, Sayıştay yanında diğer kamu kuruluşları ile

bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilirler. Bu alandan mezun olanların bir kısmı

büro açarak bağımsız da çalışabilirler.

Programın Amacı

Matematik tümdengelimli ve tümevarımlı akıl yürütme yollarıyla sayılar ve geometrik şekiller gibi

kavramların özelliklerini ve bunların arasındaki bağıntıları inceleyen bir disiplindir. Matematik programı

matematik ilke, yöntem ve sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bunların karşılıklı ilişkileri ile bu ilke ve

yöntemlerin bilimsel ve teknolojik alanlara uygulanması gibi konularda eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Matematik programında analiz, analitik geometri, fizik, soyut matematik, cebir, diferansiyel

denklemler, soyut cebir ve sayılar teorisi, diferansiyel geometri, nümerik analiz, reel analiz, kompleks

fonksiyonlar teorisi gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Matematik alanında çalışmak isteyen bir öğrencinin üstün bir akademik yeteneğe, özellikle sayılarla akıl

yürütme gücüne sahip olması, cebir ve geometriye ilgi duyması gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Matematik programından mezun olan kişiye “Matematikçi” unvanı verilir. Matematik, saf (sırf)

matematik ve uygulamalı matematik olarak iki temel gruba ayrılır. Saf (sırf) matematik alanında

çalışanlar, matematik ilke, yöntem ve sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve bunların karşılıklı ilişkileri

üzerinde çalışırlar. Uygulamalı matematik alanında çalışanlar ise matematik ilke ve yöntemlerinin

bilimsel ve teknolojik alanlara uygulanması ile ilgilidirler.

ÇalıĢma Alanları

Matematik programı mezunları, ortaöğretim kurumlarında öğretmen, yükseköğretim kurumlarında

öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Matematik eğitimi, bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli

temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından bazı matematikçiler kamu ya da özel kuruluşlarda bilgisayar

programcısı olarak çalışmaktadır. Uygulamalı matematik alanında yetişenler DİE, MTA, TEAŞ ve

TEDAŞ, Köy Hizmetleri gibi resmi kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Bilgiişlem, istatistik, iş – ticaret,

sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma alanlarında matematikçilere gereksinim duyulmaktadır.

Programın Amacı

Matematik mühendisliği programı, endüstri, mühendislik ve ekonomi problemlerinin matematiksel

çözümü konularında eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Matematik mühendisliği bölümlerinde öğretim süresi 4 yıl olup başta matematik olmak üzere

bilgisayar, mühendislik ve sosyal bilimler alanları ile ilgili dersler okutulmaktadır. Öğrencilere, dörder

hafta süren bilgi – işlem, araştırma ve işletme konularında yaz stajları yaptırılmaktadır.Gereken Nitelikler

Matematik mühendisliği alanında çalışmak isteyen bir bireyin matematikte ve fen derslerinde başarılı,

araştırmaya meraklı, bir olayı bütün yönleriyle ele alıp, getirebileceği sonuçları birleştirerek sağlıklı bir

çözüm bulabilecek düşünme yeteneğine sahip olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Matematik mühendisliği bölümünü bitirenlere “Matematik Mühendisi” unvanı verilir. Öğrenimleri

sırasında aldıkları sosyal bilimler dersleri matematik mühendislerinin çalıştıkları iş yerlerine kolayca

uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Matematik mühendisleri işyerindeki problemlere

matematiksel çözümler getirmektedir.

ÇalıĢma Alanları

Matematik mühendisi unvanını alan bireyler TÜBİTAK, MTA gibi kurumlarda, özel ve resmi fabrikalar ile

üniversitelerin araştırma laboratuarlarında, çeşitli kuruluşlarla bankaların bilgi – işlem birimlerinde

çalışabilmektedirler.

Programın Amacı

Matematik öğretmenliği programının amacı, ortaöğretim okullarında Matematik konusunda eğitim

yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Matematik öğretmenliği programında, fizik, analiz, analitik geometri, soyut matematik, cebir,

diferansiyel denklemler, soyut cebir, sayılar teorisi, diferansiyel geometri, nümerik analiz, reel analiz,

kompleks fonksiyonlar teorisi gibi dersler okutulur. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi değerlendirme ve rehberlik, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme gibi öğretmenlik

meslek bilgisi veren dersler de okutulur.

Gereken Nitelikler

Matematik öğretmenliği programında okumak isteyenlerin özellikle matematiğe ilgili ve bu alanda

başarılı, akıl yürütme yeteneğine sahip kişiler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir

biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini

ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da matematik öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Matematik öğretmenliği programını bitirenlere “Matematik Öğretmeni” unvanı verilir. Matematik

öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim

programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme

ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki

gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

ÇalıĢma Alanları

Matematik öğretmenleri resmi ve özel liselerde, meslek liselerinde ve dershanelerde öğretmen olarak

çalışma olanağına sahiptirler. Son yıllarda matematik öğretmenliğine yönelik ihtiyaç oldukça fazladır.

Meslek : Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir

faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek yapması gerekmektedir.

Bunun içinde meslek seçiminde isabetli bir karar verilmesi çok önemli bir unsurdur. Seçilen meslek bir

ömür boyu yapılacağı için bireylerin bazı faktörleri değerlendirmesi gerekmektedir.

Günümüz toplumunda bireyin önemli gelişim görevlerinden biri de ömür boyu yapacağı mesleğini

seçmesidir. Bir bireyin herhangi bir konuda sağlıklı bir seçim yapabilmesi, ne istediğini ve bunu elde

etmek için ne gibi olanaklara sahip olduğunu bilmesine bağlıdır. Bununla beraber kendisini iyi tanıması

ve çeşitli seçenekleri inceleyerek her birinin kendisine ve isteklerine ne derece uygun olduğunu

incelemesi gereklidir.

Yükseköğrenim görmek için hazırlanan gençlerden bazıları yükseköğretim programları hakkında yeterli

bilgiye sahip olmadıkları ve bu nedenle tercihlerini ve sıralamayı belirlerken güçlük çektikleri

gözlemlenmektedir. Üniversite adaylarından bazıları tercihlerini belirlerken ilk tercihlerini bilinçli olarak

ve idealleri olan bölümleri seçmekte, geriye kalan diğer bölümleri çevresindeki insanların görüş ve

telkinlerine göre belirlemektedir. Böyle bir durumda yeterli bir bilgiye sahip olmadan yazdıkları

bölümlerden herhangi birisini kazandıklarında “ istemediğim bir programa girmek zorunda kaldım “

şeklinde yakınmaktadırlar. Bölüm tercihi geniş kapsamlı bir çalışmayı gerektiren bir süreçtir ve tercih

listenize alacağınız her bölüm isteyerek okuyacağınız bir alan ve severek yapacağınız bir meslek

olmalıdır. Unutmayın ki meslek seçimi bireyin hayatında yaptığı en kritik seçimlerden birisidir ve kendi

hayat çizginizin hangi doğrultuda ilerleyeceğini belirler. Böyle bir sorumluluk en önce bireyin kendisine

aittir. Seçtiğiniz bölümler aynı zamanda sizin seçtiğiniz meslekler anlamına gelir ki meslek, çalışma

ömrü boyunca yapacağı faaliyetlerin çoğunluğunu kapsayan bir iştir. İnsanın hayatındaki böyle önemli

bir kararı tüm detaylarıyla düşünmeden vermesi, mutsuzluğa ve iş tatminsizliğine neden olur.

Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

1. Kendini Tanıma

2. Meslek Seçeneklerinin Belirlenmesi

3. Karar Verme ( Seçimin yapılması )

Kendini Tanıma: Bireylerin öncelikli olarak kendilerini, yaşam stillerini, sevdikleri ve yapmaktan

hoşlandıkları faaliyetleri tanımlamaları gerekmektedir.

Mesleki tercihinizi yapmadan önce kendinizi tanıyınız. Kendinizi tanıyabilmeniz için ise, şu soruları

irdeleyiniz.

Kişisel özellikleriniz ile yapacağınız meslekler arasında yakın ilişkiler vardır. Duygusal ve sosyal

olgunluğunuz, kendinize güven dereceniz, girişkenlik ve ataklık meslek seçiminde göz önünde

bulundurmanız gerekenlerden yalnızca bir kısmıdır.

İlgilerinizde meslek seçiminde önemlidir. Neleri yapmaktan ve neleri yapmamaktan

hoşlanıyorsunuz? Serbest zamanlarınızda nelerle uğraşıyorsunuz.? Bunlar size seçeceğiniz meslek

konusunda ip uçları verir.

Okul başarınız, öğrenim hayatınız boyunca başarılı olduğunuz ve başarılı olamadığınız dersler

hangileri? Onlarla seçmeyi düşündüğünüz meslek(ler) arasında ilişki kurabilir mi?

Aileniz sizden beklentileri ve ekonomik gücü nasıldır? Uzun süreli eğitim isteyen bir mesleğe

yönelebilir misiniz? Bütün bu sorulara verilen cevaplar doğrultusunda;

 Bireylerin hangi işleri ne kadar yapabildiğinin farkında olmalı,

 Kendi ilgi, yetenek ve değerlerini tanımış olmalı

 Ne tür çalışma koşullarının kendine uygun olduğunu tespit etmeli ( açık hava, büro vs ).

 Bir meslekten beklentilerinin ne olduğunun farkında olmalı ( manevi doyum, finansal doyum gibi )Meslek Seçeneklerinin Belirlenmesi

Meslek seçeneklerinin belirlenmesi kişilerin seçeceği meslekle ilgili beklentilerine göre

şekillendirilmelidir.Birey seçeceği meslekle ilgili düşüncelerini belirledikten sonra bu düşüncelerine

uygun olan meslek alanlarını belirlemeli ve seçimini yapmalıdır.

Meslek seçimi kişinin hayatının belirleyici unsurlarından biri olmasından ötürü önemlidir.

Seçeneklerin hepsini kendine yakınlığı açısından değerlendirmeli, sadece içinde bulunduğu zaman

dilimini düşünerek değil ileriki hayatını ve hayatında oluşabilecek gelişmeleri göz önüne alarak

seçeneklere yaklaşmalıdır.

Bireylerin seçecekleri meslekle ilgili olarak bazı sorulara cevap aramaları gerekmektedir.

Mesleğin tehlikeli yanı var mı?

İş ortamının sıcaklığı, ışığı, görüntüsü nasıldır.?

Kapalı veya açık bir havada mı yapılıyor?

Gerekli olan eğitim dönemi ne kadar?

Okul sonrası özel bir hazırlık gerekiyor mu?

Yaş, cinsiyet, boy, kilo ve dış görünüşle ilgili şartlar var mı?

Mesleğe nasıl girilir?

Hangi yaşlar arasında yapılabilir?

Sosyal güvenliği var mı?

Meslekte ilerleme neye bağlıdır?

Çalışmaya mı? Kıdeme mi?

Bu meslekten başka mesleklere geçiş yapılabilir mi?

Mesleği yapanlar için mesleğin en olumsuz ve en cazip tarafı nelerdir?

Mesleğin toplumdaki saygınlığı nedir?

Seçilecek mesleğe olan talep ne durumda?

Bölgeye veya mevsime göre gereklilik gösteriyor mu?

İş bulmak kolay mı?

Bu mesleğe duyulan ihtiyacın azalması veya artması söz konusu mu?

Kamu ve özel sektörde iş bulunabileceği gibi serbest çalışma imkanı da verebiliyor mu?

Bu meslekte çalışanların ortalama kazançları ne kadar?

Kazançlar günlük, haftalık, aylık veya mevsimlik olarak değişiyor mu?

Aynı meslekte çalışanlar arasında ülkenin değişik bölgelerinde yaşayanlarda kazanç

bakımından fark var mı?

Karar Verme ( Seçimin Yapılması )

Meslek seçiminde bu aşamada yapılacak olan iş, bireyin özellikleri ile meslek seçenekleri ile

ilgili olarak elde edilen bilgilerin birlikte değerlendirilmesi ve istenilir yönleri en fazla, istenmeyen

yönleri en az olan mesleğin seçilmesidir.

Ancak bu aşama sadece soyut anlamda yapılacak bir çalışma değildir. Bireyin kendini

standardize edilmiş testler ve değişik envanterlerle tanıması ve meslekler hakkında kapsamlı bir

araştırma yapmasıyla mümkündür.

Meslek seçimi ile ilgili olarak verilecek karar, dayanağını kişinin kendi içinden almalıdır. Kişinin

kendini objektif bir şekilde değerlendirmesi ve meslekler ile ilgili olarak doğru ve tutarlı bilgilerin elde

edilmesi meslek seçimi için önemli bir adımdır. Bireylerin dikkat etmesi gereken bir nokta da hobi dediğimiz kişilerin yapmaktan hoşlandığı faaliyetlerle, bir ömür boyu sıkılmadan ve severek yapacağı

mesleği birbirine karıştırmamasıdır.

Meslekler kılavuzunda programlar alfabetik bir sırayla tanıtılmıştır. Mesleki programlar tanıtılırken önce

programın hangi konuyla ilgilendiği kısaca açıklanmıştır. Bundan sonra programda okutulan belli başlı

dersler bilhassa programa özel dersler belirtilmiştir.

Mesleki bir programa girebilmek ve bu alanda başarılı olabilmek için gerekli özellikler “ Gereken

Nitelikler “ başlığı ile açıklanmıştır. Programın başarıyla tamamlanıp buna paralel olarak iş yaşamında

da verimli bir mesleki süreç geçirmek isteyen adayların gereken nitelikler kısmında belirtilen özellikleri

kendilerinde araması gerekmektedir.

Son olarak “ Çalışma Alanları” belirtilmiş ve bu alanda da mesleki programı bitiren bireyin iş bulma

olanakları hakkında bazı genel bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Adayların en çok ilgilendiği alan bu

alandır. Ancak bu konuda kitabımızda yeterli bir bilgi verilmemiştir. Bunun nedeni iş bulma

olanaklarının hükümetlerin politikalarına göre değişkenlik göstermesidir.

Bu kılavuz bir gencin çeşitli programları ve bunlara bağlı meslekleri geniş kapsamlı incelemesinde bir

başlangıç olabilir. Meslek seçimi son anda ve acele bir biçimde verilen bir karara dayandırılmamalıdır.

Çok daha erken yaşlarda bireylere meslekleri tanıma imkanı sağlanmalı ve kendisiyle seçebileceği

meslekler arasında bir bağ kurmalıdır. Bu açıdan bal-kıldığında kitap küçük yaşlardaki öğrencilerinde

mesleki inceleme yapmasına yardımcı olabilir.

Programın Amacı

Metalurji ve malzeme mühendisliği programı, bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve

alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği hammadde

haline getirilmesi, plastik, seramik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi

konularında eğitim yapar.Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Metalurji ve malzeme mühendisliği programında öğretim süresi 4 yıldır. Metalurji mühendisliğinin,

mühendisliğin diğer bütün dallarında olduğu gibi, fizik, kimya ve matematikle yakın ilişkileri vardır.

Öğretimin birinci yılında temel bilimlere ilişkin dersler okutulurken diğer yıllarında demir – çelik ve

demirden metal üretimi, toz metalurjisi malzeme muayeneleri, ışıl işlemler, alaşımlar gibi alana özgü

konular, kuramsal ve uygulamalı olarak verilir. Ayrıca yaz stajı da zorunludur.

Gereken Nitelikler

Metalurji ve malzeme mühendisliği programına girmek isteyenlerin genel akademik yeteneğe, özellikle

sayısal düşünme, uzay ilişkilerini görebilme, tasarım yeteneklerine sahip; kimya, fizik, matematik ve

yerbilimlerine ilgili ve bu alanlarda iyi yetişmiş olmaları gerekir. Metalurji endüstrisi bir ağır endüstri

olduğundan işyerinde erkekler tercih edilmektedir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Bu programı bitirenlere “Metalurji Mühendisi” unvanı verilir. Metalurji ve malzeme mühendisleri,

herhangi bir tür malzemenin üretimi için gerekli planları yapar ve uygulanmasını denetler. Ayrıca,

herhangi bir mühendislik tasarım gurubunun üyesi olarak, malzeme seçme, önerme ve malzeme

kullanımının denetimini yapar; yeni ve özel amaçlara yönelik malzemeler tasarlar. Metalurji ve

malzeme mühendisleri yaptıkları işin türüne göre büroda veya gürültülü, tozlu sıcak fabrika ortamında

çalışırlar.

Çalışma Alanları

Metalurji ve malzeme mühendisleri, aşağıda verilen alanlarda faaliyet gösteren kamu veya özel sektör

kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi kendi işlerini kurma imkânına da sahiptirler. Başlıca çalışma

alanları: Entegre demir ve çelik fabrikaları; çelik fabrikaları, demir dışı metal ve alaşım fabrikaları;

dökümhaneler; haddehane ve metal şekillendirme tesisleri; ısıl işlem tesisleri, makine ve imalat

endüstrisi; elektrik ve elektronik endüstrisi; kimya, petrokimya, petrol, maden ve inşaat endüstrisi;

askeri amaçlı endüstriler; her türlü mühendislik malzemesinin seçimini, test edilmesini ve gerektiğinde

yeni malzemelerin geliştirilmesini gerektiren alanlar; yapısal ve elektronik seramik, refrakter ve cam

üretimi veya tasarımı yapan veya bunları kullanan işletmeler; çeşitli araştırma laboratuarlarıdır.

Programın Amacı

Meteoroloji mühendisliği programı, atmosfer olayları konusunda araştırma ve eğitim yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Meteoroloji mühendisliği programının birinci yılında, matematik, geometri, fizik, kimya, teknik resim,

bilgisayar bilimi dersleri okutulur. Öğretimin diğer yıllarında ise meteorolojinin çeşitli uzmanlık

alanlarında dersler verilir.

Gereken Nitelikler

Meteoroloji mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir bireyin genel yeteneğe sahip, matematik, kimya,

jeoloji, fizik, astronomi ve coğrafyaya ilgili ve bu alanlarda iyi yetişmiş, sabırlı ve dikkatli bir gözlemci

olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Meteoroloji programını bitirenlere “Meteoroloji Mühendisi” unvanı verilir. Meteoroloji mühendisi çalıştığı

kurumda geniş coğrafi alanlarda ısı, yağış, elektrik basınç, nem, don vb. yönlerden meydana gelen

değişmeleri inceler; bölgenin ısı, yağış, basınç, nem haritalarını hazırlar, hava değişikliklerini önceden

kestirmeye çalışır. Meteoroloji teknik bir alan olup meteoroloji mühendisleri çeşitli dallarda

uzmanlaşabilmektedirler. Örneğin sinoptik meteoroloji bir uzmanlık alanı olup dünyanın çeşitli

meteoroloji istasyonlarından gelen gözlem raporlarının yorumlanması, belli bir bölge için kısa ve uzun

vadeli hava tahminleri yapılması ile ilgilidir. Klimatolog belli bir bölgenin uzunca bir süre ısı, güneş ışığı,

yağış miktarı, rutubet ve yağmur durumuna ilişkin geçmiş kayıtlarını toplar, değerlendirir ve tarım, hayvancılık, ticaret vb. alanlarda kullanılmak üzere hava tahmin raporları hazırlar. Dinamik

meteorologlar hava ve akımlarına ilişkin fiziksel kanunları incelerler. Fiziksel meteorolog atmosferin

kimyasal bileşimini, elektrik, ses ve ışık özelliklerini inceler. Endüstriyel meteorologlar ise hava

kirlenmesi ve duman kontrolü üzerinde çalışırlar. Meteoroloji mühendisleri, hava tahmin

istasyonlarında, atmosferdeki değişiklikleri doğru ve ayrıntılı bir biçimde saptayabilmek için günün 24

saatinde çalışma halindedirler. Bu nedenle meteoroloji mühendisleri nöbetleşerek görev yaparlar. Gece

ve hafta sonu nöbetleri vardır.

ÇalıĢma Alanları

Meteoroloji mühendislerinin çalışmalarına günümüzde giderek artan bir gereksinme duyulmaktadır.

Ulusal savunmamızda, tarım, ulaştırma ve turizm alanında meteorologların vereceği hava tahmin

raporlarına gereksinim vardır. Ancak meteoroloji mühendislerinin özel sektörde çalışma olanakları pek

olmadığından ve meteoroloji istasyonları sayısı az olduğundan, bu alanda iş bulma olanaklarının da

sınırlı olduğu söylenebilir. Meteoroloji mühendisleri devlet kuruluşlarında görev alırlar. Bu nedenle

kazançları Devlet Memurları Yasası’nca belirlenmiş olup teknik elemanlara ödenen yan ödemelerden

yararlanırlar.

Programın Amacı

Mimarlık bölümü, her çeşit binanın isteğe ve olanaklara göre plan ve projelerinin hazırlanması,

yapımının denetlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Mimarlık bölümlerinde genel matematik, bina fiziği, mimari çizime giriş gibi temel mimarlık dersleri

verilir. Daha sonraki yıllarda ise temeli daha çok tasarıma, yani plan çizimine dayalı, daha kapsamlı ve

ileri düzeydeki mimari bilgileri içeren dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Bu alanda eğitim görmek isteyen lise öğrencileri kendilerini, matematik, fizik, resim ve sosyal bilimler

(sosyoloji, tarih, sanat tarihi, insan bilimleri ve kültür) alanlarında iyi yetiştirmelidirler. İyi bir mimar,

hem sanat ve sosyal bilimlerle ilgili, hem de iş hayatının özelliklerini tanıyan kişidir. Bu nedenle kişinin

genel akademik yetenek yanında uzay ilişkilerini görebilme (cisimlerin uzayda alacakları durumları göz

önünde canlandırabilme), düzgün şekil çizebilme gücüne sahip, yaratıcı bir kimse olması gereklidir.

Ayrıca kişinin iş – ticaret konusunda bilgili, başka insanlarla işbirliği yapabilmek için uyumlu bir kimse

olması çalışma hayatında başarısını artırabilir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Mimarlık bölümünden mezun olanlara “Mimar” unvanı verilir. Mimar önce, istek ve ihtiyaç sahibinin,

yaptıracağı binada bulunmasını istediği özellikleri saptar. Yürürlükteki imar yasasını ve ihtiyaç sahibinin

parasal olanaklarını, binanın yapılacağı yerdeki doğal koşulları dikkate alarak binanın planını çizer.

Binanın tamamlandıktan sonra alacağı biçimi gösteren ölçekli maketler hazırlar. Mimar, zamanının

büyük kısmını proje çizmek, etüt ve proje kontrolü yapmakla geçirir. Belli aşamalarda projenin

uygulanmasını denetlemek amacı ile inşaat yerine gider.

ÇalıĢma Alanları

Kamu kesiminde çalışan mimarlar genellikle Bayındırlık ve İskân, Ulaştırma Bakanlıkları’nda ve

belediyelerde görev alırlar. Mimarlık serbest çalışmaya elverişli bir meslektir ve bugün özellikle büyük

kentlerimizde mimarların birkaçı bir araya gelerek mimarlık bürosu açmayı tercih etmektedirler.

Ülkemizde mimara gereksinme duyulmaktadır. Ancak, son yıllarda mimar yetiştiren okulların çoğalması

ile mimar sayısında aşırı bir artma olmuştur. Bununla birlikte yetenekli ve iyi yetişmiş bir mimarın her

zaman bol kazançlı iş bulması olanaklıdır.

Programın Amacı

Moleküler biyoloji ve genetik programının amacı, genetik ve biyoteknoloji alanında eğitim ve araştırma

yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Moleküler biyoloji ve genetik programında biyoloji, kimya, matematik, ve bilgisayardan başka elektrik

ve manyetizma, mikrobiyoloji, fizyoloji, gen moleküler biyolojisi, gen mühendisliği uygulamaları gibi

dersler okutulmakta, staj ve bitirme projesi yaptırılmaktadır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Moleküler biyoloji ve genetik programını bitirenlere “Biyolog” unvanı verilmektedir. Moleküler biyologlar

hastanelerde, sağlık koruma enstitülerinde, ıslah merkezlerinde, ilaç endüstrisinde görev alırlar ve

laboratuarlarda özellikle hücrelerin incelenmesi, genetik yapısının özümlenmesi ve iyileştirilmesi

konusunda çalışmalar yaparlar.

ÇalıĢma Alanları

Moleküler biyologlar üniversitelerin, fen, tıp, ziraat, eczacılık ve veterinerlik fakültelerinde akademisyen

olabilirler, TÜBİTAK gibi resmi kurumlarda ve ilaç endüstrisinde araştırmacı, çeşitli sağlık kuruluşlarının

laboratuarlarında yönetici olarak görev alabilirler. Bu bölümün esas amacı, uluslararası düzeyde bilim

adamı yetiştirmek olup öğrencilerini bu amacı gerçekleştirecek bireyler olarak yetiştirmeye

çalışmaktadır.

Programın Amacı

Programının amacı, kamu ve özel sektör işletmelerinde hizmet, üretim ve faaliyetlerin verimli bir

biçimde yürütülmesi için muhasebe ve finansman alanında gerekli olan insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı DerslerBu programlarda matematik, genel muhasebe, işletme, finansman, pazarlama, maliye, ticaret

matematiği, borçlar hukuku, maliyet muhasebesi, banka muhasebesi, envanter, bilanço gibi meslek

dersleri verilir.

Gereken Nitelikler

Bu programda okumak isteyenlerin genel akademik yeteneğin yanı sıra, sayısal düşünme yeteneğine

sahip, yönergeleri anlayıp uygulayabilen, ayrıntılara dikkat eden, sorumluluk sahibi kişiler olmaları

gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Muhasebe/Muhasebe-Finansman programını bitirenlere “Muhasebeci” unvanı verilmektedir.

Muhasebeciler çalıştıkları kurumun gelir ve giderlerinin kayıtlarının tutulması, vergileri ve diğer

ödemelerle ilgili işlemlerin yasalara uygun biçimde yürütülmesinden sorumludurlar.

ÇalıĢma Alanları

Mezunlar kamu ve özel sektörde, muhasebe ile ilgili alanlarda geniş iş bulma olanaklarına sahip

oldukları gibi, özel muhasebe bürosu da açabilirler.

Programın AmacıMütercim-Tercümanlık programı yabancı dilde yazılmış bir metnin başka bir dile yazılı olarak nasıl

çevrileceği (mütercim) ve yine yabancı dildeki bir konuşmanın başka bir dile nasıl çevrileceği

(tercümanlık) konularında eğitim yapar.

Gereken Nitelikler

Mütercim-Tercümanlık programında başarılı olabilmek için genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel

yetenek, güçlü bir bellek ve dikkate sahip olmak gereklidir. Ayrıca, dil ve edebiyat konularında özellikle

eskiçağ dilleri ve kültürleri ve dilbilim alanlarında eğitim görmek isteyenlerin bilimsel meraka sahip

olmaları, eski eserleri araştırmaya ilgi duymaları gerekir. Mütercim-Tercümanlık programına

gireceklerin zengin bir genel kültür yanında gramer ve kompozisyonda başarılı ve geniş bir sözcük

dağarcığına sahip olmaları gerekir. Özellikle tercümanlık çeşitli tipte insan tanıma olanağı verdiğinden,

hareketli bir çalışma ortamından ve sosyal ilişkilerden zevk alanlar için önerilebilir. Bu programlarda

dersler genellikle kuramsal olarak sürdürülmekte, öğrenciler fakülte kütüphanelerinde araştırma

yapmakta, gerektiğinde fakültenin dil laboratuarlarından yararlanmaktadırlar.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Mütercim-Tercümanlık programından mezun olanlara “Mütercim-Tercüman” unvanı verilir. Dilbilimci

olarak çalışmak isteyenler, bir dilin yapısını, kaynağını, başka dillerle ilişkisini araştırır; fonetik, anlam,

gramer ilkelerini uygulayarak herhangi bir dilin gelişmesini inceler; tek sözcüklerin, birleşik sözcüklerin,

eklerin, takıların kaynakları, gelişmeleri, anlam değişmeleri üzerinde çalışır, dil sistemleri geliştirirler;

bir dil için sözcüklerin çeşitli kullanışlarına göre anlamlarını açıklayan sözlükler hazırlarlar. Bu alanda

kendini yetiştiren bireyler genellikle üniversitelerde görev alırlar. Tercümanın işi iki türlüdür: Birincisi

“eş zamanlı tercüme” olup bir dilde konuşulanları, konuşma devam ederken, aynı zamanda başka bir

dile çevirmedir. Bu tip tercüme uluslararası konferanslarda çok gereklidir. Elektronik araçların gelişmesi

ile bu alanda da ilerlemeler olmuştur. Tercüman, konferans salonunun arkasında bir kabinde oturur ve

kulaklık ile konuşmacının söylediklerini dinlerken aynı anda mikrofona, konuşulanların tercümesini

söyler. Dinleyiciler de bunu kulaklıkları ile dinlerler. Eş zamanlı tercümede, tercüman konuşmacıyı çok

dikkatle dinlemek, onun jest ve mimiklerini izlemek zorundadır. Bu da çok iyi bir lisan bilgisini, dikkatli

ve sabırlı olmayı gerektirir. Bu uygulamayı bilen tercümanlara “simultane tercüman” adı verilir. Örneğin

ülkemizde çok kısıtlı sayıda “simultane tercüman” vardır. İkinci tür tercümede, konuşmasını bitirdikten

sonra tercüman söylenenleri çevirir. Bu tür tercümede her cümle iki defa söylendiğinden zaman

alıcıdır. Bu tercümede de tercüman konuşmacının söylediklerini hatırda tutmak ve konuşmayı

değiştirmeden çevirmek zorundadır. Mütercim ise bir dille yazılmış bir metni başka bir dile (Türkçe’ye)

çevirir.

ÇalıĢma Alanları

Mütercim-Tercümanlık programından mezun olanlar resmi ve özel tv kurumlarında, özel görsel medya

kuruluşlarında, uluslararası konferanslar organize eden şirket ve kurumlarda, Dışişleri Bakanlığı’nda,

elçiliklerde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda, turizm acentelerinde ve ticari şirketlerde mütercimtercüman olarak çalışabilirler. Mütercim-Tercümanlık programını bitirenlerin iş bulma olanakları, dilini

öğrendikleri ülke ile ülkemiz arasındaki kültürel ve ticari ilişkilere bağlı olarak değişmektedir. Genel

olarak mezunlar; turizm,ithalat, ihracat, sanayi ve ticaret sektörlerinde, elçiliklerde iş bulma olanağına

sahiptirler. Birden fazla dile sahip olan mütercim-tercümanın iş bulma olanağı daha fazladır.

Programın Amacı

Nükleer enerji mühendisliği bölümünün amacı nükleer enerjinin üretilmesi, geliştirilmesi ve barışçı

amaçlarla kullanılması ile ilgili eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Nükleer enerji mühendisliği, teknolojiye ve bilgisayarlardaki gelişmeye paralel olarak gelişmiştir.

Nükleer enerji mühendisliğinde karışık gerçek sistemler için analitik hesap yapma olanağı olmadığından

hesaplamaların çoğu sayısal olarak bilgisayarlarda yapılır. Bu nedenle, bu alanda bilgisayar

programlama ve sayısal matematik en çok kullanılan araç durumuna gelmiştir. Nükleer enerji

mühendisliği araştırıcı, geliştirici, kurucu, üretici ve yönetici bir mühendisliktir. Lisans eğitiminin ilk üç

yılı nükleer enerji mühendisliğine hazırlık yıllarıdır. Bu yıllarda nükleer enerji mühendis adayı beş yarıyıl

matematik, altı yarıyıl fizik, bilgisayar programlama, termodinamik, akışkanlar mekaniği, mukavemet,

malzeme bilgisi, ısı iletimi, ısı makineleri, elektronik ve çeşitli ölçme teknikleri laboratuarları, teknik çizim gibi temel mühendislik dersleri alır. Lisans eğitiminin son yılında nükleer enerji mühendisliğinin

temelini oluşturan nükleer reaktör fiziği, mühendisliği, kontrolü gibi dersler ve bu derslerin yanı sıra

uygulamalara da önem verilir. Ayrıca yaz aylarında iki ay nükleer bir kuruluşta staj zorunluluğu vardır.

Gereken Nitelikler

Nükleer enerji mühendisliği alanında eğitim görmek isteyenlerin akademik yeteneğe ve analitik

düşünme gücüne, fizik bilimine karşı derin bir ilgiye ve bilimsel meraka sahip, yaratıcı kimseler olması

beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Nükleer enerji bölümünü bitirenler “Nükleer Enerji Mühendisi” unvanını alırlar. Nükleer enerji

mühendisi nükleer enerji ile çalışan elektrik santrallerinin tasarımı, yapımı, işletmesi ve geliştirilmesi

gibi işlerde çalışır.

Çalışma Alanları

Nükleer enerji mühendisleri Türkiye Atom Enerjisi ve Endüstri Kurumu ve TÜBİTAK gibi araştırma

kurumlarında ve üniversitelerde çalışabilmektedir. Halen ülkemizde nükleer enerji mühendislerinin iş

alanları oldukça sınırlı olmakla birlikte teknoloji ilerledikçe bu mühendislik alanının hizmetlerine duyulan

ihtiyaç da artmaktadır.

Programın Amacı

Okul Öncesi Öğretmenliği programının amacı, 3 – 6 yaş arasındaki çocukları eğitecek öğretmenleri

yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Bu programda biyoloji, matematik, sosyoloji, psikoloji gibi temel derslerden başka, çocuk gelişimi ve

hastalıkları, özel eğitim, aile ilişkileri, eğitim ve çocuk ruh sağlığı gibi dersler verilmektedir. Ayrıca

uygulamalı derslerle ve yuva – anaokulu pratiği gibi staj programlarıyla öğrencilere deneyim

kazandırmaktadır. Bu programda, eğitim sosyolojisi, eğitim yönetimi, eğitimde ölçme ve değerlendirme

gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Bu programda okumak isteyenlerin genel akademik yeteneğe sahip, insanlarla iyi iletişim kurmaktan

hoşlanan, güçlü bir belleğe ve algılama yeteneğine sahip, sabırlı, anlayışlı, sevecen, başkalarına bir

şeyler öğretmekten mutlu olan, çocuklarla iyi anlaşabilen, üretken bireyler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Program mezunlarına “Okul Öncesi Öğretmeni” unvanı verilir. Mezunlar anaokullarında henüz okula

başlamamış çocuklara temel sosyal davranışlar ve okuma yazmaya hazırlık olabilecek beceriler

kazandırırlar.

Çalışma Alanları

Okul öncesi öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı’na, diğer resmi kuruluşlara, belediyelere ve özel sektöre

bağlı anaokullarında öğretmen olarak çalışma olanağı bulabildikleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler.

Ülkemizde okulöncesi eğitim öğretmenlerine gereksinim vardır.

Programın Amacı

Orman endüstrisi mühendisliği, orman endüstrilerinin kurulması, idaresi, işletilmesi, işlenmiş orman

ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolleri ve pazarlanması konularında eğitim yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Orman endüstrisi mühendisliği programında başta biyoloji olmak üzere genellikle kimya, matematik

gibi temel bölüm dersleri verilir. Lisans programlarına özgü dersler ise fen derslerinin ya doğrudan

devamı ya da onlarla dolaylı olarak ilgili derslerdir. Ayrıca programda ekonomi, hukuk gibi sosyal bilim

içerikli dersler de vardır.Gereken Nitelikler

Orman endüstrisi alanında çalışmak isteyen bir bireyin, basta matematik olmak üzere, fen derslerinde

başarılı olması, ekonomi ve ticarete ilgi duyması, başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen, yaratıcı bir

kişi olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Orman endüstrisi mühendisliği programını bitirenlere “Orman Endüstrisi Mühendisi” unvanı verilir.

Orman endüstrisi mühendisi, orman ürünlerinin işletilmesi için kurulacak tesislerin tasarımını yapar,

tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli çalışmaları yürütür, işlenmiş orman ürünleri için

standartlar saptar ve ürünlerin kalitelerini denetler.

ÇalıĢma Alanları

Orman endüstrisi mühendisi, kamu ve özel sektöre ait orman ürünlerini işleyen fabrikalarda teknik ve

idari görevler yapar. Orman endüstrisi mühendisliği oldukça yeni bir alan olup mezunların iş bulma

sorunları yoktur. Kazançları devlet sektöründe yasalarla, özel sektörde sözleşmelerle belirlenmektedir.

Programın Amacı

Orman mühendisliği programı, orman alanlarının saptanması, korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi

gibi konularda eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Orman mühendisliği programında başta biyoloji özellikle botanik olmak üzere genellikle kimya,

matematik gibi temel bilim dersleri verilir. Lisans programlarına özgü dersler ise, daha çok son iki yılda

toplanmıştır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Öğrenciler stajlarını fakültedeki

uygulama alanlarında ve kamuya veya özel sektöre bağlı işletmelerde yaparlar.

Gereken Nitelikler

Orman mühendisliği programına girebilmek için, başta biyoloji olmak üzere, fen derslerinde başarılı ve

ortalamanın üzerinde bir akademik yeteneğe sahip olmak gereklidir. Açık havada, çoğunlukla da

kentlerden uzak, tenha yerlerde yaşamaktan hoşlanan bireyler ormancılıkla uğraşmaktan mutlu

olabilirler.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Orman mühendisliği bölümünü bitirenlere “Orman Mühendisi” unvanı verilir. Orman mühendisi orman

alanlarını saptar, haritalarını hazırlar, yeni orman yetiştirilecek araziyi belirler, ağaçlandırma yapar,

kesilecek ağaçların belirlenmesi, programlı ağaç kesimi, ağaçlardaki zararlı hayvanlarla ve orman

yangınları ile savaşım için gerekli planları hazırlar ve uygular.

Çalışma Alanları

Orman mühendisleri genellikle devlet sektöründe görev almaktadırlar. Bazıları da özel sektörde iş

bulabilmekte veya müteahhitlik yapabilmekte ve daha doyurucu kazanç sağlayabilmektedirler.

Programın Amacı

Paleoantropoloji (fosilbilim) programının amacı, insanın geçmişte ve bugün canlılar dünyasındaki

yerini; primat (tüm maymun türlerini ve insanı da içeren memeliler) takımı üyelerinin benzer yapısal

özellikleri açısından akrabalıklarını ve bunların tarih öncesinden ve tarih devirlerinden kalan fosil

örnekleri ile yakınlık derecelerini ve çevre ile ilişkilerini incelemek ve bu alanda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Paleoantropoloji programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda genel paleoantropoloji ve primatoloji,

Afrika, Asya Paleoantropolojisi, evrimin genetik temelleri, kan ve laboratuar, biyometri ve istatistik gibi

dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Paleoantropoloji programında okumak isteyenlerin biyolojiye ve sosyal bilimlere ilgili ve bu alanlarda

başarılı, bilimsel araştırmaya meraklı, analitik düşünme gücü yüksek, okumaya meraklı bireyler

olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Paleoantropoloji programını bitirenler “Paleoantropolog” unvanı ile görev alabilirler. Paleoantropologlar

genellikle bir araştırıcı olarak çalışır. İnsan fosillerinin yapısını incelemeye ve bunların hangi tarih

dönemine ve hangi coğrafi bölgeye ait olduklarını saptamaya çalışır.

ÇalıĢma Alanları

Paleoantropologlar tabiat tarihi müzelerinde, MTA’da görev alabilirler. Bu alanda iyi bir iş bulmak için

bir yabancı dil bilmek gereklidir.

Programın Amacı

Petrol ve doğalgaz mühendisliği programı petrolün ve doğalgazın bulunması, çıkarılması ve üretimi

konularında eğitim yapar ve uzmanlaşır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Petrol ve doğalgaz mühendisliği programında fizik, matematik, kimya ve jeoloji gibi temel dersler; 3.

ve 4. yıllarında ise petrol jeolojisi, petrol üretimi mühendisliği, doğalgaz mühendisliği, sondaj

mühendisliği gibi petrol ve doğalgaz mühendisliği ile ilgili dersler verilmektedir. Dersler kuramsal ve

uygulamalı olarak sürdürülmektedir. Ayrıca öğrenciler yaz aylarında staj yapmak zorundadırlar.

Gereken Nitelikler

Petrol ve doğalgaz mühendisliği programına girebilmek için akademik yeteneğe sahip ve fen

derslerinde özellikle kimya konusunda başarılı olmak gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢlerPetrol ve doğalgaz mühendisliği bölümünü bitiren öğrenciye “Petrol ve Doğalgaz Mühendisi” unvanı

verilir. Petrol ve doğalgaz mühendisi petrol yataklarının bulunması, çıkarılması ve üretimi ile uğraşır. Bu

işler yapılırken petrol arama ve sondaj çalışmaları jeologlarla birlikte yürütülmektedir. Jeotermal

kaynakların bulunması ve üretimi çalışmaları da bu alanda yetişen mühendisler tarafından yapılır.

Petrol ve doğalgaz mühendisleri sahada sondaj mühendisi, üretim mühendisi, rezervuar mühendisi,

bankalarda yatırım mühendisi olarak görev yaparlar.

ÇalıĢma Alanları

Petrol ve doğalgaz mühendisi, Enerji Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nde, TPAO ve ona bağlı

şirketlerde özel petrol şirketlerinde, MTA, Köy Hizmetler ve BOTAŞ’ ta görev almaktadırlar.

Programın Amacı

Peyzaj mimarlığı programının amacı, insanın doğal çevresinin bilinçli bir biçimde, insanlar için yararlı ve

estetik özellikleri olan bir çevre halinde düzenlenmesi konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirmek ve

bu alanda araştırmalar yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Peyzaj mimarlığı programında fizik, kimya, zooloji, botanik, jeoloji, meteoroloji, peyzaj mimarisi temel

ilkeleri, perspektif model çizme tekniği, süs bitkileri üretim tekniği, şehir ve bölge planlamanın temel

ilkeleri, peyzaj ekolojisi, kırsal çevre sorunları, ağaçlandırma, bitki sosyolojisi gibi dersler

okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Peyzaj mimarlığı alanında çalışmak isteyen bir bireyin normalin üzerinde bir genel akademik yetenek

dışında şekil – uzay yeteneğine ve estetik görüşe sahip, biyolojiye ilgili ve tabiatı seven bir kimse

olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Peyzaj mimarlığı programını bitirenlere “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir ve diplomada bölümün adı

belirtilir. Peyzaj mimarlığı alanında yetişen ziraat mühendisi doğal çevreyi bozmadan, insan

ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması için planlar yapar, bir kentte parkların, bahçelerin, tarım

alanlarının, yol ve binaların nerelere yerleştirilmesi gerektiği konusunda incelemelerde bulunur.

Çalışma Alanları

Peyzaj mimarlığı genellikle belediyelerde ve toplu konut yapan inşaat şirketlerinde görev alabilirler

Programın Amacı

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi programının amacı, Önasya’da (Mezopotamya, Suriye, İran,

Anadolu, Kıbrıs) neoletik çağdan başlayarak çivi yazısının kullanıldığı çağları da içine alan bir dönemi

inceler, bu konuda eğitim yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi programında öğretim süresi 4 yıldır. Programda klasik arkeoloji,

paleotik yerleşim biçimleri, Mezopotamya ve Ön Asya arkeolojisi, Arkaik Devir mimarlığı, kazı teknikleri,

resim – fresk – mozaik gibi dersler verilir.

Gereken Nitelikler

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi programında okumak isteyen bir bireyin geçmiş uygarlıkları

incelemeye meraklı, bilimsel araştırma yapmaya istekli, analitik düşünme gücünün yüksek olması

beklenir. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında başarılı olmak için hem modern hem de eski

dillerden birini öğrenmek gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢlerProtohistorya ve Önasya Arkeolojisi programını bitirenler “Arkeolog” unvanı ile görev yaparlar.

Arkeologlar “Teknik Eleman” sınıfından sayılmaktadır. Arkeologlar tarih öncesi ve eski çağ tarih

dönemlerinde yaşamış toplumların bıraktıkları her türlü kalıntıyı, kronolojik bir düzen içinde

karşılaştırmalı olarak inceleyerek geçmiş dönemleri aydınlatmaya çalışırlar.

ÇalıĢma Alanları

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi mezunlarının en temel çalışma alanı müzelerdir. Ayrıca, MTA’da

turizm kuruluşlarında da çalışma olanakları vardır.

Programın Amacı

Psikoloji bölümü, insan davranışlarının gözlem ve deney yöntemlerini kullanarak bilimsel bir biçimde

incelenmesi ve nedenlerinin ortaya çıkarılması konularında eğitim ve araştırma yapar. Psikoloji,

kuramsal ve uygulamalı psikoloji adı altında iki dala ayrılır.

Kuramsal Psikoloji: Bu dal, öğrenme, düşünme, güdülenme gibi psikolojik süreçlerle ilgilidir. İnsan ve

hayvanlar üzerinde laboratuarda deneyler yaparak psikolojik olayları inceleyen “Deneysel Psikoloji”;

davranışların fizyolojik temellerini araştıran “Fizyolojik Psikoloji”; toplum tarafından etkilenen insan

davranışlarını inceleyen “Sosyal Psikoloji”; insanda düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi

psikolojik süreçlerin gelişimini inceleyen “Gelişim Psikolojisi” ve normal dışı davranışları inceleyen

“Anormaller Psikolojisi” kuramsal psikoloji grubuna girer.

Uygulamalı Psikoloji: Kuramsal psikolojinin verileri günlük yaşamda insan davranışları ile ilgili sorunları

gidermede kullanılır. İleri derecede uyum bozukluğu gösteren kimselerin davranışlarının nedenlerini ve

tedavi yöntemlerini inceleyen “Klinik Psikoloji”; endüstride üretimi artırmak için en uygun elemanların

seçimini ve çalışma ortamında olumlu ilişkiler kurulmasını sağlayan, tüketicinin isteklerini saptayan

“Endüstri Psikolojisi”; hafif uyum sorunları olan bireylere yardım yollarını araştıran “Danışma

Psikolojisi”; okulda öğrenme sürecini ve öğrencilerin başarısızlık sorunlarını inceleyen “Okul Psikolojisi”

uygulamalı psikolojinin başlıca alanlarıdır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Psikoloji programında temel felsefe, mantık, istatistik ve sosyoloji gibi temel konularda verilen dersler

ile psikolojiye giriş, öğrenme psikolojisi, deneysel psikoloji, çağdaş psikoloji akımları, gelişim psikolojisi

(çocukluk, gençlik, yetişkinlik, yaşlılık), fizyolojik psikoloji, psikolojik testler, zekâ – kişilik psikolojisi,

anormal davranış psikolojisi gibi alan dersleri verilmektedir. Ayrıca uygulamalı dersler laboratuarlarda

ve sahada sürdürülür.

Gereken Nitelikler

Psikoloji eğitimi görmek isteyen bir öğrencinin normalin üzerinde akademik yeteneğe sahip olması,

psikoloji yanında felsefe, sosyoloji ve matematiğe ilgi duyması, ayrıca insanları anlamaya istekli,

bilimsel meraka sahip bir birey olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Psikoloji bölümünü bitirenler “Psikolog” unvanı ile görev almaktadırlar. Psikologlar genellikle uygulama

alanında çalışırlar. Bir psikolog, çalıştığı kurumun niteliğine göre, ilgilendiği bireylere test, envanter gibi

psikolojik ölçme araçları uygular, bireylerle görüşme yapar, sorunlarını anlamaya ve uygun çözümler

bulunmasına yardımcı olmaya çalışır. Araştırma ve eğitim alanında çalışanlar gerekli ölçme araçlarını ve

insan davranışlarını değiştirme yöntemlerini geliştirirler.

Çalışma Alanları

Bugün ülkemizde psikologlar Sağlık Bakanlığı’na ve üniversitelere bağlı ruh ve sinir hastanelerinde, ruh

sağlığı merkezlerinde, kreş ve çocuk bakımevlerinde, huzurevlerinde, çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinde

psikolog; rehberlik ve araştırma merkezlerinde psikolojik danışman olarak görev almaktadırlar. Halen

psikologlar için özel ya da resmi endüstri kuruluşlarında çalışma olanağı sınırlıdır. Ancak endüstri

geliştikçe ve iyi eleman yetiştikçe bu alanlarda da psikologların iş bulma olanaklarının artacağı

söylenebilir. Son zamanlarda bazı psikologların özel olarak işyeri açtıkları da gözlenmektedir. Halen

rehberlik ve araştırma merkezlerinde okul psikologlarına ve kliniklerde psikologlara gereksinme

duyulmaktadır. Mevcut ve açılmakta olan üniversitelerin de psikoloji alanında öğretim elemanlarına gereksinmeleri artmaktadır. Bir psikoloji mezununun doyurucu bir iş bulabilmesi için psikolojinin belli

bir dalında lisansüstü eğitim görmesi gereklidir.

Programın Amacı

Radyo ve televizyon programının amacı, elektronik kitle iletişim araçlarının başında gelen radyo ve

televizyon yayıncılığı alanında çalışacak nitelikli eleman yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Radyo ve televizyon programının 4 yıllık öğretim süresinin ilk yıllarında ekonomi, hukuk, siyasal ve

sosyal bilimler daha sonraki yıllarda radyo ve televizyonda program yapımı, televizyon haberciliği,

basın ve yayın yolu ile halk eğitimi gibi dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Radyo ve televizyon programında okumak isteyen gençlerin sözel yeteneği güçlü, sosyal bilimlere ilgili

ve bu alanda başarılı, ikna gücü yüksek ve üreten kişiler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan Yaptıkları İşler

Radyo ve televizyon programını bitirenler resmi ve özel televizyon ve radyolarda çeşitli unvanlarla

görev alırlar. Radyo ve televizyon programlarının yapımında çalışanlar program tasarımı, programın

hazırlanması, filme alınması ve yayınlanması gibi yayıncılığın her aşamasında değişik roller alırlar;

programın amacının belirlenmesi, programda rol alacak elemanların seçimi, programın filme çekimi ve

montajı vb. işleri yerine getirirler.

Çalışma Alanları

Radyo ve televizyon programını bitirenler resmi ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarında görev

alabildikleri gibi halkla ilişkiler ve tanıtım bürolarında da çalışabilmektedirler.

Programın Amacı

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programlarının amacı, bireylerin gelişimlerini ve çevrelerine

uyumlarını güçleştiren faktörleri ortadan kaldırarak, onlara en üst düzeyde gelişme ortamı sağlama;

gizil güçlerini geliştirebilecekleri eğitim programlarına ve mesleklere yönelmelerine yardımcı olma

konusunda çalışacak elemanları yetiştirmek ve bu alanda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programlarında eğitime giriş,eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesi,

eğitim tarihi, istatistik ve araştırma gibi temel dersler yanında, öğrenme psikolojisi, çocukluk, gençlik

psikolojisi, sosyal psikoloji, ölçme ve değerlendirme, psikometri, ruh sağlığı, rehberlik, psikolojik

danışma, mesleki rehberlik, özel eğitim programları, uyumsuz çocukların eğitimi, zihin özürlü

çocukların eğitimi gibi alan dersleri okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programına girmek isteyen bir birey normalin üzerinde bir genel

akademik yeteneğe sahip, sosyal bilimlere, özellikle psikolojiye ilgili ve bu alanda yetişmiş, hoşgörü

sahibi, sabırlı, insanlara içten sevgi ve saygı duyan, dinlemesini bilen, kendinden hoşnut, başkalarını

oldukları gibi kabul edebilen bir kimse olmalıdır. İnsanlara yardım etmekten hoşlanan bir kimse için

rehberlik, doyum sağlayıcı bir çalışma alanı olabilir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı bitirenler okullarda, Rehberlik ve Araştırma merkezinde

ve dershanelerde “Rehberlik Öğretmeni” olarak görev alırlar. Rehberlik öğretmeni başarısız veya uyum

güçlüğü gösteren öğrencilerle veya onların aileleri ile görüşür; onların davranışlarını gözlemler, testler

uygular ve sorunların kaynağını ortaya çıkarmaya çalışır, tüm öğrencilerin, yetenek ve ilgilerine uygun

programlara yönelmelerine ve sağlıklı bir kişilik geliştirmelerine yardımcı olur; bunun için bireylere

bireysel olarak veya gruplar halinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti verir, ailelere çocuk eğitimi

konusunda danışmanlık yapar, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencileri ilgili kurumlara havale eder.ÇalıĢma Alanları

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programını bitirenler resmi ve özel okullarda, özel dershanelerde,

rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev alabilirler. Sekiz yıllık eğitim uygulamasından sonra

okullarda rehber öğretmenlere duyulan gereksinim artmıştır. Ayrıca bu alanda eğitim görenler özel

sektörde, insan kaynakları birimlerinde görev alabilmektedirler.

Programın Amacı

Sağlık İdaresi programının amacı, sağlık kuruluşlarının yönetim birimlerinde çalışacak uzman

elemanları ve üst düzey yöneticileri yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Sağlık idaresi programında öğretim süresi 4 yıldır ve bu sürede genel işletme, muhasebe (maliyet

muhasebesi, hastane maliyet muhasebesi), hukuk (hukuka giriş, idare hukuku, işletme hukuku, sağlık

hukuku), ekonomi (makro ekonomi, mikro ekonomi, sağlık ekonomisi), hastane idaresi ve

organizasyonu, davranış bilimleri, yönetim bilimi, beslenme, biyoistatistik, sağlık hizmetleri yönetimi,

halkla ilişkiler gibi lisans dersleri verilir.

Gereken Nitelikler

Sağlık İdaresi programına girmek isteyen bir bireyin sözlü düşünme ve hesaplama yeteneği yüksek,

psikoloji, sosyoloji ve ekonomi konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı, sosyal yardım ilgisi güçlü bir

kimse olması gereklidir. Sağlık idaresi sorunları yoğun olan, durumu nesnel olarak değerlendirmede

güçlük çeken hasta ve hasta sahipleri ile iletişim halinde çalışmayı gerektirdiği için sağlık yöneticisi

sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü ve soğukkanlı olmalıdır. Sağlık yöneticisi hastanenin az çok birbirinden

bağımsız bölümleri arasında işbirliği sağlamak için bölüm başkanları, doktor, hemşire ve diğer personel

ile iyi bir iletişim kurmak zorundadır. Ayrıca, hastanede çalışan sağlık yöneticisi halkla ilişkilerini yürütme, hastanenin yönetim düzenini ve politikasını saptama durumunda olduğundan, bu mesleğe

girmek isteyen bireyin karar verme gücüne sahip, kendine güvenen, ağır sorumluluk altında verimli

çalışabilen, ikna gücü yüksek bir kimse olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Sağlık idaresi programını bitirenlere “Sağlık Yöneticisi” unvanı verilir. Sağlık yöneticisi (müdür),

hastanedeki çok çeşitli etkinliklerin düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel,

araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından, çeşitli hasta bakım hizmetleri ücretlerinin

saptanmasından sorumludur. Yönetici, hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesini tespit

etmek için gerekli çalışmaları da yapar.

Çalışma Alanları

Sağlık yöneticileri kamuya veya özel sektöre ait hastanelerin yönetim işlerinde görev alırlar. Sağlık

yöneticiliği ülkemizde son yıllarda bir meslek olarak tanınmaya başlamıştır. Bu nedenle sağlık

yöneticilerine büyük gereksinim duyulmaktadır.

Programın Amacı

Sağlık kurumları işletmeciliği programının amacı çeşitli sağlık kurumlarının orta ve üst düzey yönetim

kademelerinde çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Sağlık kurumları işletmeciliği programında matematik, bilgisayar, ekonomi, işletme, istatistik, hukuk,

özgür kuramı ve tasarımı, tıbbi sosyoloji, sağlık işletmelerinde finansal yönetim, insan kaynakları

yönetimi, sağlık politikası ve planlaması sosyal politika ve sağlık sigortacılığı, sağlık ve etik, koruyucu

sağlık hizmetleri yönetimi gibi dersler okutulmaktadır. Bu programda bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi

verilmektedir.

Gereken Nitelikler

Sağlık kurumları işletmecisi olmak isteyenlerin matematik, ekonomi ve işletme konularına ilgili ve bu

alanda başarılı, analitik düşünme, problem çözme, başkalarını etkileme ve yönlendirme yetenekleri

gelişmiş, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen bireyler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artırabilir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Sağlık kurumları işletmeciliği programını bitirenlere “Sağlık Kurumları İşletmecisi (Yönetici)” unvanı

verilir. Sağlık kurumları işletmecisi sağlık kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması, personelin

verimli bir şekilde çalıştırılması, gereken araç – gereç vb. satın alınması, çalışmalarının planlanması ve

etkin bir biçimde yürütülmesi gibi işleri yapar.

Çalışma Alanları

Sağlık kurumları işletmecileri kamu, üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon

merkezlerinde, kamu sigorta kuruluşlarının sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta

şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında sağlık araştırma merkezlerinde

çalışabilirler. Sağlık kurumlarının özelleştirilmesi veya resmi kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı

ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan

gereksinim artacaktır.

Programın Amacı

Sağlık memurluğu programının amacı, insanların sağlık sorunlarını çözmede yardımcı olacak insan

gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Sağlık memurluğu programında anatomi, fizyoloji, biyokimya, istatistik, mikrobiyoloji, parazitoloji,

psikoloji, kişiler arası ilişkiler, iç hastalıkları ve bakımı, cerrahi hastalıklar ve bakımı, bulaşıcı hastalıklar

ve bakımı halk sağlığı ve bakımı, gibi dersler okutulmakta, klinikte uygulama yaptırılmaktadır.

Gereken NiteliklerSağlık memurluğu programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, insanlara

yardım etmekten hoşlanan ve insanlarla iyi iletişim kurabilen, bedence sağlam, dayanıklı, sabırlı,

sorumlu ve dikkatli bireyler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Sağlık memurluğu programını bitirenlere “Sağlık Memuru” unvanı verilir. Sağlık memurları hekimlerle

işbirliği halinde çalışırlar. Hastanın ameliyata hazırlanması, ameliyat sonrası bakımı, hekimin yönergesi

doğrultusunda ilaç veya oksijen uygulamalarının yapılması, tanı ve tedavi için kullanılan araç – gereç

ve ilaçların hazırlanması, hastaların hekim tarafından belirlenen tedavi planının uygulanması gibi işler

sağlık memurlarının görevlerindendir. Çalışma saatleri değişik olup vardiyalı çalışma ve nöbete kalma

söz konusudur.

Çalışma Alanları

Sağlık memurları özel ve resmi hastanelerde, dispanserlerde sağlık ocaklarında, ana – çocuk sağlığı

merkezlerinde, günlük bakım ve uzun süreli hasta bakım merkezlerinde, ilkyardım merkezlerinde görev

alabilirler.

Programın Amacı

Sanat tarihi programının amacı, Türkiye’de ve dünyada üretilmiş sanat eserlerini kronolojik gelişme ve

yöresel boyutlarında incelemek ve bu alanda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Sanat tarihi programında İslam sanatı, batının ve çağımızın sanatı, eleştiri ve yöntembilim, teknik

resim, fotoğrafçılık, Türk süsleme sanatları, minyatür sanatı gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Sanat tarihi programında okumak isteyenlerin, her şeyden önce, güzel sanatlara ve sosyal bilimlere

ilgili, uyarıcılar arasındaki farkları algılayabilme ve analitik düşünme gücü yüksek bireyler olmaları

gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Sanat tarihi programını bitirenler “Sanat Tarihçisi” unvanı ile görev yaparlar. Sanat tarihçisi resim,

minyatür, mimarlık eserleri gibi sanat eserlerini değerlendirir, korur ve tanıtır, halkta sanat sevgisinin

gelişmesi ve tarihi eser kaçakçılığına karşı halkın uyanık olması için konferanslar verir, yayınlar yapar.

Sanat tarihçilerinin iş çevreleri genellikle müzelerdir. Ancak sanat tarihçileri geçmiş devirlerden kalma

sanat eserlerinin ortaya çıkarılmasına katıldıklarından, zaman zaman arazide çalışmak zorunda

kalabilirler. Müzelerde çalışan sanat tarihçileri, müzeye gelen eserleri, geliş yollarına göre sınıflandırır,

kayıtlarını tutar, depolanmasını ve halka uygun yer ve zamanlarda sunulmasını sağlarlar.

Çalışma Alanları

Sanat tarihçileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, MTA, Kültür Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar (müzeler) turizm

kuruluşları gibi kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek

Lisans eğitimi görmüş olanlar orta dereceli okullarda sanat tarihi, restorasyon ve konservasyon, turizm

gibi derslere öğretmen olarak atanabilirler.

Programın Amacı

Şehir ve bölge planlama bölümü, şehir alanının ekonomik olanaklara, insanların ihtiyaçlarına ve estetik

kurallara uygun olarak planlanması ve çevre düzenlenmesine ilişkin eğitim ve araştırma yapar.Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Şehir ve bölge planlama bölümlerinde öğretimin ilk yılında öğrenciler matematik, sosyoloji, antropoloji

(insanbilim), ekonomi, şehir planlamaya giriş dersleri alırlar. Daha sonraki yıllarda ise mühendislik

bilimleri (jeodezi – fotogrametri, çevrebilim, bilgisayar vb.); şehir ve köy sosyolojisi, planlaması,

ekonomisi, şehir desenleme, istatistik, araştırma yöntemleri gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Şehir ve bölge planlama bölümlerine girebilmek için akademik yeteneğin yanı sıra, matematik,

sosyoloji, antropoloji, psikoloji, tarih gibi derslerde başarılı olmak gerekir. Ayrıca kişinin mimarlar için

gerekli diğer niteliklere de sahip olması çalışma hayatında başarısını artırır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Şehir ve bölge planlama programından mezun olanlar “Şehir Plancısı” unvanını alırlar. Şehir plancısı

şehirde konut, endüstri, ticaret, eğitim, sağlık vb. gereksinimler için arazinin nasıl kullanılacağına,

binaların nerelere hangi yoğunlukta yerleştirileceğine karar verir ve bu kararın uygulanması ile ilgilenir,

sosyo – ekonomik gelişmelere paralel olarak şehirlerin gelişmesi için gerekli mekân düzenlemesini en

uygun ve ekonomik biçimde oluşturmaya çalışır. Bunun için şehir plancısı, doğal çevre, sosyo –

ekonomik yapı ve şehrin mekân yapısı arasında var olan ya da olması gereken karşılıklı ilişkileri dikkate

alır. Şehrin fiziksel, sosyo – ekonomik ve demografik (nüfus) durumunu inceler, geleceğe ilişkin

tahminler yapar. Şehir plancısının, bir kentin planının hazırlanması ve planın uygulanması

aşamalarında, sosyal mühendislik ve yönetim bilimlerinden çok sayıda uzmanla bir arada çalışması

gerekmektedir. Kentin gelişimi ve biçimi ile ilgili kararları şehir plancısı verirken; örneğin, alt yapı ile

ilgili uygulamalarda çevre mühendisleriyle, açık alan düzenlemeleri ile ilgili konularda peyzaj

mimarlarıyla işbirliğine gerek duyulmaktadır.

ÇalıĢma Alanları

Ülkemizde şehir plancılarının çoğunluğu planlamacı olarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Kültür

Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Enerji Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında görev almaktadırlar. Serbest

çalışan şehir plancıları, İller Bankası tarafından ihaleye çıkarılan şehir imar planlarını hazırlama işini

alabilirler. Ülkemizde şehir plancılığı yeni bir meslektir. Bu nedenle şehir plancıları gerek kamu

kesiminde gerek özel kesimde kolay ve oldukça doyurucu ücretli iş bulabilmektedirler.

Programın Amacı

Seramik mühendisliği programının amacı, her türlü geleneksel ve ileri teknoloji seramiği üretimi

konusunda eğitim ve araştırma yapmaktadır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Seramik mühendisliği programında matematik, fizik, istatistik, ve mukavemet termodinamik, ışıl

süreçler seramik prosesleri, seramik sırları, cam üretim teknolojisi, mühendisliği gibi dersler

okutulmakta ve 30 iş günü staj yaptırılmaktadır.Gereken Nitelikler

Seramik mühendisi olmak isteyenlerin akademik yetenek düzeyine sahip, fen bilimlerine özellikle fiziğe

ilgili ve bu alanda başarılı, işbirliği yaparak çalışmaya ve bilimsel gelişmeleri izlemeye meraklı, dikkatli,

sabırlı ve dayanıklı kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Seramik mühendisliği programını bitirenlere “Seramik Mühendisi” unvanı verilir. Seramik mühendisleri

cam seramik, çimento, çini, tuğla, kiremit, fabrikalarında üretim sürecini planlar, gerekli malzemeyi

teknisyen ve işçilerin yapacakları işleri belirler, işlerin plana uygun yapılıp yapılmadığını, üretilen

ürünün kalitesinin belirlenen standarda uygunluğunu kontrol eder. Çalışma ortamı kapalı, sıcak ve

oldukça gürültülüdür.

ÇalıĢma Alanları

Seramik mühendisleri Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Milli Savunma Bakanlıkları’na

ve özel sektöre ait fabrika ve tesislerde görev alabilirler. Mali olanakları varsa kendi işlerini de

kurabilirler.

Programın Amacı

Sermaye piyasası programının amacı borsada, bankalarda yatırım danışmanlığı yapacak elemanları

yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Sermaye piyasası programında hukuk, iktisat, matematik, sosyoloji ve ekonomi alanları ile ilgili çeşitli

derslerden başka uluslararası finans, finansal yönetim, finansal hizmetler pazarlaması, uluslararası

borsalar, Avrupa Birliği sermaye piyasası hukuku, yatırım gibi dersler okutulur ve proje çalışması

yaptırılır.Gereken Nitelikler

Sermaye piyasası programında okumak isteyenlerin matematik ve sosyal bilimlere ilgili ve bu alanlarda

başarılı, durumu iyi analiz edip geleceğe ilişkin doğru tahminler yapabilen, tedbirli, soğukkanlı,

girişken, başkalarını etkileyebilen, araştırıcı ve yeniliklere açık bireyler olmaları gerekir. Yabancı dil

(özellikle İngilizce) bilmek başarıyı artırıcı faktördür.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Sermaye piyasası programını bitirenler lisans diploması almaya hak kazanırlar. Mezunlar bankalarda ve

borsalarda parasını değerlendirmek isteyen müşterilere danışmanlık yaparlar ve paralarını hangi hisse

senetlerine veya fonlara yatırırlarsa ne kadar zamanda ne miktar kâr elde edecekleri ve varsa her bir

seçeneğin riskleri hakkında bilgi verirler.

ÇalıĢma Alanları

Sermaye piyasası programını bitirenler bankalarda ve borsalarda yatırım danışmanı, portföy yöneticisi

olarak görev yaparlar. Sermaye piyasasının hızla gelişen uluslararası piyasalara açılan bir sektör olması

nedeni ile bu alanda yetişmiş insan gücüne duyulan gereksinim artmaktadır.

Programın Amacı

Sigortacılık programının amacı, sigorta şirketlerinin ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Sigortacılık programında matematik, istatistik, hukuk ve ekonomi alanlarında çeşitli düzeydeki

derslerden başka sigorta muhasebesi ve denetimi, hayat tabloları, sigorta sözleşmeleri sigorta

mevzuatı, hayat sigortacılığı, hayat dışı sigortacılık, sigorta istatistiği gibi dersler okutulmakta ve bir

proje çalışması yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Sigortacılık programında okumak isteyenlerin matematik, istatistik ve ekonomi konularına ilgili ve bu

alanda başarılı, insanlarla iyi ilişki kurabilen, dikkatli, sabırlı bireyler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Sigortacılık programını bitirenlere lisans diploması verilir. Sigortacılar, kendilerini veya mallarını sigorta

ettirmek isteyen müşterilerle görüşürler. Sigorta edilecek kişi veya malların özelliklerine göre

müşterilerin ödemeleri gereken sigorta primlerini belirler.

ÇalıĢma Alanları

Sigortacılık programını bitirenler sigorta şirketlerinde ve sosyal güvenlik kuruluşlarında görev alabilirler.

Programın Amacı

Sinema ve televizyon programı sinema ve televizyon sanatı ile bu alanlarda kullanılan tekniklere ilişkin

konularda çalışacak sanat elemanlarını yetiştirir.

Gereken Nitelikler

Sinema ve televizyon programına girmek isteyenlerin olayları dikkatle izleyip gözleyebilen, ayrıntıyı

algılayabilen, değişik görüntülerden ilgi çekici kompozisyonlar oluşturabilen, yaratıcı bireyler olmaları

beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢlerSinema – televizyon programını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir ve bu

diplomada öğrenim yapılan ana sanat dalı ve sanat dalı belirtilir. Mezunlar film yönetmenliği,

seslendirme, senaryo yazarı, kurgu, ışık, görüntü yönetmeni, stüdyo şefi unvanları ile çalışabilirler.

ÇalıĢma Alanları

Sinema ve televizyon programında öğrenim yapmış kişiler film yönetimi, seslendirme, senaryo

yazarlığı, kurgu, ışıkçılık, görüntü yönetmenliği, stüdyo şefliği vb. tanıtım, program ve reklamcılık

alanlarında çalışabilirler. Sinema ve televizyon programı mezunları, resmi ve özel tv kurumlarında,

sinema endüstrisinde, video kuruluşları ile reklamcılık sektöründe çalışabilir.

Programın Amacı

Sınıf öğretmenliği programının amacı, ilköğretimin ilk beş yılında öğrencilere toplumsal yaşamda

gerekli temel bilgi beceri ve tutumları kazandırmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Sınıf öğretmenliği programında matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, Türkçe , müzik, resim ve beden

eğitimi konularında kültür kazandıran derslerden başka çocuk psikolojisi, çocuk edebiyatı, çocuk hakları, rehberlik, ölçme ve değerlendirme, öğretim teknikleri, eğitim yönetimi gibi dersler okutulur ve

uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Sınıf öğretmenliği programında okumak isteyenlerin, üst düzeyde soyut düşünme yeteneğine sahip,

Türkçe, matematik, sosyal bilgiler konularına ilgili ve bu alanda başarılı, sabırlı, dikkatli bireyler olmaları

gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi

bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da sınıf

öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Bu programı bitirenlere “Sınıf Öğretmeni” unvanı verilir. Sınıf öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına

bağlı ilköğretim okullarında 6 – 14 yaşlar arasındaki çocuklara okuma, yazma, sosyal bilimler ve fen

bilimleri ve sanat alanında temel bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak için çeşitli öğrenim ortamları

hazırlar; öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, başarılarını değerlendirir ve başarıyı

artırıcı önlemler alırlar.

ÇalıĢma Alanları

Sınıf öğretmenlerinin başlıca çalışma alanı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okulları olup pek azı

özel okullarda çalışma olanağına sahiptir. Ülkemizde sınıf öğretmeni açığı çok fazla olduğundan

mezunların iş bulma sorunu olmayacaktır.

Programın Amacı

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programının amacı, hava taşıt araçları ile yolcu ve yük taşımacılığı ile

ilgili işlemleri yürütecek elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programında öğretim süresi 4 yıldır. Programda matematik, davranış

bilimleri, uçak bilgisi, hava trafik kontrolleri, aerodinamik ve performans, hareket ve hava seyrüseferi,

işletme ve muhasebe alanında dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programına girmek isteyenlerin normal üstü bir genel yetenek

yanında, ayrıntıyı algılama, insanları ikna edebilme ve onlarla iyi ilişkiler kurabilme gücü, dikkat ve

sorumluluk gibi kişilik özelliklerine sahip olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programını bitirenler “Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi” unvanı ile görev

alırlar. Hava işletmecileri hava limanlarının ve terminallerin verimli bir biçimde yönetilmesinden

sorumlu olup yolcuların güven içinde ve rahatlıkla seyahat etmelerini sağlamaya çalışırlar.

ÇalıĢma Alanları

Sivil hava işletmecileri THY’de ve özel havacılık şirketlerinde iş bulabilirler.

Programın Amacı

Sosyal antropoloji programının amacı, çeşitli insan topluluklarının yaşama biçimlerini, kültürlerin

oluşumunu, gelişimini, değişimini ve kültürler arası etkileşimi incelemek ve bu alanda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Sosyal antropoloji programında öğretim süresi 4 yıldır. Programda ekoloji ve kültür tahlili, köy ve köy

sorunları, kültür türleri, aile antropolojisi, kültür değişmeleri, din antropolojisi gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Sosyal antropoloji programına girmek isteyenlerin, her şeyden önce, sosyal bilimlerle ilgili konularda

başarılı, bilimsel merak sahibi olmaları beklenir. İnsanlarla iyi iletişim kurmak, dikkatli bir gözlemci

olmak, analitik düşünebilmek bu alanda başarıyı artırıcı faktörlerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Sosyal antropoloji programını bitirenler “Sosyal Antropolog” unvanı ile görev alırlar. Sosyal

antropologlar çeşitli kültürlerde ve Türk toplumunda çeşitli alt kültürler üzerinde araştırmalar yaparlar.

Örneğin aile yapısı, aile içi ilişkiler, akrabalık sistemleri ve değerler sosyal antropologların inceleme

konularıdır. Antropologlar çeşitli insan grupları içinde bir süre yaşayarak ve katılımcı gözlem tekniğini

kullanarak onların yaşam biçimlerini değerlendirirler.

ÇalıĢma Alanları

Sosyal antropologlar Kültür Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda, resmi ve özel tv kurumlarında, DPT’de

görev alabilirler.

Programın Amacı

Sosyal bilgiler öğretmenliği programının amacı, ilköğretim okullarının ikinci aşamasında sosyal bilgiler

(tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi) derslerini okutacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

İlköğretim sosyal bilgiler programında Eskiçağ tarihi, Müslüman Türk devletleri tarihi, Selçuklu ve

Osmanlı tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi, jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, bitki coğrafyası,

Türkiye’nin ekonomik coğrafyası, nüfus ve yerleşme coğrafyası, sosyoloji gibi alan dersleri verilir.

Ayrıca, psikolojiye giriş, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme ve

değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi veren dersler okutulur ve uygulama

yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Sosyal bilgiler öğretmenliği programında okumak isteyenlerin üst düzeyde sözel yeteneğe sahip, sosyal

bilgilere ilgili ve bu alanda başarılı bireyler olmaları gerekir. Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde

aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve

çevresindekileri geliştirme çabasında olma da tarih öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Bu programı bitirenlere “Sosyal Bilgiler Öğretmeni” unvanı verilir. Sosyal bilgiler öğretmeni görev

yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde

alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar,

öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler

ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

ÇalıĢma Alanları

Sosyal bilgiler öğretmenleri resmi ve özel ilköğretim okullarında, özel dershanelerde öğretmen olarak

çalışma olanağına sahiptirler.

Programın Amacı

Sosyal hizmetler programı, sıkıntı içindeki insanların toplumda kendilerine sağlanan olanakları ve

kendilerinin halen sahip oldukları olanakları en iyi şekilde kullanabilmelerine yardım etme yöntemleri

konusunda eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Sosyal hizmetler yüksekokulunda eğitimin temeli olan ekonomi, sosyoloji, siyasal bilimler, sosyal

antropoloji, psikoloji ve sosyal psikoloji gibi dersler ilk iki yılda verilir. Bu temel derslerin başlıca amacı,

bu alanları öğrencilere sistematik disiplinler olarak öğretmek değil, onlara insan ihtiyaçlarına ve sosyal

sorunlara ilişkin bir anlayış kazandırmaktır. Daha sonraki yıllarda sosyal hizmete giriş, sosyal hizmet

alanları, sosyal sorunlar, mülâkat teknikleri, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmetler, aile ve çocuk refahı,

suçluluk, nüfus dinamiği ve sosyal refah, sosyal hizmet yöntemleri (sosyal – kişisel çalışma, sosyal

grup çalışması, toplumla çalışma, sosyal refah araştırması ve sosyal hizmet yönetimi) gibi sosyal

hizmetin kapsamına giren dersler okutulur. Sosyal hizmet alanında çalışanların sosyal hizmete ilişkin

çeşitli disiplinler hakkında bilgi sahibi olmaları yanında belirli beceri ve davranışları geliştirmeleri de

gerekir. Sosyal hizmet öğrencileri bu beceri ve davranışları ancak uygulama tecrübesi ile kazanırlar.

Öğrenciler uygulamalarını sosyal grup çalışması, sosyal – kişisel çalışma ve toplumla çalışma

yöntemlerini kullanarak, sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda, bir sosyal refah kurumunda

veya alanda yaparlar. Öğrenciler gerekli beceri ve davranışları, okulca görevlendirilen yöneticilerin

yardımı ve denetimiyle kazanırlar. Uygulamalar genel eğitim programı içerisinde yaklaşık yüzde 40

oranında yer almaktadır.

Gereken Nitelikler

Kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan ve devamlı olarak kendini ve sosyal anlayışını

geliştirecek bir meslek arayan kişiler için sosyal hizmet alanı ilginç ve doyurucu olabilir. Sosyal hizmet, anlayışlı, insanların refahına ilgi duyan, liderlik özelliklerine sahip kişiler için çeşitli ve yeni olanaklar

sağlayan bir meslektir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Sosyal hizmetler yüksekokulundan mezun olanlar “Sosyal Çalışmacı” unvanı ile görev yaparlar. Sosyal

çalışmacılar, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler gibi

grupların sorunlarının çözümünde bireylere, mesleki bilgi ve becerisiyle yardımcı olur; bu sorunların

toplumsal olarak önlenmesi ve çözülmesi için kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından

yararlanarak çalışmalarını yürütür.

ÇalıĢma Alanları

Sosyal çalışmacılar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı rehberlik ve

araştırma merkezlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, Sosyal Hizmetler ve Çocuk

Esirgeme Kurumu’nda, SSK’da, İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda, DPT’de, Sosyal Hizmet İl

Müdürlükleri’nde, rehabilitasyon merkezlerinde, körler ve sağırlar okullarında, çocuk yuvalarında,

yetiştirme yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, huzurevlerinde, ıslahevlerinde, cezaevlerinde,

nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda çalışabilirler.

Programın Amacı

Sosyoloji programının amacı, toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle

ilişkileri konusunda çalışacak elemanları yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Sosyoloji bölümünde genel sosyoloji ve metodoloji, kurumlar sosyolojisi, uygulamalı sosyoloji,

sosyometri, sosyoloji tarihi, sosyal değişme, köy sosyolojisi, psikoloji, felsefe, ekonomi, hukuk,

bilgisayar, istatistik ve yöntembilim dersleri okutulur.

Gereken Nitelikler

Sosyoloji alanında çalışmak isteyenlerin iyi bir gözlemci olmaları, araştırma verilerini yorumlayabilmek

için soyut ve analitik düşünme ve düşüncelerini söz ve yazı ile aktarabilme yeteneklerine sahip olmaları

gerekir. Sosyoloji programına girmek isteyen bir bireyin, sosyoloji yanında Türkçe, tarih, coğrafya,

felsefe ve psikoloji gibi derslere ağırlık vermesi gerekir. Ayrıca, çağımızda birçok sosyal bilimlerde

olduğu gibi sosyolojik yöntemleri uygulamak için de matematik gerekmektedir. Bu nedenle sosyolojide

yetişmek isteyen bir bireyin matematiğe de önem vermesi ve bu alanda bilgi sahibi olması zorunlu

görünmektedir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Sosyoloji bölümünü bitirenler “Sosyolog” unvanı ile görev yapmaktadırlar. Sosyologlar, toplumda, grup

yaşantısı sonucu ortaya çıkan sosyal ilişkileri, toplumsal kurumların kökenini ve gelişimlerini belirleyen

ilke ve kuralları, tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem ve görüşme gibi yöntemlerle sahada araştırmalar

yaparak ortaya çıkarmaya çalışırlar; eğitimciler, yasa koyucular ve planlama uzmanları için toplum

yapısı hakkında bilgi toplar ve bunları yorumlarlar. Sosyologlar, aile, suçluluk, nüfusbilim

(demografya), endüstri ve tarım sorunları, köy – kent yerleşmeleri, sosyal ekoloji, siyaset ve hukuk

sosyolojisi gibi alanlarda uzmanlaşabilirler.

ÇalıĢma Alanları

Ülkemizde sosyologlar üniversitelerde öğretim üyesi olarak ve DPT, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı,

Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları, TRT ve kamu iktisadi kuruluşlarında uzman, danışman ve

araştırmacı olarak çalışmaktadırlar. Türkiye gibi hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde

bulunan bir ülkede, toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için sosyologların

çalışmalarına gereksinme vardır ve bu giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Sosyoloji bölümü öğrencileri,

felsefe ve psikoloji alanından yeterli düzeyde eğitim gördükleri ve öğretmenlik sertifikası aldıkları

takdirde , orta dereceli okullara felsefe grubu öğretmeni olarak atanabilirler.

Programın AmacıSu ürünleri programında matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilim; balık, ıstakoz, kerevit gibi su

hayvanlarının avlanması, bunların havuzlarda üretilmesi ve pazarlanması alanında çalışacak insan

gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Su ürünleri programında matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilim derslerinden başka ekoloji,

balık üretim teknolojisi, su kimyası ve kirlenmesi, balık besleme ve yem teknolojisi, av malzemeleri

yapım tekniği, kooperatifçilik ve modern işletme tekniği gibi dersler okutulmakta, uygulamalar

yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Su ürünleri programına girmek isteyen kimselerin, başta biyoloji olmak üzere, temel bilimlere ilgi

duymaları, açık havada çalışmaktan ve balık yetiştirmekten hoşlanmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Su ürünleri programını bitirenlere “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir. Su ürünleri alanında çalışan ziraat

mühendisi, balık, ıstakoz, sünger vb. su hayvanlarının avlanma mevsimi ve avlanma teknikleri

konusunda balıkçıları aydınlatır. Su ürünlerinin havuzlarda üretimi için yumurtaların havuzlara

yerleştirilmesi, havuzların mikroplardan arındırılması, balıkların doğal veya yapay yemlerle beslenmesi,

ambalajlanması ve pazarlanması ile ilgili işleri su ürünleri, ziraat mühendisinin denetimi altında yürütür.

ÇalıĢma Alanları

Su ürünleri alanında yetişen ziraat mühendisi, devlet sektöründe veya özel sektöre ait su ürünleri

üretim merkezlerinde çalışabilir veya kendileri özel üretim yeri açabilir.

Programın Amacı

Süt teknolojisi programının amacı, süt üretiminin artırılması, kalitesinin yükseltilmesi, sütten yapılan

gıda maddelerinin üretimi, kalite kontrolü, saklanması ve pazarlanması alanında çalışacak teknik insan

gücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Süt teknolojisi programında matematik, fizik, kimya, botanik, ekonomi, istatistik ve meteoroloji gibi

temel derslerin yanı sıra; teknik resim, genel mikrobiyoloji, gıda mikrobiyolojisi, genel gıda kalite

kontrolü, süt işleme teknolojisi, işletme hijyeni ve sanitasyon gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Süt teknolojisi alanında çalışmak isteyen bireylerin, akademik yeteneğe sahip, biyolojiye ve kimyaya

ilgili ve bu alanda başarılı olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Süt teknolojisi programını bitirenlere “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir. Diplomada alan belirtilir. Süt

teknolojisi alanında yetişen ziraat mühendisi (süt teknologu), hammadde halindeki sütün kalitesinin

artırılması, sütten yağ, yoğurt, peynir gibi ürünlerin en iyi şekilde üretilmesi için yeni teknolojilerin

geliştirilmesi veya uygulanması, süt ürünlerinin kalite kontrollerinin yapılması, korunması ve

pazarlanması ile ilgili düzenlemelerin yapılmasında çalışır. Süt teknologunun çalışmaları gıda

teknologunun çalışmalarına çok benzer; süt teknoloğu süt üretimi alanında uzmanlaşmış bir gıda

teknologu sayılabilir.

ÇalıĢma Alanları

Süt teknolojisi alanında yetişen ziraat mühendisi başta Süt Endüstrisi Kurumu olmak üzere süt ve

sütten yapılan gıda maddelerinin üretimi ile ilgili kamu ve özel kuruluşlarda çalışabildikleri gibi kendileri

özel işyeri açabilirler

Programın Amacı

Tarih, insanların eylem ve düşüncelerinin gelişimini, olayların ekonomik ve düşünsel nedenlerini ve bu

nedenlerin birbirleriyle ilişkilerini açıklayan bir disiplindir. Tarih bölümünde geçmişte olan ve halen

gelişmekte olan toplumsal, özellikle siyasal olaylar incelenerek oluş nedenleri ve ilişkileri üzerinde

durulur.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Üniversitelerin tarih bölümlerinde başlıca dallar genel Türk tarihi, eskiçağ tarihi, ortaçağ tarihi, yeniçağ

tarihi, yakınçağ tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi olarak sayılabilir.

Genel Türk Tarihi: Türk tarihini bir bütün olarak alır ve çeşitli dönemlerini bu bütün içinde inceler.

Gereken Nitelikler

Tarih alanında çalışmak isteyen bir bireyin, her şeyden önce tarihe, coğrafyaya, sosyolojiye ve

felsefeye ilgi duyması gereklidir. Bu alanda ilerleyebilmek için Osmanlıca, Arapça ya da Farsça yanında

bir batı dilini bilmek ve diğer sosyal bilim alanlarında da yetişmiş olmak gereklidir. Kişinin geniş bir

kültüre, genel akademik yeteneğe, bilimsel merak ve tutkuya, yazma yeteneğine sahip olması gereklidir. Belgeleri toplamak ve değerlendirmek çok uzun çalışmalar gerektirebilir. Bu nedenle tarihçi

sabırlı, çalışmaktan bıkmayan bir kimse olmalıdır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Tarih bölümünü bitirenler kurumlarda “Tarihçi” veya “Arşivci” olarak görev alırlar. Tarihçi geçmiş

olayları, kurumları, düşünceleri ve insanları betimlemek için geçmişe ait yayınlanmış ve yayınlanmamış

tüm kayıtları, kitabeleri, mektupları, anı defterlerini, mahkeme kayıtlarını elden geldiği kadar ilk

kaynaklarından toplar; derlediği bilgileri doğrulukları ve ifade ettikleri anlam bakımından değerlendirir;

olayları oluş sırasına koyar, olaylar arasında sebep – sonuç ilişkisi kurar; olayların doğruluğunu

yorumlar; bulgularını gerçeğe bağlı kalarak, yansız bir tutumla, açık ve öz biçimde rapor eder.

Tarihçilerin bir bölümü de arşivci olarak arşivlerde görev alırlar. Arşive gelen kitap, kâğıt ve

malzemenin tarih, konu ve ilgili oldukları kuruluşlara göre sınıflandırılması, düzenlenmesi, korunması,

arandığında bulunarak ilgili yerlere gönderilmesi, yabancı dilde ya da eski harflerle yazılmış eserlerin

tercüme ettirilerek çalışmalarda kaynak olarak değerlendirilmesi ve hizmete hazır halde tutulması,

arşivdeki malzemenin bakım ve temizliğinin gözetilmesi arşivcinin görevleri arasındadır. Arşivler

genellikle mahzenlerde olduğundan, arşivciler tozlu, sıcak ya da soğuk, havasız ve kapalı yerlerde

çalışmak durumunda kalırlar.

ÇalıĢma Alanları

Üniversitelerin tarih bölümün bitirmek, bir kimseye orta dereceli okullarda öğretmenlik yapma hakkını

verir. Ancak halen okullarımızda tarih öğretmenlerine pek gereksinim duyulmamaktadır. Üniversite ve

yüksekokulların tarih bölümlerinde öğretim üyesi olmak ya da araştırma enstitülerinde çalışmak için

lisansüstü eğitim görmek şarttır. Tarih bölümü mezunlarından Osmanlıca’yı, iyi bilenler “Arşivci veya

Tasnif Elemanı” olarak da çalışabilirler. Tarihçilik, iş bulma olanağı kısıtlı bir alandır; ancak bu alan çok

yetenekli ve meraklı, kendini yetiştirmeye istekli bireylere doyurucu çalışma olanağı sağlar. Arşivciler

tapu daireleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, adliyeler gibi eski belgeleri saklamak durumunda olan

kuruluşlarda iş bulabilirler. Turist rehberliği de tarih bölümü mezunlarının çalışma alanı olabilir.

Programın Amacı

Tarım teknolojisi programının amacı, toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi, bitkisel ve hayvansal

ürünlerin üretilmesi, depolanması ve işlenmesinde gerekli yapı ve araçları geliştirecek teknik elemanları

yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Tarım teknolojisi programında, matematik, fizik, kimya gibi temel derslerin yanı sıra dinamik,

mukavemet, akışkanlar mekaniği, tarım teknolojisi ve sosyal bilim, toprak ve su kaynaklarının

geliştirilmesi, tarımsal yapılar, tarım mekanizasyonu gibi dersler okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Tarım teknolojisi programında okumak isteyenlerin başta matematik ve biyoloji olmak üzere fen

bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı, yetenekli, doğa ile uğraşmaya hevesli, bedence dayanıklı bireyler

olması gerekmektedir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Tarım teknolojisi programından mezun olanlara “Ziraat Mühendisi” unvanı verilir. Tarım teknolojisi

alanında yetişen ziraat mühendisleri tarımsal üretimin alt yapısını oluşturan sulama ve drenaj

tesislerinin kurulması, tarım alanlarının ekilmesi, gübrelenmesi, bitkilerin ilaçlanması ve toplanması

işlemlerinde kullanılacak araç ve gereçlerin tasarlanması ve üretimi, hayvan barınaklarının yapımı gibi

işleri planlar ve yürütürler.

ÇalıĢma Alanları

Tarım teknolojisi programından mezun olanlar kamu kesiminde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çevre

Bakanlığında çalışabilirler, özel sektörde ilgili alanlarda iş bulabilirler.

Programın Amacı

Tekstil mühendisliği bölümü tekstil hammaddelerini değişik tekniklerle işleme ve bu alanda yeni

teknikler geliştirme konusunda araştırma ve eğitim yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Tekstil mühendisliği bölümlerinde öğretim süresi 4 yıldır. Öğrenciler öncelikle tekstil fabrikalarında

üretimle doğrudan ilgili teknik eleman olarak çalışmak üzere yetiştirilmektedirler. Bu nedenle tekstil

mühendisliği adı altında verilen eğitim genellikle “Tekstil Teknolojisi ve Tekstil Kimyası ve Terbiyesi”

çerçevesindedir. Tekstil mühendisliği programında iplik, dokuma, örme ve konfeksiyon, kalite kontrol

konularında; tekstil kimyası ve terbiyesi ise lif, boyar madde ve tekstil yardımcı maddesi kimyası ile,

baskı, apre, kimyasal tekstil kontrol konuları ile ilgili dersler verilir. Tekstil mühendisliği öğrencileri için

uygulama çok önemlidir. Bu nedenle laboratuar çalışmasına ek olarak staj da yapılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Tekstil mühendisliği alanında çalışmak isteyenlerin matematik ve fen derslerinde başarılı olmaları,

kimya ve ekonomi konularına ilgili olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Tekstil mühendisliği bölümünden mezun olanlara “Tekstil Mühendisi” unvanı verilir.

ÇalıĢma Alanları

Tekstil mühendisliği mezunları iplik, dokuma ve konfeksiyon fabrikalarında; fiziksel kontrol

laboratuarlarında; yapay lif üreten fabrikaların kasar, boya, apre bölümlerinde; kimyasal tekstil kontrol

laboratuarlarında; boyar madde ve tekstil yardımcı maddesi üreten fabrika veya bunların dallarında

çalışabilirler. Tekstil sanayi ülkemizde giderek daha çok önem verilen ve gelişen bir alandır. Bu nedenle

bölüm mezunlarının iş bulmaları kişisel yetenekleri ölçüsünde kolaylaşacaktır. Özel sektörde çalışanlar,

yetenekleri, statüleri ve sektörün kuralları çerçevesinde para alırlar.

Programın Amacı

Tıbbi biyolojik bilimler programı modern tıbbın gereksinimlerinden doğmuş olup amacı tedavi edici

hekimin yeterince uğraşamadığı tıbbın temel konularında, geniş teorik bilgiye sahip ve uygulamaya

yatkın araştırmacı yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Tıbbi biyolojik bilimler programında öğretim 4 yıldır. Tıbbi biyolojik bilimler bölümünün ders

programları öğrenciye biyoloji ve tıp bilimleri yanında klinikle işbirliği sağlamak amacıyla enzimoloji,

endokrinoloji, immünoloji, klinik genetik, hematoloji, onkoloji gibi klinik bilim dallarında da geniş temel

bilgiler kazandıracak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca tıp fakültelerinde yeterince gelişmemiş bulunan

insan genetiği ve teratoloji bilimlerinin, alt dallarına ayrılarak daha geniş bir şekilde öğretilmesi uygun

bulunmuştur. Nihayet bilimsel çalışmada çok gerekli laboratuar yöntemlerinin ve verilerin

değerlendirilmesinde kullanılacak metotların öğretilmesi amacıyla da eğitime, uygulamalı matematik,

biyoistatistik, bilgisayar sistemi, deney hayvanlarının ve bitkilerin tıpta kullanımı, elektrik – elektronik

cihazların tıpta kullanımı gibi dersler, geniş uygulamaları ile birlikte, eklenmiş bulunmaktadır. Tıbbi

Biyolojik Bilimler Bölümünde fizik, kimya, biyokimya, anatomi, histoloji, embriyoloji, fizyoloji, biyofizik,

farmakoloji, mikrobiyoloji ve parazitoloji gibi dersler okutulmaktadır. Öğrenci dördüncü yılda belirli bir

konuda mezuniyet tezi alarak bir araştırma yapmakla yükümlüdür.Gereken Nitelikler

Bu bölümde başarılı olabilmek için bilimsel çalışmayı sevmek esastır. Tıbbi biyolojik bilimler iyi bir fen

ve matematik bilgisine sahip, sabırlı ve başladığı işi tamamlayabilen araştırıcı ve yaratıcı karakterdeki

öğrencilerin özellikle seçebileceği bir programdır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Tıbbi biyolojik bilimler programını bitiren öğrenciye “Tıbbi Biyolog” unvanı verilir. Tıbbi biyolog, kanun

ve tüzüklerde biyologlar için tanınan bütün haklara sahiptir. İsteyenler, sağlık bilimleri enstitüsü içinde

istedikleri dalda yüksek lisans ve doktora eğitimi yaparak akademik unvanlara sahip olur ve böylece

tıbbın temel bilim dallarında öğretim üyeliği sansını kazanmış olur. Arzu edenler, biyologların kabul

edildikleri tıp dallarında ihtisas eğitimi yaparak uzmanlaşabilirler. Örneğin, mikrobiyoloji dalında

uzmanlaşarak özel bir bakteriyoloji laboratuarı kurabilirler.

ÇalıĢma Alanları

Tıbbi biyolojik bilimler programı mezunları yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak

çalışabilirler, klinik ve laboratuarda yönetici olarak görev alabilirler. Bu bölüm mezunları hiçbir biçimde

tedavi edici hekimlik yapamazlar. Ülkemizde giderek gelişmekte olan ilaç ve gıda endüstrisi içinde yer

alan deneme, geliştirme ve kalite – kontrol laboratuarlarını yönetmede tıbbi biyolojik bilimler bölümünü

bitirenlere ihtiyaç duyulacaktır.

Programın Amacı

Tıp programının amacı, insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme

alanında çalışacak sağlık personelini (hekimleri) yetiştirmek ve bu alanda araştırmalar yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Tıp programında eğitim süresi 6 yıldır. Bu fakültelerde öğretim “Tıp Doktorluğu” ve “Temel Tıp

Bilimlerinde Lisans Eğitimi” olmak üzere iki düzeyde yapılır. Tıp doktorluğu düzeyi üç kademeden

oluşur:

(1)Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Kademesi, öğretimin ilk iki yılını kapsar. Bu dönemde biyoloji, fizik,

kimya dersleri ile anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji vb. temel tıp dersleri verilir.

(2) Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesi, öğretimin 3., 4. ve 5. sınıflarını kapsamakta ve bazı temel

tıp bilimleri dersleri ile klinik, poliklinik gibi uygulama alanları ve gerekli laboratuar çalışmalarını

içermektedir.

(3) Öğretimin 6. yılını kapsayan Aile Hekimliği Kademesi, klinik ve poliklinik uygulamalarını

içermektedir.

Temel Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi ise, Temel Tıp Bilimleri Ön lisans kademesini başarı ile

tamamlayanlardan dileyenlerin devam edebilecekleri 2 yıllık bir eğitimdir. Bu dönemde, botanik,

zooloji, anatomi, biyokimya, biyofizik, mikrobiyoloji vb. dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Tıp programında okumak ve doktor olmak isteyen kimselerin üstün bir akademik yeteneğe, kuvvetli bir

dikkat ve belleğe; operatör olmak isteyenlerin ayrıca el – parmak becerisine sahip olmaları gerekir. Tıp

eğitimi uzun ve yorucu bir eğitimdir. Bunun için kişinin bilime, özellikle biyoloji, fizik, kimya, anatomi ve

fizyolojiye içten ilgi duyması, sabırlı ve azimli olması, meslektaşları ve hastaları ile iyi iletişim

kurabilmesi için hoşgörülü, insan sevgisi ve insanlara yardım isteği güçlü bir birey olması gerekir. Tıp

eğitimi uzun ve masraflı bir eğitimdir. Kişinin bu hususu göz önünde tutması gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Tıp programında aşağıdaki diplomalar verilir:

Temel Tıp Bilimleri Ön lisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Ön lisans Kademesini başarı ile

tamamlayanlara üniversiteden ayrıldıkları takdirde “Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması” verilir.

Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Ön lisans ve Temel Tıp Bilimleri Lisans

eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Temel Tıp Bilimleri Lisans Diploması” verilir.

Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması: Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesini başarı ile

tamamlayanlara “Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Diploması” verilir.Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp Doktorluğu için öngörülen Temel Tıp Bilimleri Ön lisans, Klinik Bilimleri

Yüksek Lisans ve onları takip eden Aile Hekimliği kademelerini başarı ile tamamlayanlara “Tıp

Doktorluğu Diploması” verilir.

Tıp eğitimini bitiren bir bireyin hekimlik yapabilmesi için Tabipler Odası’na kaydını yaptırması

zorunludur. Tabipler Odası yasası gereğince her 100 hekimin bulunduğu yerde bir tabipler odası açılır.

Oda, hekimlerin çalışmalarını meslek yasasına uygunluğu yönünden denetler, onların haklarını korur.

Doktorun çalışma koşulları genellikle ağırdır. Resmi bir sağlık kuruluşuna bağlı hekimlerin gündüz

çalışmalarına ek olarak gece ve hafta sonu nöbetleri vardır. Ülkemizde hekim sayısı az olduğundan bir

hekime düşen hasta sayısı da çok fazla olmaktadır. Muayenehanesi de olan hekimler günün her

saatinde dolu demektir. Geceleri hastaya çağrılan doktor, mesleki sorumluluğu gereği gitmek

zorundadır.

Tıp doktorluğu diploması alan bir kimse “Pratisyen Doktor” unvanını taşır. Tıp doktoru olan kimse,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, TUS’ta

başarılı olduğu takdirde,aşağıda belirtilen alanlardan birinde uzmanlaşabilir.

I- Koruyucu Hekimlik Uzmanlık Dalları:

1. Halk Sağlığı

2. Spor Hekimliği

3. Hava ve Uzay Hekimliği

4. Deniz Hekimliği

5. Hijyen ve Koruyucu Hekimlik

6. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

7. Aile Hekimliği

II- İyileştirici Hekimlik (Klinik) Uzmanlık Alanları:

1. İç Hastalıkları

2. Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

3. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

4. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

5. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

6. Deri ve Zührevi Hastalıklar

7. Nöroloji (Sinir Sistemi Hastalıklar)

8. Genel Cerrahi

9. Çocuk Cerrahisi

10. Ortopedi ve Travmatoloji (İskelet Sistemi Hastalıkları)

11. Anesteziyoloji ve Reanimasyon

12. Kadın Hastalıkları ve Doğum

13. Kulak – Burun – Boğaz Hastalıkları

14. Göz Hastalıkları

15. Üroloji (Boşaltım Sistemi Hastalıkları)

16. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

17. Hidroklimatoloji

18. Radyoloji

19. Göğüs Cerrahisi

20. Kalp ve Damar Cerrahisi

21. Beyin ve Sinir Cerrahisi

22. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi vb.

III- Laboratuar Uzmanlık Alanları:

1. Biyokimya ve Klinik Biyokimya

2. Patolojik Anatomi

3. Tıbbi Farmakoloji

4. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji.

IV- Akademik Uzmanlık Dalları:

1. Adli Tıp

2. Anatomi

3. Fizyoloji4. Fizyopatoloji

5. Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji

6. Tıp Tarihi ve Deontoloji

7. Tıbbi Genetik

8. Nükleer Tıp.

İster uzman ister pratisyen olsun bir doktorun en önemli görevi toplumu ve kişileri her türlü hastalıktan

korumak, bütün çabalara karşın sağlığı bozulan bireyleri tedavi etmektir.

ÇalıĢma Alanları

Ülkemizin sağlık personeline, özellikle hekime ihtiyacı gittikçe artmaktadır. Hekim ve sağlık personeli

sayısının yetersiz olması ve yurt düzeyinde dengesiz dağılımı yüzünden sağlık hizmetlerinde istenen

gelişme sağlanamamaktadır. Ülkemizde her alanda yetişmiş hekime, özellikle pratisyen hekime büyük

ihtiyaç vardır. Hekimlerin %70’i uzman hekim olup ülkenin gelişmiş bölgelerinde toplandıkları göz

önüne alınırsa az gelişmiş bölgelerde hekime olan gereksinim daha iyi anlaşılabilir. Ayrıca hekimler

günümüzde özel klinik ve hastanelerde iyi imkanlarla iş bulabilmektedirler.

Programın Amacı

Turist rehberliği programının amacı, ülkemizin tabiat ve kültür varlıkları hakkında yerli ve yabancı

turistlere bilgi verecek turist rehberlerini yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Turist rehberliği programında, yabancı dil, güzel sanatlar, genel turizm bilgisi, coğrafya, tarih, mitoloji,

arkeoloji, folklor, turist rehberliği gibi meslek dersleri, dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Turizm rehberliği programına girmek isteyen kişilerin, akademik yeteneğe, özellikle akıcı bir dille

konuşabilme yeteneğine, güçlü bir belleğe ve ikna gücüne sahip, seyahat etmekten hoşlanan bireyler

olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Turizm rehberliği programını bitirenlere “Turist Rehberi” unvanı verilmektedir. Turist rehberleri, turistik

bölgelerdeki turizm bürolarında ya da müzelerde görev alırlar; yerli ve yabancı turistlere ülkemizin

kültür varlıklarını ve tabiatını tanıtırlar. Turist rehberleri, ören yerlerinin, müze, saray gibi kültür

varlıklarının bulunduğu yerleri gezdirir ve buraların tarihi geçmişi ve halihazır özellikleri hakkında

açıklamalar yapar.

ÇalıĢma Alanları

Turist rehberleri, turistlik bölgelerde turizm bürolarına bağlı olarak çalışabilirler ya da Turizm ve

Tanıtma Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev alabilirler.

Programın Amacı

Turizm işletmeciliği programının amacı ulaştırma, seyahat, konaklama ve yiyecek – içecek

işletmelerinde işlerin planlanması ve yürütülmesini sağlayacak insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Turizm işletmeciliği programında Anadolu uygarlıkları, İstanbul şehri ve uygarlıkları, işletme, turizm

ekonomisi, genel muhasebe, insan kaynakları yönetimi, seyahat yönetimi ve operasyonu, ön büro,

mutfak hizmetleri, ulaştırma sistemleri, bilgisayar kullanımı gibi dersler alırlar. Konaklama veya seyahat

endüstrisi alanlarından birinde derinleşmek isteyenler 3. ve 4. yarıyıllarda program başkanlığınca

belirtilen ilgili dersleri alırlar.

Gereken Nitelikler

Turizm işletmeciliği programında okumak isteyenlerin insanlarla iyi iletişim kurabilen, başkalarını ikna

edebilen, güler yüzlü, temizliğe özenen, dikkatli, sabırlı, bedence sağlam ve dayanıklı bireyler olmaları

gerekir. Yabancı dil bilmek ve yaratıcılık meslekte başarıyı artırıcı özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Turizm işletmeciliği programını bitirenlere “Lisans Diploması” verilir. Mezunlar “Turizm İşletmecisi”

olarak görev yaparlar. Turizm işletmeciliği meslek elemanları otel ve motellerde, ön büroda

müşterilerin giriş çıkış, bagaj, önkasa işlemlerinin düzenli olarak yapılmasını odaların ve ortak kullanılan

bölümlerinin ve mutfakların temizliğini, bakımını, yemeklerin istenen şekilde sunulmasını planlamak ve

denetlemek, kalite ve fiyat yönünden işletmeye uygun malzemenin alınmasını sağlamak seyahat

işletmelerinde yurtiçi ve yurtdışı turlar düzenlenmek gibi işleri yapar.

ÇalıĢma Alanları

Turizm işletmecileri otel motel gibi konaklama işletmelerinde, seyahat işletmelerinde, Turizm

Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde görev alabilirler. Sermaye sahipleri kendi işletmelerini kurabilirler. Bu

meslek mensupları iç ve dış turizmin yoğun olduğu Ege ve Akdeniz bölgelerinde kolaylıkla iş

bulabilmektedirler.

Programın Amacı

Turizm işletmeciliği ve otelcilik programının amacı, çağdaş turizm anlayışına uygun olarak, müşterinin

her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çok çeşitli hizmetleri veren modern otel, lokanta vb. turistik yerleri

yönetecek personeli yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Turizm işletmeciliği ve otelcilik programında ilk yılda temel matematik, hukuk, ekonomi, istatistik,

muhasebe dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda Türkçe, turizm işletmeleri ve yönetimi, pazarlama,

konaklama tesisleri ve muhasebesi, personel yönetimi, turizm pazarlaması, iş hukuku, Türkiye’nin turizm coğrafyası, halkla ilişkiler ve yabancı dil gibi zorunlu derslerin yanında, ikinci bir yabancı dilin de

yer aldığı seçmeli dersler verilmektedir. Eğitim kuramsal ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir.

Gereken Nitelikler

Turizm ve otelcilik sektöründe çalışmak isteyenlerin dinamik ve sosyal yönleri kuvvetli insanlar olmaları

gerekir. İnsanlarla iyi iletişim kurabilmek, müşterilerle etkileşimi sürekli olan bir meslek için çok

önemlidir. Kendine güvenen, güçlükler karsısında şaşırmayan, çabuk ve doğru karar verebilen, sabır,

nezaket ve anlayış vb. özelliklere sahip insanlar bu meslekte başarılı olabilirler.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Bu programı bitirenler “Turizm Yöneticisi” olarak, çeşitli tesislerde, değişik düzeylerde görev alırlar. Bu

görevlerde başarılı oldukça üst kademelere yükselirler. Turizm işletmecisi unvanı ile otel yöneticisi

olarak çalışan turizm yöneticisi otele gelen müşterilere sadece geceyi geçirecekleri bir oda sağlamaktan

değil, aynı zamanda onların yiyip içmeleri ve eğlenmeleri için gereken koşulları hazırlamaktan da

sorumludur. Bugün büyük oteller bir barınak olmanın ötesinde, giderek çok çeşitli sosyal etkinliklerin

(nişan, düğün, kongre, konferans, seminer vb.) yapıldığı yerler haline gelmektedir. Otel yöneticisi

çeşitli beğenileri olan müşterilere çeşitli hizmetler veren bir otelin işleyişinden sorumludur. Otel, motel,

lokanta vb. turizm tesislerinin yöneticisi, otelin çeşitli hizmet birimlerinde (resepsiyon, restoran,

santral, oda servisi, alım-satım vb.) sorumlu kişileri görevlendirir ve bunların çalışmalarını denetler;

müşteriye verilecek hizmetlerin çeşidini ve ödenecek ücreti saptar. Hizmetlerin sunuluşunda çıkan

sorunları çözmek, müşterilerin şikayetlerini dinleyip, giderici önlemler almak otel yöneticisinin başlıca

görevlerindendir.

ÇalıĢma Alanları

Turizm işletmeciliği ve otelcilik mezunları daha çok otellerde ve turizm sektöründe çalışırlar.

Teknolojinin ilerlemesi insanların boş zamanlarının ve ulaşım olanaklarının artmasına yol açmıştır. Bu

da insanlarda çeşitli bölgeleri ve ülkeleri gezip görme isteği uyandırmaktadır. Yurtiçinde çeşitli

amaçlarla seyahat eden insanların sayısının artması yanında, özellikle yurtdışından birçok insan gezip

görme amacı ile ülkemize gelmektedir. Turist sayısındaki bu hızlı artış ülkemizde çok sayıda otel ve

motel yapılmasına yol açmış, otelcilik de kendine özgü eğitimi olan bir uzmanlık alanı haline gelmiştir.

Önümüzdeki yıllarda turizm alanındaki gelişmenin devam edeceği ve bu alanda iyi yetişmiş bireylerin iş

bulma sorunu olmayacağı söylenebilir. Kişisel yetenek ve yabancı dil meslekte başarılı olmaya ve

ilerlemeye olanak vermektedir.

Programın Amacı

Turizmde bilgisayar teknolojisi programının amacı, bilgisayar tekniklerini turizm alanında kullanabilecek

elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Turizmde bilgisayar teknolojisi programında hem bilgisayar hem turizm alanı ile ilgili dersler

okutulmaktadır. Bunlar matematik programlama yöntemleri, veri tabanı uygulamaları, iletişim

sistemleri, bilgisayar ağları, ekonomi, muhasebe, turizm dinamikleri, bilgisayarlı konaklama

uygulamaları gibi derslerdir.

Gereken NiteliklerTurizmde bilgisayar teknolojisi programında okumak isteyenlerin matematik ve mantık alanında

başarılı, turizm ve iletişim konularına ilgili, başkaları ile işbirliği yapabilen, yeniliklere açık bireyler

olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Turizmde Bilgisayar Teknolojisi programını bitirenlere “Lisans Diploması” verilir. Bu programdan mezun

olanlar çeşitli kurum ve kuruluşlarda sistem analizi tasarımcısı, web sayfası tasarımcısı, ön büro

yöneticisi, sistem destek uzmanı gibi değişik unvanlarla görev alırlar. Turizm alanında çalışan

elemanlar Internet’e turizm şirketlerini tanıtan web sayfaları tasarlayabilir, turizm şirketleri için

bilgisayar programları yazabilirler.

ÇalıĢma Alanları

Turizmde bilgisayar teknolojisi programını bitirenler seyahat işletmelerinde, büyük otellerde

çalışabildikleri gibi, bilgisayarla ilgili işletmelerde, bankacılık ve finans sektöründe de çalışma olanağı

bulabilirler.

Programın Amacı

Türk dili ve edebiyatı programının amacı, Türk dilinin yapısını, gelişmesini ve diğer dillerle olan

bağlantısını, Türk edebiyatının tarihini ve bugünkü durumunu inceleyecek elemanlar yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Bu programda, Türk dili ve edebiyatının tüm evrelerine yönelik eğitim yapılır; Osmanlıca, genel dilbilim,

Çağatayca veya Uygurca, Servet-i Fûnun edebiyatı, Halk edebiyatı, Divan edebiyatı ve çağdaş Türk

edebiyatı konularında dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Türk dili ve edebiyatı programında okumak isteyenlerin üst düzeyde sözel düşünme, düşüncelerini söz

ve yazı ile etkileyici bir biçimde ifade edebilme yeteneklerine sahip, okumayı seven, okuduklarını

çözümleyebilen ve yeni sentezler oluşturabilen bireyler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Türk dili ve edebiyatı programını bitirenlere” Türkolog” unvanı verilmektedir. Türkologlar Türk dilinin

yapısını, kökenini, gelişimini, gelişimi etkileyen faktörleri,Türkçe ile yazılmış edebi eserleri incelerler;

dilin korunması ve sağlıklı gelişimi için öneriler geliştirirler, sözlükler hazırlarlar. Ancak mezunların pek

azı bu işleri yapmak için gerekli bilimsel meraka sahiptir. Mezunların bir kısmı yazar olarak, çoğunluğu

da eğitici olarak görev yapmaktadırlar.ÇalıĢma Alanları

Türk dili ve edebiyatı bölümü mezunları kütüphanelerde, arşivlerde, Kültür Bakanlığı’nda, resmi ve özel

tv kurumlarında görev alabilirler, yükseköğretim kurumlarında “Okutman” olarak çalışabilirler.

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını da bitirmiş olanlar, orta dereceli

okullara Türk Dili ve Edebiyatı, ilköğretim okullarına Türkçe öğretmeni olarak atanabilirler. Özel

yetenekleri olanlar gazete ve dergilerde yazarlık, editörlük yapabilirler.

Programın Amacı

Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği programının amacı, ortaöğretim basamağındaki öğrencilere temel

edebiyat bilgisini verebilme, Türkçe’yi doğru kullanabilme, okuduğunu anlama, kendisini sözlü ve yazılı

olarak ifade edebilme becerilerini kazandıracak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği programında Türk dilinin özellikleri, gramer yapısı, Türk dili ile

yazılmış edebi eserlerin incelenmesini ile ilgili dersler yanında öğrenme psikolojisi, genel öğretim

yöntemleri, Türkçe’nin öğretiminde kullanılacak yöntemler, ölçme ve değerlendirme ve rehberlik gibi

meslek dersleri okutulur ve uygulama yaptırılır. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel

öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme – değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek

bilgisi kazandıran dersler de okutulur.

Gereken Nitelikler

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olmak isteyenlerin dil ve edebiyata ilgi duyan, sözel yeteneği gelişmiş,

düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak çok iyi ifade edebilen bireyler olmaları gerekir. Başkaları ile iyi

iletişim kurabilme, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme

çabasında olma da edebiyat öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği programını bitirenlere “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni” unvanı

verilir. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı

tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar

kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve

başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına

yansıtılmasına çalışır.

ÇalıĢma Alanları

Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri, resmi ve özel öğretim kurumlarında ve dershanelerde edebiyat

öğretmeni olarak çalışma olanağına sahiptirler.

Programın Amacı

Türkçe öğretmenliği programının amacı, ilköğretimin ikinci basamağında bulunan (12 – 15

yaşlarındaki) çocuklara Türkçe’yi doğru kullanabilme, okuduğunu anlama, kendisini sözlü ve yazılı

olarak ifade edebilme becerilerini kazandıracak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Türkçe öğretmenliği programında Türk dilinin özellikleri, gramer yapısı, Türk dili ile yazılmış edebi

eserlerin incelenmesini ile ilgili dersler yanında öğrenme psikolojisi, genel öğretim yöntemleri,

Türkçe’nin öğretiminde kullanılacak yöntemler, ölçme ve değerlendirme ve rehberlik gibi meslek

dersleri okutulur ve uygulama yaptırılır. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim

metotları, özel öğretim metotları, ölçme – değerlendirme ve rehberlik gibi, öğretmenlik meslek bilgisi

kazandıran dersler de okutulur.

Gereken Nitelikler

Türkçe öğretmeni olmak isteyenlerin dil ve edebiyata ilgi duyan, sözel yeteneği gelişmiş, düşüncelerini

sözlü ve yazılı olarak çok iyi ifade edebilen bireyler olmaları gerekir. Başkaları ile iyi iletişim kurabilme,

iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma da Türkçe

öğretmenlerinde aranan özelliklerdir.Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Türkçe öğretmenliği programını bitirenlere “Türkçe Öğretmeni” unvanı verilir. Türkçe öğretmeni görev

yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları çerçevesinde

alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar,

öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler

ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

ÇalıĢma Alanları

Türkçe öğretmenleri resmi ve özel ilköğretim okullarında ve dershanelerde öğretmen olarak çalışma

Programın Amacı

Tütün eksperliği programının amacı; tütün bitkisinin yetiştirilmesinden, tütünün içilecek hale gelinceye

kadar geçirdiği evrelerde yapılması gereken tüm işlemlerde çalışacak teknik insan gücünü yetiştirmek

ve bu konuda araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Tütün eksperliği yüksekokulunda öğretim süresi 4 yıl olup bu süre içinde matematik, kimya, biyoloji

(özellikle botanik) alanında temel bilim dersleri, toprak bilgisi, gübreleme tekniği gibi tütün tarımı ile

ilgili dersler, muhasebe sevk ve idare gibi işletmecilik dersleri okutulur. Dersler kuramsal ve uygulamalı

olarak verilir.

Gereken Nitelikler

Tütün eksperliği programında okumak isteyen bir bireyin hem tarımsal hem de endüstriyel üretim

faaliyetlerinden hoşlanması, temel bilimler yanında sosyoloji, ekonomi, psikoloji gibi sosyal bilimlere ilgi

duyması ve bu alanlarda başarılı olması gerekir. Ayrıca, bu alanda çalışmak isteyen bir bireyin

düşüncelerini başkalarına aktarabilme ve başkaları ile olumlu ilişkiler kurabilme gücüne de sahip olması

beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Tütün eksperliği programını bitirenlere “Tütün Endüstri Mühendisi” unvanı verilir. Tütün endüstri

mühendisleri iyi kalite tütünün üretimi konusunda üreticiye yol gösterirler, üretilen tütünün öngörülen

standartlara uygun olup olmadığını saptar ve bağlı oldukları kurum adına tütün alımı işlemini

yürütürler. Tütün endüstri mühendisi, kaliteli tütün üretimi ve tütün yapraklarını tüketicinin beğenisini

kazanacak kalitede sigara, pipo, puro, enfiye veya çiğneme tütünü haline gelinceye kadar geçirdiği

tüm aşamalarda bilimsel yöntemlerin uygulanması, bu yöntemlerin geliştirilmesi, ürünün depolanması

ve pazarlanması alanında çalışır, iyi kalite tütün üretimi konusunda üreticileri aydınlatır. Görüldüğü gibi,

tütün endüstri mühendisi hem tütün eksperi hem de tütün endüstrisini yöneten bir işletmeci gibi

çalışmaktadır.

ÇalıĢma Alanları

Tütün endüstri mühendislerinin başlıca çalışma alanı Tekel Genel Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlardır.

Ayrıca tütün işleyen özel sigara fabrikalarında da çalışabilirler.

Programın Amacı

Uçak gövde bakım programının amacı, uçaklardaki karoser ve aksamının yapımı, bakımı ve onarımı

işlerini yürütecek ve uçağı uçuşa hazırlayacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Uçak gövde bakım programında öğretim süresi 4 yıldır. Programda matematik ve fizik gibi temel bilim

derslerinden başka uçak bilgisi, malzeme ve imal usulleri, uçak gövdesi,alet teorisi, uçak gövde

sistemleri, kontrol sistemleri gibi meslekle ilgili dersler okutulur.

Gereken NiteliklerUçak gövde bakım programında eğitim görmek isteyen bir bireyin, başta fizik olmak üzere temel

bilimlere ilgili ve bu konularda başarılı, mekanik ve göz el koordinasyonu yeteneği yüksek, dikkatli ve

sorumlu bir kimse olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Uçak gövde bakım programını bitirenlere “Uçak Gövde Bakıcısı” unvanı verilir. Bu alanda eğitim

görenler hava limanlarında, terminal binalarında, uçakların gövdeleri ile ilgili sistemlerin ve diğer

teçhizatın kurulmasında, uçuşa hazır hale getirilmesinde, bakım ve onarım ile ilgili işlerde uğraşırlar.

ÇalıĢma Alanları

Uçak gövde bakım mezunları Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı hava limanlarında ve terminallerde görev

alabilirler. Bu elemanlar, edindikleri teknik bilgiyi benzer alanlarda değerlendirebilirler.

Programın Amacı

Uçak motor bakım programının amacı, uçaklardaki motor ve aksamının yapımı, bakımı ve onarımı

alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Uçak motor bakım programında öğretim süresi 4 yıldır. Programda matematik, fizik, gibi temel

derslerin yanı sıra, uçak bilgisi, malzeme ve imal usulleri, uçak motoru, alet teorisi, uçak motor

sistemleri, otomatik uçuş, kontrol sistemleri gibi meslekle ilgili dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Uçak motor bakım programında eğitim görmek isteyenlerin, başta fizik olmak üzere, temel bilimlere

ilgili ve bu alanlarda başarılı, mekanik ve göz el koordinasyonu yeteneği yüksek, dikkatli ve sorumlu bir

kimse olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Uçak motor bakım programını bitirenler “Uçak Motor Bakıcısı” olarak görev yaparlar. Bu alanda eğitim

görenler hava limanlarının, terminal binalarının ve uçakların motor ile ilgili sistemlerin ve diğer

teçhizatın kurulması, bakımı ve onarımı ile ilgili işleri yürütür.

ÇalıĢma Alanları

Uçak motor bakım programı mezunları Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı hava limanlarında ve terminallerde

görev alabilirler. Bu elemanlar, edindikleri teknik bilgiyi benzer alanlarda değerlendirebilirler.

Uçak mühendisliği programı havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve inşa projelerinin

hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletilmesi konularında eğitim ve araştırma

yapar.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Uçak mühendisliği bölümünde ilk yılda temel bilimler ( fizik, kimya, matematik ) sonraki 1,5 – 2 yılda

termodinamik, statik, dinamik, mukavemet, akışkanlık mekaniği, bilgisayar, elektrik – elektronik gibi

teorik; kalan sürede de aerodinamik, gaz dinamiği, yapı malzeme, etki sistemleri, ısı transferi gibi

uygulamalı temel mühendislik dersleri verilir. Öğrenciler Türk Hava Yolları’nda ve özel hava yolu

şirketlerinde staj yaparlar.

Gereken Nitelikler

Uçak mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir bireyin genel akademik yeteneğe sahip matematik,

fizik, kimya ve astronomi konularına ilgili ve bu alanlarda iyice yetişmiş sabırlı dikkatli, düzgün şekil

çizebilen, üretken ve başka insanlarla işbirliği yapabilen uyumlu bir kimse olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Uçak mühendisliği bölümünden mezun olanlara “Uçak Mühendisi” unvanı verilir. Uçak mühendisi

yapımı düşünülen hava taşıtının dizaynını ve ön projesini hazırlar, uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri arasından hangisinin niçin daha ekonomik olacağına karar verir, bu konuda gerekli

modelleri hazırlayarak, deneylerini yapar, tasarladığı hava taşıtının performans özellikleri tespit eder ve

istenen niteliklere göre incelemesini yapar. Uçak yapımında fabrikada üretimin planlamasını yaparak

işlerin zamanında, istenen kalite ve niteliklerde üretimini sağlar, yapım sonrası uçuş tecrübelerini

planlar, bunlara bizzat katılarak yapılan hava taşıtının gerçek işleyişini saptar, bunların

pazarlanmasında görev alır. Uçak mühendisi, ayrıca kullanıcı kuruluşlarda işletme ve bakım

mühendisliği görevlerini de yürütür.

ÇalıĢma Alanları

Uçak mühendisleri ülkemizde Türk Hava Yolları’nda, kara ve hava kuvvetlerine bağlı ana bakım

ünitelerinde, TUSAŞ’ ta, MKE’ de ve bazı özel hava yolu şirketlerinde temel eleman olarak

çalışabilecekleri gibi, eğitimleri sırasında almış oldukları temel makine mühendisliği bilgileri sayesinde

makine mühendisliği sahalarında çalışabilirler. Uçak mühendislerinin kendi alanlarında çalışma

imkanları ülke şartlarına paralel olarak artmaktadır. Bu programı bitirenlerin bazıları yurtdışındaki

benzeri kurumlarda da iş bulabilmektedirler.

Programın Amacı

Uluslararası Finans/Uluslararası Ticaret programının amacı, uluslararası iş yapan banka ve şirketlerle

borsalarda çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Uluslararası Finans/Uluslararası Ticaret programında hukuk, istatistik, bilgisayar, yönetim muhasebesi,

finansal raporlama ve maliyet analizi, sözleşme hukuku, mikro ekonomi, şirketler için bilişim sistemleri

gibi dersler okutulmakta ve İngilizce eğitimine ağırlık verilmektedir.

Gereken Nitelikler

Uluslararası Finans/Uluslararası Ticaret programında okumak isteyenlerin üst düzeyde sayısal yeteneğe

sahip, matematik ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, olayları iyi analiz edebilen uzak görüşlü

ve tedbirli bireyler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarı sansını artırıcı bir etmen olabilir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Uluslararası Finans/Uluslararası Ticaret programının bitirenlere “Lisans Diploması” verilir. Mezunlar

“Uluslararası Finans Uzmanı” unvanı ile çalışmaktadırlar. Uluslararası Finans uzmanları çalıştıkları

şirketlerin kaynaklarını iyi kullanıp kullanmadıklarını analiz eder; hesaplarını düzenler; verimliliklerinin

artırılması için geleceğe dönük planlarının yapılmasına katkıda bulunurlar.

ÇalıĢma Alanları

Mezunlar orta ve büyük ölçekli ulusal şirketlerle ve Türkiye’de etkinlik gösteren uluslararası şirketlerde

görev alabilirler.

Programın Amacı

Bu programda dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin

siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı, işleyişi gibi konularda, Türkiye’nin bu sistem içinde yerine ve dış

ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitim yapılır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Uluslararası ilişkiler programında uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası, devletler hukuku, siyasal tarih,

siyaset bilimi, toplumbilim, ekonomi gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Bu bölüme girmek isteyenlerin düşüncelerini söz ve yazı ile en etkin biçimde iletebilen, tarih, sosyoloji,

psikoloji, hukuk, ekonomi alanlarına ilgi duyan, en az bir yabancı dili iyi bilen, insan ilişkilerinde başarılı

bireyler olmaları gerekir. Bu bölümde diplomasi alanına uzman yetiştirildiği düşünülürse, bu mesleğin

üyesi olacak bir kimse için, temsil niteliğine ve genel kültüre sahip olma ve insan ilişkilerinde başarılı

olma, aranan en önemli niteliklerdir.Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Uluslararası ilişkiler bölümünü bitirenler açılan sınavlarda başarı gösterirlerse diploması alanında çeşitli

unvanlarla görev alabilir. Diplomat, devletin bir başka ülkede temsilcisi olup kendi ülkesi ile gönderildiği

ülke arasındaki ilişkileri yürütür. Temsil görevini yürüttüğü ülkenin hükümeti ile kendi hükümeti

arasındaki diplomatik ilişkileri düzenler. Mezunlar diğer siyaset bilimi mezunlarının çalıştıkları alanlarda,

onların yaptıkları görevleri yapabilirler. Yerel ve uluslararası bankalarda ticari işlemler yürütürler.

ÇalıĢma Alanları

Üniversitelerin bu bölümlerini bitirenlerin çalışabilecekleri alanlar oldukça çeşitlidir. En önemli çalışma

alanları arasında, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve

Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşları ve uluslararası

bankalar sayılabilir.

Programın Amacı

Uzay mühendisliği, dünya çevresindeki uzaydan, ekonomik, bilimsel ve teknolojik amaçlı hizmet ve

ürün sağlamayı amaç edinen bir mühendislik dalıdır. Uzay mühendisliği programının amacı, uzay

bilimleri ve uzay teknolojisi konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Uzay mühendisliği programında öğretim süresi 4 yıldır. Programda başta matematik, fizik ve astronomi

konuları ile ilgili dersler olmak üzere, uzay teknolojisi ile ilgili dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Uzay mühendisliği programında başarılı olmak için akademik yeteneğe sahip olmak, fizik ve astronomi

konularına ve bilimsel araştırmalara ciddi bir ilgi duymak gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Uzay mühendisliği programını bitirenlere uzay mühendisi unvanı verilir. Uzay mühendisleri, hava ve

uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi, araçlarla

haberleşme ve benzeri işleri yaparlar.

ÇalıĢma Alanları

Uzay mühendisleri, ASELSAN ( Askeri Elektronik Sanayi), Roketsan, TÜBİTAK ve Marmara Araştırma

Enstitüsü gibi kuruluşlarda görev alabilirler. Uydu sistemlerinin gelişmesi ve kullanım alanlarının

yaygınlaşması bu mühendislik dalından mezun olanların iş olanaklarını artırmıştır. Uzay mühendislerinin

iş bulma şansı ülkemizin uzay araştırmalarında ilerlemesine bağlı bulunmaktadır.

Programın Amacı

Veteriner programının amacı, evcil, küçük ve büyükbaş ile kümes hayvanlarının ırklarının ıslahı, üretimi,

yetiştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, hayvan sağlığının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın

hastalıkların önlenmesi, hayvansal ürünlerin (su ürünleri dahil), insan sağlığına uygunluğunun kontrolü,

hayvansal ürünlerde kirlenme ve çevre kirliliği konularında eğitim – öğretim ve uygulama yapmaktır.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Veteriner hekimlik programında eğitim süresi 5 yıldır. Öğretimin ilk yılında fizik, kimya, zooloji, botanik

gibi dersler okutulur; ikinci yılında anatomi, histoloji ve embriyoloji, fizyoloji, biyokimya gibi alanlarda

teorik ve pratik bilgiler verilir. Temel bilimler derslerini almış öğrencilere 3. ve 4. sınıflarda iç

hastalıkları, cerrahi, farmakoloji, parazitoloji, bakteriyoloji, hayvan besleme, hayvan yetiştiriciliği,

hayvan ırkları, bunların bakım metotları, hastalıkları ve yapağı, tiftik, deri gibi hayvan ürünlerinin

üretimi, patoloji vb. alanlarda gerekli teorik dersler verilmekte, laboratuar ve kliniklerde uygulamalar

yaptırılmaktadır. Son sınıfa geçen öğrenciler ise et ve süt gibi hayvansal ürünlerin muayene ve

teknolojisi, hayvanların suni ve tabii metotlarla çoğaltılması, dahiliye, cerrahi, doğum gibi hekimlik yönü ağır olan konuları kapsayan dersler alırlar ve kliniklerde hasta hayvan üzerinde uygulama

yaparlar.

Gereken Nitelikler

Veterinerlik alanında eğitim görmek isteyen bir bireyin akademik yeteneğe sahip, biyoloji ve kimya

konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanan bir birey olması gerekir.

Ayrıca, kişinin sabırlı ve dikkatli bir gözlemci olması, düşüncelerini başkalarına aktarma (ikna) gücüne

sahip bulunması da beklenir. Veteriner, hizmetin ağırlığı nedeni ile daha çok erkeklere açık bir meslek

görünüyorsa da son zamanlarda kız öğrenciler de veteriner fakültelerini tercih etmektedirler.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Veteriner hekimlik programı mezunlarına “Veteriner Hekim” unvanı verilir. Veteriner hekimlerin,

bulundukları yörenin Veteriner Hekimleri Odası’na kayıt olmaları yasal bir zorunluluktur.

Bir veteriner hekimin yaptığı İşler söyle sıralanabilir:

a) Hayvan neslinin iyileştirilmesi: Yurdun çeşitli bölgelerinin iklim, tarımsal yapı ve pazarlama

koşullarına uygun hayvan tür ve ırklarının saptanması, mevcut olanların iyileştirilmesi, verimlerini

artırıcı yöntemlerin uygulanması.

b) Hayvan hastalıklarının tedavisi: Hayvan hastalıkları ile savaşmak için gerekli aşı,serum ve diğer

biyolojik ve kimyasal maddelerin hazırlanması ve uygulanması.

c) Besin kontrolü ve koruyucu hekimlik: Hayvansal besinlerin sağlıklı bir biçimde ve yeterince

üretilmesinin sağlanması; halkı, hayvansal besinlerle yayılabilecek hastalıklardan korumak için

besinlerin kalite yönünden denetiminin yapılması, besinlerin sağlıklı biçimde hazırlanması, korunması,

taşınması ve pazarlanmasında sağlık koşullarına uyulup uyulmadığının denetlenmesi.

d) Eğitim – Öğretim: Hayvanların bakım ve beslenmesi, sağlıklarının korunması, hayvan nesillerinin

geliştirilmesi, hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi konularında hayvan yetiştiricilerini aydınlatmak

amacı ile yıllık eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi, yayınların yapılması.

e) Araştırma: Salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının önlenmesi için aşı, serum vb. ilaçlar üzerinde

araştırmalar yapılması.

Veteriner hekimlik, hizmeti ağır olan bir meslektir. Veteriner hekimler günlük normal çalışma

süresinden fazla çalışırlar. Günün her saatinde görevli oldukları gibi resmi tatillerde bile görev yaparlar.

Salgın ve paraziter hayvan hastalıkları görüldüğünde veteriner hekim sık sık köylere gitmek zorundadır.

Mevcut kanunlara göre her veteriner hekim mezun olunca bir klinik açabilir. Bu özel işinde de hayvan

sahibinin her başvurusuna cevap vermek durumundadır. Bütün bu güçlüklerin yanında veteriner hekim

bir canlının acısını dindirmenin hazzını da duyar.

ÇalıĢma Alanları

Veteriner hekimlik programı mezunları ve uzman veteriner hekimler; bakanlığa bağlı koruma ve kontrol

genel müdürlüğünün merkez, il ve ilçe hayvan sağlığı müdürlüklerinde, Proje Uygulama ile

Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü’nde; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve

hayvan ıslahı ve üretim kurumlarında; veteriner kontrol ve araştırma enstitüleri bölge

laboratuarlarında; Et ve Balık Kurumu, özel sektör et kombinaları, Süt Endüstrisi Kurumu vb. KİT’lerde

sağlık kontrol ( teknolojik ve hijyenik ), kalite kontrol, üretim, işletme ve yönetiminde; bakanlığa bağlı

enstitü ve halk sağlığı laboratuarlarında; ordu hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde, ilaç

firmaları, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayinde; halk sağlığı ve çevre sağlığı

ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabilmektedir. İnsan sağlığının korunması

açısından hayvansal ürünlerin önemi büyüktür. Artan nüfusu beslemek için ülkemizde hayvancılığın

daha modern ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle veteriner hekimlere

gereksinme duyulmaktadır. Ülkemizde halen büyük bir veteriner hekim açığı bulunmaktadır.

Programın Amacı

Yabancı dil öğretmenlikleri programının amacı, ortaöğretim kurumlarında yabancı dil eğitimi yapacak

öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Yabancı dil öğretmenliği programlarında, ilgili dilde anlatım, fonetik, gramer, yazılı anlatım ve metin

okuma – çeviri ve ilgili dil ve edebiyat ile ilgili dersler okutulur. Ayrıca eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim yöntemleri, ölçme – değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de

okutulur ve uygulama yaptırılır.

Gereken Nitelikler

Yabancı dil öğretmenliği programlarında okumak isteyenlerin sözel yeteneği ve belleği güçlü, bir

yabancı dil öğrenmeye istekli, edebiyata ilgili ve bu alanda başarılı bireyler olmaları gerekir. Yabancı dil

öğretmenleri düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilme, başkaları ile iyi iletişim kurabilme,

iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilme, kendi ve çevresindekileri geliştirme çabasında olma gibi özellikler

taşımalıdır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Yabancı dil öğretmenliği programlarını bitirenlere “Yabancı Dil Öğretmeni” unvanı verilir. Yabancı dil

öğretmeni, görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim

programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme

ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki

gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır.

ÇalıĢma Alanları

Yabancı dil öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel

öğretim kurumlarında çalışabilirler. Popüler olmayan bir dil alanında iş bulma olanağı çok fazla değildir.

Mezunlar genellikle turizm ve ticaret şirketlerinde çalışma olanağı bulabilirler.

Programın Amacı

Yönetim Bilişim Sistemleri programının amacı , bilişim (bilgisayar) sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri

yönetim ve ekonomi sorunlarının çözümüne uygulayabilecek elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli BaĢlı Dersler

Yönetim Bilişim Sistemleri programında okutulan dersler üç grupta toplanabilir: Bunlardan “Bilişim

Dersleri” grubunda programlama teknikleri, bilişim teknolojisi, veri tabanı yönetimi, sistem analizi ve

tasarımı, işletim sistemleri, veri iletişimi, bilgisayar ağları vb.; “İşletme Dersleri” grubunda ekonomi,

işletme yöneticilik, muhasebe, pazarlama, finans, hukuk; “Niteliksel Dersler” grubunda ise matematik,

istatistik, yöneylem araştırması, lojistik karar destek sistemleri gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Yönetim Bilişim Sistemleri programında okumak isteyenlerin üst düzeyde matematiksel düşünme ve

analiz yeteneğine sahip, sosyal bilimlere özellikle ekonomi ve sosyolojiye ilgili, doğru karar verebilen,

başkalarını etkileyebilen, dikkatli, sabırlı ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları ĠĢler

Yönetim Bilişim Sistemleri programını bitirenlere lisans diploması verilir. Mezunlar “Yönetim Bilişim

Uzmanı” unvanı ile çalışırlar. Yönetim bilişim uzmanları çalıştıkları kurulusun bilişim ihtiyaçlarını saptar

ve hedeflerini belirler. Bu hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar oluşturur, bilişimin alt

yapısını planlar, gerekli donanım, yazılım ve personeli belirler ve bunların teminine çalışır, sistem kurar,

çalışması sırasında karşılaşılan problemler için çözüm yolları bulur, teknolojide gelişmeyi izler ve bunları

uygular.

ÇalıĢma Alanları

Mezunlar çeşitli işletmelerin ve resmi kuruluşların sistem geliştirme birimlerinde, yazılım şirketlerinde

ve danışmanlık bürolarında görev alabilirler.